Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.50

Verš

so ’yaṁ te ’bhihitas tāta
bhagavān viśva-bhāvanaḥ
samāsena harer nānyad
anyasmāt sad-asac ca yat

Synonyma

saḥ — to; ayam — totéž; te — tobě; abhihitaḥ — vysvětlil jsem; tāta — můj drahý synu; bhagavān — Osobnost Božství; viśva-bhāvanaḥ — stvořitel projevených světů; samāsena — ve stručnosti; hareḥ — bez Hariho, Pána; na — nikdy; anyat — cokoliv jiného; anyasmāt — je příčinou; sat — projevené neboli fenomenální; asat — noumenální (neprojevené); ca — a; yat — vše, co může být.

Překlad

Můj drahý synu, nyní jsem ti ve stručnosti vysvětlil Nejvyšší Osobnost Božství, stvořitele projevených světů. Kromě Něho, Pána Hariho, neexistují žádné jiné příčiny fenomenálních a noumenálních existencí.

Význam

Jelikož obvykle máme zkušenost s dočasným hmotným světem a podmíněnými dušemi, které se mu snaží panovat, Brahmājī vysvětlil Nāradadevovi, že tento dočasný svět je výtvorem vnější energie Pána a že podmíněné duše, bojující o existenci, jsou okrajovou energií Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Jedinou příčinou všech projevených činností je On, Hari, Nejvyšší Pán, který je prvotní příčinou všech příčin. To ovšem neznamená, že je neosobně rozprostřen všude. Existuje zcela nezávisle na těchto interakcích vnější a okrajové energie. V Bhagavad-gītě (9.4) je potvrzeno, že Pán je přítomný všude pouze prostřednictvím Svých energií. Vše projevené spočívá na Jeho energii, ale On jako Nejvyšší Osobnost Božství je vždy nade vším. Energie a její zdroj jsou zároveň totožní i odlišní.

Nikdo by neměl odsuzovat Nejvyššího Pána za stvoření tohoto strastiplného světa, stejně jako by nikdo neměl hanět krále za to, že nechal postavit vězení. Vězení je nezbytné pro ty, kteří porušují státní zákony. Stejně tak tento hmotný svět, plný utrpení, je dočasným stvořením Pána pro ty, kteří na Něho zapomněli a snaží se panovat nad iluzorním projevem. Pán však neustále touží přivést pokleslé duše zpátky domů, zpátky k Bohu, a z toho důvodu dává podmíněným duším mnoho příležitostí prostřednictvím autoritativních písem, Svých zástupců a také osobních inkarnací. Jelikož On Samotný není k tomuto hmotnému světu nikterak poután a není s ním v přímém styku, nemůžeme Ho vinit za jeho stvoření.