Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.19.19

Verš

asminn eva varṣe puruṣair labdha-janmabhiḥ śukla-lohita-kṛṣṇa-varṇena svārabdhena karmaṇā divya-mānuṣa-nāraka-gatayo bahvya ātmana ānupūrvyeṇa sarvā hy eva sarveṣāṁ vidhīyante yathā-varṇa-vidhānam apavargaś cāpi bhavati.

Synonyma

asmin eva varṣe — na tomto území (Bhārata-varṣa); puruṣaiḥ — lidmi; labdha-janmabhiḥ — kteří se narodili; śukla — kvality dobra; lohita — kvality vášně; kṛṣṇa — kvality nevědomosti; varṇena — podle rozdělení; sva — sebou; ārabdhena — započatými; karmaṇā — činnostmi; divya — božské; mānuṣa — lidské; nāraka — pekelné; gatayaḥ — cíle; bahvyaḥ — mnohé; ātmanaḥ — vlastní; ānupūrvyeṇa — podle dříve vykonaných činů; sarvāḥ — všechny; hi — jistě; eva — vskutku; sarveṣām — jich všech; vidhīyante — jsou určeny; yathā-varṇa-vidhānam — podle různých tříd; apavargaḥ — cesta osvobození; ca — a; api — také; bhavati — je možná.

Překlad

Lidé, kteří se narodili na tomto území, se dělí podle kvalit hmotné přírody: dobra (sattva-guṇy), vášně (rajo-guṇy) a nevědomosti (tamo-guṇy). Někteří z nich se rodí jako vznešené osobnosti, jiní jako obyčejné lidské bytosti a další jsou nesmírně odporní — v Bhārata-varṣe se každý rodí přesně podle své minulé karmy. Když člověk — poté, co pravý duchovní mistr zjistil jeho postavení — prochází náležitou přípravou, aby se naučil sloužit Pánu Viṣṇuovi v rámci čtyř společenských tříd (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra) a čtyř duchovních stavů (brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa), jeho život se stává dokonalým.

Význam

Pro další údaje se obraťte na Bhagavad-gītu (14.18 a 18.42-45). Śrīla Rāmānujācārya píše ve své knize Vedānta-saṅgraha:

evaṁ-vidha-parābhakti-svarūpa-jñāna-viśeṣasyotpādakaḥ pūrvoktāharahar upacīyamāna-jñāna-pūrvaka-karmānugṛhīta-bhakti-yoga eva; yathoktaṁ bhagavatā parāśareṇa — varṇāśrameti. nikhila-jagad-uddhāraṇāyāvanitale ’vatīrṇaṁ para-brahma-bhūtaḥ puruṣottamaḥ svayam etad uktavān — “svakarma-nirataḥ siddhiṁ yathā vindati tac chṛṇu” “yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ yena sarvam idaṁ tatam/ svakarmaṇā tam abhyarcya siddhiṁ vindati mānavaḥ.”

Velký mudrc Parāśara Muni doporučoval na základě citátu z Viṣṇu Purāṇy (3.8.9):

varṇāśramācāravatā
puruṣeṇa paraḥ pumān
viṣṇur ārādhyate panthā
nānyat tat-toṣa-kāraṇam

“Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je uctíván náležitým vykonáváním předepsaných povinností v systému vareṇ a āśramů. Neexistuje jiný způsob, jak Pána uspokojit.” V Bhārata-varṣe je možné systém varṇāśrama-dharmy snadno přijmout. V současnosti jisté démonské složky obyvatelstva Bhārata-varṣi tento systém znevažují. Jelikož neexistuje zřízení, které by lidi učilo, jak se stát brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi či śūdry a brahmacārīny, gṛhasthy, vānaprasthy a sannyāsīny, tito démoni chtějí beztřídní společnost. To vede k chaotické situaci. Ve jménu sekulární vlády se nejvyšších vládních míst ujímají nekvalifikovaní lidé. Nikdo se neučí, jak jednat podle zásad varṇāśrama-dharmy, a proto lidé čím dál více degenerují a spějí ke zvířecímu životu. Skutečným životním cílem je osvobození, ale lidem je k jeho dosažení upírána příležitost, a tím jsou jejich lidské životy ničeny. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se však šíří po celém světě, aby znovu ustanovilo systém varṇāśrama-dharmy, a tak zachránilo lidskou společnost od pádu do pekelného života.