Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ

Majestát a sladkost Pána Śrī Kṛṣṇy

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje dvacátou první kapitolu takto: V této kapitole Śrī Caitanya Mahāprabhu v úplnosti popisuje Kṛṣṇaloku, duchovní svět, Příčinný oceán a tento hmotný svět skládající se z nesčetného množství vesmírů. Śrī Caitanya Mahāprabhu potom vypráví rozhovor Pána Brahmy s Kṛṣṇou ve Dvárace a to, jak Pán zkrotil Brahmovu pýchu. Vypráví se v ní rovněž o jedné Kṛṣṇově zábavě s Brahmou. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty v této kapitole uvádí hezké básně o Kṛṣṇových zábavách a Kṛṣṇově nesrovnatelné kráse. Ve zbytku kapitoly se pojednává o našem důvěrném vztahu s Kṛṣṇou (sambandha).

Verš

agaty-eka-gatiṁ natvā
hīnārthādhika-sādhakam
śrī-caitanyaṁ likhāmy asya
mādhuryaiśvarya-śīkaram

Synonyma

agati-eka-gatim — jedinému útočišti pro podmíněné duše, které neznají cíl života; natvā — klanící se; hīna-artha — bohatství podmíněných duší, které jsou chudé na duchovní poznání; adhika — zvětšení; sādhakam — přinášejícímu; śrī-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; likhāmi — píši; asya — o Něm; mādhurya-aiśvarya — sladkosti a majestátu; śīkaram — malou část.

Překlad

Klaním se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a snažím se popsat zlomek Jeho majestátu a sladkosti. On je velkým bohatstvím cenností pro podmíněné duše postrádající duchovní poznání a je jediným útočištěm pro ty, kdo neznají skutečný cíl života.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya — sláva; jaya — sláva; śrī-caitanya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

sarva svarūpera dhāma — paravyoma-dhāme
pṛthak pṛthak vaikuṇṭha saba, nāhika gaṇane

Synonyma

sarva — všech; svarūpera — osobních podob; dhāma — sídlo; para-vyoma-dhāme — v duchovním světě; pṛthak pṛthak — odděleně; vaikuṇṭha — Vaikuṇṭhy; saba — všechny; nāhika gaṇane — nelze je spočítat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Všechny transcendentální podoby Pána se nacházejí v duchovním světě. Vládnou tam duchovním planetám, které není možné spočítat.“

Verš

śata, sahasra, ayuta, lakṣa, koṭī-yojana
eka eka vaikuṇṭhera vistāra varṇana

Synonyma

śata — sto; sahasra — tisíc; ayuta — deset tisíc; lakṣa — sto tisíc; koṭī — deset miliónů; yojana — vzdálenost 12,8 kilometrů; eka eka — každá; vaikuṇṭhera — z duchovních planet; vistāra — šíře; varṇana — popis.

Překlad

„Šíře každé Vaikuṇṭhy je 12,8 kilometru krát sto, krát tisíc, krát deset tisíc, krát sto tisíc, krát deset miliónů. Jinými slovy, každá z těchto planet je tak velká, že nejsme schopni ji změřit.“

Verš

saba vaikuṇṭha — vyāpaka, ānanda-cinmaya
pāriṣada-ṣaḍaiśvarya-pūrṇa saba haya

Synonyma

saba — všechny; vaikuṇṭha — duchovní planety; vyāpaka — nesmírně velké; ānanda-cit-maya — tvořené duchovní blažeností; pāriṣada — společníci; ṣaṭ-aiśvarya — šest vznešených vlastností; pūrṇa — v úplnosti; saba — všechny; haya — jsou.

Překlad

„Každá z těchto gigantických Vaikuṇṭh je tvořená duchovní blažeností. Všichni jejich obyvatelé jsou společníky Nejvyššího Pána a vlastní úplný majestát jako samotný Pán. Takové je postavení planet Vaikuṇṭhy.“

Verš

ananta vaikuṇṭha eka eka deśe yāra
sei paravyoma-dhāmera ke karu vistāra

Synonyma

ananta vaikuṇṭha — nekonečně mnoho vaikuṇṭhských planet; eka eka — jistém; deśe — v místě; yāra — kterém; sei — tohoto; para-vyoma — duchovního nebe; dhāmera — sídla; ke karu vistāra — kdo by pochopil šířku.

Překlad

„Kdo by dokázal změřit duchovní svět? Vždyť všechny vaikuṇṭhské planety se nacházejí v jednom koutu duchovního nebe.“

Verš

ananta vaikuṇṭha-paravyoma yāra dala-śreṇī
sarvopari kṛṣṇaloka ‘karṇikāra’ gaṇi

Synonyma

ananta — nekonečné množství; vaikuṇṭha — vaikuṇṭhských planet; para-vyoma — duchovní nebe; yāra — jehož; dala-śreṇī — seskupení krajních okvětních lístků; sarva-upari — v nejvyšší části duchovního nebe; kṛṣṇa-loka — sídlo Pána Kṛṣṇy; karṇikāra gaṇi — pokládáme za přeslen lotosového květu.

Překlad

„Tvar duchovního nebe je přirovnán k lotosovému květu. Nejvyšší místo tohoto květu se nazývá přeslen a v něm je Kṛṣṇovo sídlo. Okvětními lístky tohoto duchovního lotosu jsou nesčetné vaikuṇṭhské planety.“

Verš

ei-mata ṣaḍ-aiśvarya, sthāna, avatāra
brahmā, śiva anta nā pāya — jīva kon chāra

Synonyma

ei-mata — takových; ṣaṭ-aiśvarya — šest vznešených vlastností; sthāna — sídlo; avatāra — inkarnace; brahmā — Pán Brahmā; śiva — Pán Śiva; anta pāya — nenachází konce; jīva — živá bytost; kon — co potom; chāra — nehodná.

Překlad

„Každá vaikuṇṭhská planeta je plná duchovní blaženosti, úplného majestátu a prostoru a na každé sídlí různé inkarnace. Jak by si mohla obyčejná živá bytost představit délku a šířku duchovního nebe a vaikuṇṭhských planet, když to nedokáží ani Pán Brahmā a Pán Śiva?“

Verš

ko vetti bhūman bhagavan parātman
yogeśvarotīr bhavatas tri-lokyām
kva vā kathaṁ vā kati vā kadeti
vistārayan krīḍasi yoga-māyām

Synonyma

kaḥ — kdo; vetti — zná; bhūman — ó svrchovaně velký; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; para-ātman — ó Nadduše; yoga-īśvara — ó vládce mystických sil; ūtīḥ — zábavy; bhavataḥ — Tvého Veličenstva; tri-lokyām — ve třech světech; kva — kde; — nebo; katham — jak; — nebo; kati — kolik; — nebo; kadā — kdy; iti — tak; vistārayan — expandující; krīḍasi — hraješ si; yoga-māyām — duchovní energii.

Překlad

„  ,Ó svrchovaně velký! Ó Nejvyšší Osobnosti Božství! Ó Nadduše, vládce všech mystických sil! V těchto světech se neustále odehrávají Tvoje zábavy. Kdo ale dokáže usoudit, kde, jak a kdy k těmto zábavám používáš svou duchovní energii? Nikdo nedokáže pochopit tajemství těchto činností.̀  “

Význam

Tento verš je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.21).

Verš

ei-mata kṛṣṇera divya sad-guṇa ananta
brahmā-śiva-sanakādi nā pāya yāṅra anta

Synonyma

ei-mata — takto; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; divya — transcendentální; sat-guṇa — duchovní vlastnosti; ananta — neomezené; brahmā — Pán Brahmā; śiva — Pán Śiva; sanaka-ādi — čtyři Kumārové a další; — ne; pāya — dosáhnou; yāṅra — čeho; anta — hranice.

Překlad

„Kṛṣṇovy duchovní vlastnosti jsou také neomezené. Nedokáží je posoudit ani tak velké osobnosti jako Pán Brahmā, Pán Śiva a čtyři Kumārové.“

Verš

guṇātmanas te ’pi guṇān vimātuṁ
hitāvatīrṇasya ka īśire ’sya
kālena yair vā vimitāḥ su-kalpair
bhū-pāṁśavaḥ khe mihikā dyu-bhāsaḥ

Synonyma

guṇa-ātmanaḥ — ten, kdo dohlíží na tři kvality; te — Tvoje; api — jistě; guṇān — vlastnosti; vimātum — spočítat; hita-avatīrṇasya — jenž sestoupil pro dobro všech živých bytostí; ke — kteří; īśire — byli schopni; asya — vesmíru; kālena — časem; yaiḥ — kdo; — nebo; vimitāḥ — spočítané; su-kalpaiḥ — velkými vědci; bhū-pāṁśavaḥ — atomy ve vesmíru; khe — na nebi; mihikāḥ — sněhové vločky; dyu-bhāsaḥ — zářících hvězd a planet.

Překlad

„  ,Velcí vědci mohou být časem schopni spočítat všechny atomy ve vesmíru, všechny hvězdy a planety na nebi a všechny sněhové vločky, ale kdo z nich by dokázal spočítat neomezené transcendentální vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, jež se zjevuje na zemském povrchu pro dobro všech živých bytostí?̀  “

Význam

Tento verš je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.7).

Verš

brahmādi rahu — sahasra-vadane ‘ananta’
nirantara gāya mukhe, nā pāya guṇera anta

Synonyma

brahmā-ādi rahu — nemluvě o Pánu Brahmovi a dalších; sahasra-vadane — tisíci úst; ananta — Pán Ananta; nirantara — neustále; gāya — opěvuje; mukhe — v ústech; pāya — nedosáhne; guṇera — vlastností Pána; anta — konec.

Překlad

„Co říci o Pánu Brahmovi, když dokonce ani Pán Ananta s tisíci hlavami se nedobírá konce Pánových transcendentálních vlastností, které neustále opěvuje?“

Verš

nāntaṁ vidāmy aham amī munayo ’grajās te
māyā-balasya puruṣasya kuto ’varā ye
gāyan guṇān daśa-śatānana ādi-devaḥ
śeṣo ’dhunāpi samavasyati nāsya pāram

Synonyma

na antam — bez hranic; vidāmi — znám; aham — já; amī — tito; munayaḥ — velcí světci; agrajāḥ — bratři; te — tvoji; māyā-balasya — jenž má mnohonásobné energie; puruṣasya — Pána, Osobnosti Božství; kutaḥ — jak; avarāḥ — méně inteligentní; ye — ti, kdo; gāyan — opěvují; guṇān — vlastnosti; daśa-śata-ānanaḥ — který má tisíce hlav; ādi-devaḥ — Osobnost Božství; śeṣaḥ — Ananta Śeṣa; adhunā api — ani dodnes; samavasyati — dosáhl; na — ne; asya — Pána; pāram — konce.

Překlad

„  ,Kdo by dokázal pochopit, kde má Nejvyšší Osobnost Božství, oplývající různými energiemi, své hranice, když to nechápu ani já, Pán Brahmā, ani tvoji starší bratři, ani velcí světci a mudrci? I když tisícihlavý Pán Śeṣa neustále opěvuje Jeho transcendentální vlastnosti, dosud nedosáhl konce Pánových činností.̀  “

Význam

Tento verš, který Pán Brahmā přednesl Nāradovi Munimu, je také ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.41).

Verš

seho rahu — sarvajña-śiromaṇi śrī-kṛṣṇa
nija-guṇera anta nā pāñā hayena satṛṣṇa

Synonyma

seho rahu — co říci o Něm (Anantovi); sarva-jña — vševědoucí; śiromaṇi — nejvyšší; śrī-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nija-guṇera — svých osobních vlastností; anta — meze; — ne; pāñā — dosahující; hayena — stává se; sa-tṛṣṇa — velmi zvídavým.

Překlad

„Nemluvě o Anantadevovi, dokonce ani samotný Pán Kṛṣṇa nenachází konec svých transcendentálních vlastností. Ve skutečnosti je sám dychtí poznat.“

Verš

dyu-pataya eva te na yayur antam anantatayā
tvam api yad-antarāṇḍa-nicayā nanu sāvaraṇāḥ
kha iva rajāṁsi vānti vayasā saha yac chrutayas
tvayi hi phalanty atan-nirasanena bhavan-nidhanāḥ

Synonyma

dyu-patayaḥ — božstva vládnoucí vyšším planetárním soustavám (Pán Brahmā a další); eva — také; te — Tvých; na yayuḥ — nemohou dosáhnout; antam — hranic transcendentálních vlastností; anantatayā — protože jsi neomezený; tvam api — Ty také; yat — protože; antara — v Tobě; aṇḍa-nicayāḥ — shluky vesmírů; nanu — ó Pane; sa-avaraṇāḥ — s různými pokryvy; khe — v nebi; iva — jako; rajāṁsi — atomy; vānti — otáčejí se; vayasā — postupem času; saha — s; yat — co; śrutayaḥ — velké osobnosti, které rozumějí Védám; tvayi — v Tobě; hi — zajisté; phalanti — končí; atan nirasanena — zavržením nižších složek; bhavat-nidhanāḥ — jejichž závěry vedou k Tobě.

Překlad

„  ,Jsi neomezený, můj Pane. Tvé meze nemohou najít dokonce ani božstva vládnoucí vyšším planetárním soustavám, Pána Brahmu nevyjímaje. Ani Ty sám nenacházíš hranice svých transcendentálních vlastností. Vlivem času se otáčí obrovské množství vesmírů se sedmi obaly, které připomínají atomy v nebi. Znalci védského poznání Tě hledají vylučováním hmotných složek. Tímto způsobem postupně docházejí k závěru, že v Tobě je vše úplné. Jsi tedy útočištěm všeho. To je závěr všech znalců Véd.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.87.41), vyslovený zosobněnými Védami, potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.19):

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā su-durlabhaḥ

„Ten, kdo po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích dospěje k opravdovému poznání, se Mi odevzdá, protože ví, že jsem příčinou všech příčin a vším, co existuje. Taková velká duše je nesmírně vzácná.“ Učenci a znalci Véd nemohou dosáhnout konečného cíle ani poté, co hledali Absolutní Pravdu po celém vesmíru. Tak přicházejí ke Kṛṣṇovi.

Jakmile se diskutuje o Absolutní Pravdě, vždy se objeví různá pro a proti. Záměrem takových debat je dojít ke správnému závěru. Argumentům tohoto druhu se obvykle říká neti neti („ani to, ani to“). Dokud člověk nedospěje ke správnému závěru, bude stále uvažovat: „Toto není Absolutní Pravda, toto také není Absolutní Pravda.“ Když konečně k pravému závěru dojdeme, uznáme jako konečnou pravdu Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu.

Verš

seha rahu — vraje yabe kṛṣṇa avatāra
tāṅra caritra vicārite mana nā pāya pāra

Synonyma

seha rahu — zanechte takových negativních argumentů; vraje — ve Vrindávanu; yabe — když; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatāra — inkarnace; tāṅra — Jeho; caritra — povahu; vicārite — zvažováním; mana — mysl; — ne; pāya — dosáhne; pāra — hranic.

Překlad

„Ani nemluvě o všech argumentech, logice a negativních či pozitivních postupech, když byl Pán Śrī Kṛṣṇa jako Nejvyšší Osobnost Božství přítomen ve Vrindávanu, nikdo nebyl schopen najít hranice Jeho energií ani studováním Jeho vlastností a činností.“

Verš

prākṛtāprākṛta sṛṣṭi kailā eka-kṣaṇe
aśeṣa-vaikuṇṭhājāṇḍa sva-sva-nātha-sane

Synonyma

prākṛta-aprākṛta — duchovní a hmotné; sṛṣṭi — stvoření; kailā — učinil; eka-kṣaṇe — v jediném okamžiku; aśeṣa — nekonečné; vaikuṇṭha — Vaikuṇṭhy; aja-aṇḍa — hmotné planety; sva-sva-nātha-sane — i s jejich vládnoucími božstvy.

Překlad

„Ve Vrindávanu Pán v okamžiku stvořil všechny hmotné i duchovní planety i s jejich vládnoucími božstvy.“

Verš

e-mata anyatra nāhi śuniye adbhuta
yāhāra śravaṇe citta haya avadhūta

Synonyma

e-mata — takto; anyatra — někde jinde; nāhi — ne; śuniye — slyším; adbhuta — úžasná událost; yāhāra — o které; śravaṇe — nasloucháním; citta — vědomí; haya — stane se; avadhūta — zneklidněné a očištěné.

Překlad

„O těchto úžasných věcech se jinde nedozvíme. Pouhým nasloucháním těmto událostem se naše vědomí zneklidní a očistí.“

Význam

Když byl Pán Kṛṣṇa přítomný v pozemském Vrindávanu, Pán Brahmā Ho považoval za obyčejného pasáčka a chtěl vyzkoušet Jeho moc. Ukradl Mu proto všechna telátka i pasáčky a za pomoci své iluzorní energie je ukryl. Jakmile Kṛṣṇa uviděl, že Brahmā ukradl Jeho telátka a pasáčky, stvořil přímo před Pánem Brahmou mnoho hmotných i duchovních planet. V okamžiku se projevili pasáčci, telátka i nekonečné množství Vaikuṇṭh jakožto expanze Pánovy duchovní energie. V Brahma-saṁhitě se uvádí: ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhiḥ. Nejenže Kṛṣṇa stvořil vše, co náleží k Jeho duchovní energii, ale stvořil také nespočet hmotných vesmírů s nespočtem Brahmů. Všechny tyto zábavy popsané ve Śrīmad-Bhāgavatamu očistí naše vědomí a my tak budeme moci opravdu porozumět Absolutní Pravdě. Duchovním planetám v duchovním světě se říká Vaikuṇṭhy a každá z nich má své vládnoucí Božstvo (Nārāyaṇa) s určitým jménem. Podobně i v hmotném světě existuje nespočet vesmírů a každý z nich má své vládnoucí Božstvo, kterým je Brahmā. Když se Brahmā vrátil, Kṛṣṇa v okamžiku stvořil všechny tyto Vaikuṇṭhy i vesmíry.

Slovo avadhūta znamená „těkavý, neklidný, pohybující se, pohroužený, poražený“. V některých verzích Śrī Caitanya-caritāmṛty se uvádí: yāhāra śravaṇe citta-mala haya dhūta. Místo slova avadhūta je použito slov haya dhūta, což znamená, že je srdce nebo vědomí očištěné. S očištěným vědomím lze pochopit, co a kdo Kṛṣṇa je. To potvrzuje Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i minulých životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou oproštěni od duality iluze a s odhodláním Mi slouží.“ Dokud člověk není osvobozen od reakcí za hříšné činnosti, nemůže poznat Kṛṣṇu nebo se zapojit do Jeho transcendentální láskyplné služby.

Verš

“kṛṣṇa-vatsair asaṅkhyātaiḥ” — śukadeva-vāṇī
kṛṣṇa-saṅge kata gopa — saṅkhyā nāhi jāni

Synonyma

kṛṣṇa-vatsaiḥ asaṅkhyātaiḥ — Kṛṣṇa byl obklopen nekonečným množstvím telátek a pasáčků; śukadeva-vāṇī — slova Śukadevy Gosvāmīho; kṛṣṇa-saṅge — s Pánem Kṛṣṇou; kata gopa — kolik pasáčků; saṅkhyā — počet; nāhi jāni — neznáme.

Překlad

„Podle Śukadevy Gosvāmīho bylo s Kṛṣṇou nekonečně mnoho telátek a pasáčků. Nikdo je nemohl spočítat.“

Verš

eka eka gopa kare ye vatsa cāraṇa
koṭi, arbuda, śaṅkha, padma, tāhāra gaṇana

Synonyma

eka eka — jeden po druhém; gopa — pasáčci; kare — činí; ye — jakákoliv; vatsa — telátka; cāraṇa — pasení; koṭi — deset miliónů; arbuda — sto miliónů; śaṅkha — bilión; padma — deset biliónů; tāhāra gaṇana — jejich výčet.

Překlad

„Každý z pasáčků se staral o telátka, jež se počítala v řádech koṭi, arbuda, śaṅkha a padma.“

Význam

Ve védské matematice se používá následující systém: jednotky, desítky (daśa), stovky (śata), tisíce (sahasra), desetitisíce (ayuta) a statisíce (lakṣa). Desetkrát lakṣa je niyuta. Desetkrát niyuta je koṭi. Desetkrát koṭi je arbuda. Desetkrát arbuda je vṛnda. Desetkrát vṛnda je kharva. Desetkrát kharva je nikharva. Desetkrát nikharva je śaṅkha. Desetkrát śaṅkha je padma a desetkrát padma je sāgara. Desetkrát sāgara je antya, desetkrát antya je madhya a desetkrát madhya je parārdha. Každý řád je tedy desetkrát větší než předchozí. Všichni pasáčci doprovázející Kṛṣṇu se tedy starali o mnoho telátek.

Verš

vetra, veṇu, dala, śṛṅga, vastra, alaṅkāra
gopa-gaṇera yata, tāra nāhi lekhā-pāra

Synonyma

vetra — hole; veṇu — flétny; dala — lotosové květy; śṛṅga — rohy; vastra — oblečení; alaṅkāra — ozdoby; gopa-gaṇera yata — tolik, kolik jich pasáčci měli; tāra — jich; nāhi — není; lekhā-pāra — omezení popisem.

Překlad

„Všichni pasáčci měli nekonečně mnoho telátek a také holí, fléten, lotosových květů, rohů, oblečení a ozdob. Nelze je omezit jejich popisy.“

Verš

sabe hailā caturbhuja vaikuṇṭhera pati
pṛthak pṛthak brahmāṇḍera brahmā kare stuti

Synonyma

sabe — všichni; hailā — stali se; catur-bhuja — se čtyřma rukama; vaikuṇṭhera pati — vládnoucí Božstva vaikuṇṭhských planet; pṛthak pṛthak — odděleně; brahmāṇḍera — vesmírů; brahmā — vládnoucí božstva známá jako Pán Brahmā; kare stuti — přednášejí modlitby.

Překlad

„Pasáčci se proměnili ve čtyřruké Nārāyaṇy, vládnoucí Božstva vaikuṇṭhských planet. Všichni Brahmové z různých vesmírů začali Pánům přednášet své modlitby.“

Verš

eka kṛṣṇa-deha haite sabāra prakāśe
kṣaṇeke sabāi sei śarīre praveśe

Synonyma

eka — jedno; kṛṣṇa-deha — transcendentální tělo Kṛṣṇy; haite — z; sabāra — každého; prakāśe — projevu; kṣaṇeke — během sekundy; sabāi — každý z Nich; sei śarīre — do Kṛṣṇova těla; praveśe — vstupuje.

Překlad

„Všechna tato transcendentální těla vystoupila z těla Pána Kṛṣṇy, a v okamžiku do Něho všechna zase vstoupila.“

Verš

ihā dekhi’ brahmā hailā mohita, vismita
stuti kari’ ei pāche karilā niścita

Synonyma

ihā dekhi' — když to viděl; brahmā — Pán Brahmā; hailā — stal se; mohita — překvapený; vismita — užaslý; stuti kari' — přednášející modlitby; ei — tento; pāche — nakonec; karilā — udělal; niścita — závěr.

Překlad

„Pán Brahmā z tohoto vesmíru byl po spatření této zábavy překvapený a nevycházel z úžasu. Začal recitovat modlitby a nakonec dospěl k následujícímu závěru.“

Verš

“ye kahe — ‘kṛṣṇera vaibhava muñi saba jānoṅ’
se jānuka, — kāya-mane muñi ei mānoṅ

Synonyma

ye kahe — pokud někdo řekne; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vaibhava — majestát; muñi — já; saba — všechen; jānoṅ — znám; se jānuka — nechť zná; kāya-mane — svým tělem a myslí; muñi — já; ei — toto; mānoṅ — přijímám.

Překlad

„Pán Brahmā řekl: ,Pokud někdo říká, že ví vše o Kṛṣṇově majestátu, ať si to myslí. Co se však mě týče, já to svým tělem a myslí vidím takto:̀  “

Verš

ei ye tomāra ananta vaibhavāmṛta-sindhu
mora vāṅ-mano-gamya nahe eka bindu

Synonyma

ei ye — to vše; tomāra — Tvůj; ananta — nekonečný; vaibhava-amṛta-sindhu — oceán nektaru Tvého majestátu; mora — mých; vāk-manaḥ-gamya — v dosahu slov a mysli; nahe — ne; eka bindu — ani kapka.

Překlad

„  ,Můj Pane, Tvůj majestát je jako nekonečný oceán nektaru a já z něho nemohu slovně ani v mysli realizovat ani kapku.̀  “

Verš

jānanta eva jānantu
kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapuṣo vāco
vaibhavaṁ tava gocaraḥ

Synonyma

jānantaḥ — ti, kdo si o sobě myslí, že jsou si vědomi Tvé nekonečné moci; eva — určitě; jānantu — nechť si to myslí; kim — jaký to má smysl; bahu-uktyā — mnoha slovy; na — ne; me — mé; prabho — ó Pane; manasaḥ — mysli; vapuṣaḥ — těla; vācaḥ — slov; vaibhavam — majestát; tava — Tvůj; gocaraḥ — v dosahu.

Překlad

„  ,Jsou lidé, kteří říkají: „Já vím o Kṛṣṇovi vše.“ Ať si to tedy myslí, ale co se mne týče, nechci to příliš rozvádět. Ó můj Pane, řeknu pouze toto: Veškerý Tvůj majestát je mimo dosah mé mysli, těla a slov.̀  “

Význam

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.38). Vyslovil ho Pán Brahmā poté, co Pánu Kṛṣṇovi ukradl telátka i pasáčky a Kṛṣṇa projevil svůj transcendentální majestát tím, že znovu stvořil všechna ukradená telátka a pasáčky skrze své expanze viṣṇu-mūrti. Když to Brahmā viděl, přednesl výše zmíněnou modlitbu.

Verš

kṛṣṇera mahimā rahu — kebā tāra jñātā
vṛndāvana-sthānera dekha āścarya vibhutā

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mahimā — sláva; rahu — nechť je; kebā — kdo; tāra — toho; jñātā — znalcem; vṛndāvana-sthānera — Kṛṣṇova sídla Vrindávanu; dekha — jen pohleď; āścarya — úžasný; vibhutā — bohatství.

Překlad

„Nechť se šíří sláva Pána Kṛṣṇy! Kdo ji dokáže pochopit v plné míře? Jeho sídlo Vrindávan má mnoho úžasného bohatství. Snaž se to všechno vidět.“

Verš

ṣola-krośa vṛndāvana, — śāstrera prakāśe
tāra eka-deśe vaikuṇṭhājāṇḍa-gaṇa bhāse

Synonyma

ṣola-krośa — o délce 16 kroś (52 kilometrů); vṛndāvana — Vrindávan-dhám; śāstrera prakāśe — podle zjevených písem; tāra — Vrindávanu; eka-deśe — v rohu; vaikuṇṭha — veškeré vaikuṇṭhské planety; ajāṇḍa-gaṇa — nespočet vesmírů; bhāse — umístěné.

Překlad

„Podle zjevení písem je délka Vrindávanu pouze šestnáct kroś (padesát dva kilometrů). V jednom koutě tohoto území se však nacházejí všechny vaikuṇṭhské planety a nesčetné množství vesmírů.“

Význam

Oblast Vradži se dělí na různé vany neboli lesy, kterých je celkem dvanáct. Rozprostírají se v délce zhruba osmdesáti čtyř kroś. Mezi nimi je zvláštní les známý jako Vrindávan, který se nachází mezi dnešním městem Vrindávan a vesnicí zvanou Nanda-grám. Tato vzdálenost je šestnáct kroś (padesát dva kilometrů).

Verš

apāra aiśvarya kṛṣṇera — nāhika gaṇana
śākhā-candra-nyāye kari dig-daraśana

Synonyma

apāra — neomezený; aiśvarya — majestát; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāhika gaṇana — nelze odhadnout; śākhā-candra-nyāye — podle logiky sledování měsíce skrze větve stromu; kari — činím; dik-daraśana — pouhý náznak.

Překlad

„Kṛṣṇův majestát je nekonečný, a proto ho nikdo nedokáže odhadnout. Chtěl bych ho však alespoň naznačit, stejně jako člověk vidí měsíc skrze větve stromu.“

Význam

Dítěti nejdříve ukážeme větve stromu a skrze ně potom měsíc. Tomu se říká śākhā-candra-nyāya. Jde o to, že nejdříve je třeba dát jednodušší příklad, a potom je možné vysvětlit složitější pozadí.

Verš

aiśvarya kahite sphurila aiśvarya-sāgara
manendriya ḍubilā, prabhu ha-ilā phāṅpara

Synonyma

aiśvarya — majestát; kahite — popsat; sphurila — projevený; aiśvarya-sāgara — oceán vznešenosti; mana-indriya — hlavní smysl neboli mysl; ḍubilā — ponořil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — stal se; phāṅpara — zmatený.

Překlad

Při popisování Kṛṣṇova transcendentálního majestátu se tento oceán vznešenosti projevil v mysli Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jeho mysl i smysly se do tohoto oceánu ponořily, což Jej uvedlo do zmatku.“

Verš

bhāgavatera ei śloka paḍilā āpane
artha āsvādite sukhe karena vyākhyāne

Synonyma

bhāgavatera — ze Śrīmad-Bhāgavatamu; ei — tuto; śloka — sloku; paḍilā — přednesl; āpane — osobně; artha — význam; āsvādite — vychutnávat; sukhe — ve štěstí; karena vyākhyāne — popisuje význam.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně přednesl následující verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu, a aby si vychutnal jeho význam, začal ho sám vysvětlovat.

Verš

svayaṁ tv asāmyātiśayas try-adhīśaḥ
svārājya-lakṣmy-āpta-samasta-kāmaḥ
baliṁ haradbhiś cira-loka-pālaiḥ
kirīṭa-koṭīḍita-pāda-pīṭhaḥ

Synonyma

svayam — Nejvyšší Osobnost Božství osobně; tu — ale; asāmya-atiśayaḥ — jenž nemá sobě rovného ani nadřazeného; tri-adhīśaḥ — vládce tří míst, jmenovitě Goloky Vṛndāvanu, Vaikuṇṭhaloky a hmotného světa, nebo také vládce Mahā-Viṣṇua, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua, nebo také vládce Brahmy, Viṣṇua a Maheśvary, anebo vládce tří světů (vyšších, nižších a středních planetárních systémů); svārājya-lakṣmī — svou osobní duchovní silou; āpta — již dosaženého; samasta-kāmaḥ — všeho vytouženého; balim — věnování darů či odvodů daní; haradbhiḥ — která nabízejí; cira-loka-pālaiḥ — vládnoucími božstvy různých planet; kirīṭa-koṭi — milióny přílbic; īḍita — uctívané; pāda-pīṭhaḥ — jehož lotosové nohy.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je vládce tří světů a tří hlavních polobohů (Brahmy, Viṣṇua a Śivy). Nikdo se Mu nevyrovná ani Ho nepředčí. Veškeré své touhy naplňuje vlastní duchovní silou zvanou svārājya-lakṣmī. Při předávání daní a darů během uctívání se vládnoucí božstva všech planet svými přílbicemi dotýkají Jeho lotosových nohou a tak se k Pánu modlí.̀  “

Význam

Tento citát je 21. verš druhé kapitoly třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

parama īśvara kṛṣṇa svayaṁ bhagavān
tāte baḍa, tāṅra sama keha nāhi āna

Synonyma

parama — nejvyšší; īśvara — vládce; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — osobně; bhagavān — původní Osobnost Božství; tāte — proto; baḍa — nejvznešenější; tāṅra — Jemu; sama — roven; keha — kdokoliv; nāhi — není; āna — jiný.

Překlad

„Kṛṣṇa je původní Nejvyšší Osobnost Božství, a proto je ze všech největší. Nikdo se Mu nevyrovná a nikdo Ho nepředčí.“

Verš

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

Synonyma

īśvaraḥ — vládce; paramaḥ — nejvyšší; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sat — věčná existence; cit — absolutní poznání; ānanda — absolutní blaženost; vigrahaḥ — jehož podoba; anādiḥ — bez počátku; ādiḥ — původ; govindaḥ — Pán Govinda; sarva-kāraṇa-kāraṇam — příčina všech příčin.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa, známý jako Govinda, je nejvyšší vládce a má věčné, blažené, duchovní tělo. Je původem všeho, ale sám žádný původ nemá, protože On je prvotní příčinou všech příčin.̀  “

Význam

Toto je první verš páté kapitoly Brahma-saṁhity.

Verš

brahmā, viṣṇu, hara, — ei sṛṣṭyādi-īśvara
tine ājñākārī kṛṣṇera, kṛṣṇa — adhīśvara

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; viṣṇu — Pán Viṣṇu; hara — Pán Śiva; ei — oni; sṛṣṭi-ādi-īśvara — vládci hmotného stvoření, udržování a zničení; tine — všichni tři; ājñā-kārī — vykonavatelé nařízení; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; adhīśvara — jejich vládce.

Překlad

„I když jsou Pán Brahmā, Pán Śiva a Pán Viṣṇu hlavní vládnoucí božstva tohoto hmotného stvoření, všichni tři vykonávají pouze nařízení Pána Kṛṣṇy, který je jejich vládcem.“

Verš

sṛjāmi tan-niyukto ’haṁ
haro harati tad-vaśaḥ
viśvaṁ puruṣa-rūpeṇa
paripāti tri-śakti-dhṛk

Synonyma

sṛjāmi — tvořím; tat-niyuktaḥ — zaměstnán Jím; aham — já; haraḥ — Pán Śiva; harati — ničí; tat-vaśaḥ — pod Jeho vládou; viśvam — celý vesmír; puruṣa-rūpeṇa — v podobě Pána Viṣṇua; paripāti — udržuje; tri-śakti-dhṛk — vládce tří kvalit hmotné přírody.

Překlad

„(Pán Brahmā řekl:) ,Vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství tvořím, Pán Śiva ničí a On sám v podobě Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua udržuje veškeré dění hmotné přírody v chodu. Nejvyšším vládcem tří kvalit hmotné přírody je tedy Pán Viṣṇu.̀  “

Význam

Verš

e sāmānya, tryadhīśvarera śuna artha āra
jagat-kāraṇa tina puruṣāvatāra

Synonyma

e sāmānya — toto je obecný popis; tri-adhīśvarera — pána tří světů; śuna — prosím poslouchej; artha — význam; āra — další; jagat-kāraṇa — příčina hmotného stvoření; tina — tři; puruṣa-avatāra — inkarnace Viṣṇua zvané puruṣa.

Překlad

„Tento popis je pouze obecný. Pokus se prosím pochopit další význam slova tryadhīśa. Ti tři puruṣa-avatārové Viṣṇua jsou původní příčinou hmotného stvoření.“

Verš

mahā-viṣṇu, padmanābha, kṣīrodaka-svāmī
ei tina — sthūla-sūkṣma-sarva-antaryāmī

Synonyma

mahā-viṣṇu — Mahā-Viṣṇu; padmanābha — Padmanābha (Garbhodakaśāyī Viṣṇu); kṣīra-udaka-svāmī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; ei tina — všichni tito tři; sthūla-sūkṣma — hrubohmotného i jemnohmotného; sarva — všeho; antaryāmī — Nadduše.

Překlad

„Mahā-Viṣṇu, Padmanābha a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu jsou Naddušemi veškeré jemnohmotné i hrubohmotné existence.“

Význam

Pán Mahā-Viṣṇu je známý jako Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Nadduše všeho. Garbhodakaśāyī Viṣṇu, z jehož lotosového pupku byl stvořen Brahmā, se také nazývá Hiraṇyagarbha a je celkovou a subtilní Nadduší. Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je vesmírnou podobou a hrubou Nadduší.

Verš

ei tina — sarvāśraya, jagat-īśvara
eho saba kalā-aṁśa, kṛṣṇa — adhīśvara

Synonyma

ei tina — tito tři; sarva-āśraya — útočiště celého hmotného stvoření; jagat-īśvara — nejvyšší vládci vesmíru; eho saba — všichni; kalā-aṁśa — úplné části nebo části úplných částí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; adhīśvara — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„I když jsou Mahā-Viṣṇu, Padmanābha a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu útočišti a vládci celého vesmíru, nejsou nic víc než úplné části nebo části úplných částí Kṛṣṇy. Proto je On Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; eka — jednoho; niśvasita — výdechu; kālam — doba; atha — tak; avalambya — uchylující se pod ochranu; jīvanti — žijí; loma-vila-jāḥ — vyšlí z kožních pórů; jagat-aṇḍa-nāthāḥ — vládci vesmírů (Brahmové); viṣṇuḥ mahān — Nejvyšší Pán Mahā-Viṣṇu; saḥ — to; iha — zde; yasya — jehož; kalā-viśeṣaḥ — určitá úplná část nebo expanze; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„  ,Brahmové a ostatní vládci hmotných světů se zjevují z kožních pórů Mahā-Viṣṇua a žijí po dobu jednoho Jeho výdechu. Uctívám původního Pána Govindu, jehož částí úplné části je Mahā-Viṣṇu.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.48). Viz též Ādi-līlā 5.71.

Verš

ei artha — madhyama, śuna ‘gūḍha’ artha āra
tina āvāsa-sthāna kṛṣṇera śāstre khyāti yāra

Synonyma

ei artha — toto vysvětlení; madhyama — prostřední; śuna — prosím slyš; gūḍha — důvěrný; artha — význam; āra — další; tina — tři; āvāsa-sthāna — sídla; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śāstre — ve zjevených písmech; khyāti — sláva; yāra — kterých.

Překlad

„Toto byl prostřední význam, a nyní slyš o důvěrném významu. Pán Kṛṣṇa má tři sídla, která jsou dobře známá ze zjevených písem.“

Význam

Kṛṣṇa má tři sídla – vnitřní sídlo (Goloku Vṛndāvan), prostřední sídlo (duchovní nebe) a vnější sídlo (tento hmotný svět).

Verš

‘antaḥpura’ — goloka-śrī-vṛndāvana
yāhāṅ nitya-sthiti mātā-pitā-bandhu-gaṇa

Synonyma

antaḥ-pura — vnitřní sídlo; goloka-śrī-vṛṇdāvana — Goloka Vṛndāvan; yāhāṅ — kde; nitya-sthiti — věčné sídlo; mātā-pitā — matka a otec; bandhu-gaṇa — a přátelé.

Překlad

„Vnitřní sídlo se nazývá Goloka Vṛndāvan, kde žijí osobní přátelé, společníci, otec a matka Pána Kṛṣṇy.“

Verš

madhuraiśvarya-mādhurya-kṛpādi-bhāṇḍāra
yogamāyā dāsī yāhāṅ rāsādi līlā-sāra

Synonyma

madhura-aiśvarya — sladkosti a bohatství; mādhurya — milostné lásky; kṛpā-ādi — a milosti a tak dále; bhāṇḍāra — pokladnice; yoga-māyā — duchovní energie; dāsī — služebná; yāhāṅ — kde; rāsa-ādi — tanec rāsa a další zábavy; līlā-sāra — jádro všech zábav.

Překlad

„Vṛndāvan je pokladnicí Kṛṣṇovy milosti a sladkého bohatství milostné lásky. Tam jedná duchovní energie jako služebná a projevuje tanec rāsa, jádro všech zábav.“

Verš

karuṇā-nikuramba-komale
madhuraiśvarya-viśeṣa-śālini
jayati vraja-rāja-nandane
na hi cintā-kaṇikābhyudeti naḥ

Synonyma

karuṇā-nikuramba-komale — jenž je díky velké milosti velmi jemný; madhura-aiśvarya-viśeṣa-śālini — zvláště bohatstvím milostné lásky; jayati — sláva; vraja-rāja-nandane — synovi Mahāraje Nandy; na — ne; hi — zajisté; cintā — úzkosti; kaṇika — ani trocha; abhyudeti — probouzí se; naḥ — v nás.

Překlad

„  ,Vṛndāvan-dhām je milostí Nejvyššího Pána velmi jemný a díky milostné lásce je zvláště majestátní. Je tam vyjevena transcendentální sláva syna Mahārāje Nandy, a za těchto okolností se v nás neprobouzí ani sebemenší úzkost.̀  “

Verš

tāra tale paravyoma — ‘viṣṇuloka’-nāma
nārāyaṇa-ādi ananta svarūpera dhāma

Synonyma

tāra tale — pod Vṛndāvan-dhāmem; para-vyoma — duchovní nebe; viṣṇuloka-nāma — známé jako Viṣṇuloka; nārāyaṇa-ādi — Nārāyaṇa a další; ananta — nekonečně mnoho; svarūpera — osobních expanzí; dhāma — místo.

Překlad

„Pod planetou Vṛndāvanem se rozprostírá duchovní nebe známé jako Viṣṇuloka, ve kterém se nachází nekonečně mnoho vaikuṇṭhských planet ovládaných Nārāyaṇem a dalšími nesčetnými expanzemi Kṛṣṇy.“

Verš

‘madhyama-āvāsa’ kṛṣṇera — ṣaḍ-aiśvarya-bhāṇḍāra
ananta svarūpe yāhāṅ karena vihāra

Synonyma

madhyama-āvāsa — prostřední sídlo; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ṣaṭ-aiśvarya-bhāṇḍāra — pokladnice šesti druhů majestátu; ananta svarūpe — v nekonečném množství podob; yāhāṅ — kde; karena vihāra — užívá si svých zábav.

Překlad

„Duchovní nebe je plné všech šesti vznešených atributů a je prostředním sídlem Pána Kṛṣṇy. Nekonečné množství Kṛṣṇových podob si tam užívá svých zábav.“

Verš

ananta vaikuṇṭha yāhāṅ bhāṇḍāra-koṭhari
pāriṣada-gaṇe ṣaḍ-aiśvarye āche bhari’

Synonyma

ananta — nekonečně mnoho; vaikuṇṭha — vaikuṇṭhských planet; yāhāṅ — kde; bhāṇḍāra-koṭhari — jako různé komnaty v pokladnici; pāriṣada-gaṇe — věční společníci; ṣaṭ-aiśvarye — šesti vznešenými vlastnostmi; āche — jsou; bhari' — oplývající.

Překlad

„Nacházejí se tam nesčetné vaikuṇṭhské planety, které jsou jako různé komnaty pokladnice a přetékají veškerým bohatstvím. Na těchto nekonečně mnoha planetách sídlí Pánovi věční společníci, kteří jsou také obdařeni šesti druhy bohatství.“

Verš

goloka-nāmni nija-dhāmni tale ca tasya
devī-maheśa-hari-dhāmasu teṣu teṣu
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

goloka-nāmni nija-dhāmni — na planetě známé jako Goloka Vṛndāvan, osobní sídlo Nejvyšší Osobnosti Božství; tale — v oblasti pod; ca — také; tasya — toho; devī — bohyně Durgy; maheśa — Pána Śivy; hari — Nārāyaṇa; dhāmasu — na planetách; teṣu teṣu — na každé z nich; te te — v daném pořadí; prabhāva-nicayāḥ — různé formy majestátu; vihitāḥ — ustanoveny; ca — také; yena — kým; govindam — tomuto Govindovi; ādi-puruṣam — původní Nejvyšší Osobnosti Božství; tam — Jemu; aham — já; bhajāmi — klaním se.

Překlad

„  ,Pod planetou Golokou Vṛndāvanem se nacházejí planety Devī-dhām, Maheśa-dhām a Hari-dhām, které mají každá jiný majestát. Spravuje je původní Pán, Nejvyšší Osobnost Božství Govinda, jemuž se klaním.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.43).

Verš

pradhāna-parama-vyomnor
antare virajā nadī
vedāṅga-sveda-janitais
toyaiḥ prasrāvitā śubhā

Synonyma

pradhāna-parama-vyomnoḥ antare — mezi hmotným a duchovním světem; virajā nadī — je řeka Virajā; veda-aṅga — transcendentálního těla Nejvyšší Osobnosti Božství; sveda-janitaiḥ — vytvořenou z potu; toyaiḥ — vodou; prasrāvitā — tekoucí; śubhā — dokonale příznivá.

Překlad

„  ,Mezi duchovním a hmotným světem existuje vodní plocha známá jako řeka Virajā. Tato tekoucí voda pochází z potu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, známého jako Vedāṅga.̀  “

Význam

Tento a následující verš pocházejí z Padma Purāṇy.

Verš

tasyāḥ pāre para-vyoma
tri-pād-bhūtaṁ sanātanam
amṛtaṁ śāśvataṁ nityam
anantaṁ paramaṁ padam

Synonyma

tasyāḥ pāre — na druhém břehu řeky Viraji; para-vyoma — duchovní nebe; tri-pāt-bhūtam — existující jako tři čtvrtiny bohatství Nejvyššího Pána; sanātanam — věčné; amṛtam — nezničitelné; śāśvatam — které nepodléhá času; nityam — existující neustále; anantam — nekonečné; paramam — nejvyšší; padam — sídlo.

Překlad

„  ,Za řekou Virajou se nachází nezničitelná, věčná, nevyčerpatelná a nekonečná duchovní příroda. Je to svrchované sídlo zahrnující tři čtvrtiny Pánova bohatství, a je známé jako paravyoma, duchovní nebe.̀  “

Význam

V duchovním nebi nevládne úzkost ani strach. Existuje věčně a skládá se ze tří čtvrtin Pánovy energie. Tento hmotný svět je projevem pouhé čtvrtiny Pánovy energie, a proto se mu říká eka-pād-vibhūti.

Verš

tāra tale ‘bāhyāvāsa’ virajāra pāra
ananta brahmāṇḍa yāhāṅ koṭhari apāra

Synonyma

tāra tale — pod duchovním světem; bāhya-āvāsa — vnější sídlo; virajāra pāra — na druhém břehu řeky Viraji; ananta brahmāṇḍa — neomezený počet vesmírů; yāhāṅ — kde; koṭhari — pokoje; apāra — nekonečně mnoho.

Překlad

„Na druhém břehu řeky Viraji je vnější sídlo plné neomezeně mnoha vesmírů, a v každém z nich je nespočet druhů prostředí.“

Verš

‘devī-dhāma’ nāma tāra, jīva yāra vāsī
jagal-lakṣmī rākhi’ rahe yāhāṅ māyā dāsī

Synonyma

devī-dhāma — sídlo vnější energie; nāma — jméno; tāra — jeho; jīva — podmíněné živé bytosti; yāra — jehož; vāsī — obyvatelé; jagat-lakṣmī — hmotná energie; rākhi' — držící je; rahe — existuje; yāhāṅ — kde; māyā — vnější energie; dāsī — služebná.

Překlad

„Sídlo vnější energie se nazývá Devī-dhám a jeho obyvateli jsou podmíněné duše. Hmotná energie Durgā tam sídlí s mnoha bohatými služebnicemi.“

Význam

Podmíněná duše si chce užívat hmotné energie, a proto je jí umožněno sídlit v Devī-dhāmu, vnější energii, kde bohyně Durgā vykonává nařízení Nejvyššího Pána jako Jeho služebná. Hmotná energie se nazývá jagal-lakṣmī, protože ochraňuje zmatené podmíněné duše. Bohyně Durgā je proto známá jako hmotná matka a její manžel Pán Śiva je známý jako hmotný otec. Bohyně Durgā dostala své jméno proto, že tento hmotný svět je jako velká pevnost, kde jsou podmíněné duše svěřeny do její péče. Podmíněná duše se snaží pro získání hmotných prostředků potěšit bohyni Durgu a ta dodává veškeré hmotné prostředky. Podmíněné duše jsou tak okouzleny a nechtějí vnější energii opustit. Neustále proto plánují, jak zde žít v míru a ve štěstí. To je hmotný svět.

Verš

ei tina dhāmera haya kṛṣṇa adhīśvara
goloka-paravyoma — prakṛtira para

Synonyma

ei tina dhāmera — těchto tří dhāmů, neboli sídel, jmenovitě Goloky Vṛndāvan-dhāmu, Vaikuṇṭha-dhāmu (Hari-dhāmu) a Devī-dhāmu (tohoto hmotného světa); haya — je; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; adhīśvara — nejvyšší vládce; goloka-paravyoma — duchovní planeta Goloka a duchovní nebe; prakṛtira para — nad touto hmotnou energií.

Překlad

„Svrchovaným vlastníkem všech těch dhāmů včetně Goloka-dhāmu, Vaikuṇṭha-dhāmu a Devī-dhāmu je Kṛṣṇa. Paravyoma a Goloka-dhām leží nad tímto hmotným světem, Devī-dhāmem.“

Význam

Pokud je živá bytost vysvobozena z Devī-dhāmu, ale nezná majestát Hari-dhāmu, je umístěna do Maheśa-dhāmu, který se nachází mezi nimi. Tato osvobozená duše tam nedostává příležitost sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto tento Maheśa-dhām není duchovní svět, i když je to dhām Pána Śivy a je výše než Devī-dhām. Duchovní svět začíná Hari-dhāmem neboli Vaikuṇṭhalokou.

Verš

cic-chakti-vibhūti-dhāma — tripād-aiśvarya-nāma
māyika vibhūti — eka-pāda abhidhāna

Synonyma

cit-śakti — duchovní energie; vibhūti-dhāma — majestátní sídlo; tri-pād — tři čtvrtiny; aiśvarya — majestátu; nāma — jménem; māyika vibhūti — hmotného bohatství; eka-pāda — jedna čtvrtina; abhidhāna — známa.

Překlad

„Duchovní svět je považován za tři čtvrtiny energie a bohatství Nejvyšší Osobnosti Božství, kdežto hmotný svět je pouhou čtvrtinou této energie. To je naše pochopení.“

Význam

Hari-dhām (paravyoma) a Goloka Vṛndāvan se nacházejí nad hmotným vesmírným projevem. Jsou oslavovány jako tři čtvrtiny Pánovy energie. Hmotný svět řízený vnější energií Nejvyššího Pána se nazývá Devī-dhām a je projevem jedné čtvrtiny Jeho energie.

Verš

tri-pād-vibhūter dhāmatvāt
tri-pād-bhūtaṁ hi tat padam
vibhūtir māyikī sarvā
proktā pādātmikā yataḥ

Synonyma

tri-pāt-vibhūteḥ — tří čtvrtin energie; dhāmatvāt — protože je sídlem; tri-pāt-bhūtam — obsahující tři čvrtiny energie; hi — zajisté; tat padam — toto sídlo; vibhūtiḥ — energie nebo síla; māyikī — hmotná; sarvā — veškerá; proktā — řečená; pāda-ātmikā — pouze jedna čtvrtina; yataḥ — proto.

Překlad

„  ,Protože duchovní svět obsahuje tři čtvrtiny Pánovy energie, nazývá se tri-pād-bhūta. Hmotný svět je projevem jedné čtvrtiny Pánovy energie, a nazývá se proto eka-pāda.̀  “

Význam

Tento verš pochází z Laghu-bhāgavatāmṛty (1.5.563).

Verš

tripāda-vibhūti kṛṣṇera — vākya-agocara
eka-pāda vibhūtira śunaha vistāra

Synonyma

tri-pāda-vibhūti kṛṣṇera — tři čtvrtiny energie Pána Kṛṣṇy; vākya-agocara — mimo dosah slov; eka-pāda vibhūtira — jedné čtvrtiny energie; śunaha — prosím poslouchej; vistāra — šíři.

Překlad

„Ony tři čtvrtiny energie Pána Kṛṣṇy jsou mimo dosah našich slov. Vyslechněme si tedy obšírný popis zbývající jedné čtvrtiny.“

Verš

ananta brahmāṇḍera yata brahmā-rudra-gaṇa
cira-loka-pāla-śabde tāhāra gaṇana

Synonyma

ananta — nespočet; brahmāṇḍera — vesmírů; yata — všichni; brahmā — Páni Brahmové; rudra-gaṇa — a Páni Śivové; cira-loka-pāla — stálí vládci světů; śabde — slovem; tāhāra — jich; gaṇana — počítání.

Překlad

„Určit počet vesmírů je ve skutečnosti nesmírně těžké. Každý vesmír má svého vlastního Pána Brahmu a Pána Śivu, kteří jsou známí jako trvalí vládci, a proto je těžké spočítat i je.“

Význam

Pán Brahmā a Pán Śiva jsou označováni jako cira-loka-pāla, neboli trvalí vládci, což znamená, že vesmírnému dění vládnou od začátku do konce stvoření. V příštím stvoření již stejné živé bytosti nemusejí být přítomné, ale Brahmā a Śiva jsou označeni jako cira-loka-pāla neboli trvalí vládci, protože existují od začátku až do konce. Loka-pāla znamená „vládnoucí božstva“. Existuje osm hlavních vládnoucích božstev hlavních nebeských planet: Indra, Agni, Yama, Varuṇa, Nirṛti, Vāyu, Kuvera a Śiva.

Verš

eka-dina dvārakāte kṛṣṇa dekhibāre
brahmā āilā, — dvāra-pāla jānāila kṛṣṇere

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; dvārakāte — ve Dvárace; kṛṣṇe dekhibāre — navštívit Kṛṣṇu; brahmā āilā — Pán Brahmā přišel; dvāra-pāla — vrátný; jānāila — informoval; kṛṣṇere — Pána Kṛṣṇu.

Překlad

„Jednou, když Kṛṣṇa vládl Dvárace, přišel Ho navštívit Pán Brahmā, a vrátný jeho příchod okamžitě oznámil Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

kṛṣṇa kahena — ‘kon brahmā, ki nāma tāhāra?’
dvārī āsi’ brahmāre puche āra bāra

Synonyma

kṛṣṇa kahena — Kṛṣṇa řekl; kon brahmā — který Brahmā; ki nāma tāhāra — jak se jmenuje; dvārī āsi' — vrátný, když se vrátil; brahmāre — Pána Brahmy; puche — ptá se; āra bāra — znovu.

Překlad

„Po tomto oznámení se Kṛṣṇa vrátného otázal: ,Který Brahmā? Jak se jmenuje?̀ Vrátný se proto vrátil a zeptal se Brahmy.“

Význam

Z tohoto verše rozumíme, že Brahmā je označení určitého postavení a že osoba zastávající tuto funkci má také své určité jméno. V Bhagavad-gītě je řečeno: imaṁ vivasvate yogam. Vivasvān je jméno současného vládnoucího božstva Slunce. Obvykle se mu říká Sūrya, bůh Slunce, ale má také své vlastní jméno. Vládci státu se obvykle říká rāja-pāla, ale má také vlastní jméno. Jelikož existují stovky a tisíce Brahmů s různými jmény, Kṛṣṇa chtěl vědět, který z nich Ho přišel navštívit.

Verš

vismita hañā brahmā dvārīke kahilā
‘kaha giyā sanaka-pitā caturmukha āilā’

Synonyma

vismita hañā — překvapený; brahmā — Pán Brahmā; dvārīke — vrátnému; kahilā — odpověděl; kaha — vyřiď; giyā — jdi a; sanaka-pitā — otec čtyř Kumārů; catur-mukha — čtyřhlavý; āilā — přišel.

Překlad

„Když se vrátný zeptal: ,Který jsi Brahmā?̀, Pána Brahmu to překvapilo a potom vrátnému odpověděl: ,Řekni prosím Pánu Kṛṣṇovi, že jsem čtyřhlavý Brahmā, otec čtyř Kumārů.̀  “

Verš

kṛṣṇe jānāñā dvārī brahmāre lañā gelā
kṛṣṇera caraṇe brahmā daṇḍavat kailā

Synonyma

kṛṣṇe jānāñā — poté, co vyřídil Pánu Kṛṣṇovi; dvārī — vrátný; brahmāre — Pána Brahmu; lañā — beroucí; gelā — šel; kṛṣṇera caraṇe — u lotosových nohou Kṛṣṇy; brahmā — Pán Brahmā; daṇḍavat kailā — poklonil se.

Překlad

„Vrátný vyřídil Pánu Kṛṣṇovi Brahmův popis a Pán Kṛṣṇa mu dovolil vstoupit. Vrátný tedy Pána Brahmu přivedl dovnitř. Jakmile Brahmā spatřil Pána Kṛṣṇu, poklonil se u Jeho lotosových nohou.“

Verš

kṛṣṇa mānya-pūjā kari’ tāṅre praśna kaila
‘ki lāgi’ tomāra ihāṅ āgamana haila?’

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mānya-pūjā — úctu a uctívání; kari' — když prokázal; tāṅre — jemu; praśna kaila — položil otázku; ki lāgi' — z jakého důvodu; tomāra — tvůj; ihāṅ — sem; āgamana haila — udál se příchod.

Překlad

„Poté, co Pán Brahmā uctil Pána Kṛṣṇu, Pán Kṛṣṇa ho také poctil vhodnými slovy a potom se ho zeptal: ,Proč přicházíš?̀  “

Verš

brahmā kahe, — ‘tāhā pāche kariba nivedana
eka saṁśaya mane haya, karaha chedana

Synonyma

brahmā kahe — Pán Brahmā řekl; tāhā — toto; pāche — později; kariba nivedana — vysvětlím; eka — jedna; saṁśaya — pochyba; mane — v mysli; haya — je; karaha chedana — prosím rozptyl ji.

Překlad

Takto dotázán, Pán Brahmā okamžitě odpověděl: ,Později Ti řeknu, proč jsem přišel, ale nejdříve prosím rozptyl pochybu, která je v mé mysli.̀  “

Verš

‘kon brahmā?’ puchile tumi kon abhiprāye?
āmā ba-i jagate āra kon brahmā haye?’

Synonyma

kon brahmā — který Brahmā; puchile tumi — ptal ses; kon abhiprāye — s jakým záměrem; āmā ba-i — kromě mne; jagate — v tomto vesmíru; āra — jiný; kon — který; brahmā — Pán Brahmā; haye — je zde.

Překlad

„  ,Proč ses ptal, který Brahmā Tě přišel navštívit? Co jsi Tím myslel? Je snad v tomto vesmíru kromě mě ještě jiný Brahmā?̀  “

Verš

śuni’ hāsi’ kṛṣṇa tabe karilena dhyāne
asaṅkhya brahmāra gaṇa āilā tata-kṣaṇe

Synonyma

śuni' — když to slyšel; hāsi' — s úsměvem; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tabe — potom; karilena — pohroužil se; dhyāne — do meditace; asaṅkhya — nespočet; brahmāra — Pánů Brahmů; gaṇa — skupina; āilā — přišla; tata-kṣaṇe — v tu chvíli.

Překlad

„Jakmile to Śrī Kṛṣṇa slyšel, pousmál se a pohroužil se do meditace. V tu chvíli se tam zjevil nespočet Brahmů.“

Verš

daśa-biśa-śata-sahasra-ayuta-lakṣa-vadana
koṭy-arbuda mukha kāro, nā yāya gaṇana

Synonyma

daśa — deset; biśa — dvacet; śata — sto; sahasra — tisíc; ayuta — deset tisíc; lakṣa — sto tisíc; vadana — tváří; koṭi — deset miliónů; arbuda — sto miliónů; mukha — tváří; kāro — některých; yāya gaṇana — nemožné spočítat.

Překlad

„Tito Brahmové měli různý počet hlav. Někteří měli deset hlav, někteří dvacet, někteří sto, tisíc, deset tisíc, sto tisíc, někteří deset miliónů a jiní sto miliónů. Nikdo by jejich tváře nedokázal spočítat.“

Verš

rudra-gaṇa āilā lakṣa koṭi-vadana
indra-gaṇa āilā lakṣa koṭi-nayana

Synonyma

rudra-gaṇa — Śivové; āilā — přišli; lakṣa koṭi-vadana — se sto tisíci a deseti milióny tváří; indra-gaṇa — Indrové; āilā — přišli; lakṣa — sto tisíc; koṭi — deset miliónů; nayana — očí.

Překlad

„Přišlo tam také mnoho Pánů Śivů s různými hlavami, kterých měli sto tisíc a deset miliónů. Přišlo také mnoho Indrů se stovkami tisíc očí po celém těle.“

Význam

Říká se, že Indra, král nebes, je velice chtivý. Jednou měl pohlavní styk se ženou jednoho velkého mudrce a ten, když se o tom dozvěděl, chtivého Indru proklel, ať má po celém těle pochvy. Indra se nesmírně styděl, a tak padl velkému mudrci k jeho lotosovým nohám a prosil ho o odpuštění. Mudrc se nad ním smiloval a přeměnil pochvy v oči. To je důvod, proč má Indra po celém těle stovky a tisíce očí. Pán Brahmā a Pán Śiva mají mnoho hlav a král nebes Indra zas mnoho očí.

Verš

dekhi’ caturmukha brahmā phāṅpara ha-ilā
hasti-gaṇa-madhye yena śaśaka rahilā

Synonyma

dekhi' — když to viděl; catur-mukha brahmā — čtyřhlavý Pán Brahmā z tohoto vesmíru; phāṅpara ha-ilā — byl zmaten; hasti-gaṇa-madhye — mezi mnoha slony; yena — jako; śaśaka — zajíc; rahilā — zůstal.

Překlad

„Když čtyřhlavý Brahmā z tohoto vesmíru viděl celý tento Kṛṣṇův majestát, zmátlo ho to a připadal si jako zajíc mezi mnoha slony.“

Verš

āsi’ saba brahmā kṛṣṇa-pāda-pīṭha-āge
daṇḍavat karite mukuṭa pāda-pīṭhe lāge

Synonyma

āsi' — když přišli; saba brahmā — všichni Brahmové; kṛṣṇa-pāda-pīṭha-āge — před lotosové nohy Kṛṣṇy; daṇḍavat karite — poklonili se; mukuṭa — přílbicemi; pāda-pīṭhe — lotosových nohou; lāge — dotkli se.

Překlad

„Všichni Brahmové, kteří přišli Kṛṣṇu navštívit, se Mu poklonili a přitom se svými přílbicemi dotkli Jeho lotosových nohou.“

Verš

kṛṣṇera acintya-śakti lakhite keha nāre
yata brahmā, tata mūrti eka-i śarīre

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; acintya-śakti — nepochopitelné energie; lakhite — sledovat; keha — nikdo; nāre — není schopen; yata brahmā — všichni Brahmové; tata mūrti — tolik podob; eka-i śarīre — ve stejném těle.

Překlad

„Kṛṣṇovu nepochopitelnou moc nedokáže nikdo odhadnout. Všichni přítomní Brahmové spočívali v jednom těle Kṛṣṇy.“

Verš

pāda-pīṭa-mukuṭāgra-saṅghaṭṭe uṭhe dhvani
pāda-pīṭhe stuti kare mukuṭa hena jāni’

Synonyma

pāda-pīṭa — u Kṛṣṇových lotosových nohou; mukuṭa-agra — vrcholků přílbic; saṅghaṭṭe — narážením do sebe; uṭhe dhvani — vytvářel se zvuk; pāda-pīṭhe stuti — modlitby u lotosových nohou; kare — přednášejí; mukuṭa — přílbice; hena jāni' — vypadající tak.

Překlad

„Jak se všechny přílbice srážely u Kṛṣṇových lotosových nohou, vytvářelo to burácivý zvuk a zdálo se, jako by se samotné přílbice modlily u Kṛṣṇových lotosových nohou.“

Verš

yoḍa-hāte brahmā-rudrādi karaye stavana
“baḍa kṛpā karilā prabhu, dekhāilā caraṇa

Synonyma

yoḍa-hāte — se sepjatýma rukama; brahmā — Brahmové; rudra-ādi — Śivové a další; karaye stavana — modlili se; baḍa kṛpā — velkou milost; karilā — prokázal jsi; prabhu — ó Pane; dekhāilā caraṇa — ukázal jsi svoje lotosové nohy.

Překlad

„Všichni Brahmové a Śivové se začali k Pánu Kṛṣṇovi se sepjatýma rukama modlit: ,Ó Pane, projevil jsi mi velkou přízeň, protože jsem mohl vidět Tvé lotosové nohy.̀  “

Verš

bhāgya, more bolāilā ‘dāsa’ aṅgīkari’
kon ājñā haya, tāhā kari śire dhari’ ”

Synonyma

bhāgya — velké štěstí; more — mě; bolāilā — zavolal jsi; dāsa — jako služebníka; aṅgīkari' — přijímající; kon ājñā haya — jaké je Tvoje nařízení; tāhā — to; kari — přijmu; śire dhari' — ponesu na své hlavě.

Překlad

„Všichni pak řekli: ,Pane, je pro mne velké štěstí, že jsi mě zavolal a že mne považuješ za svého služebníka. Řekni mi teď prosím, jaké je Tvé nařízení, abych ho mohl nést na svých hlavách.̀  “

Verš

kṛṣṇa kahe, — tomā-sabā dekhite citta haila
tāhā lāgi’ eka ṭhāñi sabā bolāila

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Pán Kṛṣṇa řekl; tomā-sabā — vás všechny; dekhite — vidět; citta haila — byla touha; tāhā lāgi' — z toho důvodu; eka ṭhāñi — na jedno místo; sabā — vás všechny; bolāila — zavolal jsem.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa odpověděl: ,Zavolal jsem vás sem, abych vás viděl všechny pohromadě.̀  “

Verš

sukhī hao sabe, kichu nāhi daitya-bhaya?
tārā kahe, — ‘tomāra prasāde sarvatra-i jaya

Synonyma

sukhī hao — buďte šťastní; sabe — vy všichni; kichu — nějaký; nāhi — není; daitya-bhaya — strach z démonů; tārā kahe — všichni odpověděli; tomāra prasāde — Tvou milostí; sarvatra-i — všude; jaya — vítězní.

Překlad

„  ,Buďte všichni šťastní. Máte nějaký strach z démonů?̀  “

Význam

„Oni odpověděli: ,Tvou milostí všude vítězíme.̀  “

Verš

samprati pṛthivīte yebā haiyāchila bhāra
avatīrṇa hañā tāhā karilā saṁhāra’

Synonyma

samprati — nyní; pṛthivīte — na Zemi; yebā — jakékoliv; haiyāchila — bylo; bhāra — břímě; avatīrṇa hañā — když jsi sestoupil; tāhā — to; karilā saṁhāra — odstranil jsi.

Překlad

„  ,Břímě, které tížilo Zemi, jsi odstranil tím, že jsi na tuto planetu sestoupil.̀  “

Verš

dvārakādi — vibhu, tāra ei ta pramāṇa
‘āmāra-i brahmāṇḍe kṛṣṇa’ sabāra haila jñāna

Synonyma

dvārakā-ādi — Dváraka-dhám a ostatní sídla; vibhu — transcendentální sídlo; tāra ei ta pramāṇa — to je toho důkazem; āmāra-i brahmāṇḍe — v mé brahmāṇḍě; kṛṣṇa — Kṛṣṇa je nyní přítomný; sabāra — všech; haila jñāna — bylo toto poznání.

Překlad

„To, že si všichni Brahmové mysleli: ,Kṛṣṇa je nyní přítomný v mé brahmāṇḍě,̀ je důkazem majestátu Dváraky.“

Verš

kṛṣṇa-saha dvārakā-vaibhava anubhava haila
ekatra milane keha kāho nā dekhila

Synonyma

kṛṣṇa-saha — s Kṛṣṇou; dvārakā-vaibhava — majestát Dváraky; anubhava haila — bylo vnímání; ekatra milane — i když se sešli; keha — někdo; kāho — kohokoliv jiného; dekhila — neviděl.

Překlad

„Každý z nich tak mohl vnímat majestát Dváraky. Přestože byli pohromadě, nikdo z nich neviděl nikoho jiného než sebe.̀  “

Význam

Čtyřhlavý Brahmā vnímal majestát Dváraka-dhámu, kde žil Kṛṣṇa. I když tam byli přítomní Brahmové s deseti až deseti milióny hlav a i když tam bylo také mnoho Śivů, všechny je mohl vidět pouze čtyřhlavý Brahmā z tohoto vesmíru. Ostatní se působením Kṛṣṇovy nepochopitelné energie navzájem neviděli. Všichni Brahmové a Śivové byli sice pohromadě, ale vlivem Kṛṣṇovy energie se nemohli setkat, ani spolu mluvit.

Verš

tabe kṛṣṇa sarva-brahmā-gaṇe vidāya dilā
daṇḍavat hañā sabe nija ghare gelā

Synonyma

tabe — potom; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva-brahmā-gaṇe — se všemi Brahmy; vidāya dilā — rozloučil se; daṇḍavat hañā — poté, co se poklonili; sabe — všichni; nija ghare gelā — vrátili se do svých domovů.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa se pak se všemi Brahmy rozloučil. Brahmové se Pánu poklonili a vrátili se do svých domovů.“

Verš

dekhi’ caturmukha brahmāra haila camatkāra
kṛṣṇera caraṇe āsi’ kailā namaskāra

Synonyma

dekhi' — když viděl; catur-mukha brahmāra — čtyřhlavého Brahmy z tohoto vesmíru; haila — byl; camatkāra — údiv; kṛṣṇera caraṇe āsi' — přišel k lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy a; kailā namaskāra — poklonil se.

Překlad

„Po zhlédnutí všeho toho bohatství nevycházel čtyřhlavý Brahmā tohoto vesmíru z údivu. Znovu předstoupil před Kṛṣṇovy lotosové nohy a poklonil se Mu.“

Verš

brahmā bale, — pūrve āmi ye niścaya kariluṅ
tāra udāharaṇa āmi āji ta’ dekhiluṅ

Synonyma

brahmā bale — Brahmā řekl; pūrve — předtím; āmi — já; ye — cokoliv; niścaya kariluṅ — rozhodl jsem se; tāra — toho; udāharaṇa — příklad; āmi — já; āji — dnes; ta' — zajisté; dekhiluṅ — viděl jsem.

Překlad

„Brahmā potom řekl: ,Vše, co jsem si předtím myslel o svém poznání, jsem si právě osobně ověřil.̀  “

Verš

jānanta eva jānantu
kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapuṣo vāco
vaibhavaṁ tava gocaraḥ

Synonyma

jānantaḥ — ti, kdo si o sobě myslí, že jsou si vědomi Tvé neomezené moci; eva — zajisté; jānantu — nechť si to myslí; kim — jaký to má smysl; bahu-uktyā — mnoha slovy; na — ne; me — moje; prabho — ó můj Pane; manasaḥ — mysli; vapuṣaḥ — těla; vācaḥ — slov; vaibhavam — majestát; tava — Tvůj; gocaraḥ — v dosahu.

Překlad

„  ,Jsou lidé, kteří říkají: „Já vím o Kṛṣṇovi vše.“ Ať si to tedy myslí. Já to ale nechci příliš rozvádět. Ó můj Pane, řeknu pouze toto: veškerý Tvůj majestát je mimo dosah mé mysli, těla i slov.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.38), který vyslovil Pán Brahmā.

Verš

kṛṣṇa kahe, “ei brahmāṇḍa pañcāśat koṭi yojana
ati kṣudra, tāte tomāra cāri vadana

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Kṛṣṇa řekl; ei brahmāṇḍa — tento vesmír; pañcāśat koṭi yojana — 6,4 miliard kilometrů; ati kṣudra — velmi malý; tāte — proto; tomāra — tvoje; cāri vadana — čtyři tváře.

Překlad

„Kṛṣṇa řekl: ,Tvůj vesmír měří v průměru 6,4 miliard kilometrů, a je tudíž ze všech vesmírů nejmenší. Proto máš jen čtyři hlavy.̀  “

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, jeden z největších astrologů své doby říká, že podle Siddhānta-śiromaṇi tento vesmír měří 18 712 069 200 000 000  12,8 kilometrů. To je obvod tohoto vesmíru. Podle jiných je to jen polovina obvodu.

Verš

kona brahmāṇḍa śata-koṭi, kona lakṣa-koṭi
kona niyuta-koṭi, kona koṭi-koṭi

Synonyma

kona brahmāṇḍa — některé vesmíry; śata-koṭi — miliarda yojanů; kona — některé; lakṣa-koṭi — bilión yojanů; kona — některé; niyuta-koṭi — deset biliónů; kona — některé; koṭi-koṭi — sto biliónů.

Překlad

„  ,Některé vesmíry mají průměr miliardu yojanů, některé bilión, některé deset biliónů a některé sto biliónů yojanů. Zabírají proto téměř neomezený prostor.̀  “

Význam

Yojana je 12,8 kilometrů.

Verš

brahmāṇḍānurūpa brahmāra śarīra-vadana
ei-rūpe pāli āmi brahmāṇḍera gaṇa

Synonyma

brahmāṇḍa-anurūpa — podle velikosti vesmíru; brahmāra — Pána Brahmy; śarīra-vadana — hlavy na těle; ei-rūpe — takto; pāli āmi — udržuji; brahmāṇḍera gaṇa — nespočetné skupiny vesmírů.

Překlad

„  ,Počet hlav na těle Brahmy se liší podle velikosti vesmíru. Takto udržuji nespočet vesmírů (brahmāṇḍ).̀  “

Verš

‘eka-pāda vibhūti’ ihāra nāhi parimāṇa
‘tri-pāda vibhūti’ra kebā kare parimāṇa”

Synonyma

eka-pāda vibhūti — projev jedné čtvrtiny Mého majestátu; ihāra — toho; nāhi — není; parimāṇa — míra; tri-pāda vibhūtira — duchovní svět, který obsahuje tři čvrtiny Mé energie; kebā — kdo; kare — může učinit; parimāṇa — měření.

Překlad

„  ,Nikdo nedokáže změřit ani délku a šířku jedné čtvrtiny Mé energie projevenou v hmotném světě. Kdo by potom mohl změřit tři čtvrtiny projevené v duchovním světě?̀  “

Verš

tasyāḥ pāre para-vyoma
tripād-bhūtaṁ sanātanam
amṛtaṁ śāśvataṁ nityam
anantaṁ paramaṁ padam

Synonyma

tasyāḥ pāre — na druhém břehu řeky Viraji; para-vyoma — duchovní nebe; tri-pāt-bhūtam — jsou tři čvrtiny majestátu Nejvyššího Pána; sanātanam — věčné; amṛtam — nezničitelné; śāśvatam — nepodléhající vládě času; nityam — existující neustále; anantam — neomezené; paramam — svrchované; padam — sídlo.

Překlad

„  ,  „Za řekou Virajou se nachází nezničitelná, věčná, nevyčerpatelná a neomezená duchovní příroda. Toto svrchované sídlo, které obsahuje tři čtvrtiny Pánova majestátu, se nazývá paravyoma, duchovní nebe.“  ̀  “

Význam

Pán Kṛṣṇa zde cituje verš z Padma Purāṇy.

Verš

tabe kṛṣṇa brahmāre dilena vidāya
kṛṣṇera vibhūti-svarūpa jānāna nā yāya

Synonyma

tabe — potom; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; brahmāre — s Pánem Brahmou z tohoto vesmíru; dilena vidāya — rozloučil se; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vibhūti-svarūpa — duchovní ověření majestátu; jānāna yāya — není možné pochopit.

Překlad

„Tak se Pán Kṛṣṇa rozloučil se čtyřhlavým Brahmou z tohoto vesmíru. Z toho nám může být jasné, že rozsah Kṛṣṇových energií nikdo nespočítá.“

Verš

‘tryadhīśvara’-śabdera artha ‘gūḍha’ āra haya
‘tri’-śabde kṛṣṇera tina loka kaya

Synonyma

tri-adhīśvara śabdera — slova try-adhīśvara; artha — význam; gūḍha — důvěrný; āra — další; haya — je; tri-śabde — slovem „tři“; kṛṣṇera — Kṛṣṇova; tina loka kaya — tři místa nebo vlastnictví Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Slovo ,try-adhīśvarà má hluboký význam, protože vyjadřuje, že Kṛṣṇa vlastní tři různé loky neboli přírody.“

Význam

Slovo try-adhīśvara znamená „vlastník tří světů“. Existují tři světy a Pán Kṛṣṇa je jejich svrchovaným vlastníkem. Kṛṣṇa to vysvětluje v Bhagavad-gītě (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

„Kdo si je Mě plně vědom a ví, že jsem konečným příjemcem všech obětí a askeze, Nejvyšším Pánem všech planet a polobohů a přejícím přítelem všech živých bytostí, se zbaví hmotných utrpení.“

Slovo sarva-loka znamená „všechny tři světy“ a slovo maheśvara znamená „svrchovaný vlastník“. Kṛṣṇa vlastní hmotný i duchovní svět. Duchovní svět je rozdělen na dvě části – Goloku Vṛndāvan a Vaikuṇṭhy. Tento hmotný svět se skládá z nesčetného množství vesmírů.

Verš

golokākhya gokula, mathurā, dvārāvatī
ei tina loke kṛṣṇera sahaje nitya-sthiti

Synonyma

goloka-ākhya — zvaná Goloka; gokula — Gokula; mathurā — Mathurā; dvārāvatī — Dvārakā; ei tina loke — všechna tato tři místa; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sahaje — přirozeně; nitya-sthiti — věčná sídla.

Překlad

„Těmi třemi lokami jsou Gokula (Goloka), Mathurā a Dvārakā. Na těchto třech místech Kṛṣṇa žije věčně.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že planeta Goloka má tři části: Gokula, Mathurā a Dvārakā. Ve své inkarnaci Gaurasundary neboli Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua Pán provádí své zábavy na třech místech: v Navadvípu, Džagannáth Purí (a jižní Indii) a ve Vradža-mandale (oblast Vrindávan-dhámu).

Verš

antaraṅga-pūrṇaiśvarya-pūrṇa tina dhāma
tinera adhīśvara — kṛṣṇa svayaṁ bhagavān

Synonyma

antaraṅga — vnitřní; pūrṇa-aiśvarya-pūrṇa — plné bohatství; tina dhāma — tři sídla; tinera adhīśvara — Pán všech tří; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Tato tři místa jsou plná vnitřních sil a Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je jejich jediným vlastníkem.“

Verš

pūrva-ukta brahmāṇḍera yata dik-pāla
ananta vaikuṇṭhāvaraṇa, cira-loka-pāla
tāṅ-sabāra mukuṭa kṛṣṇa-pāda-pīṭha-āge
daṇḍavat-kāle tāra maṇi pīṭhe lāge

Synonyma

pūrva-ukta — jak bylo řečeno dříve; brahmāṇḍera — všech vesmírů; yata — všichni; dik-pāla — vládci světových stran; ananta vaikuṇṭha-āvaraṇa — expanze obklopující nesčetné Vaikuṇṭhy; cira-loka-pāla — stálí vládci vesmíru; tāṅ-sabāra — jich všech; mukuṭa — přílbice; kṛṣṇa-pāda-pīṭha-āge — u lotosových nohou Kṛṣṇy; daṇḍavat-kāle — při skládání poklon; tāra — jejich; maṇi — drahokamy; pīṭhe — trůnu; lāge — dotýkají se.

Překlad

„Jak bylo řečeno dříve, drahokamy na přílbicích všech vládnoucích božstev všech vesmírů a Vaikuṇṭh se při klanění dotýkají trůnu a lotosových nohou Pána.“

Verš

maṇi-pīṭhe ṭhekāṭheki, uṭhe jhanjhani
pīṭhera stuti kare mukuṭa — hena anumāni

Synonyma

maṇi-pīṭhe — mezi drahokamy a lotosovýma nohama či trůnem; ṭhekāṭheki — střet; uṭhe — vzniká; jhanjhani — zvonivý zvuk; pīṭhera — lotosovým nohám nebo trůnu; stuti — modlitby; kare — skládají; mukuṭa — všechny přílbice; hena — tak; anumāni — můžeme si představit.

Překlad

„Když se před trůnem a lotosovýma nohama Pána srážely drahokamy přílbic všech vládnoucích božstev a vytvářely zvonivý zvuk, znělo to, jako by se přílbice u lotosových nohou Kṛṣṇy modlily.“

Verš

nija-cic-chakte kṛṣṇa nitya virājamāna
cic-chakti-sampattira ‘ṣaḍ-aiśvarya’ nāma

Synonyma

nija — své vlastní; cit-śakte — v duchovní energii; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nitya — věčně; virājamāna — existující; cit-śakti — duchovní energie; sampattira — bohatství; ṣaṭ-aiśvarya — šest vznešených vlastností; nāma — jménem.

Překlad

„Kṛṣṇa věčně přebývá ve své duchovní energii. Její majestát se nazývá ṣaḍ-aiśvarya, neboli šest vznešených atributů.“

Verš

sei svārājya-lakṣmī kare nitya pūrṇa kāma
ataeva vede kahe ‘svayaṁ bhagavān’

Synonyma

sei svārājya-lakṣmī — tento osobní majestát; kare — činí; nitya — věčně; pūrṇa — plní; kāma — všechny touhy; ataeva — proto; vede — ve Védách; kahe — je řečeno; svayam bhagavān — Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Védy prohlašují, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, protože vlastní duchovní energie, které plní veškeré Jeho touhy.“

Verš

kṛṣṇera aiśvarya — apāra amṛtera sindhu
avagāhite nāri, tāra chuilaṅ eka bindu

Synonyma

kṛṣṇera aiśvarya — Kṛṣṇův majestát; apāra — nekonečný; amṛtera sindhu — oceán nektaru; avagāhite — koupat se; nāri — nejsem schopen; tāra — toho; chuilaṅ — dotkl jsem se; eka bindu — pouze jedné kapky.

Překlad

„Kṛṣṇovy nekonečné energie jsou jako oceán nektaru. A jelikož není možné se v tomto oceánu vykoupat, dotkl jsem se pouze jedné jeho kapky.“

Verš

aiśvarya kahite prabhura kṛṣṇa-sphūrti haila
mādhurye majila mana, eka śloka paḍila

Synonyma

aiśvarya kahite — při popisování majestátu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-sphūrti — probuzení lásky ke Kṛṣṇovi; haila — bylo; mādhurye — do sladkosti milostné lásky; majila mana — mysl se pohroužila; eka — jeden; śloka — verš; paḍila — přednesl.

Překlad

Při tomto popisování Kṛṣṇova majestátu a duchovní energie se ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi probudila láska ke Kṛṣṇovi. Jeho mysl se ponořila do sladkosti milostné lásky a citoval následující verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya ca saubhagardheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam

Synonyma

yat — tu, která; martya-līlā — zábavy v tomto hmotném světě; aupayikam — vhodná pro; sva — své vlastní; yoga-māyā — duchovní energie; balam — silou; darśayatā — ukázal; gṛhītam — přijal; vismāpanam — úžasná; svasya — i pro Něho; ca — také; saubhaga-ṛdheḥ — nesmírného štěstí; param — svrchované; padam — sídlo; bhūṣaṇa — ozdob; bhūṣaṇa-aṅgam — její údy byly ozdoby.

Překlad

„  ,Jako ukázku moci své duchovní energie projevil Pán Kṛṣṇa podobu, která se přesně hodila pro Jeho zábavy v hmotném světě. Tato podoba okouzlovala i Jeho a byla svrchovaným sídlem bohatství štěstí. Jeho údy byly tak krásné, že zvyšovaly krásu ozdob na různých částech Jeho těla.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.2.12) pochází z rozhovoru mezi Vidurou a Uddhavou. Uddhava tak začíná popisovat zábavy Śrī Kṛṣṇy v Jeho podobě projevené yogamāyou.

Verš

kṛṣṇera yateka khelā,sarvottama nara-līlā,
nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara,
nava-kiśora, naṭa-vara,
nara-līlāra haya anurūpa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; yateka — všechny; khelā — zábavy; sarva-uttama — nejpřitažlivější; nara-līlā — zábavy v lidské podobě; nara-vapu — tělo přesně jako lidská bytost; tāhāra — tohoto; svarūpa — skutečná podoba; gopa-veśa — oblečení pasáčka; veṇu-kara — s flétnou v ruce; nava-kiśora — svěže mladý; naṭa-vara — výborný tanečník; nara-līlāra — aby projevil zábavy jako lidská bytost; haya — je; anurūpa — vhodné.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa má mnoho zábav, z nichž nejlepší jsou ty v lidské podobě. Jeho podoba lidské bytosti je svrchovaná transcendentální podoba, ve které je pasáčkem, v ruce drží flétnu a je ve věku svěžího mládí. Je také mistrným tanečníkem. To vše se přesně hodí k Jeho zábavám v podobě lidské bytosti.“

Verš

kṛṣṇera madhura rūpa, śuna, sanātana
ye rūpera eka kaṇa,
ḍubāya saba tribhuvana,
sarva prāṇī kare ākarṣaṇa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; madhura — sladká; rūpa — podoba; śuna — prosím poslouchej; sanātana — Můj drahý Sanātano; ye rūpera — které podoby; eka kaṇa — dokonce i zlomek; ḍubāya — zaplaví; saba — všechny; tri-bhuvana — tři světy; sarva prāṇī — všechny živé bytosti; kare — činí; ākarṣaṇa — přitahování.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, Kṛṣṇova sladká a přitažlivá transcendentální podoba je nesmírně krásná. Snaž se to pochopit. I částečné pochopení Kṛṣṇovy krásy dokáže všechny tři světy utopit v oceánu lásky. Kṛṣṇa přitahuje všechny živé bytosti ve třech světech.“

Verš

yogamāyā cic-chakti,viśuddha-sattva-pariṇati,
tāra śakti loke dekhāite
ei rūpa-ratana,
bhakta-gaṇera gūḍha-dhana,
prakaṭa kailā nitya-līlā haite

Synonyma

yoga-māyā — vnitřní energie; cit-śakti — duchovní energie; viśuddha-sattva — transcendentálního čistého dobra; pariṇati — přeměna; tāra śakti — moc této energie; loke dekhāite — projevit v hmotném světě; ei rūpa-ratana — tuto krásnou, transcendentální podobu připomínající drahokam; bhakta-gaṇera gūḍha-dhana — nejdůvěrnější poklad oddaných; prakaṭa — projevení; kailā — učinil; nitya-līlā haite — z Pánových věčných zábav.

Překlad

„Kṛṣṇovu transcendentální podobu světu vyjevuje Kṛṣṇova vnitřní duchovní energie, která je přeměnou čistého dobra. Tato podoba připomínající drahokam je největším pokladem oddaných a je projevená z Kṛṣṇových věčných zábav.“

Verš

rūpa dekhi’ āpanāra,kṛṣṇera haila camatkāra,
āsvādite mane uṭhe kāma
‘sva-saubhāgya’ yāṅra nāma,
saundaryādi-guṇa-grāma,
ei-rūpa nitya tāra dhāma

Synonyma

rūpa dekhi' — zahlédnutím podoby; āpanāra — své vlastní; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; haila — byl; camatkāra — údiv; āsvādite — vychutnávat; mane — v mysli; uṭhe — povstala; kāma — touha; sva-saubhāgya — své vlastní štěstí; yāṅra — kterého; nāma — jméno; saundarya-ādi-guṇa-grāma — transcendentální vlastnosti, počínaje krásou; ei rūpa — tato podoba; nitya — věčná; tāra — jejich; dhāma — sídlo.

Překlad

„Úžasná podoba Kṛṣṇy v Jeho osobním aspektu je tak vznešená, že i samotný Kṛṣṇa je přitahován k tomu, aby si vychutnával svou vlastní společnost. Kṛṣṇa vskutku úplně dychtí si ji vychutnat. Šesti Kṛṣṇovými vznešenými vlastnostmi jsou dokonalá krása, poznání, bohatství, síla, sláva a odříkání. Ve svém majestátu spočívá věčně.“

Význam

Kṛṣṇa má mnoho zábav, mezi nimiž jsou nejlepší Jeho zábavy na Goloce Vṛndāvanu (gokula-līlā). Jako Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha má také své zábavy na Vaikuṇṭhách. Při svých zábavách v duchovním světě uléhá na Příčinný oceán jako Kāraṇārṇavaśāyī, což je puruṣa-avatāra. Jeho inkarnace v podobě ryby, želvy a podobně jsou označovány jako inkarnace vyvolané okolnostmi. V kvalitách přírody inkarnuje jako Pán Brahmā, Pán Śiva a Pán Viṣṇu. Inkarnuje také jako zmocněné živé bytosti, například Pṛthu a Vyāsa. Nadduše je Jeho lokalizovaná inkarnace a Jeho všeprostupující aspekt je neosobní Brahman.

Když Pánovy neomezené zábavy nestranně posoudíme, zjistíme, že Jeho zábavy v podobě lidské bytosti na této planetě – kde si hraje jako pasáček s flétnou v rukou, mladý a svěží jako baletní tanečník – jsou zábavy a rysy, které nikdy nepodléhají hmotným zákonům a nedokonalostem. Kṛṣṇova úžasná krása je projevená na nejvyšší planetě Gokule (Goloce Vṛndāvanu). Jeho zastoupení v duchovním nebi je nižší povahy a ještě nižší je Jeho zastoupení v oblasti vnější energie (Devī-dhāmu). Všechny tyto tři světy – Goloku Vṛndāvan, Hari-dhām (Vaikuṇṭhaloku) a Devī-dhām (hmotný svět) – dokáže zaplavit pouhá kapka Kṛṣṇovy sladkosti. Kṛṣṇova krása utápí každého a všude v extázi transcendentální blaženosti. V duchovním světě a na Vaikuṇṭhách se ve skutečnosti činnosti yogamāyi neprojevují. Yogamāyā působí pouze na Goloce Vṛndāvanu a projevuje také Kṛṣṇovy činnosti, když Pán sestupuje do hmotného vesmíru, aby potěšil své nesčetné oddané v hmotném světě. Replika Goloky Vṛndāvanu a tamní zábavy jsou na této planetě projevené v určité oblasti zvané Bhauma Vrindávan neboli pozemský Vrindávan-dhám.

Verš

bhūṣaṇera bhūṣaṇa aṅga,tāheṅ lalita tri-bhaṅga,
tāhāra upara bhrūdhanu-nartana
terache netrānta bāṇa,
tāra dṛḍha sandhāna,
vindhe rādhā-gopī-gaṇa-mana

Synonyma

bhūṣaṇera — ozdoby; bhūṣaṇa — ozdoba; aṅga — části těla; tāheṅ — tato podoba; lalita — jemná; tri-bhaṅga — prohnutá ve třech místech; tāhāra upara — nad tím; bhrū-dhanu-nartana — tančení obočí; terache — zahnuté; netra-anta — koutky očí; bāṇa — šíp; tāra — tohoto šípu; dṛḍha — silné; sandhāna — připevnění; vindhe — probodává; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; gopī-gaṇa — a také gopī; mana — mysli.

Překlad

„Tělo má ověnčené ozdobami, ale Kṛṣṇovo transcendentální tělo je tak krásné, že zkrášluje i ozdoby, které má na sobě. Proto se o Kṛṣṇově těle říká, že je ozdobou všech ozdob. Kṛṣṇovu úžasnou krásu ještě stupňuje Jeho postoj prohnutý na třech místech. Nad těmito překrásnými rysy tančí a pošilhávají Kṛṣṇovy oči, které působí jako šípy a probodávají mysli Śrīmatī Rādhārāṇī a gopī. Jakmile se šípu podaří zasáhnout svůj cíl, jejich mysl hned ovládne vzrušení.“

Verš

brahmāṇḍopari paravyoma,tāhāṅ ye svarūpa-gaṇa,
tāṅ-sabāra bale hare mana
pati-vratā-śiromaṇi,
yāṅre kahe veda-vāṇī,
ākarṣaye sei lakṣmī-gaṇa

Synonyma

brahmāṇḍa-upari — nad všemi vesmíry; para-vyoma — duchovní nebe; tāhāṅ — tam; ye — všechny ty; svarūpa-gaṇa — transcendentální osobní expanze; tāṅ-sabāra — jich všech; bale — silou; hare mana — okouzluje mysl; pati-vratā — těch, které jsou počestné a oddané svému manželovi; śiromaṇi — nejvyšší; yāṅre — koho; kahe — popisují; veda-vāṇī — védské hymny; ākarṣaye — přitahuje; sei — tyto; lakṣmī-gaṇa — všechny bohyně štěstí.

Překlad

„Krása Kṛṣṇova těla je tak přitažlivá, že přitahuje nejen polobohy a další živé bytosti v tomto hmotném světě, ale také osobnosti v duchovním světě, včetně Nārāyaṇů, expanzí Kṛṣṇovy osobnosti. Mysli Nārāyaṇů jsou tak přitahované krásou Kṛṣṇova těla a tato úžasná krása navíc přitahuje i bohyně štěstí (Lakṣmī), manželky Nārāyaṇů, jež jsou ve Védách popisované jako ty nejcudnější ženy.“

Verš

caḍi’ gopī-manorathe,manmathera mana mathe,
nāma dhare ‘madana-mohana’
jini’ pañcaśara-darpa,
svayaṁ nava-kandarpa,
rāsa kare lañā gopī-gaṇa

Synonyma

caḍi' — vozící se; gopī-manaḥ-rathe — na kočárech myslí gopī; manmathera — Amora; mana — mysl; mathe — víří; nāma — jméno; dhare — přijímá; madana-mohana — Madana-mohana, ten, který okouzluje i Amora; jini' — pokořující; pañca-śara — Amora, pána pěti šípů v podobě smyslů; darpa — pýchu; svayam — osobně; nava — nový; kandarpa — Amor; rāsa — tanec rāsa; kare — provádí; lañā — s; gopī-gaṇagopīmi.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa projevuje gopīm přízeň tím, že se vozí na kočárech jejich myslí, a jako Amor přitahuje jejich mysl jen proto, aby Mu mohly s láskou sloužit. A tak se jmenuje také Madana-mohana neboli ten, kdo přitahuje i Amora. Amor má pět šípů představujících podobu, chuť, vůni, zvuk a dotek. Vlastníkem těchto šípů je Kṛṣṇa, který svou krásou boha lásky pokořuje mysli gopī, i když jsou velmi pyšné na svou neuvěřitelnou krásu. Kṛṣṇa se tak stává novým Amorem, upoutává jejich mysl a tančí tanec rāsa.“

Verš

nija-sama sakhā-saṅge,go-gaṇa-cāraṇa raṅge,
vṛndāvane svacchanda vihāra
yāṅra veṇu-dhvani śuni’,
sthāvara-jaṅgama prāṇī,
pulaka, kampa, aśru vahe dhāra

Synonyma

nija-sama — na stejné úrovni s Ním; sakhā-saṅge — s přáteli; go-gaṇa — nekonečně mnoho krav; cāraṇa — pasení; raṅge — takové zábavy; vṛndāvane — ve Vrindávanu; svacchanda — spontánní; vihāra — blažený požitek; yāṅra — jehož; veṇu-dhvani śuni' — když slyší zvuk flétny; sthāvara-jaṅgama prāṇī — všechny živé bytosti, nehybné i pohyblivé; pulaka — radost; kampa — chvění; aśru — slzy; vahe — tečou; dhāra — proudy.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa se toulá vrindávanským lesem spolu s přáteli, kteří jsou s Ním na stejné úrovni, a pase nespočet krav. To je další z Pánových blažených požitků. Když hraje na svou flétnu, všechny živé bytosti včetně stromů, rostlin, zvířat i lidí, se chvějí prostoupení radostí a z očí jim neustále tečou proudy slz.“

Verš

muktā-hāra — baka-pāṅti,indra-dhanu-piñcha tati,
pītāmbara — vijurī-sañcāra
kṛṣṇa nava-jaladhara,
jagat-śasya-upara,
variṣaye līlāmṛta-dhāra

Synonyma

muktā-hāra — náhrdelník z perel; baka-pāṅti — jako řada bílých volavek; indra-dhanu — jako duha; piñcha — paví pero; tati — tam; pīta-ambara — žluté šaty; vijurī-sañcāra — jako blesk na obloze; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nava — čerstvý; jala-dhara — mrak plný vody; jagat — vesmír; śasya — jako úroda obilí; upara — na; variṣaye — prší; līlā-amṛta — zábavy Pána Kṛṣṇy; dhāra — jako sprcha.

Překlad

„Kṛṣṇa nosí perlový náhrdelník, který na Jeho krku vypadá jako řada bílých volavek. Paví pero v Jeho vlasech vypadá jako duha a Jeho žluté šaty připomínají blesk na obloze. Kṛṣṇa vypadá jako čerstvý mrak a gopī jako čerstvé obilné klasy na poli. Na toto nové obilí padají neustávající deště nektarových zábav a zdá se, že gopī získávají od Kṛṣṇy paprsky života stejně, jako obilí získává život z dešťů.“

Verš

mādhurya bhagavattā-sāra,vraje kaila paracāra,
tāhā śuka — vyāsera nandana
sthāne sthāne bhāgavate,
varṇiyāche jānāite,
tāhā śuni’ māte bhakta-gaṇa

Synonyma

mādhurya — sladkost; bhagavattā-sāra — podstata Nejvyšší Osobnosti Božství; vraje — ve Vrindávanu; kaila — činil; paracāra — šíření; tāhā — toto; śuka — Śukadeva Gosvāmī; vyāsera nandana — syn Vyāsadevy; sthāne sthāne — na různých místech; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; varṇiyāche — popsal; jānāite — aby vysvětlil; tāhā śuni' — po vyslechnutí těchto tvrzení; māte — jsou poblázněni; bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, oplývá v plné míře všemi šesti vznešenými atributy, mezi něž patří i Jeho přitažlivá krása, která Ho zaplétá v milostné lásce s gopīmi. Tato sladkost je esencí Jeho vlastností. Śukadeva Gosvāmī, syn Vyāsadevy, tyto Kṛṣṇovy zábavy popisuje na mnoha místech Śrīmad-Bhāgavatamu. Oddaní jsou při poslechu těchto popisů pobláznění láskou k Bohu.“

Verš

kahite kṛṣṇera rase,śloka paḍe premāveśe,
preme sanātana-hāta dhari’
gopī-bhāgya, kṛṣṇa guṇa,
ye karila varṇana,
bhāvāveśe mathurā-nāgarī

Synonyma

kahite — aby popsal; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; rase — různé druhy nálad; śloka — verš; paḍe — recituje; prema-āveśe — pohroužený v extatické lásce; preme — v takové lásce; sanātana-hāta dhari' — poté, co chytil Sanātanu Gosvāmīho za ruku; gopī-bhāgya — štěstí gopī; kṛṣṇa guṇa — Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti; ye — které; karila varṇana — popisovaly; bhāva-āveśe — v extázi lásky; mathurā-nāgarī — ženy z Mathury.

Překlad

Stejně jako ženy z Mathury v extázi popisovaly štěstí gopī z Vrindávanu a Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti, popisoval Śrī Caitanya Mahāprabhu různé Kṛṣṇovy nálady, až Jej přemohla extáze lásky. Chytil Sanātanu Gosvāmīho za ruku a recitoval následující verš.

Verš

gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṁ
lāvaṇya-sāram asamordhvam ananya-siddham
dṛgbhiḥ pibanty anusavābhinavaṁ durāpam
ekānta-dhāma yaśasaḥ śriya aiśvarasya

Synonyma

gopyaḥgopī; tapaḥ — odříkání; kim — jaké; acaran — prováděly; yat — díky kterému; amuṣya — onoho (Pána Kṛṣṇy); rūpam — podobu; lāvaṇya-sāram — esenci líbeznosti; asama-ūrdhvam — nesrovnatelnou nebo nepřekonatelnou; ananya-siddham — kterou žádná ozdoba nemůže zdokonalit (dokonalou samu o sobě); dṛgbhiḥ — očima; pibanti — pijí; anusava-abhinavam — stále novou; durāpam — těžké získat; ekānta-dhāma — jediné sídlo; yaśasaḥ — slávy; śriyaḥ — krásy; aiśvarasya — majestátu.

Překlad

„  ,Jaké odříkání asi musely gopī podstoupit? Očima neustále pijí nektar podoby Pána Kṛṣṇy, která je esencí líbeznosti a nic se jí nevyrovná ani ji nepředčí. Tato líbeznost je jediným sídlem krásy, slávy a majestátu. Je sama o sobě dokonalá, věčně svěží a jedinečná.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.44.14) vyslovily ženy z Mathury, když Kṛṣṇu uviděly v zápasnické aréně.

Verš

tāruṇyāmṛta — pārāvāra,taraṅga — lāvaṇya-sāra,
tāte se āvarta bhāvodgama
vaṁśī-dhvani — cakravāta,
nārīra mana — tṛṇa-pāta,
tāhā ḍubāya, nā haya udgama

Synonyma

tāruṇya-amṛta — věčné mládí; pārāvāra — jako velký oceán; taraṅga — vlny; lāvaṇya-sāra — esence tělesné krásy; tāte — v tomto oceánu; se — tento; āvarta — jako vodní vír; bhāva-udgama — probouzení různých extatických emocí; vaṁśī-dhvani — zvuk flétny; cakravāta — větrný vír; nārīra — žen; mana — mysli; tṛṇa-pāta — stébla trávy; tāhā — tato; ḍubāya — srazí; haya udgama — aby už nikdy znovu nevstaly.

Překlad

„Tělesná krása Śrī Kṛṣṇy je jako vlna v oceánu věčného mládí. Tento velký oceán je zvířený probuzením extatické lásky. Zvuk Kṛṣṇovy flétny je jako větrný vír a těkající mysli gopī jsou jako stébla trávy a suché listí. Když ve větrném víru spadnou, už se nikdy nezvednou, ale zůstávají věčně u lotosových nohou Kṛṣṇy.“

Verš

sakhi he, kon tapa kaila gopī-gaṇa
kṛṣṇa-rūpa-sumādhurī, pibi’ pibi’ netra bhari’,
ślāghya kare janma-tanu-mana

Synonyma

sakhi he — Má drahá přítelkyně; kon — jakou; tapa — askezi; kaila — vykonaly; gopī-gaṇa — všechny gopī; kṛṣṇa-rūpa — krásu Pána Kṛṣṇy; su-mādhurī — esenci veškeré sladkosti; pibi' pibi' — pijící a pijící; netra bhari' — plnící oči; ślāghya kare — oslavují; janma-tanu-mana — svá zrození, těla a mysli.

Překlad

„Ó Má drahá přítelkyně, jakou přísnou askezi musely gopī podstoupit, aby mohly očima dosytosti pít Kṛṣṇovu transcendentální krásu a sladkost? Oslavují tak svá zrození, těla i mysli.“

Verš

ye mādhurīra ūrdhva āna,nāhi yāra samāna,
paravyome svarūpera gaṇe
yeṅho saba-avatārī,
paravyoma-adhikārī,
e mādhurya nāhi nārāyaṇe

Synonyma

ye mādhurīra — než tato sladkost; ūrdhva — vyšší; āna — další; nāhi — není; yāra samāna — s níž rovnocenné; para-vyome — v duchovním nebi; svarūpera gaṇe — mezi expanzemi Kṛṣṇovy osobnosti; yeṅho — kdo; saba-avatārī — zdroj veškerých inkarnací; para-vyoma-adhikārī — vládnoucí Božstvo planet Vaikuṇṭhy; e mādhurya — tato extatická sladkost; nāhi — není; nārāyaṇe — dokonce ani v Pánu Nārāyaṇovi.

Překlad

„Sladkost Kṛṣṇovy krásy, z níž se těší gopī, se nedá s ničím srovnat. Této extatické sladkosti se nic nevyrovná, ani ji nic nepředčí. Nevlastní ji ani Nārāyaṇové, vládnoucí Božstva planet Vaikuṇṭhy. Takovou transcendentální krásu ve skutečnosti nevlastní žádná z Kṛṣṇových inkarnací, Nārāyaṇa nevyjímaje.“

Verš

tāte sākṣī sei ramā,nārāyaṇera priyatamā,
pativratā-gaṇera upāsyā
tiṅho ye mādhurya-lobhe,
chāḍi’ saba kāma-bhoge,
vrata kari’ karilā tapasyā

Synonyma

tāte — v tomto ohledu; sākṣī — důkaz; sei ramā — tato bohyně štěstí; nārāyaṇera priya-tamā — Nārāyaṇova nejdražší společnice; pati-vratā-gaṇera — všech počestných žen; upāsyā — hodná uctívání; tiṅho — ona; ye — tato; mādhurya-lobhe — přitahovaná stejnou sladkostí; chāḍi' — vzdávající se; saba — všeho; kāma-bhoge — aby si mohla užívat s Kṛṣṇou; vrata kari' — poté, co složila slib; karilā tapasyā — vykonávala askezi.

Překlad

„Jasným příkladem v tomto ohledu je Nārāyaṇova nejdražší společnice, bohyně štěstí, kterou uctívají všechny počestné ženy. Uchvácena Kṛṣṇovou sladkostí, jež nemá obdoby, si s Ním chtěla užívat, a tak se vzdala všeho, složila velký slib a podstoupila přísnou askezi.“

Verš

sei ta’ mādhurya-sāra,anya-siddhi nāhi tāra,
tiṅho — mādhuryādi-guṇa-khani
āra saba prakāśe,
tāṅra datta guṇa bhāse,
yāhāṅ yata prakāśe kārya jāni

Synonyma

sei ta' mādhurya-sāra — jenž je podstatou sladkosti; anya-siddhi — dokonalost díky čemukoliv jinému; nāhi — není; tāra — tohoto; tiṅho — Pán Kṛṣṇa; mādhurya-ādi-guṇa-khani — důl transcendentálních nálad, počínaje sladkostí; āra saba — všech ostatních; prakāśe — v projevech; tāṅra — Jeho; datta — dané; guṇa — transcendentální vlastnosti; bhāse — jsou projevené; yāhaṅ — kde; yata — tolik, kolik; prakāśe — v tomto projevu; kārya — má být učiněno; jāni — chápu.

Překlad

„Podstata Kṛṣṇovy sladké tělesné krásy je tak dokonalá, že nic dokonalejšího již neexistuje. On je nevyčerpatelným dolem všech transcendentálních vlastností. V Jeho ostatních projevech a osobních expanzích jsou tyto vlastnosti projevené pouze částečně. Všechny Jeho osobní expanze chápeme tímto způsobem.“

Verš

gopī-bhāva-darapaṇa,nava nava kṣaṇe kṣaṇa,
tāra āge kṛṣṇera mādhurya
doṅhe kare huḍāhuḍi,
bāḍe, mukha nāhi muḍi,
nava nava doṅhāra prācurya

Synonyma

gopī-bhāva-darapaṇa — extáze gopī je jako zrcadlo; nava nava kṣaṇe kṣaṇa — každým okamžikem novější; tāra āge — před tím; kṛṣṇera mādhurya — sladkost Kṛṣṇovy krásy; doṅhe — obojí; kare — činí; huḍāhuḍi — zápasí spolu; bāḍe — sílí; mukha nāhi muḍi — nikdy neodvracející tváře; nava nava — čím dál svěžejší; doṅhāra — obou; prācurya — množství.

Překlad

„Gopī i Kṛṣṇa jsou úplní. Extatická láska gopī je jako zrcadlo, které je každým okamžikem svěžejší a odráží Kṛṣṇovu tělesnou krásu a sladkost. Soutěž se tak neustále stupňuje. A protože se nikdo z nich nevzdá, jsou jejich zábavy čím dál svěžejší a jak extatické lásky gopī, tak Kṛṣṇovy krásy a sladkosti neustále přibývá.“

Verš

karma, tapa, yoga, jñāna,vidhi-bhakti, japa, dhyāna,
ihā haite mādhurya durlabha
kevala ye rāga-mārge,
bhaje kṛṣṇe anurāge,
tāre kṛṣṇa-mādhurya sulabha

Synonyma

karma — plodonosné činnosti; tapa — askeze; yoga — provádění mystické yogy; jñāna — rozvoj spekulativního poznání; vidhi-bhakti — usměrňující zásady oddané služby; japa — pronášení manter; dhyāna — meditace; ihā haite — z těchto věcí; mādhurya — Kṛṣṇovu sladkost; durlabha — těžké vnímat; kevala — pouze; ye — ten, kdo; rāga-mārge — cestou spontánní extatické lásky; bhaje — uctívá; kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; anurāge — s transcendentálním cítěním; tāre — pro něho; kṛṣṇa-mādhurya — Kṛṣṇova sladkost; sulabha — snadno ocenitelná.

Překlad

„Transcendentální nálady povstávající ze vzájemných vztahů mezi gopīmi a Kṛṣṇou nelze vychutnávat skrze plodonosné činnosti, yogovou askezi, spekulativní poznání, usměrněnou oddanou službu, mantra-yogu nebo meditaci. Tato sladkost může být vychutnávána jedině skrze spontánní lásku osvobozených osob, které s velkou extatickou láskou zpívají svatá jména.“

Verš

sei-rūpa vrajāśraya,aiśvarya-mādhuryamaya,
divya-guṇa-gaṇa-ratnālaya
ānera vaibhava-sattā,
kṛṣṇa-datta bhagavattā,
kṛṣṇa — sarva-aṁśī, sarvāśraya

Synonyma

sei-rūpa — tuto nadpřirozenou krásu; vraja-āśraya — jejíž sídlo je ve Vrindávanu; aiśvarya-mādhurya-maya — plná bohatství a sladkosti lásky; divya-guṇa-gaṇa — transcendentálních vlastností; ratna-ālaya — zdroj všech drahokamů; ānera — ostatních; vaibhava-sattā — přítomnost bohatství; kṛṣṇa-datta — udělené Kṛṣṇou; bhagavattā — vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva-aṁśī — jejich původní zdroj; sarva-āśraya — útočiště jich všech.

Překlad

„K těmto extatickým výměnám mezi Kṛṣṇou a gopīmi může dojít pouze ve Vrindávanu, který oplývá bohatstvím transcendentální lásky. Kṛṣṇova podoba je původním zdrojem všech transcendentálních vlastností. Je jako důl plný drahých kamenů. Je třeba vědět, že majestát všech osobních expanzí Kṛṣṇy udílí Kṛṣṇa, jenž je proto původním zdrojem a útočištěm všech.“

Verš

śrī, lajjā, dayā, kīrti,dhairya, vaiśāradī mati,
ei saba kṛṣṇe pratiṣṭhita
suśīla, mṛdu, vadānya,
kṛṣṇa-sama nāhi anya,
kṛṣṇa kare jagatera hita

Synonyma

śrī — krása; lajjā — pokora; dayā — milosrdnost; kīrti — sláva; dhairya — trpělivost; vaiśāradī — velmi bystrá; mati — inteligence; ei saba — to vše; kṛṣṇe — v Pánu Kṛṣṇovi; pratiṣṭhita — nachází se; su-śīla — dobrého chování; mṛdu — mírný; vadānya — velkodušný; kṛṣṇa-sama — jako Kṛṣṇa; nāhi — není nikdo; anya — jiný; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; jagatera — světa; hita — prospěch.

Překlad

„V Kṛṣṇovi se projevuje krása, pokora, milosrdnost, sláva, trpělivost a bystrá inteligence. Vedle těchto vlastností má Kṛṣṇa ještě další, jako jsou dobré chování, mírnost a velkodušnost. Vykonává také činnosti ve prospěch celého světa. U expanzí, jako je Nārāyaṇa, tyto vlastnosti nevidíme.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že krása, pokora, milosrdnost, sláva, trpělivost a bystrá inteligence jsou nádherné vlastnosti, a pokud jsou k vidění v osobě Nārāyaṇa, je třeba vědět, že Mu je udělil Kṛṣṇa. Dobré chování, mírnost a velkodušnost nacházíme pouze u Kṛṣṇy. Jedině Kṛṣṇa vykonává činnosti prospěšné celému světu.

Verš

kṛṣṇa dekhi’ nānā jana,kaila nimiṣe nindana,
vraje vidhi ninde gopī-gaṇa
sei saba śloka paḍi’,
mahāprabhu artha kari’,
sukhe mādhurya kare āsvādana

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; dekhi' — když viděly; nānā jana — různé osoby; kaila — činily; nimiṣe — kvůli mrkání; nindana — hanění; vraje — ve Vrindávanu; vidhi — Pána Brahmy; ninde — viní; gopī-gaṇa — všechny gopī; sei saba — všechny tyto; śloka — verše; paḍi' — recitující; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; artha kari' — vysvětlující význam; sukhe — s radostí; mādhurya — transcendentální sladkosti; kare — činí; āsvādana — vychutnávání si.

Překlad

„Různí lidé si poté, co zhlédli Kṛṣṇu, stěžují na mrkání. Zvláště ve Vrindávanu všechny gopī kvůli této oční vadě kritizují Pána Brahmu.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu potom přednesl několik veršů ze Śrīmad-Bhāgavatamu a obšírně vysvětlil jejich význam, přičemž si s velkou radostí vychutnával transcendentální sladkost.

Verš

yasyānanaṁ makara-kuṇḍala-cāru-karṇa-
bhrājat-kapola-subhagaṁ sa-vilāsa-hāsam
nityotsavaṁ na tatṛpur dṛśibhiḥ pibantyo
nāryo narāś ca muditāḥ kupitā nimeś ca

Synonyma

yasya — Kṛṣṇovu; ānanam — tvář; makara-kuṇḍala — náušnicemi připomínajícími žraloky; cāru — ozdobené; karṇa — uši; bhrājat — zářící; kapola — tváře; su-bhagam — jemné; sa-vilāsa-hāsam — požitkářský úsměv; nitya-utsavam — ve kterých se skrývá věčná slavnost radosti; na — ne; tatṛpuḥ — spokojeny; dṛśibhiḥ — očima; pibantyaḥ — pijící; nāryaḥ — všechny ženy; narāḥ — muži; ca — a; muditāḥ — velmi spokojení; kupitāḥ — velmi rozhněvaní; nimeḥ — na toho, kdo stvořil mrkání; ca — také.

Překlad

„  ,Všichni muži i ženy byli zvyklí těšit se z krásy zářící tváře Pána Kṛṣṇy stejně jako z náušnic ve tvaru žraloků pohupujících se na Jeho uších. Jeho překrásné rysy, tváře a hravé úsměvy se spojily, aby vytvářely neustálou slavnost pro oči. Mrkání se tak stalo překážkou při pozorování Jeho krásy. Muži i ženy se proto velmi zlobili na stvořitele (Pána Brahmu).̀  “

Význam

Verš

aṭati yad bhavān ahni kānanaṁ
truṭir yugāyate tvām apaśyatām
kuṭila-kuntalaṁ śrī-mukhaṁ ca te
jaḍa udīkṣatāṁ pakṣma-kṛd dṛśām

Synonyma

aṭati — jde; yat — když; bhavān — Tvoje Výsost; ahni — ve dne; kānanam — do lesa; truṭiḥ — půl vteřiny; yugāyate — připadá jako yuga; tvām — Ty; apaśyatām — těch, kdo nevidí; kuṭila-kuntalam — ozdobenou kadeřavými vlasy; śrī-mukham — překrásnou tvář; ca — a; te — Tvoji; jaḍaḥ — hlupák; udīkṣatām — dívat se na; pakṣma-kṛt — stvořitel řas; dṛśām — očí.

Překlad

„  ,Ó Kṛṣṇo, když jdeš přes den do lesa a my se nemůžeme dívat na Tvou sladkou tvář, lemovanou překrásnými kadeřavými vlasy, půl vteřiny je pro nás stejně dlouho jako celý věk. A stvořitele, jenž umístil víčka na oči, kterými se na Tebe díváme, považujeme za obyčejného hlupáka.̀  “

Význam

Tento verš vyslovily gopī ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.31.15).

Verš

kāma-gāyatrī-mantra-rūpa,haya kṛṣṇera svarūpa,
sārdha-cabbiśa akṣara tāra haya
se akṣara ‘candra’ haya,
kṛṣṇe kari’ udaya,
trijagat kailā kāmamaya

Synonyma

kāma-gāyatrī-mantra-rūpa — Kāma-gāyatrī mantra; haya — je; kṛṣṇera svarūpa — totožná s Kṛṣṇou; sārdha-cabbiśa — dvacet čtyři a půl; akṣara — slabik; tāra — toho; haya — jsou; se akṣara — tyto slabiky; candra haya — jsou jako měsíc; kṛṣṇe — v Pánu Kṛṣṇovi; kari' udaya — probouzející se; tri-jagat — tři světy; kailā — učinil; kāma-maya — plné touhy.

Překlad

„Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství se neliší od védské mantry Kāma-gāyatrī skládající se z dvaceti čtyř a půl slabiky. Tyto slabiky jsou přirovnány k měsícům, které vycházejí v Kṛṣṇovi, a tak jsou všechny tři světy zaplněné touhou.“

Verš

sakhi he, kṛṣṇa-mukha — dvija-rāja-rāja
kṛṣṇa-vapu-siṁhāsane,
vasi’ rājya-śāsane,
kare saṅge candrera samāja

Synonyma

sakhi he — ó drahá přítelkyně; kṛṣṇa-mukha — tvář Pána Kṛṣṇy; dvija-rāja-rāja — král měsíců; kṛṣṇa-vapu — transcendentálního Kṛṣṇova těla; siṁhāsane — na trůnu; vasi' — sedící; rājya-śāsane — vládu království; kare — vykonává; saṅge — ve společnosti; candrera samāja — společenství měsíců.

Překlad

„Kṛṣṇova tvář je králem všech měsíců a Kṛṣṇovo tělo je trůn. Tak tento král vládne celému společenství měsíců.“

Význam

Kṛṣṇova tvář je považována za krále měsíců a Jeho tělo za trůn. Všichni ostatní candrové (měsíce) jsou považováni za podřízené. Jeho levá tvář je měsíc i Jeho pravá tvář je měsíc. Jeho čelo je považováno za půlměsíc a skvrna santálové pasty na čele je také považována za měsíc. Podobně jsou za měsíce považovány i nehty na Jeho rukou a nohou.

Verš

dui gaṇḍa sucikkaṇa,jini’ maṇi-sudarpaṇa,
sei dui pūrṇa-candra jāni
lalāṭe aṣṭamī-indu,
tāhāte candana-bindu,
sei eka pūrṇa-candra māni

Synonyma

dui — dvě; gaṇḍa — tváře; su-cikkaṇa — nesmírně jasné; jini' — pokořující; maṇi-su-darpaṇa — zářící drahokamy; sei dui — tyto dva; pūrṇa-candra — měsíce v úplňku; jāni — považuji; lalāṭe — na čele; aṣṭamī-indu — měsíc osmého dne (půlměsíc); tāhāte — na tom; candana-bindu — kapku santálové pasty; sei — tuto; eka — jeden; pūrṇa-candra — měsíc v úplňku; māni — považuji za.

Překlad

„Kṛṣṇa má dvě tváře, které září jako drahokamy a jsou považovány za měsíce v úplňku. Jeho čelo je považováno za půlměsíc a kapka santálu na Jeho čele je také považována za měsíc.“

Verš

kara-nakha-cāndera hāṭa,vaṁśī-upara kare nāṭa,
tāra gīta muralīra tāna
pada-nakha-candra-gaṇa,
tale kare nartana,
nūpurera dhvani yāra gāna

Synonyma

kara-nakha — nehtů na rukou; cāndera — měsíců v úplňku; hāṭa — tržiště; vaṁśī — flétně; upara — na; kare — činí; nāṭa — tanec; tāra — jejich; gīta — píseň; muralīra tāna — melodie flétny; pada-nakha — nehtů na nohou; candra-gaṇa — různé měsíce v úplňku; tale — na zemi; kare — činí; nartana — tanec; nūpurera — nákotníčků; dhvani — zvuk; yāra — jehož; gāna — píseň.

Překlad

„Nehty na Jeho rukou jsou další měsíce v úplňku, které tančí na flétně v Jeho rukách. Jejich písní je melodie této flétny. Nehty na nohou jsou také měsíce v úplňku a ty tančí na zemi. Jejich písní je cinkot Kṛṣṇových nákotníčků.“

Verš

nāce makara-kuṇḍala,netra — līlā-kamala,
vilāsī rājā satata nācāya
bhrū — dhanu, netra — bāṇa,
dhanur-guṇa — dui kāṇa,
nārī-mana-lakṣya vindhe tāya

Synonyma

nāce — tančí; makara-kuṇḍala — náušnice ve tvaru žraloků; netra — oči; līlā — na hraní; kamala — jako lotosové květy; vilāsī — požitkář; rājā — král; satata nācāya — vždy vybízí k tanci; bhrū — dvě obočí; dhanu — jako luky; netra — oči; bāṇa — jako šípy; dhanur-guṇa — tětiva; dui kāṇa — dvě uši; nārī-mana — mysli gopī; lakṣya — cíl; vindhe — probodne; tāya — tam.

Překlad

„Kṛṣṇova tvář je král, který si užívá. Tato tvář podobná úplňku vybízí k tanci Jeho náušnice ve tvaru žraloků i Jeho lotosové oči. Jeho obočí jsou jako luky a oči jako šípy. Jeho uši jsou připevněny k tětivě tohoto luku, a když se Mu oči protáhnou až k uším, probodne jimi srdce gopī.“

Verš

ei cāndera baḍa nāṭa,pasāri’ cāndera hāṭa,
vinimūle vilāya nijāmṛta
kāhoṅ smita-jyotsnāmṛte,
kāṅhāre adharāmṛte,
saba loka kare āpyāyita

Synonyma

ei cāndera — této tváře podobné měsíci; baḍa — velký; nāṭa — tanec; pasāri' — rozšiřující se; cāndera hāṭa — tržiště měsíců v úplňku; vinimūle — neocenitelný; vilāya — rozdává; nija-amṛta — svůj osobní nektar; kāhoṅ — někomu; smita-jyotsnā-amṛte — nektarem měsíčních paprsků sladkého úsměvu; kāṅhāre — někomu; adhara-amṛte — nektarem rtů; saba loka — všechny lidi; kare āpyāyita — těší.

Překlad

„Tančící rysy Jeho tváře překonávají všechny ostatní měsíce a rozšiřují tržiště měsíců v úplňku. I když je nektar Kṛṣṇovy tváře neocenitelný, je rozdáván každému. Někteří si koupí měsíční paprsky Jeho sladkých úsměvů a jiní nektar Jeho rtů. Tak těší Kṛṣṇa každého.“

Verš

vipulāyatāruṇa,madana-mada-ghūrṇana,
mantrī yāra e dui nayana
lāvaṇya-keli-sadana,
jana-netra-rasāyana,
sukhamaya govinda-vadana

Synonyma

vipula-āyata — do široka protáhlé; aruṇa — načervenalé; madana-mada — Amorovu pýchu; ghūrṇana — matoucí; mantrī — ministři; yāra — jehož; e — tyto; dui — dvě; nayana — oči; lāvaṇya-keli — zábav krásy; sadana — domov; jana-netra-rasa-āyana — přinášející potěšení očím všech; sukha-maya — plná štěstí; govinda-vadana — tvář Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Kṛṣṇa má dvě načervenalé, doširoka protáhlé oči. Jsou královými ministry a pokořují pýchu Amora, který má také krásné oči. Govindova tvář, jež oplývá štěstím, je domovem zábav krásy a těší oči každého.“

Verš

yāṅra puṇya-puñja-phale,se-mukha-darśana mile,
dui āṅkhi ki karibe pāne?
dviguṇa bāḍe tṛṣṇā-lobha,
pite nāre — manaḥ-kṣobha,
duḥkhe kare vidhira nindane

Synonyma

yāṅra — jehož; puṇya-puñja-phale — výsledek mnoha zbožných činností; se-mukha — do této tváře; darśana — pohled; mile — jestliže může učinit; dui āṅkhi — dvě oči; ki — jak; karibe — učiní; pāne — pití; dvi-guṇa — dvakrát; bāḍe — zvětší se; tṛṣṇā-lobha — dychtivost a žízeň; pite — pít; nāre — nemůže; manaḥ-kṣobha — vzrušení mysli; duḥkhe — ve velké úzkosti; kare — činí; vidhira — stvořitele; nindane — kritizováním.

Překlad

„Pokud někdo prostřednictvím oddané služby obdrží výsledky zbožných činností a uvidí tvář Pána Kṛṣṇy, co si může vychutnat pouhýma dvěma očima? Jeho dychtivost a žízeň se spatřením Kṛṣṇovy nektarové tváře zdvojnásobí. Kvůli neschopnosti tento nektar dostatečně pít začne být velmi nešťastný a kritizuje stvořitele za to, že mu nedal víc než jen dvě oči.“

Verš

nā dileka lakṣa-koṭi,sabe dilā āṅkhi duṭi,
tāte dilā nimiṣa-ācchādana
vidhi — jaḍa tapodhana,
rasa-śūnya tāra mana,
nāhi jāne yogya sṛjana

Synonyma

dileka — nedal; lakṣa-koṭi — tisíce a milióny; sabe — jen; dilā — dal; āṅkhi duṭi — dvě oči; tāte — na nich; dilā — dal; nimiṣa-ācchādana — pokryv očními víčky; vidhi — stvořitel; jaḍa — tupý; tapaḥ-dhana — výsledky askeze; rasa-śūnya — bez šťávy; tāra — jeho; mana — mysl; nāhi jāne — nezná; yogya — správné; sṛjana — tvoření.

Překlad

„Když ten, kdo se dívá na Kṛṣṇovu tvář, kvůli tomu začne být nespokojený, myslí si: ,Proč mi stvořitel nedal tisíce a milióny očí? Proč mi dal jen dvě, a ještě navíc rušené mrkáním, které mi brání vidět Kṛṣṇovu tvář neustále?̀ Tímto způsobem obviňuje stvořitele, že je kvůli své askezi suchý a bez šťávy. ,Stvořitel je pouze chladný výrobce a neví, jak věci správně tvořit a umísťovat.̀  “

Verš

ye dekhibe kṛṣṇānana,tāra kare dvi-nayana,
vidhi hañā hena avicāra
mora yadi bola dhare,
koṭi āṅkhi tāra kare,
tabe jāni yogya sṛṣṭi tāra

Synonyma

ye — každý, kdo; dekhibe — uvidí; kṛṣṇa-ānana — Kṛṣṇovu tvář; tāra — jeho; kare — učiní; dvi-nayana — dvě oči; vidhi — autorita pro stvoření; hañā — jsou; hena — takový; avicāra — nedostatek rozvahy; mora — můj; yadi — když; bola — pokyn; dhare — přijme; koṭi āṅkhi — milióny očí; tāra — jemu; kare — stvoří; tabe jāni — potom pochopím; yogya — správné; sṛṣṭi — tvoření; tāra — jeho.

Překlad

„  ,Stvořitel řekne: „Nechť ti, kdo se budou dívat na Kṛṣṇovu nádhernou tvář, mají dvě oči.“ Jen pohleďte na nerozvážnost toho, kdo se prohlašuje za stvořitele! Kdyby přijal moji radu, dal by tomu, kdo chce vidět tvář Śrī Kṛṣṇy, milióny očí. Pokud Stvořitel přijme tuto radu, pak řeknu, že se pro svou práci hodí.̀  “

Verš

kṛṣṇāṅga-mādhurya — sindhu,sumadhura mukha — indu,
ati-madhu smita — sukiraṇe
e-tine lāgila mana,
lobhe kare āsvādana,
śloka paḍe svahasta-cālane

Synonyma

kṛṣṇa-aṅga — Kṛṣṇova transcendentálního těla; mādhurya — sladkosti; sindhu — oceán; su-madhura — přesladká; mukha — tvář; indu — jako měsíc v úplňku; ati-madhu — neobyčejně sladký; smita — úsměv; su-kiraṇe — paprsek měsíčního světla; e-tine — tyto tři; lāgila mana — přitahovaly mysl; lobhe — s větší a větší dychtivostí; kare āsvādana — vychutnával si; śloka paḍe — recituje verš; sva-hasta-cālane — pohybující rukou.

Překlad

„Transcendentální podoba Pána Śrī Kṛṣṇy se přirovnává k oceánu. Zvláště krásným výjevem je měsíc nad tímto oceánem – tvář Śrī Kṛṣṇy – a ještě neobyčejnějším výjevem je Jeho úsměv, který je sladší než sladkost a připomíná zářící paprsky měsíčního svitu.“ Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu hovořil o těchto věcech se Sanātanou Gosvāmīm, v mysli se Mu začala vybavovat jedna věc za druhou. V extázi máchal rukama a přednesl jeden verš.

Verš

madhuraṁ madhuraṁ vapur asya vibhor
madhuraṁ madhuraṁ vadanaṁ madhuram
madhu-gandhi mṛdu-smitam etad aho
madhuraṁ madhuraṁ madhuraṁ madhuram

Synonyma

madhuram — sladká; madhuram — sladká; vapuḥ — transcendentální podoba; asya — Jeho; vibhoḥ — Pánova; madhuram — sladká; madhuram — sladká; vadanam — tvář; madhuram — sladší; madhu-gandhi — vůně medu; mṛdu-smitam — jemný úsměv; etat — tento; aho — ó můj Pane; madhuram — sladký; madhuram — sladký; madhuram — ještě sladší.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, Kṛṣṇovo transcendentální tělo je nesmírně sladké, ale Jeho tvář je sladší než Jeho tělo. Jeho jemný úsměv vonící medem je však ještě sladší.̀  “

Význam

Tento verš je citátem z Kṛṣṇa-karṇāmṛty (92) od Bilvamaṅgala Ṭhākura.

Verš

sanātana, kṛṣṇa-mādhurya — amṛtera sindhu
mora mana — sannipāti,
saba pite kare mati,
durdaiva-vaidya nā deya eka bindu

Synonyma

sanātana — ó Můj drahý Sanātano; kṛṣṇa-mādhurya — sladkost Pána Kṛṣṇy; amṛtera sindhu — oceán nektaru; mora mana — Moje mysl; sannipāti — křeč; saba — vše; pite — pít; kare — činí; mati — touhu; durdaiva-vaidya — lékař, který omezuje; — ne; deya — dá; eka — jednu; bindu — kapku.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, sladkost Kṛṣṇovy osoby je jako oceán nektaru. I když nyní Moje mysl dostala křeč a Já bych chtěl celý tento oceán vypít, Můj přísný lékař Mi nedovolí vypít ani kapku.“

Význam

Dojde-li k určitému spojení tří tělesných složek, kterými jsou kapha, pitta a vāyu, nastane sannipāti neboli křeč. Pán Caitanya řekl: „Moji nemoc způsobily osobní rysy Pána Kṛṣṇy. Třemi složkami jsou krása Kṛṣṇova těla, krása Jeho tváře a krása Jeho úsměvu. Moje mysl byla napadena těmito třemi krásami a dostala křeč. Touží pít oceán Kṛṣṇovy krásy, ale kvůli křečím Mi Můj lékař, kterým je samotný Śrī Kṛṣṇa, nedovolí z tohoto oceánu vypít ani kapku.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu byl v této extázi proto, že jednal v náladě gopī. Gopī chtěly pít oceán sladkosti povstávající z Kṛṣṇových tělesných rysů, ale Kṛṣṇa jim nedovolil se k Němu přiblížit. Jejich touha po setkání s Kṛṣṇou se proto zvětšila, a jelikož nemohly pít nektar Kṛṣṇových tělesných rysů, byly velice nešťastné.

Verš

kṛṣṇāṅga — lāvaṇya-pūra,madhura haite sumadhura,
tāte yei mukha sudhākara
madhura haite sumadhura,
tāhā ha-ite sumadhura,
tāra yei smita jyotsnā-bhara

Synonyma

kṛṣṇa-aṅga — Kṛṣṇovy tělesné rysy; lāvaṇya-pūra — město přitažlivé krásy; madhura — sladkost; haite — než; su-madhura — ještě sladší; tāte — v tomto těle; yei — tato; mukha — tvář; sudhākara — jako měsíc; madhura haite su-madhura — sladší než samotná sladkost; tāhā ha-ite — než to; su-madhura — ještě sladší; tāra — jehož; yei — tento; smita — úsměv; jyotsnā-bhara — jako měsíční svit.

Překlad

„Kṛṣṇovo tělo je městem přitažlivých rysů a je sladší než sladké. Jeho měsíci podobná tvář je ještě sladší, a svrchovaně sladký jemný úsměv na té měsíci podobné tváři připomíná paprsky měsíčního svitu.“

Význam

Úsměv na Kṛṣṇově tváři je jako úsměv měsíce a gopīm přináší stále větší a větší štěstí.

Verš

madhura haite sumadhura,tāhā haite sumadhura,
tāhā haite ati sumadhura
āpanāra eka kaṇe,
vyāpe saba tribhuvane,
daśa-dik vyāpe yāra pūra

Synonyma

madhura haite su-madhura — sladší než sladké; tāhā haite — než to; su-madhura — ještě sladší; tāhā haite — než to; ati su-madhura — ještě sladší; āpanāra — sebe sama; eka kaṇe — jednou částí; vyāpe — šíří; saba — všemi; tri-bhuvane — třemi světy; daśa-dik — deset směrů; vyāpe — šíří; yāra — jehož; pūra — město Kṛṣṇovy krásy.

Překlad

„Krása Kṛṣṇova úsměvu je tím nejsladším rysem ze všech. Jeho úsměv je jako měsíc v úplňku, který své paprsky šíří po všech třech světech – na Goloce Vṛndāvanu, v duchovním nebi Vaikuṇṭh a Devī-dhāmu, hmotném světě. Kṛṣṇova zářící krása se tak šíří do všech deseti směrů.“

Verš

smita-kiraṇa-sukarpūre,paiśe adhara-madhure,
sei madhu mātāya tribhuvane
vaṁśī-chidra ākāśe,
tāra guṇa śabde paiśe,
dhvani-rūpe pāñā pariṇāme

Synonyma

smita-kiraṇa — záře Kṛṣṇova úsměvu; su-karpūre — přirovnávaná ke kafru; paiśe — vstupuje; adhara-madhure — do sladkosti rtů; sei madhu — tento nektar; mātāya — přivádí k šílenství; tri-bhuvane — tři světy; vaṁśī-chidra — otvory flétny; ākāśe — do prostoru; tāra guṇa — kvalita této sladkosti; śabde — ve zvukové vibraci; paiśe — vstupuje; dhvani-rūpe — podobu zvuku; pāñā — získávající; pariṇāme — proměnou.

Překlad

„Jeho jemný úsměv a voňavá záře jsou přirovnány ke kafru, jenž vstupuje do sladkosti Jeho rtů. Tato sladkost se promění a vstupuje do prostoru jako zvuk vycházející z otvorů Jeho flétny.“

Verš

se dhvani caudike dhāya,aṇḍa bhedi’ vaikuṇṭhe yāya,
bale paiśe jagatera kāṇe
sabā mātoyāla kari’,
balātkāre āne dhari’,
viśeṣataḥ yuvatīra gaṇe

Synonyma

se dhvani — tato vibrace; cau-dike — do čtyř směrů; dhāya — šíří se; aṇḍa bhedi' — pronikající obaly vesmíru; vaikuṇṭhe yāya — vstupuje do duchovního světa; bale — silou; paiśe — vstupuje; jagatera — tří světů; kāṇe — do uší; sabā — každého; mātoyāla kari' — opíjející; balātkāre — násilím; āne — přivádí; dhari' — když chytí; viśeṣataḥ — zvláště; yuvatīra gaṇe — všechny mladé dívky z Vradžabhúmi.

Překlad

„Zvuk Kṛṣṇovy flétny se šíří do čtyř směrů. I když Kṛṣṇa hraje na flétnu v tomto vesmíru, její zvuk proniká vesmírnými obaly a šíří se do duchovního světa. Tak vstupuje do uší všech obyvatel. Zvláště vstupuje na Goloku Vṛndāvan-dhām, kde přitahuje mysl mladých dívek z Vradžabhúmi a násilím je přivádí tam, kde se nachází Kṛṣṇa.“

Verš

dhvani — baḍa uddhata,pativratāra bhāṅge vrata,
pati-kola haite ṭāni’ āne
vaikuṇṭhera lakṣmī-gaṇe,
yei kare ākarṣaṇe,
tāra āge kebā gopī-gaṇe

Synonyma

dhvani — zvuk; baḍa — velmi; uddhata — agresivní; pati-vratāra — počestných manželek; bhāṅge — maří; vrata — slib; pati — manžela; kola — klína; haite — z; ṭāni' — beroucí; āne — přivádí; vaikuṇṭhera — vaikuṇṭhských planet; lakṣmī-gaṇe — všechny bohyně štěstí; yei — to, co; kare ākarṣaṇe — přitahuje; tāra — toho; āge — před; kebā — nemluvě o; gopī-gaṇegopīch z Vrindávanu.

Překlad

„Zvuk Kṛṣṇovy flétny je tak agresivní, že maří sliby všech počestných manželek. Její zvuk je násilím odvádí z klína jejich manželů. Zvuk Jeho flétny přitahuje dokonce i bohyně štěstí z vaikuṇṭhských planet, o nebohých dívkách z Vrindávanu ani nemluvě.“

Verš

nīvi khasāya pati-āge,gṛha-dharma karāya tyāge,
bale dhari’ āne kṛṣṇa-sthāne
loka-dharma, lajjā, bhaya,
saba jñāna lupta haya,
aiche nācāya saba nārī-gaṇe

Synonyma

nīvi — uzly na spodním prádle; khasāya — povoluje; pati-āge — dokonce i před manžely; gṛha-dharma — domácí povinnosti; karāya tyāge — nutí je opustit; bale — silou; dhari' — když chytí; āne — přivádí; kṛṣṇa-sthāne — před Pána Kṛṣṇu; loka-dharma — společenská etiketa; lajjā — stud; bhaya — strach; saba — všechno; jñāna — toto poznání; lupta haya — je skryté; aiche — takto; nācāya — přiměje k tanci; saba — všechny; nārī-gaṇe — ženy.

Překlad

„Zvuk Kṛṣṇovy flétny povoluje uzly na jejich spodním prádle dokonce i před jejich manžely. Gopī jsou tak donuceny zanechat svých domácích povinností a musí za Pánem Kṛṣṇou. Ta tam je veškerá společenská etiketa, stud a strach. Zvuk Jeho flétny všechny ženy přiměje k tanci.“

Verš

kāṇera bhitara vāsā kare,āpane tāṅhā sadā sphure,
anya śabda nā deya praveśite
āna kathā nā śune kāṇa,
āna balite bolaya āna,
ei kṛṣṇera vaṁśīra carite

Synonyma

kāṇera — ušním otvoru; bhitara — v; vāsā kare — usídlí se; āpane — osobně; tāṅhā — tam; sadā — vždy; sphure — je v popředí; anya — jiné; śabda — zvuky; — ne; deya — dovoluje; praveśite — vstoupit; āna kathā — jiné řeči; — ne; śune — slyší; kāṇa — ucho; āna — něco jiného; balite — říci; bolaya — říká; āna — další věc; ei kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vaṁśīra — flétny; carite — vlastnosti.

Překlad

„Zvuk Kṛṣṇovy flétny je jako pták, který si v uších gopī udělal hnízdo a je neustále v popředí. Přitom do jejich uší nevpustí žádný jiný zvuk. Gopī v podstatě nic jiného neslyší, ani se na nic jiného nedokáží soustředit, dokonce ani na to, aby daly správnou odpověď. Takové následky přináší zvuk flétny Pána Kṛṣṇy.“

Význam

V uších gopī je zvuk Kṛṣṇovy flétny vždy na prvním místě, a tak přirozeně nic jiného neslyší. Neustálé vzpomínání na posvátný zvuk Kṛṣṇovy flétny jim přináší osvícení a energii. Jiný zvuk do svých uší nepustí. Protože je jejich pozornost plně upřená na Kṛṣṇovu flétnu, nemohou svou mysl obrátit k jiným námětům. Jinak řečeno, oddaný, který uslyšel zvuk Kṛṣṇovy flétny, zapomene na to, aby mluvil či naslouchal o jakýchkoliv jiných věcech. Tento zvuk Kṛṣṇovy flétny představuje Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. Vážný oddaný Pána, který tuto transcendentální vibraci zpívá a poslouchá, si na ni tak zvykne, že nedokáže obrátit svou pozornost k ničemu, co se nevztahuje na Kṛṣṇovy blažené vlastnosti a to, co se Ho týká.

Verš

punaḥ kahe bāhya-jñāne,āna kahite kahiluṅ āne,
kṛṣṇa-kṛpā tomāra upare
mora citta-bhrama kari’,
nijaiśvarya-mādhurī,
mora mukhe śunāya tomāre

Synonyma

punaḥ — znovu; kahe — On říká; bāhya-jñāne — při vnějším vědomí; āna — něco jiného; kahite — mluvit; kahiluṅ — řekl jsem; āne — jinou věc; kṛṣṇa-kṛpā — milost Pána Kṛṣṇy; tomāra — tobě; upare — vůči; mora — Mé; citta-bhrama — mentální výmysly; kari' — vytvářející; nija-aiśvarya — svůj vlastní majestát; mādhurī — sladkost; mora mukhe — skrze Má ústa; śunāya — umožnil slyšet; tomāre — tobě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se vrátil k vnějšímu vědomí a řekl: „Nemluvil jsem o tom, o čem jsem chtěl mluvit původně. Pán Kṛṣṇa je k tobě velice milostivý, protože zmátl Mou mysl a vyjevil svůj osobní majestát a sladkost. Zařídil, abys toto vše ode Mne vyslechl pro své pochopení.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu přiznal, že mluvil jako šílenec, což kvůli pochopení těch, kdo se nacházejí na úrovni vnější energie, neměl dělat. Jeho výroky o Kṛṣṇově těle, vlastnostech a flétně by světskému člověku připadaly jako výroky šílence. Skutečností bylo, že se Kṛṣṇa chtěl Sanātanovi Gosvāmīmu vyjevit ze své zvláštní milosti vůči němu. Kṛṣṇa zkrátka skrze ústa Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který se choval jako šílený, vysvětlil Sanātanovi Gosvāmīmu sebe i svoji flétnu. Śrī Caitanya Mahāprabhu přiznal, že chtěl Sanātanovi Gosvāmīmu říci něco jiného, ale ve své transcendentální extázi hovořil o odlišném námětu.

Verš

āmi ta’ bāula, āna kahite āna kahi
kṛṣṇera mādhuryāmṛta-srote yāi vahi’

Synonyma

āmi ta' bāula — jsem šílenec; āna kahite — o něčem mluvit; āna kahi — říkám něco jiného; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mādhurya-amṛta — nektaru sladkosti; srote — ve vlnách; yāi — pohybuji se; vahi' — unášený.

Překlad

„Protože jsem zešílel, říkám něco jiného, než bych měl. Je to proto, že Mě unášejí vlny nektarového oceánu transcendentální sladkosti Pána Kṛṣṇy.“

Verš

tabe mahāprabhu kṣaṇeka mauna kari’ rahe
mane eka kari’ punaḥ sanātane kahe

Synonyma

tabe — načež; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṣaṇeka — na chvíli; mauna — ticho; kari' — činící; rahe — zůstal; mane — v mysli; eka kari' — když si vše urovnal; punaḥ — znovu; sanātane — Sanātanu Gosvāmīho; kahe — poučil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom na chvíli odmlčel. Nakonec si vše v mysli srovnal a znovu k Sanātanovi Gosvāmīmu promluvil.

Verš

kṛṣṇera mādhurī āra mahāprabhura mukhe
ihā yei śune, sei bhāse prema-sukhe

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mādhurī — sladkost; āra — a; mahāprabhura mukhe — v ústech Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ihā — tento výrok; yei — každý, kdo; śune — slyší; sei — ten; bhāse — plave; prema-sukhe — v transcendentální blaženosti lásky k Bohu.

Překlad

Pokud se někomu naskytne možnost naslouchat o Kṛṣṇově sladkosti v této kapitole Śrī Caitanya-caritāmṛty, bude jistě moci plavat v transcendentálně blaženém oceánu lásky k Bohu.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady dvacáté první kapitoly Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty popisující blažené vlastnosti Kṛṣṇy.