Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.100

Verš

kṛṣṇera samatā haite baḍa bhakta-pada
ātmā haite kṛṣṇera bhakta haya premāspada

Synonyma

kṛṣṇera — s Pánem Kṛṣṇou; samatā — rovnocennost; haite — než to; baḍa — větší; bhakta-pada — postavení oddaného; ātmā haite — než Jeho vlastní Já; kṛṣṇera — Pána Śrī Kṛṣṇy; bhakta — oddaný; haya — je; prema-āspada — objekt lásky.

Překlad

Postavení oddaného je vyšší než rovnocennost s Pánem Kṛṣṇou, protože oddaní jsou Pánu Kṛṣṇovi dražší než Jeho vlastní Já.

Význam

Pojetí totožnosti s Nejvyšší Osobností Božství je oproti pojetí věčné služby Pánu podřízené, protože Pán Kṛṣṇa chová větší náklonnost ke svým oddaným než ke svému vlastnímu Já. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.68) Pán jasně říká:

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api

„Oddaní jsou Moje srdce a Já jsem srdcem svých oddaných. Moji oddaní neznají nikoho jiného než Mě a také Já neznám nikoho jiného než své oddané.“ Tak vypadá důvěrný vztah mezi Pánem a Jeho oddanými.