Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.34

Verš

yasmin harir bhagavān ijyamāna
ijyātma-mūrtir yajatāṁ śaṁ tanoti
kāmān amoghān sthira-jaṅgamānām
antar bahir vāyur ivaiṣa ātmā

Synonyma

yasmin — v takových obětních obřadech; hariḥ — Nejvyšší Pán; bhagavān — Osobnost Božství; ijyamānaḥ — je uctíván; ijya-ātma — duše všech uctívaných božstev; mūrtiḥ — v podobách; yajatām — ti, kteří uctívají; śam — dobro; tanoti — šíří; kāmān — touhy; amoghān — nedotknutelný; sthira-jaṅgamānām — všeho pohyblivého i nepohyblivého; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; vāyuḥ — vzduch; iva — jako; eṣaḥ — jich všech; ātmā — duše.

Překlad

Při všech obětních obřadech, i když je někdy uctíván polobůh, je uctíván Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, protože On je Nadduší každého a existuje uvnitř i vně jako vzduch. Je to On, kdo ve skutečnosti uděluje dobro všem uctívatelům.

Význam

Někdy dokonce vidíme, že jsou uctíváni polobozi jako Indra a Candra a že jim jsou nabízeny obětiny, ale odměny za všechny tyto oběti uděluje jejich vykonavateli Nejvyšší Pán a jedině On mu může poskytnout veškeré dobro. Polobozi, i když jsou uctíváni, nemohou udělat nic bez svolení Pána, protože Pán je Nadduší každého, pohyblivého i nehybného.

V Bhagavad-gītě (9.23) to Samotný Pán potvrzuje v následující śloce:

ye 'py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

“Vše, co člověk obětuje jiným bohům, ó synu Kuntī, je ve skutečnosti určeno pouze pro Mě, avšak taková oběť je vykonávána bez správného chápání.”

Skutečností je, že Nejvyšší Pán je jeden jediný. Neexistuje žádný jiný Bůh nežli Pán Samotný. Nejvyšší Pán je proto věčně transcendentální hmotnému stvoření. Mnoho lidí však uctívá polobohy jako je bůh Slunce, bůh Měsíce a Indra, což jsou pouze hmotní zástupci Nejvyššího Pána. Tito polobozi jsou pouze nepřímí, kvalitativní představitelé Nejvyššího Pána. Vzdělaný učenec nebo oddaný ovšem ví, kdo je kdo, a proto uctívá přímo Nejvyššího Pána a nerozptylují ho Jeho hmotné kvalitativní reprezentace. Ti, kteří nejsou tolik vzdělaní, uctívají tyto kvalitativní, hmotné reprezentace, ale jejich uctívání je nezdvořilé, protože je proti pravidlům.