Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.41

Verš

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; eka — jednoho; niśvasita — výdechu; kālam — doba; atha — tak; avalambya — uchylující se pod ochranu; jīvanti — žijí; loma-vila-jāḥ — vyšlí z kožních pórů; jagat-aṇḍa-nāthāḥ — vládci vesmírů (Brahmové); viṣṇuḥ mahān — Nejvyšší Pán Mahā-Viṣṇu; saḥ — to; iha — zde; yasya — jehož; kalā-viśeṣaḥ — určitá úplná část nebo expanze; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„  ,Brahmové a ostatní vládci hmotných světů se zjevují z kožních pórů Mahā-Viṣṇua a žijí po dobu jednoho Jeho výdechu. Uctívám původního Pána Govindu, jehož částí úplné části je Mahā-Viṣṇu.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.48). Viz též Ādi-līlā 5.71.