Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.25.42

Verš

kasyā manas te bhuvi bhogi-bhogayoḥ
striyā na sajjed bhujayor mahā-bhuja
yo ’nātha-vargādhim alaṁ ghṛṇoddhata-
smitāvalokena caraty apohitum

Synonyma

kasyāḥ — jehož; manaḥ — mysl; te — tvoje; bhuvi — v tomto světě; bhogi-bhogayoḥ — jako tělo hada; striyāḥ — ženy; na — ne; sajjet — je přitahována; bhujayoḥ — pažemi; mahā-bhuja — ó válečníku mocných paží; yaḥ — ten, kdo; anātha-vargā — ubohých žen, jako jsem já; adhim — soužení mysli; alam — schopný; ghṛṇā-uddhata — útočnou milostí; smita-avalokena — přitažlivým úsměvem; carati — putuje; apohitum — rozptýlit.

Překlad

Ó válečníku mocných paží, koho v tomto světě by nepřitahovaly tvoje paže, které se podobají tělům hadů? Svým přitažlivým úsměvem a útočnou milostí zbavuješ svobodné ženy, jako jsem já, velkého soužení. Zdá se nám, že putuješ po povrchu Země pouze pro náš prospěch.

Význam

Svobodná žena považuje průbojné chování muže za milost. Ženu obvykle velice přitahují dlouhé paže mužů. Tělo hada je kulaté a ke konci se zužuje a zeslabuje. Krásné mužovy paže připomínají ženě hady a ona si velice přeje být v jejich objetí.

Velice důležité je v tomto verši slovo anātha-vargā. Nātha znamená “manžel” a a znamená “bez”. Mladá žena, která nemá manžela, se nazývá anātha neboli “nechráněná”. Jakmile žena dospěje do puberty, okamžitě ji začne velmi vzrušovat sexuální touha. Otcovou povinností je proto provdat svoji dceru před dosažením puberty; jinak bude velice zahanbená, že nemá manžela. Každý, kdo v tom věku uspokojí její touhu po sexu, se pro ni stane objektem velkého uspokojení. Psychologickým faktem je, že když se žena ve věku puberty setká s mužem, který ji pohlavně uspokojí, bude ho milovat celý život bez ohledu na jeho postavení. Takzvaná láska v tomto hmotném světě tedy není nic jiného než pohlavní uspokojení.