Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.19.20

Verš

yo ’sau bhagavati sarva-bhūtātmany anātmye ’nirukte ’nilayane paramātmani vāsudeve ’nanya-nimitta-bhakti-yoga-lakṣaṇo nānā-gati-nimittāvidyā-granthi-randhana-dvāreṇa yadā hi mahā-puruṣa-puruṣa-prasaṅgaḥ.

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; asau — to; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; sarva-bhūta-ātmani — Nadduše všech živých bytostí; anātmye — bez připoutanosti; anirukte — Jenž je mimo dosah mysli a slov; anilayane — nezávisí na ničem jiném; parama-ātmani — Nejvyšší Duši; vāsudeve — Pán Vāsudeva, syn Vasudeva; ananya — bez jakékoliv jiné; nimitta — příčiny; bhakti-yoga-lakṣaṇaḥ — s příznaky čisté oddané služby; nānā-gati — různých cílů; nimitta — příčina; avidyā-granthi — pouta nevědomosti; randhana — přeseknutí; dvāreṇa — prostřednictvím; yadā — když; hi — vskutku; mahā-puruṣa — Nejvyšší Osobnosti Božství; puruṣa — s oddaným; prasaṅgaḥ — důvěrný vztah.

Překlad

Člověk, jemuž po mnoha a mnoha životech dozrají výsledky jeho zbožných činností, získává příležitost stýkat se s čistými oddanými. Tehdy dokáže přeseknout uzel, kterým je kvůli svým různým plodonosným činnostem poután k nevědomosti. Styky s oddanými ho vedou k tomu, že postupně začne sloužit Pánu Vāsudevovi, Jenž je transcendentální, prostý připoutanosti k hmotnému světu, mimo dosah mysli a slov a nezávislý na všem ostatním. Tato bhakti-yoga, oddaná služba Pánu Vāsudevovi, je skutečnou cestou osvobození.

Význam

Realizace Brahmanu je počátkem osvobození a realizace Paramātmy představuje další pokrok tímto směrem, ale skutečného osvobození dosahuje živá bytost tehdy, když chápe své postavení věčného služebníka Nejvyšší Osobnosti Božství (muktir hitvānyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ). V hmotném světě, kde vládne tělesné pojetí života, jsou činnosti všech zaměřeny špatným směrem. Když živá bytost dosáhne úrovně duchovní realizace (brahma-bhūta), chápe, že není toto tělo a že jednání v tělesném pojetí života nepřináší žádný prospěch a je špatně nasměrované. Tehdy začne její oddaná služba. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

“Ten, kdo je v takovém transcendentálním postavení, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je naplněn radostí. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a ke všem živým bytostem se staví stejně. V tomto stavu dosahuje čisté oddané služby Mně.” Oddaná služba znamená skutečné osvobození. Ten, koho přitahuje krása Nejvyšší Osobnosti Božství a jehož mysl vždy setrvává u lotosových nohou Pána, se již nezajímá o věci, které mu nepomáhají v seberealizaci, a ztrácí tedy veškerou připoutanost k hmotným činnostem. V Taittirīya Upaniṣadě (2.7) je řečeno: eṣa hy evānandayati. yadā hy evaiṣa etasmin na dṛśye 'nātmye anirukte 'nilayane 'bhayaṁ pratiṣṭhāṁ vindate 'tha so 'bhayaṁ gato bhavati. Když živá bytost plně pochopí, že její štěstí závisí na duchovní seberealizaci, která je základním principem ānandy (blaženosti), a když věčně setrvává ve službě Pánu, Jenž nad Sebou nemá jiného pána, dosáhne neochvějného postavení v duchovním, blaženém životě.