Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.52

Verš

etad aṇḍaṁ viśeṣākhyaṁ
krama-vṛddhair daśottaraiḥ
toyādibhiḥ parivṛtaṁ
pradhānenāvṛtair bahiḥ
yatra loka-vitāno ’yaṁ
rūpaṁ bhagavato hareḥ

Synonyma

etat — toto; aṇḍam — vejce; viśeṣa-ākhyam — zvané viśeṣa; krama — jeden po druhém; vṛddhaiḥ — zvětšované; daśa — desetkrát; uttaraiḥ — větší; toya-ādibhiḥ — vodou atd.; parivṛtam — obalené; pradhānena — pradhānou; āvṛtaiḥ — pokryté; bahiḥ — na vnější straně; yatra — kde; loka-vitānaḥ — rozšíření planetárních systémů; ayam — tato; rūpam — podoba; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; hareḥ — Pána Hariho.

Překlad

Toto vesmírné vejce neboli vesmír ve tvaru vejce se nazývá projev hmotné energie. Jeho obaly z vody, vzduchu, ohně, éteru, ega a mahat-tattvy sílí jeden po druhém. Každý obal je desetkrát širší než předchozí a poslední vnější obal je pokrytý pradhānou. Uvnitř tohoto vejce je vesmírná podoba Pána Hariho, Jehož tělo zahrnuje čtrnáct planetárních systémů.

Význam

Tento vesmír neboli vesmírné nebe, které můžeme pozorovat s jeho nesčetnými planetami, má tvar vejce. Tak jako vejce pokrývá skořápka, vesmír pokrývají různé obaly. První obal tvoří voda, druhý oheň, třetí vzduch, další éter a konečnou nepropustnou skořápku tvoří pradhāna. V tomto vesmíru, který má tvar vejce, je vesmírná podoba Pána, virāṭ-puruṣa, a všechny planetární systémy jsou částmi Jeho těla. To je již popsáno na začátku druhého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Planetární systémy jsou pokládány za různé části těla této Pánovy vesmírné podoby. Těm, kteří nemohou uctívat přímo transcendentální podobu Pána, se doporučuje myslet na tuto vesmírnou podobu a uctívat ji. Nejnižší planetární systém, Pātāla, je považován za chodidla Nejvyššího Pána a Země je pokládána za Pánovo břicho. Brahmaloka, nejvyšší planetární systém, na kterém žije Brahmā, je považován za Pánovu hlavu.

Virāṭ-puruṣa je pokládán za inkarnaci Pána. Původní Pánovou podobou je Kṛṣṇa, jak je potvrzeno v Brahma-saṁhitě: ādi-puruṣa. Virāṭ-puruṣa je také puruṣa, ale není ādi-puruṣa. Ādi-puruṣa je Kṛṣṇa. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ / anādir ādir govindaḥ. Rovněž v Bhagavad-gītě je Kṛṣṇa uznán jako ādi-puruṣa, původní Pán. Kṛṣṇa říká: “Nikdo není větší než Já.” Existuje bezpočet Pánových expanzí a všechny jsou puruṣové neboli poživatelé, ale ani virāṭ-puruṣa, ani puruṣa-avatārové—Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu—ani žádná z mnoha jiných expanzí není původní. V každém vesmíru je Garbhodakaśāyī Viṣṇu, virāṭ-puruṣa a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Zde je popsán aktivní projev virāṭ-puruṣi. Lidé, jejichž pochopení Nejvyšší Osobnosti Božství je na nižší úrovni, mohou uvažovat o vesmírné podobě Pána, neboť to Bhāgavatam doporučuje.

Jsou zde naznačeny i rozměry vesmíru. Jeho vnější pokrytí tvoří obaly z vody, vzduchu, ohně, éteru, ega a mahat-tattvy a každý obal je desetkrát širší než předchozí. Žádný vědec ani nikdo jiný nedokáže změřit prostor vesmírné dutiny a tuto dutinu obklopuje sedm obalů, přičemž každý z nich je desetkrát širší nežli předcházející. Obal z vody je desetkrát širší než průměr vesmíru a obal z ohně je desetkrát širší než obal z vody. Stejně tak obal ze vzduchu je desetkrát širší nežli obal z ohně. Všechny tyto rozměry jsou pro nepatrný lidský mozek nepochopitelné.

Je také řečeno, že tento popis se týká pouze jednoho vesmírného vejce. Kromě tohoto existuje nespočetně mnoho dalších vesmírů a některé z nich jsou mnohonásobně větší. Tento vesmír je dokonce pokládán za nejmenší — proto má jeho hlavní správce Brahmā pro jeho řízení pouze čtyři hlavy. V jiných vesmírech, které jsou mnohem větší než tento, má Brahmā více hlav. V Caitanya-caritāmṛtě je uvedeno, jak Pán Kṛṣṇa jednoho dne svolal všechny tyto Brahmy jako odpověď na dotaz malého Brahmy, který oněměl úžasem, když viděl všechny větší Brahmy. Taková je nepochopitelná moc Pána. Nikdo nedokáže změřit délku a šířku Boha svou spekulací nebo tím, že se bude falešně považovat za Boha sám. Takové pokusy jsou příznaky šílenství.