Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.31

Verš

tato varṇāś ca catvāras
teṣāṁ brāhmaṇa uttamaḥ
brāhmaṇeṣv api veda-jño
hy artha-jño ’bhyadhikas tataḥ

Synonyma

tataḥ — mezi nimi; varṇāḥ — třídy; ca — a; catvāraḥ — čtyři; teṣām — z nich; brāhmaṇaḥ — brāhmaṇa; uttamaḥ — nejlepší; brāhmaṇeṣu — z brāhmaṇů; api — navíc; veda — Vedy; jñaḥ — ten, který zná; hi — jistě; artha — smysl; jñaḥ — ten, kdo zná; abhyadhikaḥ — lepší; tataḥ — než on.

Překlad

Nejlepší společností lidských bytostí je ta, která je rozdělená podle vlastností a činností, a v této společnosti jsou nejlepší inteligentní lidé, zvaní brāhmaṇové. Z brāhmaṇů je nejlepší ten, který studuje Vedy, a z brāhmaṇů, kteří studují Vedy, je nejlepší ten, kdo zná skutečný smysl Ved.

Význam

Systém dělení lidské společnosti na čtyři třídy podle vlastností a činností je velice vědecký. Tento systém brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů nyní zdegeneroval do podoby současného kastovního systému v Indii, ale vidíme, že je známý již dlouhou dobu, neboť se o něm zmiňuje Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā. Dokud není lidská společnost takto rozdělena na třídy inteligence, vojáků, obchodníků a dělníků, lidé nevědí, kdo má pracovat pro jaký cíl. Ten, kdo dosáhl úrovně chápání Absolutní Pravdy, je brāhmaṇa, a je-li tento brāhmaṇa veda-jña, potom chápe smysl Ved. Smyslem Ved je porozumět Absolutnímu. Ten, kdo chápe Absolutní Pravdu ve třech aspektech — jako Brahman, Paramātmu a Bhagavāna—a ví, že pojem Bhagavān označuje Nejvyšší Osobnost Božství, je považován za nejlepšího z brāhmaṇů, za vaiṣṇavu.