Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.23

Verš

mahatas tu vikurvāṇād
rajaḥ-sattvopabṛṁhitāt
tamaḥ-pradhānas tv abhavad
dravya-jñāna-kriyātmakaḥ

Synonyma

mahataḥmahat-tattvy; tu — ale; vikurvāṇāt — přeměna; rajaḥ — hmotná kvalita vášně; sattva — kvalita dobra; upabṛṁhitāt — kvůli vzrůstu; tamaḥ — kvalita temnoty; pradhānaḥ — převládající; tu — ale; abhavat — nastalo; dravya — hmota; jñāna — hmotné poznání; kriyā-ātmakaḥ — převážně hmotné činnosti.

Překlad

Hmotné činnosti jsou způsobeny vybuzením mahat-tattvy. Nejprve dochází k přeměně kvalit dobra a vášně a později — díky kvalitě nevědomosti — se projevuje hmota, hmotné poznání a různé činnosti spojené s tímto poznáním.

Význam

Všechny hmotné výtvory vznikají hlavně rozvojem kvality vášně (rajas). Mahat-tattva je princip hmotného stvoření a je-li vůlí Pána vybuzena, nejprve začnou převládat kvality vášně a dobra a později začne převažovat kvalita vášně, vytvářená hmotnými činnostmi různého druhu, a živé bytosti se tak více zaplétají do nevědomosti. Brahmā je představitelem kvality vášně a Viṣṇu je představitelem kvality dobra, zatímco kvalitu nevědomosti zastupuje Pán Śiva, otec hmotných činností. Hmotná příroda je matkou a Pán Śiva je otcem, podněcujícím hmotný život. Všechny hmotné výtvory živých bytostí mají tedy svůj původ v kvalitě vášně. Stejně jako se v každém věku mění délka života, tak i působení jednotlivých kvalit prochází postupným rozvojem. Ve věku Kali (kdy nejvíce převládá kvalita vášně) lidé vykonávají ve jménu rozvoje lidské civilizace mnoho hmotných činností a stále více zapomínají na svou skutečnou duchovní totožnost. Každý nepatrný rozvoj kvality dobra odhaluje člověku povahu duchovní energie, ale vlivem převládající kvality vášně kvalita dobra ztrácí svůj vliv. Člověk tak nemůže překonat meze hmotných kvalit, a proto i ti, kteří se různými metodami dopracovali ke kvalitě dobra, mají veliké potíže s realizací Pána, který je vždy transcendentální kvalitám hmotné přírody. Jinými slovy, hrubohmotné látky se nazývají adhibhūtam, jejich udržování je adhidaivam a podněcovatel hmotných činností se nazývá adhyātmam. Přírodní bohatství, jeho pravidelné dodávání a jeho využívání k tvorbě různých hmotných věcí pro smyslový požitek zmatených živých bytostí jsou tři principy tvořící význačné rysy hmotného světa.