Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.28.1

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yogasya lakṣaṇaṁ vakṣye
sabījasya nṛpātmaje
mano yenaiva vidhinā
prasannaṁ yāti sat-patham

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl; yogasya — jógového systému; lakṣaṇam — popis; vakṣye — vysvětlím; sabījasya — autorizovaný; nṛpa-ātma-je — ó dcero krále; manaḥ — mysl; yena — jehož; eva — jistě; vidhinā — praktikováním; prasannam — plný radosti; yāti — dosahuje; sat-patham — cesty Absolutní Pravdy.

Překlad

Nejvyšší Pán řekl: Má drahá matko, ó dcero krále, nyní ti vysvětlím jógový systém, který má za cíl soustředění mysli. Jeho praktikování naplní člověka radostí a umožní mu postupovat směrem k cestě Absolutní Pravdy.

Význam

Jógová metoda, kterou Pán Kapiladeva vysvětluje v této kapitole, je autorizovaná a uznávaná, a proto je třeba tyto pokyny velice pečlivě následovat. Na úvod Pán říká, že praktikováním yogy se člověk může přibližovat k pochopení Absolutní Pravdy, Nejvyšší Osobnosti Božství. V minulé kapitole bylo jasně řečeno, že cílem yogy není získat nějaké úžasné mystické síly. Člověk se nemá vůbec zajímat o mystické síly, ale má neustále zdokonalovat svoje realizace na cestě pochopení Nejvyšší Osobnosti Božství. To je rovněž potvrzeno v Bhagavad-gītě, kde se v posledním verši šesté kapitoly říká, že největší yogī je ten, který v duchu neustále myslí na Kṛṣṇu neboli který si je vědom Kṛṣṇy.

Zde je řečeno, že praktikování jógového systému člověka naplní radostí. Pán Kapila, Osobnost Božství, nejvyšší autorita na yogu, zde vysvětluje jógový systém zvaný aṣṭāṅga-yoga, který má osm stupňů: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna a samādhi. Všechny tyto stupně vedou k realizaci Pána Viṣṇua, Jenž je cílem veškeré yogy. Existují různé takzvané jógové metody, podle kterých člověk soustředí svoji mysl na prázdnotu nebo na něco neosobního, ale v autorizovaném jógovém systému, který zde vysvětluje Kapiladeva, se o ničem takovém nemluví. I Patañjali vysvětluje, že cílem veškeré yogy je Viṣṇu. Aṣṭāṅga-yoga je tedy součástí vaiṣṇavského postupu, protože jejím konečným cílem je realizovat Viṣṇua. Úspěchem v yoze není dosáhnout mystických sil, což bylo zamítnuto v minulé kapitole, ale zbavit se všech hmotných označení a dospět do svého věčného přirozeného postavení. To je nejvyšší výsledek praktikování yogy.