Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.11.16-17

Verš

niśamya preṣṭham āyāntaṁ
vasudevo mahā-manāḥ
akrūraś cograsenaś ca
rāmaś cādbhuta-vikramaḥ
pradyumnaś cārudeṣṇaś ca
sāmbo jāmbavatī-sutaḥ
praharṣa-vegocchaśita-
śayanāsana-bhojanāḥ

Synonyma

niśamya — jakmile slyšeli; preṣṭham — nejdražší; āyāntam — přichází domů; vasudevaḥ — Vasudeva (otec Kṛṣṇy); mahā-manāḥ — velkodušný; akrūraḥ — Akrūra; ca — a; ugrasenaḥ — Ugrasena; ca — a; rāmaḥ — Balarāma (starší bratr Kṛṣṇy); ca — a; adbhuta — nadlidská; vikramaḥ — udatnost; pradyumnaḥ — Pradyumna; cārudeṣṇaḥ — Cārudeṣṇa; ca — a; sāmbaḥ — Sāmba; jāmbavatī-sutaḥ — syn Jāmbavatī; praharṣa — nesmírné štěstí; vega — síla; ucchaśita — ovlivněni; śayana — ležící; āsana — sedící; bhojanāḥ — obědvající.

Překlad

Jakmile uslyšeli, že nejdražší Kṛṣṇa přijel do Dvārakādhāmu, velkodušný Vasudeva, Akrūra, Ugrasena, nadlidsky mocný Balarāma, Pradyumna, Cārudeṣṇa a Sāmba, syn Jāmbavatī, všichni nesmírně šťastní, okamžitě přestali odpočívat a vstali i od jídla.

Význam

Vasudeva: Syn krále Śūraseny, manžel Devakī a otec Pána Śrī Kṛṣṇy. Je bratrem Kuntī a otcem Subhadry. Subhadrā byla provdána za svého bratrance Arjunu, a tento systém dodnes vládne v některých částech Indie. Vasudeva byl určen za ministra Ugraseny a později se oženil s osmi dcerami Ugrasenova bratra Devaky. Devakī je jen jednou z nich. Kaṁsa byl jeho švagrem, a Vasudeva se dobrovolně nechal uvěznit od Kaṁsy po vzájemné dohodě, že mu vydá osmého syna Devakī. Vůlí Kṛṣṇy z toho však sešlo. Jako strýc Pāṇḍuovců z matčiny strany se Vasudeva aktivně zúčastnil očistného obřadu Pāṇḍuovců. Poslal do Śatasṛṅga Parvaty pro kněze Kaśyapu, který pak obřady provedl. Když se Kṛṣṇa zjevil za mřížemi Kaṁsova vězení, Vasudeva Ho přenesl do domu Jeho nevlastního otce Nandy Mahārāje do Gokuly. Kṛṣṇa s Baladevem odešli z tohoto světa dříve než Vasudeva, a Arjuna (synovec Vasudeva) se ujal pohřebního obřadu po odchodu Vasudeva.

Akrūra: Vrchní velitel vṛṣṇiovské dynastie a velký oddaný Pána Kṛṣṇy. Akrūra dosáhl úspěchu v oddané službě Pánu prováděním jediného druhu služby — pronášením modliteb. Byl manželem Sūtanī, dcery Ahūky. Podporoval Arjunu, když vůlí Kṛṣṇy Arjuna silou unesl Subhadru. Po úspěšném únosu Subhadry se Kṛṣṇa i Akrūra vydali Arjunu navštívit a předali mu při té příležitosti svatební dary. Akrūra byl přítomný také tomu, když se Abhimanyu, syn Subhadry, ženil s Uttarou, matkou Mahārāje Parīkṣita. Ahūka, tchán Akrūry, se svým zetěm nevycházel dobře. Oba však byli oddaní Pána.

Ugrasena: Jeden z mocných králů vṛṣṇiovské dynastie a bratranec Mahārāje Kuntibhoji. Jeho další jméno je Ahūka. Jeho ministrem byl Vasudeva a jeho synem byl mocný Kaṁsa. Tento Kaṁsa svého otce uvěznil a stal se králem Mathury. Milostí Pána Kṛṣṇy a Jeho bratra Pána Baladeva byl Kaṁsa zabit a Ugrasena znovu dosazen na trůn. Když Śālva napadl město Dvāraku, Ugrasena bojoval velice chrabře a nepřítele odrazil. Ugrasena se vyptával Nāradajīho na božskost Pána Kṛṣṇy. Když měla být yaduovská dynastie zničena, Ugrasenovi byl svěřen kus železa zplozený z lůna Sāmby. Rozřezal ho a rozetřel na pastu, a pak na břehu Dvāraky smísil s mořskou vodou. Poté v městě Dvārace a v celém království zcela zakázal požívání omamných nápojů. Po smrti dosáhl spasení.

Baladeva: Božský syn Vasudeva od jeho ženy Rohiṇī. Jmenuje se také Rohiṇī-nandana, milovaný syn Rohiṇī. Byl rovněž svěřen Nandovi Mahārājovi, i se Svojí matkou Rohiṇī, když se Vasudeva po vzájemné dohodě s Kaṁsou nechal uvěznit. Nanda Mahārāja je nevlastním otcem jak Pána Kṛṣṇy, tak i Baladeva. Pán Kṛṣṇa a Pán Baladeva, přestože byli nevlastní bratři, byli od Svého raného dětství stálými společníky. Baladeva je úplnou manifestací Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto je stejně dobrý a stejně mocný jako Pán Kṛṣṇa. Patří do kategorie viṣṇu-tattva (kategorie Boha). Společně se Śrī Kṛṣṇou navštívil Draupadin obřad svayaṁvara. Když Arjuna podle plánu Śrī Kṛṣṇy unesl Subhadru, Baladeva se na něho velice hněval a chtěl ho ihned zabít. Śrī Kṛṣṇa pro Svého drahého přítele padl k nohám Pána Baladeva a žádal Ho, aby utišil Svůj hněv. Śrī Baladeva byl tak uspokojen. Jednou se také velice hněval na Kuruovce a chtěl celé jejich město uvrhnout do hlubin Yamuny. Kuruovci Ho však uspokojili tím, že se odevzdali Jeho Božským lotosovým nohám. Ve skutečnosti byl sedmým synem Devakī před narozením Pána Kṛṣṇy, ale vůlí Pána byl přemístěn do lůna Rohiṇī, aby unikl Kaṁsově hněvu. Jeho dalším jménem je proto Saṅkarṣaṇa, který je také úplnou částí Śrī Baladeva. Jelikož je stejně mocný jako Pán Kṛṣṇa a může udílet duchovní moc oddaným, nazývá se Baladeva. Vedy také uvádějí, že nikdo nemůže znát Nejvyššího Pána, aniž je obdařen přízní Baladeva. Bala znamená duchovní síla, nikoliv tělesná. Někteří méně inteligentní lidé vykládají bala jako sílu těla. Nikdo však nedosáhne duchovní realizace hmotnou tělesnou silou. Tělesná síla končí s koncem hmotného těla, ale duchovní síla doprovází duši do příštího vtělení, a proto síla získaná od Baladeva není nikdy ztracena. Tato síla je věčná, a Baladeva je tudíž původním duchovním mistrem všech oddaných.

Śrī Baladeva byl také spolužákem Pána Śrī Kṛṣṇy v době studií u Sāndīpaniho Muniho. Ve Svém dětství pobil se Śrī Kṛṣṇou mnoho asurů a zvláště zabil Dhenukāsuru v Tālavanu. Během bitvy na Kurukṣetře zůstal neutrální, a ze všech sil se snažil, aby k bitvě nedošlo. Byl nakloněn Duryodhanovi, ale zůstával neutrální. Byl Osobně přítomný při souboji mezi Duryodhanou a Bhīmasenou. Hněval se na Bhīmasenu, který udeřil Duryodhanu kyjem do stehen, pod pás, a chtěl tento nečestný úder oplatit. Bhīmasenu zachránil před Jeho hněvem Pán Śrī Kṛṣṇa. Balarāma však okamžitě odešel, znechucený Bhīmasenou, a po Jeho odchodu padl Duryodhana na zem, aby skonal. Baladeva byl bratrem matky Abhimanyua, syna Arjuny, a proto vykonal Abhimanyuův pohřební obřad. Žádný z Pāṇḍuovců ho nemohl vykonat, protože všichni byli přemoženi smutkem. Nakonec odešel z tohoto světa tak, že ze Svých úst vypustil velkého bílého hada Śeṣanāgu, který Ho odnesl.

Pradyumna: Inkarnace Kāmadeva nebo podle jiných inkarnace Sanat-kumāra; narodil se jako syn Osobnosti Božství Pána Śrī Kṛṣṇy a Lakṣmīdevī Śrīmatī Rukmiṇī, hlavní královny ve Dvārace. Byl jedním z těch, kteří šli poblahopřát Arjunovi u příležitosti jeho svatby se Subhadrou. Byl jedním z velkých generálů, kteří bojovali proti Śālvovi, a při boji s ním upadl na bojišti do bezvědomí. Jeho vozataj ho přivezl zpět do tábora, a on toho velice litoval a svého vozataje pokáral. Pak ovšem bojoval se Śālvou znovu a zvítězil. Slyšel od Nāradajīho o různých polobozích. Je jednou ze čtyř úplných expanzí Pána Śrī Kṛṣṇy, je třetí z nich. Vyptával se svého otce Śrī Kṛṣṇy na slávu brāhmaṇů. Během bratrovražedné války mezi potomky Yadua zemřel rukou Bhoji, dalšího vṛṣṇiovského krále. Po smrti se navrátil do svého původního postavení.

Cārudeṣṇa: Další syn Pána Śrī Kṛṣṇy a Rukmiṇīdevī. Byl rovněž přítomný na Draupadině obřadu svayaṁvara. Stejně jako jeho bratři a otec byl velkým válečníkem. Bojoval s Vivinidhakou a v bitvě ho zabil.

Sāmba: Jeden z velkých hrdinů yaduovské dynastie a syn Pána Śrī Kṛṣṇy a Jeho manželky Jāmbavatī. Učil se od Arjuny vojenskému umění a vystřelování šípů, a za vlády Mahārāje Yudhiṣṭhira byl členem parlamentu. Byl přítomný během obřadu Rājasūya-yajña Mahārāje Yudhiṣṭhira. Na shromáždění všech Vṛṣṇiovců při obřadu Prabhāsa-yajña vyprávěl Sātyaki o jeho slavných činnostech před Pánem Baladevem. Byl rovněž se svým otcem Pánem Śrī Kṛṣṇou přítomný na obřadu aśvamedha-yajña, který vykonával Yudhiṣṭhira. Jednou ho jeho bratři převlékli za těhotnou ženu a on se žertem zeptal několika mudrců, co porodí. Ṛṣiové odpověděli, že porodí kus železa, který zapříčiní v rodině krále Yadua bratrovražednou válku. Příštího dne ráno Sāmba porodil velký kus železa, který byl přinesen Ugrasenovi, aby podnikl nezbytné kroky. Později skutečně došlo k předpovězené bratrovražedné válce a Sāmba v této válce zemřel.

Všichni tito synové Pána Kṛṣṇy tedy opustili své paláce, zanechali všeho — ať už leželi, seděli či jedli — a pospíchali ke svému vznešenému otci.