Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.1.15

Verš

īśābhisṛṣṭaṁ hy avarundhmahe ’ṅga
duḥkhaṁ sukhaṁ vā guṇa-karma-saṅgāt
āsthāya tat tad yad ayuṅkta nāthaś
cakṣuṣmatāndhā iva nīyamānāḥ

Synonyma

īśa-abhisṛṣṭam — stvořené či dané Pánem; hi — jistě; avarundhmahe — musíme přijmout; aṅga — můj milý Priyavrato; duḥkham — neštěstí; sukham — štěstí; — nebo; guṇa-karma — s vlastnostmi a činnostmi; saṅgāt — stykem; āsthāya — umístěni v; tat tat — ta situace; yat — které tělo; ayuṅkta — dal; nāthaḥ — Nejvyšší Pán; cakṣuṣmatā — tím, kdo má oči; andhāḥ — slepí lidé; iva — jako; nīyamānāḥ — vedeni.

Překlad

Můj milý Priyavrato, podle našeho styku s různými kvalitami hmotné přírody nám Nejvyšší Osobnost Božství přiděluje příslušná těla a štěstí či neštěstí, které prožíváme. Každý proto musí zůstat ve svém postavení a nechat se vést Nejvyšší Osobností Božství přesně tak, jako se slepý člověk nechá vést tím, kdo vidí.

Význam

Pomocí hmotných prostředků se nikdo nemůže vyhnout štěstí a neštěstí, které jsou vlastní jeho tělu. Existuje 8 400 000 tělesných podob a každá z nich má předurčeno si užívat či trpět jistým množstvím štěstí a neštěstí. To nemůžeme změnit, neboť štěstí a neštěstí určuje Nejvyšší Pán, na Jehož pokyn jsme svá těla dostali. Jelikož plán Nejvyššího nemůžeme obejít, musíme se Jím nechat vést, jako se slepý člověk nechává vést tím, kdo má zdravé oči. Zůstaneme-li za jakýchkoliv okolností v situaci, kterou nám Nejvyšší Pán určil, a budeme-li následovat Jeho pokyny, dosáhneme dokonalosti. Hlavním účelem života je následovat pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Právě ty tvoří náboženství či předepsané povinnosti.

V Bhagavad-gītě proto Pán Kṛṣṇa říká: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Vzdej se všeho ostatního zaměstnání. Jenom se Mi odevzdej a následuj Mě.” (Bg. 18.66) Proces odevzdání se následováním pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství není určen pro nějakou určitou kastu či vyznání. Odevzdat se může jak brāhmaṇa, tak i kṣatriya, vaiśya nebo śūdra. Uvedený proces může přijmout každý. O tom hovoří tento verš: cakṣuṣmatāndhā iva nīyamānāḥ — člověk má následovat Pána stejně, jako slepec následuje toho, kdo vidí. Budeme-li následovat Nejvyšší Osobnost Božství tak, že se budeme řídit pokyny, které dává ve Vedách a Bhagavad-gītě, naše životy budou úspěšné. Pán proto říká:

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo 'si me

“Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným a vzdávej Mi úctu a poklony. Pak se jistě vrátíš domů, zpátky k Bohu. Slibuji ti to, protože jsi Můj velice drahý přítel.” (Bg. 18.65) Tento pokyn je určen pro každého—brāhmaṇu, kṣatriyu, vaiśyu i śūdru. Když se kdokoliv, člen jakékoliv třídy, odevzdá Nejvyššímu Pánu a bude následovat Jeho pokyny, jeho život bude úspěšný.

Předchozí verš uvádí příklad volů, kteří se pohybují podle pokynů vozky. Voli jsou mu zcela odevzdáni — stojí tam, kam je postaví, a žerou to, čím je nakrmí. Stejně tak bychom my měli být zcela odevzdáni Nejvyšší Osobnosti Božství, neusilovat o štěstí a nelitovat neštěstí — máme být spokojeni s postavením, které nám Pán určil, kráčet cestou oddané služby a nebýt nespokojeni se štěstím či neštěstím, jež od Něho obdržíme. Lidé pod vlivem hmotných kvalit vášně a nevědomosti obvykle nechápou, jaký plán má Nejvyšší Osobnost Božství s 8 400 000 životními podobami, ale lidská podoba dává živé bytosti zvláštní výsadní právo tento plán pochopit, zaměstnat se oddanou službou a následováním Pánových pokynů pokročit na nejvyšší úroveň dokonalosti. Celý svět jedná pod vlivem kvalit hmotné přírody, zvláště nevědomosti a vášně, ale pokud budou lidé naslouchat o slávě Pána a opěvovat ji, mohou své životy dovést k úspěchu a dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Bṛhan-nāradīya Purāṇa proto uvádí:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

“V tomto věku Kali neexistuje žádná jiná cesta, žádná jiná cesta, žádná jiná cesta k duchovní dokonalosti než svaté jméno, svaté jméno, svaté jméno Pána.” Každému by měla být dána příležitost naslouchat svatým jménům Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť tím postupně pochopí své skutečné životní postavení a dosáhne transcendentálního postavení nad kvalitou dobra. Všechny překážky v jeho pokroku tak budou rozbity napadrť. Musíme se tedy spokojit s jakýmkoliv postavením, do kterého jsme se řízením Nejvyšší Osobnosti Božství dostali, a snažit se Pánovi oddaně sloužit. Pak budou naše životy úspěšné.