Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.39

Verš

yudhiṣṭhira uvāca
nāhaṁ veda gatiṁ pitror
bhagavan kva gatāv itaḥ
ambā vā hata-putrārtā
kva gatā ca tapasvinī

Synonyma

yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl; na — ne; aham — já; veda — vím; gatim — odchod; pitroḥ — strýců; bhagavan — ó božská osobo; kva — kam; gatau — odešli; itaḥ — odsud; ambā — (matka) teta; — ani; hata-putrā — připravená o syny; ārtā — zarmoucená; kva — kam; gatā — odešla; ca — také; tapasvinī — asketická.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl: Ó božská osobo, nevím kam odešli mí dva strýcové a nemohu také nalézt svoji asketickou tetu, která je stižená smutkem ze ztráty všech svých synů.

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira si byl jako dobrá duše a oddaný Pána stále vědom veliké ztráty svojí tety a jejího utrpení v jejím asketickém životě. Asketa není nikdy zneklidněn žádným utrpením a to mu dává sílu a odhodlání k cestě duchovního pokroku. Královna Gāndhārī je typickým příkladem asketicky žijícího člověka a v mnoha životních zkouškách ukázala svůj jedinečný charakter. Byla ideální ženou jako matka, manželka a asketička, a žena s takovým charakterem je ve světových dějinách velice vzácná.