Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.85

Verš

“ayaṁ hi bhagavān dṛṣṭaḥ kīrtitaḥ saṁsmṛtaś ca
dveṣānubandhenāpy akhila-surāsurādi-durlabhaṁ
phalaṁ prayacchati, kim uta samyag bhaktimatām” iti

Synonyma

ayam — toto; hi — zajisté; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; dṛṣṭaḥ — viděn; kīrtitaḥ — opěvován; saṁsmṛtaḥ — vzpomínán; ca — a; dveṣa — závisti; anubandhena — s pojetím; api — i když; akhila-sura-asura-ādi — všemi polobohy a démony; durlabham — velmi vzácně dosažitelný; phalam — výsledek; prayacchati — udílí; kim uta — co říci o; samyak — plně; bhakti-matām — těch, kdo se věnují oddané službě; iti — tak.

Překlad

„  ,I těm, kdo na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, hledí, opěvují Ho či na Něho vzpomínají se závistí, Pán udělí to nejdůvěrnější osvobození, které je vzácně dosažitelné pro polobohy a démony. Co potom říci o těch, kdo se plně věnují oddané službě Pánu?“

Význam

VÝZNAM: Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (4.15.17).