Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.9.21

Verš

nāyaṁ sukhāpo bhagavān
dehināṁ gopikā-sutaḥ
jñānināṁ cātma-bhūtānāṁ
yathā bhaktimatām iha

Synonyma

na — ne; ayam — toto; sukha-āpaḥ — co lze velmi snadno získat nebo co přináší štěstí; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; dehinām — těch, kdo jsou pod vlivem tělesného pojetí života, zvláště karmī; gopikā-sutaḥ — Kṛṣṇa, syn matky Yaśody (jako syn Vasudevy je Kṛṣṇa zván Vāsudeva a jako syn matky Yaśody je zván Kṛṣṇa); jñāninām ca — a jñānīch, kteří se snaží zbavit hmotného znečištění; ātma-bhūtānām — vnitřně spokojených yogīnů; yathā — jako; bhakti-matām — oddaných; iha — v tomto světě.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa, syn matky Yaśody, je snadno dostupný oddaným, kteří Mu s láskou spontánně slouží, ne však mentálním spekulantům, těm, kdo usilují o seberealizaci podstupováním přísné askeze, nebo těm, kdo považují tělo za vlastní já.

Význam

Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství jako syn matky Yaśody, je snadno dostupný oddaným, ale ne tapasvīm, yogīnům, jñānīm a jiným osobám s tělesným pojetím života. I když se jim někdy může říkat śānta-bhaktové, skutečná bhakti začíná dāsya-rasou. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (4.11):

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

“Každou živou bytost odměňuji podle toho, jak se Mi odevzdává. Všichni v každém ohledu kráčejí po Mé cestě, ó synu Pṛthy.” Každý hledá Kṛṣṇu, neboť On je Nadduší všech individuálních duší. Každý miluje své tělo a chce ho ochraňovat, protože v něm sám sídlí jako duše, a každý miluje duši, protože ta je nedílnou částí Nadduše. Proto se každý ve skutečnosti snaží dosáhnout štěstí obnovením svého vztahu s Nadduší. Pán říká v Bhagavad-gītě (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ-“Všechny Védy slouží k poznání Mne.” To znamená, že všichni karmī, jñānī, yogīni a světci hledají Kṛṣṇu. Kdo však kráčí ve stopách oddaných, kteří mají s Kṛṣṇou přímý vztah-zvláště obyvatel Vṛndāvanu-může dosáhnout nejvyššího postavení ve společnosti Kṛṣṇy. Je řečeno, že Kṛṣṇa ani na okamžik neopouští Vṛndāvan (vṛndāvanaṁ parityajya padam ekaṁ na gacchati). Vṛndāvana-vāsī, jako je matka Yaśodā, Kṛṣṇovi přátelé a Kṛṣṇovy milostné partnerky, mladší gopī, s nimiž tancuje, mají s Kṛṣṇou velice důvěrné vztahy, a ten, kdo kráčí ve stopách těchto oddaných, může Kṛṣṇu získat. Ačkoliv Kṛṣṇovy expanze nitya-siddha zůstávají neustále s Kṛṣṇou, pokud ti, kdo usilují o sādhana-siddhi, kráčejí v jejich stopách, mohou i oni snadno Kṛṣṇy dosáhnout. Některé osoby však lpí na tělesném pojetí života. Například Pán Brahmā a Pán Śiva zaujímají velice prestižní postavení, a proto mají pocit, že jsou vznešení īśvarové. Jelikož jsou to vysoce postavení guṇa-avatārové, připadají si tak trochu jako Kṛṣṇa. Čistí oddaní, kteří obývají Vṛndāvan, však žádnému tělesnému pojetí nepodléhají. Jsou plně odevzdaní službě Pánu s hlubokou láskou, která se nazývá premā. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto hlásal: premā pum-artho mahān-premā, čistá láska ke Kṛṣṇovi je nejvyšší dokonalostí života. A matka Yaśodā se jeví jako nejpřednější z oddaných, kteří této dokonalosti dosáhli.