Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.10.23

Verš

sa vā ayaṁ yat padam atra sūrayo
jitendriyā nirjita-mātariśvanaḥ
paśyanti bhakty-utkalitāmalātmanā
nanv eṣa sattvaṁ parimārṣṭum arhati

Synonyma

saḥ — On; vai — prozřetelností; ayam — toto; yat — to, co; padam atra — zde je týž Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství; sūrayaḥ — velcí oddaní; jita-indriyāḥ — kteří přemohli vliv smyslů; nirjita — zcela ovládli; mātariśvanaḥ — život; paśyanti — vidí; bhakti — prostřednictvím oddané služby; utkalita — vyvinuli; amala-ātmanā — ti, jejichž mysl je naprosto čistá; nanu eṣaḥ — jistě pouze tím; sattvam — existence; parimārṣṭum — pro dokonalé očištění mysli; arhati — zasluhuje.

Překlad

Zde je týž Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, s Jehož transcendentální podobou se setkávají velcí oddaní, kteří se stálou oddanou službou a plnou vládou nad životem a smysly zcela zbavili hmotného vědomí. Jedině tak lze očistit svoji existenci.

Význam

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, skutečnou povahu Pána lze poznat jedině prostřednictvím čisté oddané služby. Zde se říká, že jedině velcí oddaní Pána, kteří jsou schopní přísnou oddanou službou zbavit mysl všeho hmotného prachu, mohou poznat Pána takového, jaký je. Jitendriya označuje toho, kdo má plnou vládu nad smysly. Smysly jsou aktivní částí těla a jejich činnost nelze zastavit. Umělé pokusy o zastavení činnosti smyslů jógovými metodami končí tím nejhorším neúspěchem, byť je provádějí velcí yogīni jako byl Viśvāmitra Muni. Viśvāmitra Muni ovládal smysly jógovým tranzem, ale jakmile ho navštívila Menakā (nebeská kurtizána), stal se obětí sexu a jeho umělý způsob ovládání smyslů zkrachoval. Čistý oddaný však nebrání nijak uměle smyslům v činnosti, pouze je zaměstnává správným způsobem. Jsou-li smysly zaměstnané nějakou přitažlivější činností, nemůže je nikdy přitahovat žádné podřadné zaměstnání. V Bhagavad-gītě se říká, že smysly lze ovládat jedině lepším zaměstnáním. Oddaná služba nevyhnutelně přináší očistu smyslů, neboť je zaměstnává v oddaných činnostech. Oddaná služba neznamená nečinnost. Vše, co je vykonáno ve službě Pánu, se okamžitě očišťuje a pozbývá své hmotné povahy. Hmotné pojetí je způsobeno pouze nevědomostí. Neexistuje nic než Vāsudeva. Pojetí Vāsudeva se postupně vytváří v srdci studenta dlouhodobým zdokonalováním vnímacích ústrojí. Ale na konci tohoto procesu stojí poznání, že Vāsudeva je vším. Oddaná služba přijímá tuto skutečnost na samotném svém začátku, a milostí Pána se všechno skutečné poznání zjevuje v srdci oddaného prostřednictvím pokynů Pána zevnitř. Oddaná služba je tedy jediným a zároveň nejsnadnějším prostředkem na ovládnutí smyslů.