Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.23

Verš

bhagavān eka āsedam
agra ātmātmanāṁ vibhuḥ
ātmecchānugatāv ātmā
nānā-maty-upalakṣaṇaḥ

Synonyma

bhagavān — Osobnost Božství; ekaḥ — jeden jediný; āsa — existoval; idam — toto stvoření; agre — před stvořením; ātmā — ve Své vlastní podobě; ātmanām — živých bytostí; vibhuḥ — Pán; ātmā — Nejvyšší Já; icchā — touha; anugatau — splývající s; ātmā — Nejvyšší Já; nānā-mati — různé pohledy; upalakṣaṇaḥ — příznaky.

Překlad

Osobnost Božství, Pán všech živých bytostí, existoval před stvořením jako jeden jediný. Pouze Jeho vůle umožňuje stvoření a s Ním opět vše splývá. Toto Nejvyšší Já je označováno různými jmény.

Význam

Velký mudrc zde začíná vysvětlovat smysl čtyř původních veršů Śrīmad-Bhāgavatamu. I když stoupenci māyāvādské (neosobní) školy nemají ke Śrīmad-Bhāgavatamu žádný přístup, snaží se někdy z původních čtyř veršů vykřesat imaginární význam. My však musíme přijímat skutečný význam, který zde předkládá Maitreya Muni, neboť on jej společně s Uddhavou vyslechl vysvětlený přímo od Pána. První řádkou původních čtyř veršů je aham evāsam evāgre. Slovu aham přikládá māyāvādská škola význam, který nechápe nikdo jiný než samotný vykladač. Zde aham označuje Nejvyšší Osobnost Božství, a nikoliv individuální živé bytosti. Před stvořením existoval pouze Pán; neexistovaly žádné puruṣa inkarnace, rozhodně ne žádné živé bytosti a ani žádná hmotná energie, pomocí které je hmotné stvoření projevené. Puruṣa inkarnace a všechny Pánovy energie spočívaly v Něm.

Osobnost Božství je zde popsána jako Pán všech ostatních živých bytostí. Je jako sluneční kotouč a živé bytosti jako molekuly slunečních paprsků. To, že Pán existoval před stvořením, potvrzují śruti: vāsudevo vā idaṁ agra āsīt na brahmā na ca śaṅkaraḥ, eko vai nārāyaṇa āsīn na brahmā neśānāḥ. Vše, co existuje, je emanací Osobnosti Božství, a Pán je proto vždy jeden jediný. Není to pro Něj nic těžkého, neboť je naprosto dokonalý a všemocný. Vše ostatní, včetně Jeho úplných expanzí kategorie viṣṇu-tattva, je Jeho částí. Před stvořením neexistoval Kāraṇārṇavaśāyī, Garbhodakaśāyī ani Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Brahmā ani Śaṅkara. Úplné expanze Viṣṇuů a všechny živé bytosti, počínaje Brahmou, jsou Jeho oddělené části. I když duchovní svět existoval zároveň s Pánem, hmotný svět dřímal v Něm. Pouze Jeho vůlí je hmotný svět projeven i zničen. Rozmanitost Vaikuṇṭhaloky je s Pánem totožná, stejně jako rozmanitost vojska je totožná s králem. Jak je uvedeno v Bhagavad-gītě (9.7), hmotné stvoření vzniká v pravidelných intervalech vůlí Pána a po dobu mezi zničením a stvořením spí živé bytosti a hmotná energie v Něm.