Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Sláva Śrī Advaity Ācāryi

Pravda o Advaitovi Ācāryovi je popsána ve dvou verších. Bylo již řečeno, že hmotná příroda má dva rysy, jimiž jsou hmotná příčina a bezprostřední příčina. Činnosti bezprostřední příčiny zařizuje Mahā-Viṣṇu a činnosti hmotné příčiny Advaita, což je další z podob Mahā-Viṣṇua. Tento Advaita, který je správcem vesmírného projevu, sestoupil v podobě Advaity Ācāryi, aby se sdružoval s Pánem Caitanyou. Je-li osloven jako služebník Pána Caitanyi, Jeho sláva se tím ještě zvětší, protože dokud člověk není posílen tímto služebnickým postojem, nemůže pochopit nálady pocházející z oddané služby Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

vande taṁ śrīmad-advaitā-
cāryam adbhuta-ceṣṭitam
yasya prasādād ajño ’pi
tat-svarūpaṁ nirūpayet

Synonyma

vande — skládám uctivé poklony; tam — Jemu; śrīmat — s veškerým bohatstvím; advaita-ācāryam — Śrī Advaitovi Ācāryovi; adbhuta-ceṣṭitam — jehož činnosti jsou úžasné; yasya — jehož; prasādāt — milostí; ajñaḥ api — dokonce i hlupák; tat-svarūpam — Jeho vlastnosti; nirūpayet — může popsat.

Překlad

Uctivě se klaním Śrī Advaitovi Ācāryovi, jehož všechny skutky jsou úžasné. Díky Jeho milosti může i hlupák popsat Jeho vlastnosti.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

pañca śloke kahila śrī-nityānanda-tattva
śloka-dvaye kahi advaitācāryera mahattva

Synonyma

pañca śloke — v pěti verších; kahila — popsal; śrī-nityānanda-tattva — pravdu o Śrī Nityānandovi; śloka-dvaye — ve dvou verších; kahi — popisuji; advaita-ācāryera — Advaity Ācāryi; mahattva — slávu.

Překlad

V pěti verších jsem popsal podstatu Pána Nityānandy. V následujících dvou verších popisuji slávu Śrī Advaity Ācāryi.

Verš

mahā-viṣṇur jagat-kartā
māyayā yaḥ sṛjaty adaḥ
tasyāvatāra evāyam
advaitācārya īśvaraḥ

Synonyma

mahā-viṣṇuḥ — Mahā-Viṣṇu, sídlo bezprostřední příčiny; jagat-kartā — stvořitel vesmírů; māyayā — matoucí energií; yaḥ — kdo; sṛjati — tvoří; adaḥ — tento vesmír; tasya — Jeho; avatāraḥ — inkarnace; eva — jistě; ayam — tento; advaita-ācāryaḥ — Śrī Advaita Ācārya; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán, sídlo hmotné příčiny.

Překlad

Pán Advaita Ācārya je inkarnací Mahā-Viṣṇua, jehož hlavní úlohou je prostřednictvím činností māyi stvořit tento vesmírný svět.

Verš

advaitaṁ hariṇādvaitād
ācāryaṁ bhakti-śaṁsanāt
bhaktāvatāram īśaṁ tam
advaitācāryam āśraye

Synonyma

advaitam — známý jako Advaita; hariṇā — od Pána Hariho; advaitāt — protože se neliší; ācāryam — známý jako Ācārya; bhakti-śaṁsanāt — protože šíří oddanou službu Śrī Kṛṣṇovi; bhakta-avatāram — inkarnaci v podobě oddaného; īśam — Nejvyššímu Pánu; tam — Jemu; advaita-ācāryam — Advaitovi Ācāryovi; āśraye — odevzdávám se.

Překlad

Protože se neliší od Hariho, Nejvyššího Pána, říká se Mu Advaita, a protože šíří oddanou službu, říká se Mu Ācārya. Je Pán a zároveň inkarnace Pánova oddaného. Proto u Něho přijímám útočiště.

Verš

advaita-ācārya gosāñi sākṣāt īśvara
yāṅhāra mahimā nahe jīvera gocara

Synonyma

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; gosāñi — Pán; sākṣāt īśvara — přímo Nejvyšší Osobnost Božství; yāṅhāra mahimā — jehož sláva; nahe — ne; jīvera gocara — v dosahu chápání obyčejných živých bytostí.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya je skutečně přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Jeho sláva přesahuje chápání obyčejných živých bytostí.

Verš

mahā-viṣṇu sṛṣṭi karena jagad-ādi kārya
tāṅra avatāra sākṣāt advaita ācārya

Synonyma

mahā-viṣṇu — původní Viṣṇu; sṛṣṭi — stvoření; karena — činí; jagat-ādi — hmotný svět; kārya — činnost; tāṅra — Jeho; avatāra — inkarnace; sākṣāt — přímo; advaita ācārya — Prabhu Advaita Ācārya.

Překlad

Mahā-Viṣṇu zajišťuje stvoření vesmírů a Śrī Advaita Ācārya je Jeho přímou inkarnací.

Verš

ye puruṣa sṛṣṭi-sthiti karena māyāya
ananta brahmāṇḍa sṛṣṭi karena līlāya

Synonyma

ye puruṣa — tato osobnost, která; sṛṣṭi-sthiti — stvoření a udržování; karena — vykonává; māyāya — prostřednictvím vnější energie; ananta brahmāṇḍa — nesčetných vesmírů; sṛṣṭi — stvoření; karena — činí; līlāya — prostřednictvím zábav.

Překlad

Tento puruṣa tvoří a udržuje prostřednictvím své vnější energie. Ve svých zábavách vytváří nesčetné množství vesmírů.

Verš

icchāya ananta mūrti karena prakāśa
eka eka mūrte karena brahmāṇḍe praveśa

Synonyma

icchāya — svou vůlí; ananta mūrti — neomezeně mnoha podob; karena — činí; prakāśa — projevení; eka eka — každá; mūrte — podoba; karena — činí; brahmāṇḍe — do vesmíru; praveśa — vstup.

Překlad

Podle svého přání se projevuje v neomezeném množství podob, ve kterých vstupuje do každého jednotlivého vesmíru.

Verš

se puruṣera aṁśa — advaita, nāhi kichu bheda
śarīra-viśeṣa tāṅra — nāhika viccheda

Synonyma

se — tohoto; puruṣera — Pána; aṁśa — část; advaita — Advaita Ācārya; nāhi — ne; kichu — nějaký; bheda — rozdíl; śarīra-viśeṣa — další určité transcendentální tělo; tāṅra — Jeho; nāhika viccheda — není oddělené.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya je úplná část tohoto puruṣi, a tudíž se od Něho neliší. Nejenže od Něho není oddělený, ale ve skutečnosti je další podobou tohoto puruṣi.

Verš

sahāya karena tāṅra la-iyā ‘pradhāna’
koṭi brahmāṇḍa karena icchāya nirmāṇa

Synonyma

sahāya karena — pomáhá; tāṅra — Jeho; la-iyā — s; pradhāna — hmotná energie; koṭi-brahmāṇḍa — milióny vesmírů; karena — koná; icchāya — pouhým přáním; nirmāṇa — stvoření.

Překlad

On (Advaita Ācārya) pomáhá tomuto puruṣovi v Jeho zábavách. S pomocí Jeho hmotné energie a podle Jeho přání tvoří nesčetné vesmíry.

Verš

jagat-maṅgala advaita, maṅgala-guṇa-dhāma
maṅgala-caritra sadā, ‘maṅgala’ yāṅra nāma

Synonyma

jagat-maṅgala — zcela příznivý pro tento svět; advaita — Advaita Ācārya; maṅgala-guṇa-dhāma — sídlo veškerých blahodárných vlastností; maṅgala- caritra — všechny vlastnosi jsou příznivé; sadā — vždy; maṅgala — příznivé; yāṅra nāma — jehož jméno.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya prospívá celému světu, protože je sídlem veškerých příznivých vlastností. Jeho vlastnosti, činnosti a jméno jsou vždy blahodárné.

Význam

Śrī Advaita Prabhu je inkarnací Mahā-Viṣṇua a je také ācāryou neboli učitelem. Všechny Jeho činnosti i všechny ostatní Viṣṇuovy činnosti jsou příznivé. Každý, kdo je schopen tuto blahodárnost v zábavách Pána Viṣṇua vidět, si ji také osvojuje. Jelikož je Pán Viṣṇu zdrojem veškeré blahodárnosti, může každý, koho přitahuje oddaná služba Jemu, prospět lidstvu tou nejvyšší měrou. Vyděděnci v tomto hmotném světě, kteří odmítají pochopit, že čistá oddaná služba je věčnou činností živých bytostí a skutečným vysvobozením živé bytosti z podmíněného života, jsou kvůli svému chabému poznání zbaveni veškeré oddané služby.

V učení Advaity Prabhua nenajdeme ani stopy po plodonosných činnostech či neosobním osvobození. Lidé pomatení hmotnou energií však nechápali, že se Advaita Prabhu neliší od Viṣṇua, a chtěli Ho následovat se svým neosobním pojetím. To, že se je Advaita Prabhu snaží potrestat, je také příznivé. Pán Viṣṇu a Jeho činnosti mohou přinést veškeré štěstí, a to jak přímo, tak nepřímo. Jinak řečeno, být Pánem Viṣṇuem požehnán nebo potrestán je stejné, neboť všechny Viṣṇuovy činnosti jsou absolutní povahy. Maṅgala bylo podle některých další jméno Advaity Prabhua. Jako příčinná inkarnace neboli inkarnace Pána Viṣṇua pro určitý účel je také zprostředkovacím činitelem či složkou v hmotné přírodě. Nikdy bychom Jej však neměli považovat za hmotného. Všechny Jeho činnosti jsou duchovní. Každý, kdo o Něm naslouchá a opěvuje Ho, bude sám slavný, protože toto počínání zbavuje neštěstí všeho druhu. Nikdo by na podobu Pána Viṣṇua neměl vztahovat hmotné nečistoty či impersonalismus, ale raději by se měl snažit pochopit Jeho skutečnou totožnost, protože tímto poznáním lze dosáhnout nejvyšší úrovně dokonalosti.

Verš

koṭi aṁśa, koṭi śakti, koṭi avatāra
eta lañā sṛje puruṣa sakala saṁsāra

Synonyma

koṭi aṁśa — milióny nedílných částí; koṭi śakti — milióny a milióny energií; koṭi avatāra — milióny a milióny inkarnací; eta — všechny tyto; lañā — jenž bere; sṛje — tvoří; puruṣa — původní osoba, Mahā-Viṣṇu; sakala saṁsāra — celý hmotný svět.

Překlad

Mahā-Viṣṇu tvoří celý tento hmotný svět společně s milióny svých částí, energií a inkarnací.

Verš

māyā yaiche dui aṁśa — ‘nimitta’, ‘upādāna’
māyā — ‘nimitta’-hetu, upādāna — ‘pradhāna’
puruṣa īśvara aiche dvi-mūrti ha-iyā
viśva-sṛṣṭi kare ‘nimitta’ ‘upādāna’ lañā

Synonyma

māyā — vnější energie; yaiche — jako; dui aṁśa — dvě části; nimitta — příčina; upādāna — složky; māyā — hmotná energie; nimitta-hetu — původní příčina; upādāna — složky; pradhāna — bezprostřední příčina; puruṣa — osoba Pána Viṣṇua; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; aiche — takto; dvi-mūrti ha-iyā — přijímající dvě podoby; viśva-sṛṣṭi kare — tvoří tento hmotný svět; nimitta — původní příčinou; upādāna — hmotnou příčinou; lañā — s.

Překlad

Stejně jako se vnější energie skládá ze dvou částí, a to bezprostřední příčiny (nimitta) a hmotné příčiny (upādāna), kde māyā je bezprostřední a pradhāna hmotnou příčinou, i Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství přijímá dvě podoby, aby s bezprostřední a hmotnou příčinou tvořil tento hmotný svět.

Význam

Pro hledání původní příčiny stvoření existují dva druhy výzkumů. Jedním závěrem je, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zcela blažená, věčná a vševědoucí podoba, je nepřímou příčinou tohoto vesmírného projevu a přímou příčinou duchovního světa, kde se nachází jak nesčetné množství duchovních planet nazývaných Vaikuṇṭhy, tak i Jeho osobní sídlo, známé jako Goloka Vṛndāvan. Existují tedy dva projevy: hmotný vesmír a duchovní svět. Stejně jako je v hmotném světě nesčetné množství planet a vesmírů, je i v duchovním světě nesčetné množství duchovních planet a vesmírů, k nimž patří Vaikuṇṭhy a Goloka. Nejvyšší Pán je příčinou jak hmotných, tak duchovních světů. Druhým závěrem samozřejmě je, že příčinou tohoto vesmírného projevu je nevysvětlitelná a neprojevená prázdnota. Tento argument je nesmyslný.

První závěr přijímají vedāntští filosofové a druhý je podpořen ateistickým filosofickým systémem sāṅkhya-smṛti, který je v přímém rozporu s vedāntským filosofickým závěrem. Materialističtí vědci nejsou schopni vnímat žádnou vědomou duchovní podstatu, která by mohla být příčinou stvoření. Ateističtí sāṅkhyoví filosofové si myslí, že příčinou projevů vědění a života, které lze vidět u nesčetných živých bytostí, jsou tři kvality vesmírného projevu. Stoupenci sāṅkhyi se tak stavějí proti závěrům Vedānty týkajícím se původní příčiny stvoření.

Ve skutečnosti je však příčinou všech druhů stvoření nejvyšší absolutní duše, vždy úplná jako energie i jako energetický zdroj. Příčinou vesmírného projevu je energie Nejvyšší Absolutní Osoby, ve které jsou všechny energie uchovávány. Filosofové zabývající se hmotným vesmírem subjektivně jsou schopni vnímat pouze úžasné energie hmoty, a pojetí Boha považují pouze za výtvor hmotné energie. Podle nich je zdroj energie také jejím výtvorem. Mylně se domnívají, že živí tvorové v tomto vesmírném projevu jsou vytvořeni hmotnou energií, a stejně uvažují i o nejvyšší absolutní vědomé bytosti.

Protože se materialističtí filosofové a vědci příliš zaobírají svými nedokonalými smysly, docházejí přirozeně k závěru, že živá síla je výsledkem kombinace hmoty. Skutečnost je však naprosto opačná. Hmota je výtvorem duše. Podle Bhagavad-gīty je zdrojem všech energií nejvyšší duše, Osobnost Božství. Při pokroku ve výzkumu omezené hmoty, ohraničené prostorem a časem, je člověk ohromen různými úžasnými vesmírnými projevy, a takto fascinován přirozeně pokračuje cestou výzkumů neboli vzestupného způsobu poznávání. Sestupným způsobem chápání však přijímá jako příčinu všech příčin Nejvyšší Absolutní Osobu, Osobnost Božství, která oplývá různými energiemi a není ani neosobní, ani nějaká prázdnota. Neosobní projev Nejvyššího Pána je dalším projevem Jeho energie. Závěr, že hmota je původní příčinou stvoření, proto nemá se skutečností nic společného. Příčinou hmotného projevu je totiž pohled nepochopitelně mocného Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Hmotná příroda je uvedena do pohybu svrchovanou autoritou a podmíněná duše, omezená časem a prostorem, je chycena do pasti posvátné úcty před hmotným projevem. Materialističtí filosofové a vědci ve skutečnosti vnímají Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, skrze projevy Jeho hmotné energie. Tomu, kdo kvůli neznalosti vztahu mezi energií a jejím zdrojem nechápe moc Nejvyššího Pána a Jeho různých energií, vždy hrozí, že se dopustí chyby zvané vivarta. Dokud materialističtí vědci a filosofové nedojdou ke správnému závěru, budou setrvávat v hmotném poli, bez náležitého pochopení Absolutní Pravdy.

Velký vaiṣṇavský filosof Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa tyto materialistické závěry pěkně vysvětlil ve svém komentáři k Vedānta-sūtře, známém jako Govinda-bhāṣya. Píše tam toto:

„Sāṅkhyový filosof Kapila spojil různé základní pravdy podle vlastního názoru. Hmotná příroda se podle něho skládá z vyváženého stavu tří hmotných kvalit – dobra, vášně a nevědomosti. Hmotná příroda vydává hmotnou energii, známou jako mahat, a z té vyvěrá falešné ego. Ego pak vytváří pět druhů předmětů smyslového vnímání, a ty potom deset smyslů (pět poznávacích a pět činných), mysl a pět hrubohmotných prvků. Připočítá-li se k těmto dvaceti čtyřem prvkům puruṣa neboli poživatel, vychází z toho dvacet pět různých pravd. Neprojevený stav těchto pětadvaceti základních pravd se nazývá prakṛti neboli hmotná příroda. Kvality hmotné přírody se mohou slučovat ve třech různých stavech, a to jako příčina štěstí, příčina neštěstí a příčina iluze. Kvalita dobra je příčinou hmotného štěstí, kvalita vášně je příčinou hmotného neštěstí a kvalita nevědomosti je příčinou iluze. Naše hmotné zážitky jsou ohraničeny těmito třemi projevy štěstí, neštěstí a iluze. Krásná žena je například zdrojem štěstí pro toho, kdo je jejím manželem, ale ta samá kráska je příčinou utrpení pro muže, kterého odmítla nebo který ji rozzlobil, a když svého muže opustí, stane se pro něho příčinou iluze.

Mezi dva druhy smyslů patří deset vnějších smyslů a jeden vnitřní, neboli mysl. Celkem je tedy smyslů jedenáct. Podle Kapily je hmotná příroda věčná a všemocná. Původně duše neexistovala a hmota nemá příčinu. Sama je hlavní příčinou všeho. Je všudypřítomnou příčinou všech příčin. Sāṅkhyová filosofie považuje souhrn energie (mahat-tattvu), falešné ego a pět předmětů smyslového vnímání za sedm různých projevů hmotné přírody, jež má dva rysy, známé jako hmotná příčina a bezprostřední příčina. Puruṣa neboli poživatel je neměnný, kdežto hmotná příroda se mění neustále. Přestože je však neživá, je příčinou požitku a osvobození mnoha živých tvorů. Její činnosti leží mimo vnímací schopnost smyslů, ale lze je vytušit pomocí vyšší inteligence. Hmotná příroda je sice jedna, ale vzájemným působením tří kvalit je schopna vytvořit souhrn veškeré energie a úžasný hmotný projev. Tyto projevy dělí hmotnou přírodu na dvě části, a to na bezprostřední příčinu a hmotnou příčinu. Puruṣa, poživatel, je nečinný a bez hmotných kvalit, ale zároveň je Pánem, jenž existuje odděleně v každém těle jako symbol poznání. Pochopením hmotné příčiny může člověk vytušit, že puruṣa, poživatel, který je nečinný, stojí stranou všech druhů požitků a vrchního dozoru. Sāṅkhyovā filosofie dochází po popisech povahy prakṛti (hmotné přírody) a puruṣi (poživatele) k závěru, že stvoření je pouze výsledkem jejich spojení či vzájemné blízkosti. V hmotné přírodě jsou pak díky tomuto spojení patrné příznaky života, ale člověk může také vytušit, že v osobnosti poživatele neboli puruṣi jsou přítomné schopnosti ovládat a užívat si. Je-li puruṣa pro nedostatek poznání pod vlivem iluze, považuje se za poživatele. Nabude-li však plného poznání, osvobodí se. Sāṅkhyová filosofie puruṣu popisuje jako věčně netečného k činnostem prakṛti.

Sāṅkhyový filosof přijímá tři druhy důkazů: přímé vnímání, logickou úvahu a tradiční autoritu. Jsou-li tyto důkazy úplné, vše je dokonalé. V této dokonalosti je zahrnut i proces srovnávání. Jiným způsobem se nic dokázat nedá. Ohledně důkazů daných přímým vnímáním a důkazů získaných od tradiční autority nepanují žádné velké spory. Sāṅkhya označuje za příčiny vesmírného projevu tři druhy postupů: pariṇāmāt (přeměnu), samanvayāt (uzpůsobení) a śaktitaḥ (dílo energií).“

Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa se ve vlastním komentáři k Vedānta-sūtře snažil prokázat, že tyto závěry o takzvaných příčinách vesmírného stvoření jsou neplatné, což podle jeho názoru vyvrací celou sāṅkhyovou filosofii. Materialističtí filosofové přijímají hmotu jako hmotnou i bezprostřední příčinu stvoření; pro ně je hmota příčinou všech druhů projevů. Obyčejně uvádějí příklad hliněného džbánu a hlíny. Hlína je příčinou džbánu, ale nachází se jak v příčině, tak v následku. Následkem je sice džbán a hlína je příčinou, ale hlínu je vidět všude. Strom je hmota, ale plodí ovoce. Voda je hmota, ale teče. Zastánci sāṅkhyi tedy říkají, že hmota je příčinou pohybu i tvoření, a tak může být považována za hmotnou i bezprostřední příčinu všeho ve vesmírném projevu. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa proto vymezil povahu pradhāny takto:

„Hmotná příroda je nečinná, a tudíž nemůže být příčinou hmoty ani jako hmotná, ani jako bezprostřední příčina. Když vidíme úžasné uspořádání a řízení vesmírného projevu, svědčí to o tom, že za vším stojí živý mozek, protože bez něho by to nemohlo takto fungovat. Neměli bychom si představovat, že toto uspořádání může vzniknout bez vědomého řízení. Na základě praktické zkušenosti víme, že nečinné cihly samy nikdy nepostaví velký dům.

Příklad džbánu nelze přijmout, protože džbán nevnímá radost a bolest. Toto vnímání je vnitřní záležitostí. Tělesný pokryv neboli džbán se s ním tedy nedá spojovat.

Materialističtí vědci někdy tvrdí, že stromy rostou ze země samy, bez pomoci zahradníka, protože k tomu má hmota sklon. Intuici, kterou má živá bytost od narození, považují také za cosi hmotného. Sklony, jako je tělesná intuice, však nemohou být pokládány za nezávislé, neboť svědčí o přítomnosti duše v těle. Strom či jakékoliv jiné tělo živé bytosti ve skutečnosti neprojevuje žádné sklony či intuici – ty se projevují díky duši v těle. V této souvislosti je velice vhodný příklad auta a řidiče. Auto může zatáčet vlevo či vpravo, ale nikdo nemůže říci, že auto coby hmota zatáčí samo bez řidiče. Auto nemá žádné sklony ani intuice nezávislé na záměrech řidiče, který sedí v něm. Stejné pravidlo se týká samočinného růstu stromů v lese. K růstu dochází díky přítomnosti duše uvnitř stromu.

Pošetilci vidí, jak se štíři rodí z hromady rýže, a tak považují za samozřejmé, že je zplodila rýže. Ve skutečnosti samička štíra naklade vajíčka do rýže, a pokud rýže vhodně zkvasí, vylíhne se několik mláďat, která za čas vylezou ven. To neznamená, že štíry zrodila rýže. Někdy lze také vidět, jak ze špinavé postele vylézají štěnice. To však neznamená, že je zrodila postel, ale že živé bytosti ke zrodu využily špinavého prostředí postele. Živé bytosti jsou různých druhů. Některé se rodí z embryí, některé z vajec a některé z kvašení nebo potu. Různé živé bytosti tedy přicházejí na svět různým způsobem, ale to by nikoho nemělo vést k závěru, že je plodí hmota.

Příklad samočinného vyrůstání stromů ze země, který uvádějí materialisté, je stejné podstaty. Živá bytost využije jistých podmínek k tomu, že vyroste ze země. Podle Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣady je každá živá bytost nucena vyšší silou přijmout určitý druh těla, které odpovídá jejím dřívějším činnostem. Existuje mnoho různých druhů těl, a živá bytost přijímá tato těla různých tvarů pod božským řízením.

Když si člověk myslí: ,Udělal jsem to,̀ slovo ,jsem̀ neznamená tělo. Poukazuje na něco více než tělo, na něco uvnitř těla. Tělo jako takové nemá ani sklony, ani intuici; ty má duše v těle. Materialističtí vědci někdy tvrdí, že příčinou spojení mužského a ženského těla jsou jejich tělesné sklony, a spojení je pak příčinou zrození dítěte. Sāṅkhya však tvrdí, že puruṣa není nikdy ničím ovlivněn, tak odkud tento sklon plodit děti pochází?

Materialističtí vědci také někdy uvádějí příklad mléka, které se samo změní v tvaroh, nebo příklad dešťové vody, která z mraků dopadá na zemi a vytváří různé druhy stromů a vstupuje do různých druhů květů a plodů s různými vůněmi a chutěmi. Říkají proto, že hmota vytváří různé hmotné věci sama od sebe. Jako odpověď na tento argument lze jen opakovat tvrzení Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣady, že různé druhy živých bytostí jsou do různých těl umístěny řízením vyšší síly. Díky svým dřívějším činnostem dostávají různé duše pod dohledem vyšší moci šanci získat určitý druh těla, jako například tělo stromu, zvířete, ptáka nebo zvířete, a za těchto okolností rozvinou své různé sklony. To dále potvrzuje i Bhagavad-gītā (13.22).

puruṣaḥ prakṛti-stho hi
bhuṅkte prakṛti-jān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya
sad-asad-yoni-janmasu

,Živá bytost takto v hmotné přírodě kráčí svou cestou života a užívá si tří kvalit hmotné přírody, což je způsobeno jejím stykem s touto hmotnou přírodou. Tak se v různých životních druzích setkává s dobrem a zlem.̀ Duše dostává různé druhy těl. Kdyby duše nedostávaly například různá těla stromů, neměly by kde vyrůstat různé druhy ovoce a květů. Určité druhy stromů plodí určité druhy květů a ovoce. Není pravda, že mezi nimi neexistují rozdíly. Určitý strom nemá květy různých barev nebo ovoce různých chutí. Jsou zde vymezené odlišné druhy, tak jako mezi lidmi, zvířaty, ptáky a ostatními. Existuje nesčetné množství živých bytostí, jimž jejich činnosti, vykonávané v hmotném světě podle různých kvalit hmotné přírody, umožňují různé druhy života.

Měli bychom tedy pochopit, že pradhāna neboli hmota nemůže jednat, dokud nedostane podnět od živého tvora. Materialistickou teorii, že hmota jedná nezávisle, tedy nelze přijmout. Hmota se nazývá prakṛti, což znamená, že se jedná o energii ženského rodu. Žena je prakṛti. Nemůže porodit dítě, aniž by se spojila s puruṣou, mužem. Příčinou zrození dítěte je puruṣa, protože on vstříkne duši, nacházející se v semenu, do lůna ženy. Žena jako hmotná příčina dá duši tělo a jako bezprostřední příčina dítě porodí. I když to tedy vypadá, že hmotnou i bezprostřední příčinou zrození dítěte je žena, původní příčinou je puruṣa neboli muž. Podobné je to i s hmotným světem, ve kterém se vytvářejí různé projevy jenom díky tomu, že do něj vstoupí Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Ten je přítomný nejen ve vesmíru, ale také v tělech všech živých bytostí a v každém atomu. Z Brahma-saṁhity víme, že Nadduše je přítomná ve vesmíru, v atomu a v srdci každé živé bytosti. Teorii, že hmota je příčinou celého vesmírného projevu, tedy člověk s dostatečným poznáním hmoty a duše nemůže přijmout.

Materialisté někdy také tvrdí, že tak jako sláma, kterou sežere kráva, automaticky vytvoří mléko, i hmotná příroda za různých okolností vytváří různé projevy, a proto je ona původní příčinou. Toto tvrzení můžeme vyvrátit odpovědí, že zvíře stejného druhu, jako je kráva – totiž býk – žere také slámu jako kráva, ale mléko nedává. Za těchto okolností nelze tvrdit, že sláma ve styku s určitým životním druhem vytváří mléko. Správný závěr je, že existuje vyšší řízení, jak je potvrzeno v Bhagavad-gītě (9.10), kde Pán říká: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram – ,Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti.̀ Nejvyšší Pán říká mayādhyakṣeṇa (,pod Mým dohledem̀). Když si to tedy Pán přeje, kráva přemění sežranou slámu v mléko, a když si to nepřeje, nemůže mléko ze slámy v tomto spojení vzniknout. Kdyby to bylo v přírodě zařízeno tak, že sláma vytváří mléko, mohlo by vzniknout mléko i z otýpky slámy. To však není možné. Dáme-li tu samou slámu ženě, také z ní nevytvoří mléko. To je význam výroku z Bhagavad-gīty, že vše se odehrává pouze z vyššího nařízení. Hmota sama o sobě nemá sílu vytvářet cokoliv nezávisle. Závěrem tedy je, že hmota, které schází vědomí, nemůže být příčinou hmotného stvoření. Svrchovaným stvořitelem je Nejvyšší Osobnost Božství.

Kdybychom přijali hmotu jako původní příčinu stvoření, byla by veškerá autorizovaná písma na světě k ničemu, neboť v každém písmu, a zvláště ve védských písmech, jako je Manu-smṛti, je za svrchovaného stvořitele prohlašována Nejvyšší Osobnost Božství. Manu-smṛti je pokládána za nejvyšší védská nařízení lidstvu. Manu je zákonodárcem pro celé lidstvo, a v Manu-smṛti je jasně řečeno, že před stvořením se celý vesmír utápěl v temnotě, bez poznatků a různorodosti, a byl v neprojeveném stavu, jako sen. Všude byla tma. Potom do tohoto vesmíru vstoupil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a přestože je neviditelný, stvořil viditelný vesmírný projev. V hmotném světě se Nejvyšší Pán neprojevuje svou osobní přítomností, ale existence vesmírného projevu s veškerou různorodostí je důkazem toho, že vše bylo stvořeno pod Jeho vedením. Vstoupil do vesmíru se všemi tvořivými energiemi, a tak z tohoto neomezeného prostoru odstranil temnotu.

Podoba Nejvyšší Osobnosti Božství je popsána jako transcendentální, velice jemná, věčná, všudypřítomná, nepředstavitelná, a proto neprojevená hmotným smyslům podmíněného živého tvora. Pán se chtěl expandovat na mnoho živých bytostí, a tak nejprve ve vesmírném prostoru stvořil obrovskou vodní masu, a tu potom oplodnil živými bytostmi. Díky tomu se objevilo velké těleso, zářící jako tisíc sluncí, a v něm se nacházel první tvořivý princip, Brahmā. Vznešený Parāśara Ṛṣi to potvrzuje ve Viṣṇu Purāṇě. Říká, že tento viditelný vesmírný projev vytvořil Pán Viṣṇu a udržuje ho pod svojí ochranou. On je hlavním udržovatelem a také ničitelem vesmírné podoby.

Tento vesmírný projev je jednou z rozmanitých energií Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako pavouk vylučuje sliny a splétá z nich svými pohyby pavučinu, kterou později zase vsouká do svého těla, Pán Viṣṇu projevuje ze svého transcendentálního těla tento vesmírný projev, který do sebe později opět vstřebá. Všichni velcí védští mudrci uznávají, že původním stvořitelem je Nejvyšší Osobnost Božství.

Někdy můžeme slyšet tvrzení, že neosobní spekulace velkých filosofů jsou určeny k pokroku v poznání, a to bez potřeby náboženských obřadních předpisů. Ty jsou ale určeny právě k rozvoji duchovního poznání. Prováděním náboženských obřadů člověk nakonec dosáhne nejvyššího cíle poznání, kdy pochopí, že Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství, je nejvyšší příčinou všeho. V Bhagavad-gītě je jasně řečeno, že dokonce i ti, kdo prosazují jen cestu poznání bez jakýchkoliv náboženských obřadů, pokročí po mnoha a mnoha životech spekulování v poznání a dospějí k závěru, že Vāsudeva je nejvyšší příčinou všeho, co existuje. Toto dosažení životního cíle se projeví tak, že se tento pokročilý a vzdělaný učenec či filosof odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství. Náboženské obřady jsou ve skutečnosti určeny k očištění mysli poskvrněné v tomto hmotném světě a zvláštním rysem současného věku Kali je, že člověk může snadno očišťovat mysl zpíváním svatých jmen Boha: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Védy (Kaṭha Upaniṣad 1.2.15) říkají: sarve vedā padam āmananti – ,Veškeré védské poznání je hledáním Nejvyšší Osobnosti Božství.̀ Také další pokyn Véd zní: nārāyaṇa-parā vedāḥ – ,Védy jsou určeny k poznání Nārāyaṇa, Nejvyššího Pána.̀ Bhagavad-gītā (15.15) to také potvrzuje: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ – ,Všechny Védy vedou k poznání Kṛṣṇy.̀ Hlavním účelem studia Véd, provádění védských obětí i spekulování o Vedānta-sūtře je poznat Kṛṣṇu. Přijetí neosobního pojetí prázdnoty či neexistence Nejvyšší Osobnosti Božství celé studium Véd znehodnotí. Neosobní spekulace sleduje vyvrácení védských závěrů. Každá neosobní spekulace je tedy v rozporu se zásadami Véd, standardních písem. A protože se spekulace impersonalistů neřídí védskými principy, jsou s nimi jejich závěry v rozporu. Vše, co není podpořeno védskými zásadami, musí být považováno za pouhý výplod představivosti nepodložený patřičnými důkazy. Žádné neosobní výklady kterýchkoli védských textů tedy nelze přijmout.

Snaží-li se někdo popírat závěry Véd na základě neautorizovaných, takzvaných písem, bude pro něho velice těžké dosáhnout správných závěrů co se týče Absolutní Pravdy. Způsob, jakým lze odstranit nesrovnalosti mezi dvěma navzájem si protiřečícími písmy, je porovnat jejich text s Védami, protože védské závěry jsou přijímány jako konečné. Odkazujeme-li se na určité písmo, musí to být písmo autorizované, což se pozná podle toho, zda přísně následuje védská nařízení. Předkládá-li někdo jinou nauku, kterou sám vytvořil, ukáže se tato nauka planou, protože každá nauka, která se snaží dokázat nesmyslnost védských důkazů, se okamžitě sama stává nesmyslnou. Následovníci Véd jednotně přijímají autoritu Manua a Parāśary v učednické posloupnosti. Jejich výroky však nepodporují ateistického Kapilu, protože Kapila, o kterém se zmiňují Védy, je jiný Kapila, syn Kardamy a Devahūti. Ateistický Kapila je potomkem Agniho dynastie a je jednou z podmíněných duší. Kapila, syn Kardamy Muniho, je však přijímán jako inkarnace Vāsudevy. Padma Purāṇa přináší důkazy o tom, že Nejvyšší Osobnost Božství Vāsudeva se rodí jako inkarnace Kapily a svoji teistickou sāṅkhyovou filosofii učí všechny polobohy a brāhmaṇu jménem Āsuri. V nauce ateistického Kapily se nachází mnoho výroků, které jsou v přímém rozporu s védskými zásadami. Tento ateistický Kapila neuznává Nejvyšší Osobnost Božství. Tvrdí, že živá bytost je sama Nejvyšší Pán a že nikdo vyšší neexistuje. Jeho pojetí takzvaného podmíněného a osvobozeného života je materialistické a odmítá uznat důležitost věčného času. Všechy podobné výroky jsou v rozporu s Vedānta-sūtrou.

Verš

āpane puruṣa — viśvera ‘nimitta’-kāraṇa
advaita-rūpe ‘upādāna’ hana nārāyaṇa

Synonyma

āpane — osobně; puruṣa — Pán Viṣṇu; viśvera — celého hmotného světa; nimitta kāraṇa — bezprostřední příčina; advaita-rūpe — v podobě Śrī Advaity; upādāna — hmotná příčina; hana — stává se; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa.

Překlad

Bezprostřední příčina tohoto hmotného světa (nimitta) je sám Pán Viṣṇu a Nārāyaṇa v podobě Śrī Advaity je příčina hmotná (upādāna).

Verš

‘nimittāṁśe’ kare teṅho māyāte īkṣaṇa
‘upādāna’ advaita karena brahmāṇḍa-sṛjana

Synonyma

nimitta-aṁśe — v aspektu bezprostřední příčiny; kare — činí; teṅho — On; māyāte — na vnější energii; īkṣaṇa — pohlédnutí; upādāna — hmotná příčina; advaita — Advaita Ācārya; karena — činí; brahmāṇḍa-sṛjana — stvoření hmotného světa.

Překlad

Pán Viṣṇu v aspektu bezprostřední příčiny pohlédne na hmotnou přírodu a Śrī Advaita jako hmotná příčina vytváří hmotný svět.

Verš

yadyapi sāṅkhya māne, ‘pradhāna’ — kāraṇa
jaḍa ha-ite kabhu nahe jagat-sṛjana

Synonyma

yadyapi — přestože; sāṅkhyasāṅkhyová filosofie; māne — přijímá; pradhāna — složky; kāraṇa — příčina; jaḍa ha-ite — z hmoty; kabhu — kdy; nahe — není; jagat-sṛjana — stvoření hmotného světa.

Překlad

I když sāṅkhyová filosofie považuje za tuto příčinu hmotné složky, stvoření světa nikdy nepovstává z neživé hmoty.

Verš

nija sṛṣṭi-śakti prabhu sañcāre pradhāne
īśvarera śaktye tabe haye ta’ nirmāṇe

Synonyma

nija — vlastní; sṛṣṭi-śakti — tvořivou energií; prabhu — Pán; sañcāre — obdaří; pradhāne — složky; īśvarera śaktye — Pánovou energií; tabe — tehdy; haye — je; ta' — jistě; nirmāṇe — začátek stvoření.

Překlad

Pán obdaří hmotné složky svojí vlastní tvořivou energií. Tehdy dojde vlivem energie Pána ke stvoření.

Verš

advaita-rūpe kare śakti-sañcāraṇa
ataeva advaita hayena mukhya kāraṇa

Synonyma

advaita-rūpe — v podobě Advaity Ācāryi; kare — činí; śakti-sañcāraṇa — obdaření energií; ataeva — proto; advaita — Advaita Ācārya; hayena — je; mukhya kāraṇa — původní příčina.

Překlad

V podobě Advaity obdařuje hmotné složky tvořivou energií. Proto je Advaita původní příčinou stvoření.

Verš

advaita-ācārya koṭi-brahmāṇḍera kartā
āra eka eka mūrtye brahmāṇḍera bhartā

Synonyma

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; koṭi-brahmāṇḍera kartā — stvořitel mnoha miliónů vesmírů; āra — a; eka eka — každý; mūrtye — expanzemi; brahmāṇḍera bhartā — udržovatel vesmíru.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya je stvořitelem mnoha miliónů vesmírů a ve svých expanzích (jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu) je všechny udržuje.

Verš

sei nārāyaṇera mukhya aṅga, — advaita
‘aṅga’-śabde aṁśa kari’ kahe bhāgavata

Synonyma

sei — toho; nārāyaṇera — Pána Nārāyaṇa; mukhya aṅga — hlavní část; advaita — Advaita Ācārya; aṅga-śabde — slovem aṅga; aṁśa kari' — jako úplná část; kahe — říká; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya je hlavní částí (aṅgou) Nārāyaṇa. Śrīmad-Bhāgavatam popisuje „hlavní část“ (aṅga) jako „úplnou část“ (aṁśa).

Verš

nārāyaṇas tvaṁ na hi sarva-dehinām
ātmāsy adhīśākhila-loka-sākṣī
nārāyaṇo ’ṅgaṁ nara-bhū-jalāyanāt
tac cāpi satyaṁ na tavaiva māyā

Synonyma

nārāyaṇaḥ — Pán Nārāyaṇa; tvam — Ty; na — ne; hi — jistě; sarva — všech; dehinām — vtělených bytostí; ātmā — Nadduše; asi — jsi; adhīśa — ó Pane; akhila-loka — všech světů; sākṣī — svědek; nārāyaṇaḥ — známý jako Nārāyaṇa; aṅgam — úplná část; nara — z Nary; bhū — pocházející; jala — na vodě; ayanāt — kvůli místu odpočinku; tat — to; ca — a; api — jistě; satyam — nejvyšší pravda; na — ne; tava — Tvoje; eva — vůbec; māyā — matoucí energie.

Překlad

„Ó Pane všech pánů, Ty pozoruješ celé stvoření. Co více, pro všechny jsi tím nejdražším, co mají – životem. Nejsi tedy můj otec Nārāyaṇa? ,Nārāyaṇà znamená ten, jehož sídlo je na vodě pocházející z Nary (Garbhodakaśāyī Viṣṇua), a tento Nārāyaṇa je Tvou úplnou částí. Všechny Tvé úplné části jsou transcendentální, absolutní a nejsou výtvory māyi.“

Význam

Verš

īśvarera ‘aṅga’ aṁśa — cid-ānanda-maya
māyāra sambandha nāhi’ ei śloke kaya

Synonyma

īśvarera — Pánova; aṅga — hlavní část; aṁśa — úplná část; cit-ānanda-maya — zcela duchovní; māyāra — hmotné energie; sambandha — vztah; nāhi' — není; ei śloke — tento verš; kaya — říká.

Překlad

V tomto verši je řečeno, že hlavní části a úplné části Pána jsou zcela duchovní a nemají s hmotnou energií nic společného.

Verš

‘aṁśa’ nā kahiyā, kene kaha tāṅre ‘aṅga’
‘aṁśa’ haite ‘aṅga,’ yāte haya antaraṅga

Synonyma

aṁśa — část; kahiyā — neříkající; kene — proč; kaha — říkáš; tāṅre — Jeho; aṅga — hlavní část; aṁśa haite — než část; aṅga — hlavní část; yāte — protože; haya — je; antaraṅga — více.

Překlad

Ptáte se, proč je Śrī Advaita Ācārya nazýván hlavní částí, a ne pouze částí? Důvod je ten, že označení „hlavní část“ je důvěrnější.

Verš

mahā-viṣṇura aṁśa — advaita guṇa-dhāma
īśvare abheda, teñi ‘advaita’ pūrṇa nāma

Synonyma

mahā-viṣṇura — Pána Mahā-Viṣṇua; aṁśa — část; advaita — Advaita Ācārya; guṇa-dhāma — pokladnice všech dobrých vlastností; īśvare — od Pána; abheda — neliší se; teñi — proto; advaita — nelišící se; pūrṇa nāma — celé jméno.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya, který je pokladnicí všech ctností, je hlavní částí Mahā-Viṣṇua. Jeho úplné jméno je Advaita, protože je s tímto Pánem ve všech ohledech totožný.

Verš

pūrve yaiche kaila sarva-viśvera sṛjana
avatari’ kaila ebe bhakti-pravartana

Synonyma

pūrve — dříve; yaiche — jako; kaila — prováděl; sarva — všech; viśvera — vesmírů; sṛjana — stvoření; avatari' — inkarnující; kaila — dělal; ebe — nyní; bhakti-pravartana — zavedení nauky o bhakti.

Překlad

Tak jako dříve stvořil všechny vesmíry, nyní sestoupil, aby zavedl cestu bhakti.

Verš

jīva nistārila kṛṣṇa-bhakti kari’ dāna
gītā-bhāgavate kaila bhaktira vyākhyāna

Synonyma

jīva — živé bytosti; nistārila — osvobodil; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu Śrī Kṛṣṇovi; kari' — když činí; dāna — dar; gītā-bhāgavate — v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu; kaila — udělal; bhaktira vyākhyāna — vysvětlení oddané služby.

Překlad

Vysvobodil všechny živé bytosti tím, že přinesl dar kṛṣṇa-bhakti. Ve světle oddané služby vysvětlil Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam.

Význam

I když je Śrī Advaita Prabhu inkarnací Viṣṇua, pro dobro podmíněných duší vystupoval jako věčný služebník Nejvyšší Osobnosti Božství, což dokazoval všemi svými činnostmi. A přestože Pán Caitanya a Pán Nityānanda patří také do kategorie Viṣṇua, i Oni projevovali stejný postoj. Pokud by totiž Pán Caitanya, Pán Nityānanda a Śrī Advaita Prabhu projevili v tomto hmotném světě své všemocné síly Viṣṇua, stali by se lidé ještě většími impersonalisty, monisty a uctívači sama sebe, než jakými už v té době pod vlivem současného věku byli. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a Jeho různé inkarnace a podoby proto hráli role oddaných, aby podmíněné duše poučili o tom, jak dospět na transcendentální úroveň oddané služby. Zvláště Advaita Ācārya chtěl podmíněné duše učit o oddané službě. Slovo ācārya znamená „učitel“. Zvláštním úkolem takového učitele je přivádět lidi k vědomí Kṛṣṇy. Pravý učitel kráčící ve stopách Advaity Ācāryi nemá žádný jiný zájem než šířit zásady vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Skutečnou kvalifikací ācāryi je, že se představuje jako služebník Nejvyššího. Takový ācārya nemůže nikdy podporovat démonské činnosti ateistických lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou Bůh. Úkolem ācāryi naopak je vystupovat proti podvodníkům, kteří se vydávají před nevinnou veřejností za Bohy.

Verš

bhakti-upadeśa vinu tāṅra nāhi kārya
ataeva nāma haila ‘advaita ācārya’

Synonyma

bhakti-upadeśa — pokyny o oddané službě; vinu — bez; tāṅra — Jeho; nāhi — není; kārya — povinnost; ataeva — proto; nāma — jméno; haila — stalo se; advaita ācārya — nejvyšší učitel (ācārya) Advaita Prabhu.

Překlad

Protože nemá nic jiného na práci než učit oddanou službu, jmenuje se Advaita Ācārya.

Verš

vaiṣṇavera guru teṅho jagatera ārya
dui-nāma-milane haila ‘advaita-ācārya’

Synonyma

vaiṣṇavera — oddaných; guru — duchovní mistr; teṅho — On; jagatera ārya — nejúctyhodnější osobnost na světě; dui-nāma-milane — spojením těchto dvou jmen; haila — bylo; advaita-ācārya — jméno Advaita Ācārya.

Překlad

Je duchovním mistrem všech oddaných a nejúctyhodnější osobou na světě. Spojením těchto dvou jmen vzniklo jméno Advaita Ācārya.

Význam

Śrī Advaita Ācārya je nejpřednějším duchovním mistrem vaiṣṇavů, a ti by Jej měli všichni uctívat. Vaiṣṇavové musí kráčet v Jeho stopách, protože tak mohou opravdu konat oddanou službu Pánu.

Verš

kamala-nayanera teṅho, yāte ‘aṅga’ ‘aṁśa’
‘kamalākṣa’ kari dhare nāma avataṁsa

Synonyma

kamala-nayanera — toho, který má lotosové oči; teṅho — On; yāte — protože; aṅga — hlavní část; aṁśa — část; kamala-akṣa — s lotosovýma očima; kari' — uznávající to; dhare — přijímá; nāma — jméno; avataṁsa — částečná expanze.

Překlad

A protože je částí či úplnou částí Nejvyššího Pána s lotosovýma očima, jmenuje se také Kamalākṣa.

Verš

īśvara-sārūpya pāya pāriṣada-gaṇa
catur-bhuja, pīta-vāsa, yaiche nārāyaṇa

Synonyma

īśvara-sārūpya — stejné tělesné rysy, jako má Pán; pāya — dostávají; pāriṣada-gaṇa — společníci; catur-bhuja — čtyři ruce; pīta-vāsa — žluté šaty; yaiche — jako; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa.

Překlad

Jeho společníci mají stejné tělesné rysy, jako má Pán. Všichni mají čtyři ruce a jsou oblečeni do žlutých šatů stejně jako Nārāyaṇa.

Verš

advaita-ācārya — īśvarera aṁśa-varya
tāṅra tattva-nāma-guṇa, sakali āścarya

Synonyma

advaita-ācārya — Advaita Ācārya Prabhu; īśvarera — Nejvyššího Pána; aṁśa-varya — hlavní část; tāṅra — Jeho; tattva — pravdy; nāma — jména; guṇa — vlastnosti; sakali — všechny; āścarya — úžasné.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya je hlavní částí Nejvyššího Pána. Všechny pravdy o Něm, Jeho jména a vznešené vlastnosti jsou úžasné.

Verš

yāṅhāra tulasī-jale, yāṅhāra huṅkāre
sva-gaṇa sahite caitanyera avatāre

Synonyma

yāṅhāra — jehož; tulasī-jale — lístky tulasī a vodou z Gangy; yāṅhāra — koho; huṅkāre — silným hlasem; sva-gaṇa — svými osobními společníky; sahite — doprovázený; caitanyera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avatāre — v inkarnaci.

Překlad

Uctíval Kṛṣṇu lístky tulasī a vodou z Gangy a hlasitě Ho volal. Tak se na Zemi zjevil Pán Caitanya Mahāprabhu v doprovodu svých osobních společníků.

Verš

yāṅra dvārā kaila prabhu kīrtana pracāra
yāṅra dvārā kaila prabhu jagat nistāra

Synonyma

yāṅra dvārā — prostřednictvím koho; kaila — činil; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kīrtana pracāra — šíření saṅkīrtanového hnutí; yāṅra dvārā — prostřednictvím koho; kaila — činil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jagat nistāra — osvobození celého světa.

Překlad

Skrze Něho (Advaitu Ācāryu) Pán Caitanya šířil saṅkīrtanové hnutí a Jeho prostřednictvím vysvobodil celý svět.

Verš

ācārya gosāñira guṇa-mahimā apāra
jīva-kīṭa kothāya pāibeka tāra pāra

Synonyma

ācārya gosāñira — Advaity Ācāryi; guṇa-mahimā — sláva vznešených vlastností; apāra — bezedná; jīva-kīṭa — živá bytost, která je jako červ; kothāya — kde; pāibeka — dostane; tāra — toho; pāra — druhou stranu.

Překlad

Sláva a vznešené vlastnosti Advaity Ācāryi jsou neomezené. Jak by si nepatrná živá bytost mohla vůbec představit jejich hloubku?

Verš

ācārya gosāñi caitanyera mukhya aṅga
āra eka aṅga tāṅra prabhu nityānanda

Synonyma

ācārya gosāñi — Advaita Ācārya; caitanyera — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mukhya — hlavní; aṅga — část; āra — další; eka — jedna; aṅga — část; tāṅra — Pána Caitanyi Mahāprabhua; prabhu nityānanda — Pán Nityānanda.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya je hlavní částí Pána Caitanyi a další Jeho částí je Pán Nityānanda.

Verš

prabhura upāṅga — śrīvāsādi bhakta-gaṇa
hasta-mukha-netra-aṅga cakrādy-astra-sama

Synonyma

prabhura upāṅga — menší části Pána Caitanyi; śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem; bhakta-gaṇa — oddaní; hasta — ruce; mukha — tvář; netra — oči; aṅga — části těla; cakra-ādi — disk; astra — zbraně; sama — jako.

Překlad

Oddaní v čele se Śrīvāsem jsou Jeho menší části. Jsou jako Jeho ruce, tvář a oči a Jeho disk a další zbraně.

Verš

e-saba la-iyā caitanya-prabhura vihāra
e-saba la-iyā karena vāñchita pracāra

Synonyma

e-saba — všechny tyto; la-iyā — beroucí; caitanya-prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vihāra — zábavy; e-saba — všechny; la-iyā — beroucí; karena — činí; vāñchita pracāra — šíření své mise.

Překlad

S nimi všemi Pán Caitanya prováděl svoje zábavy a šířil svoji misi.

Verš

mādhavendra-purīra iṅho śiṣya, ei jñāne
ācārya-gosāñire prabhu guru kari’ māne

Synonyma

mādhavendra-purīra — Mādhavendry Purīho; iṅho — Advaita Ācārya; śiṣya — žák; ei jñāne — s ohledem na tuto skutečnost; ācārya-gosāñire — vůči Advaitovi Ācāryovi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; guru — duchovní mistr; kari' — přijímající Jej tak; māne — poslouchá Ho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu uvažoval takto: „On (Śrī Advaita Ācārya) je žákem Śrī Mādhavendry Purīho.“ Proto Ho poslouchal a vážil si Ho stejně jako svého duchovního mistra.

Význam

Śrī Mādhavendra Purī je jedním z ācāryů v učednické posloupnosti od Madhvācāryi. Īśvara Purī a Śrī Advaita Prabhu byli nejpřednější žáci Mādhavendry Purīho a gauḍīya-vaiṣṇava-sampradāya je tedy učednickou posloupností od Madhvācāryi. Tuto skutečnost přijímají autorizované knihy, jako je Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā a Prameya-ratnāvalī, a také Gopāla Guru Gosvāmī. Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (22) jasně popisuje učednickou posloupnost gauḍīya-vaiṣṇavů takto: „Pán Brahmā je přímým žákem Viṣṇua, Pána duchovního světa. Jeho žákem je Nārada, Nāradovým žákem je Vyāsa a Vyāsovými žáky jsou Śukadeva Gosvāmī a Madhvācārya. Žákem Madhvācāryi je Padmanābha Ācārya a jeho žákem je Narahari. Žákem Narahariho je Mādhava, jehož přímým žákem je Akṣobhya. Jayatīrtha je žákem Akṣobhyi. Jayatīrthovým žákem je Jñānasindhu a jeho žákem je Mahānidhi. Vidyānidhi je žákem Mahānidhiho a Rājendra je žákem Vidyānidhiho. Jayadharma je žákem Rājendry. Puruṣottama je žákem Jayadharmy. Śrīmān Lakṣmīpati je žákem Vyāsatīrthy, který je žákem Puruṣottamy. A Lakṣmīpatiho žákem je Mādhavendra Purī.“

Verš

laukika-līlāte dharma-maryādā-rakṣaṇa
stuti-bhaktye karena tāṅra caraṇa vandana

Synonyma

laukika — obvyklé; līlāte — v zábavách; dharma-maryādā — etikety náboženských zásad; rakṣaṇa — dodržování; stuti — modlitby; bhaktye — oddaností; karena — dělá; tāṅra — Advaity Ācāryi; caraṇa — lotosové nohy; vandana — uctívání.

Překlad

Aby dodržoval správnou etiketu podle náboženských zásad, klaní se Pán Caitanya s uctivými modlitbami a oddaností u lotosových nohou Śrī Advaity Ācāryi.

Verš

caitanya-gosāñike ācārya kare ‘prabhu’-jñāna
āpanāke karena tāṅra ‘dāsa’-abhimāna

Synonyma

caitanya-gosāñike — vůči Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; ācārya — Advaita Ācārya; kare — činí; prabhu-jñāna — považování za svého Pána; āpanāke — sobě; karena — činí; tāṅra — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dāsa — jako služebník; abhimāna — pojetí.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya však považuje Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua za svého Pána a sebe za Jeho služebníka.

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu vysvětluje Rūpa Gosvāmī nesmírně vznešenou povahu oddané služby:

brahmānando bhaved eṣa
cet parārdha-guṇī-kṛtaḥ
naiti bhakti-sukhāmbhodheḥ
paramāṇu-tulām api

„I kdyby byla transcendentální blaženost z realizace neosobního Brahmanu znásobena miliardou, stále by se nemohla srovnat ani s atomem z oceánu bhakti neboli transcendentální služby.“ (B.r.s. 1.1.38) Podobně i Bhāvārtha-dīpika uvádí:

tvat-kathāmṛta-pāthodhau
viharanto mahā-mudaḥ
kurvanti kṛtinaḥ kecic
catur-vargaṁ tṛṇopamam

„Pro ty, kdo nacházejí potěšení v transcendentálních tématech pojednávajících o Nejvyšší Osobnosti Božství, nejsou čtyři stupně realizace – náboženství, ekonomický rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození – dohromady ničím víc než stéblem slámy ve srovnání se štěstím z naslouchání o transcendentálních činnostech Pána.“ Ti, kdo se věnují transcendentální službě lotosovým nohám Śrī Kṛṣṇy, jsou lehčí o všechny hmotné požitky, a tak je vůbec nepřitahují hovory o neosobním monismu. V Padma Purāṇě je v souvislosti s popisem slávy měsíce Kārttiku řečeno, že oddaní se modlí takto:

varaṁ deva mokṣaṁ na mokṣāvadhiṁ vā
na cānyaṁ vṛṇe 'haṁ vareśād apīha
idaṁ te vapur nātha gopāla-bālaṁ
sadā me manasy āvirāstāṁ kim anyaiḥ
kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat tvayā mocitau bhakti-bhājau kṛtau ca
tathā prema-bhaktiṁ svakāṁ me prayaccha
na mokṣe graho me ’sti dāmodareha

„Můj drahý Pane, neustále vzpomínat na Tvoje dětské zábavy ve Vrindávanu je pro nás mnohem lepší než se snažit splynout s neosobním Brahmanem. Během těchto zábav jsi osvobodil dva Kuverovy syny a učinil jsi z nich své velké oddané. A tak si i já přeji, abys mne místo osvobození obdaroval takovou oddaností Tobě.“ V písmu Hayaśīrṣīya-śrī-nārāyaṇa-vyūha-stava, v kapitole nazvané Nārāyaṇa-stotra, se píše:

na dharmaṁ kāmam arthaṁ vā
mokṣaṁ vā vara-deśvara
prārthaye tava pādābje
dāsyam evābhikāmaye

„Můj drahý Pane, nestojím o to být zbožným člověkem nebo pánem ekonomického rozvoje či smyslového požitku, a ani netoužím po osvobození. I když mi to vše můžeš dát, protože jsi ten nejvyšší dárce požehnání, o tyto věci se nemodlím. Modlím se pouze o to, abych mohl být vždy služebníkem Tvých lotosových nohou.“ Nṛsiṁhadeva nabídl Prahlādovi Mahārājovi veškerá požehnání, ale ten žádné z nich nepřijal, protože se chtěl věnovat pouze službě lotosovým nohám Pána. Každý čistý oddaný chce být požehnán stejně jako Prahlāda Mahārāja pouze oddanou službou. Oddaní také vzdávají úctu Hanumānovi, který vždy sloužil Pánu Rāmovi. Velký oddaný Hanumān se modlí:

bhava-bandha-cchide tasyai
spṛhayāmi na muktaye
bhavān prabhur ahaṁ dāsa
iti yatra vilupyate

„Netoužím dosáhnout osvobození nebo splynout se září Brahmanu, protože tam je postavení Pánova služebníka zcela ztraceno.“ Podobně i v Nārada-pañcarātře se říká:

dharmārtha-kāma-mokṣeṣu
necchā mama kadācana
tvat-pāda-paṅkajasyādho
jīvitaṁ dīyatāṁ mama

„Nechci žádné ze čtyř vyhledávaných postavení. Jediné, po čem toužím, je být služebníkem lotosových nohou Pána.“ Král Kulaśekhara se ve své slavné knize Mukunda-mālā-stotra modlí:

nāhaṁ vande tava caraṇayor dvandvam advandva-hetoḥ
kumbhī-pākaṁ gurum api hare nārakaṁ nāpanetum
ramyā-rāmā-mṛdu-tanu-latā-nandane nābhirantuṁ
bhāve bhāve hṛdaya-bhavane bhāvayeyaṁ bhavantam

„Můj Pane, neuctívám Tě proto, abych byl vysvobozen z tohoto zajetí hmoty nebo abych se zachránil před pekelnými podmínkami hmotného bytí, ani se nikdy nemodlím o krásnou manželku, se kterou bych si užíval v příjemných zahradách. Přeji si jen, abych mohl neustále zakoušet úplnou extázi ve službě Tobě.“ (M.m.s. 4) Ve třetím a čtvrtém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu najdeme také mnoho případů, kdy se oddaní modlí k Pánu pouze o to, aby Mu mohli sloužit, a o nic víc (Bhāg. 3.4.15, 3.25.34, 3.25.36, 4.8.22, 4.9.10 a 4.20.24).

Verš

sei abhimāna-sukhe āpanā pāsare
‘kṛṣṇa-dāsa’ hao — jīve upadeśa kare

Synonyma

sei — toto; abhimāna-sukhe — radostí z této nálady; āpanā — sebe; pāsare — zapomíná; kṛṣṇa-dāsa hao — jste služebníci Pána Kṛṣṇy; jīve — živé bytosti; upadeśa kare — poučuje.

Překlad

Radostí z této nálady se úplně zapomíná a všechny živé bytosti učí: „Jste služebníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Význam

Transcendentální oddaná služba Nejvyšší Osobnosti Božství je tak extatická, že dokonce i samotný Pán hraje roli oddaného. Zapomíná, že On sám je nejvyšší, a osobně učí celý svět, jak sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

kṛṣṇa-dāsa-abhimāne ye ānanda-sindhu
koṭī-brahma-sukha nahe tāra eka bindu

Synonyma

kṛṣṇa-dāsa-abhimāne — pod dojmem, že je služebníkem Kṛṣṇy; ye — tento; ānanda-sindhu — oceán transcendentální blaženosti; koṭī-brahma-sukha — transcendentální blaženost ze splynutí s Absolutním znásobená deseti milióny; nahe — ne; tāra — oceánu transcendentální blaženosti; eka — jedna; bindu — kapka.

Překlad

Pojetí služby Śrī Kṛṣṇovi vytváří v duši takový oceán štěstí, že štěstí pocházející ze splynutí s Absolutním se nedá přirovnat ani ke kapce z tohoto oceánu, i kdyby se znásobilo deseti milióny.

Verš

muñi ye caitanya-dāsa āra nityānanda
dāsa-bhāva-sama nahe anyatra ānanda

Synonyma

muñi — já; ye — že; caitanya-dāsa — služebník Pána Caitanyi; āra — a; nityānanda — Pána Nityānandy; dāsa-bhāva — náladě služebníka; sama — vyrovná se; nahe — ne; anyatra — kdekoliv jinde; ānanda — transcendentální blaženost.

Překlad

Říká: „Nityānanda a Já jsme služebníci Pána Caitanyi.“ Nikde jinde neexistuje tolik radosti jako v náladě služebníka.

Verš

parama-preyasī lakṣmī hṛdaye vasati
teṅho dāsya-sukha māge kariyā minati

Synonyma

parama-preyasī — nejmilovanější; lakṣmī — bohyně štěstí; hṛdaye — na hrudi; vasati — sídlo; teṅho — ona; dāsya-sukha — štěstí z toho, že je služebnice; māge — prosí; kariyā — skládající; minati — modlitby.

Překlad

Nejmilovanější bohyně štěstí sídlí na hrudi Śrī Kṛṣṇy, a přesto i ona vroucně prosí o štěstí, které lze zažít při službě u Jeho nohou.

Verš

dāsya-bhāve ānandita pāriṣada-gaṇa
vidhi, bhava, nārada āra śuka, sanātana

Synonyma

dāsya-bhāve — v náladě služebníka; ānandita — velice šťastní; pāriṣada-gaṇa — všichni společníci; vidhi — Pán Brahmā; bhava — Pán Śiva; nārada — velký mudrc Nārada; āra — a; śuka — Śukadeva Gosvāmī; sanātana — a Sanātana Kumāra.

Překlad

Všichni společníci Pána Kṛṣṇy, jako je Brahmā, Śiva, Nārada, Śuka a Sanātana Kumāra, jsou v náladě služby naprosto spokojeni.

Verš

nityānanda avadhūta sabāte āgala
caitanyera dāsya-preme ha-ilā pāgala

Synonyma

nityānanda avadhūta — potulný mnich Pán Nityānanda; sabāte — mezi všemi; āgala — nejpřednější; caitanyera dāsya-preme — v emocionální extatické lásce jako služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ha-ilā pāgala — zešílel.

Překlad

Śrī Nityānanda, potulný mnich, je nejpřednějším ze všech společníků Pána Caitanyi. V extázi ze služby Pánu Caitanyovi se pomátl.

Verš

śrīvāsa, haridāsa, rāmadāsa, gadādhara
murāri, mukunda, candraśekhara, vakreśvara
e-saba paṇḍita-loka parama-mahattva
caitanyera dāsye sabāya karaye unmatta

Synonyma

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; rāmadāsa — Rāmadāsa; gadādhara — Gadādhara; murāri — Murāri; mukunda — Mukunda; candraśekhara — Candraśekhara; vakreśvara — Vakreśvara; e-saba — tito všichni; paṇḍita-loka — velice vzdělaní učenci; parama-mahattva — velice oslavovaní; caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dāsye — služba; sabāya — je všechny; karaye unmatta — přivádí k šílenství.

Překlad

Śrīvāsa, Haridāsa, Rāmadāsa, Gadādhara, Murāri, Mukunda, Candraśekhara a Vakreśvara jsou slavní a vzdělaní učenci, ale nálada služebníků Pána Caitanyi je přivádí k extatickému šílenství.

Verš

ei mata gāya, nāce, kare aṭṭahāsa
loke upadeśe, — ‘hao caitanyera dāsa’

Synonyma

ei mata — takto; gāya — zpívají; nāce — tančí; kare — dělají; aṭṭa-hāsa — smějíce se jako blázni; loke — širokou veřejnost; upadeśe — poučují; hao — jen se staňte; caitanyera dāsa — služebníky Pána Caitanyi.

Překlad

A tak tančí, zpívají a smějí se jako blázni, a každého nabádají: „Staňte se milujícími služebníky Pána Caitanyi!“

Verš

caitanya-gosāñi more kare guru jñāna
tathāpiha mora haya dāsa-abhimāna

Synonyma

caitanya-gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; more — vůči Mně; kare — činí; guru-jñāna — považování za duchovního mistra; tathāpiha — přesto; mora — Moje; haya — je; dāsa-abhimāna — nálada Jeho služebníka.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya uvažuje takto: „Pán Caitanya Mě považuje za svého duchovního mistra, ale Já se přitom cítím jako Jeho pouhý služebník.“

Verš

kṛṣṇa-premera ei eka apūrva prabhāva
guru-sama-laghuke karāya dāsya-bhāva

Synonyma

kṛṣṇa-premera — lásky ke Kṛṣṇovi; ei — tento; eka — jeden; apūrva prabhāva — nebývalý vliv; guru — těm, kdo jsou na úrovni duchovního mistra; sama — stejná úroveň; laghuke — méně důležitým; karāya — dělá; dāsya-bhāva — nálada služebníka.

Překlad

Láska ke Kṛṣṇovi má tento jeden neobyčejný účinek: naplňuje nadřízené osoby, osoby ve stejném postavení i podřízené duchem služby Pánu Kṛṣṇovi.

Význam

Oddaná služba je dvojího druhu: pañcarātrika čili cesta usměrňujících zásad a bhāgavata, cesta transcendentální láskyplné služby. Láska k Bohu těch, kteří se řídí usměrňujícími zásadami pañcarātriky, je víceméně na úrovni vznešenosti a úcty, ale uctívání Rādhy a Kṛṣṇy je čistě na úrovni transcendentální lásky. Dokonce i ti, kdo hrají roli Kṛṣṇových nadřízených, využívají možnosti sloužit Mu s transcendentální láskou. Tento služebnický postoj oddaných, kteří vystupují jako nadřízení Pána, je velice těžké pochopit. Ve vztahu s naprostou jedinečností jejich příslušné služby Pánu Kṛṣṇovi ho však lze pochopit velmi snadno. Názorným příkladem takové jedinečnosti je služba matky Yaśody. V podobě Nārāyaṇa Pán přijímá služby jen od svých společníků v roli Jemu rovných nebo podřízených, ale v podobě Pána Kṛṣṇy přijímá zcela samozřejmě i službu od svých otců, učitelů a ostatních starších, kteří jsou Jeho nadřízenými, a stejně tak od sobě rovných či podřízených. To je úžasné.

Verš

ihāra pramāṇa śuna — śāstrera vyākhyāna
mahad-anubhava yāte sudṛḍha pramāṇa

Synonyma

ihāra — tohoto; pramāṇa — důkaz; śuna — prosím slyšte; śāstrera vyākhyāna — popis ve zjevených písmech; mahat-anubhava — jak to vidí velké duše; yāte — což; su-dṛḍha — silný; pramāṇa — důkaz.

Překlad

Jako důkazy si nyní prosím vyslechněte příklady ze zjevených písem, které jsou potvrzené realizacemi velkých duší.

Verš

anyera kā kathā, vraje nanda mahāśaya
tāra sama ‘guru’ kṛṣṇera āra keha naya
śuddha-vātsalye īśvara-jñāna nāhi tāra
tāhākei preme karāya dāsya-anukāra

Synonyma

anyera — o ostatních; — co; kathā — říci; vraje — ve Vrindávanu; nanda mahāśaya — Nanda Mahārāja; tāra sama — jako on; guru — nadřízený; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; āra — další; keha — kdokoliv; naya — ne; śuddha-vātsalye — ve vztahu transcendentální rodičovské lásky; īśvara-jñāna — pojetí Nejvyššího Pána; nāhi — ne; tāra — jeho; tāhākei — jemu; preme — extatická láska; karāya — způsobuje; dāsya-anukāra — náladu služebníka.

Překlad

Ačkoliv pro Pána Kṛṣṇu neexistuje úctyhodnější nadřízená osoba, než je Nanda Mahārāja ve Vradži, jenž si ve své transcendentální rodičovské lásce ani neuvědomuje, že jeho syn je Nejvyšší Osobnost Božství, díky extatické lásce se i on považuje za Kṛṣṇova služebníka. Co potom říci o ostatních?

Verš

teṅho rati-mati māge kṛṣṇera caraṇe
tāhāra śrī-mukha-vāṇī tāhāte pramāṇe

Synonyma

teṅho — on také; rati-mati — náklonnost a připoutanost; māge — prosí; kṛṣṇera caraṇe — k lotosovým nohám Kṛṣṇy; tāhāra — jeho; śrī-mukha-vāṇī — slova z jeho úst; tāhāte — v tom; pramāṇe — důkaz.

Překlad

I on se modlí o oddanost a připoutanost k lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy, a důkazem toho jsou slova z jeho vlastních úst.

Verš

śuna uddhava, satya, kṛṣṇa — āmāra tanaya
teṅho īśvara — hena yadi tomāra mane laya
tathāpi tāṅhāte rahu mora mano-vṛtti
tomāra īśvara-kṛṣṇe hauka mora mati

Synonyma

śuna uddhava — můj drahý Uddhavo, prosím vyslyš mě; satya — pravda; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āmāra tanaya — můj syn; teṅho — On; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; hena — takto; yadi — jestliže; tomāra — tvoje; mane — mysl; laya — bere; tathāpi — přesto; tāṅhāte — Jemu; rahu — nechť je; mora — moje; manaḥ-vṛtti — mentální pochody; tomāra — tvoje; īśvara-kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi, Nejvyššímu Pánu; hauka — nechť je; mora — moje; mati — pozornost.

Překlad

„Prosím poslouchej mě, můj drahý Uddhavo. Kṛṣṇa je ve skutečnosti můj syn, a těchto pocitů vůči Němu se nevzdám, přestože si myslíš, že je Bůh. Kéž je moje mysl připoutaná k tvému Pánu Kṛṣṇovi!“

Verš

manaso vṛttayo naḥ syuḥ
kṛṣṇa-pādāmbujāśrayāḥ
vāco ’bhidhāyinīr nāmnāṁ
kāyas tat-prahvaṇādiṣu

Synonyma

manasaḥ — mysli; vṛttayaḥ — činnosti (myšlení, cítění a chtění); naḥ — naše; syuḥ — nechť je; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; pāda-ambuja — lotosových nohou; āśrayāḥ — ti, kteří nalezli útočiště u; vācaḥ — slova; abhidhāyinīḥ — vyslovování; nāmnām — Jeho svatých jmen; kāyaḥ — tělo; tat — Jemu; prahvaṇa-ādiṣu — klanění se Mu a tak dále.

Překlad

„Nechť jsou naše mysli připoutané k lotosovým nohám tvého Pána Kṛṣṇy, nechť naše jazyky zpívají Jeho svaté jméno a naše těla nechť se před Ním klaní.“

Verš

karmabhir bhrāmyamāṇānāṁ
yatra kvāpīśvarecchayā
maṅgalācaritair dānai
ratir naḥ kṛṣṇa īśvare

Synonyma

karmabhiḥ — činnostmi; bhrāmyamāṇānām — těch, kteří putují po tomto hmotném vesmíru; yatra — kdekoliv; kva api — všude; īśvara-icchayā — svrchovanou vůlí Osobnosti Božství; maṅgala-ācaritaiḥ — příznivými činnostmi; dānaiḥ — jako je rozdávání milodarů a dobročinnost; ratiḥ — náklonnost; naḥ — naše; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„Ať pod vlivem své karmy putujeme vůlí Pána kamkoli v hmotném vesmíru, nechť naše příznivé činnosti způsobí, aby naše náklonnost k Pánu Kṛṣṇovi jen rostla.“

Význam

Těmito verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.47.66 – 67) oslovili obyvatelé Vrindávanu v čele s Mahārājem Nandou a jeho společníky Śrī Uddhavu, který přijel z Mathury.

Verš

śrīdāmādi vraje yata sakhāra nicaya
aiśvarya-jñāna-hīna, kevala-sakhya-maya

Synonyma

śrīdāmā-ādi — Kṛṣṇovi přátelé, v čele se Śrīdāmou; vraje — ve Vrindávanu; yata — všichni; sakhāra — přátel; nicaya — skupina; aiśvarya — majestátu; jñāna — poznání; hīna — bez; kevala — čistě; sakhya-maya — bratrská náklonnost.

Překlad

Přátelé Pána Kṛṣṇy ve Vrindávanu, vedení Śrīdāmou, k Němu chovají čistou bratrskou náklonnost, aniž by si byli vědomi Jeho majestátu.

Verš

kṛṣṇa-saṅge yuddha kare, skandhe ārohaṇa
tārā dāsya-bhāve kare caraṇa-sevana

Synonyma

kṛṣṇa-saṅge — s Kṛṣṇou; yuddha kare — zápasí; skandhe — na Jeho ramena; ārohaṇa — šplhání; tārā — oni; dāsya-bhāve — v náladě služebníků Pána Śrī Kṛṣṇy; kare — provádějí; caraṇa-sevana — uctívání lotosových nohou.

Překlad

Třebaže s Ním zápasí a šplhají Mu na ramena, ve služebnické náladě uctívají Jeho lotosové nohy.

Verš

pāda-saṁvāhanaṁ cakruḥ
kecit tasya mahātmanaḥ
apare hata-pāpmāno
vyajanaiḥ samavījayan

Synonyma

pāda-saṁvāhanam — masírování nohou; cakruḥ — prováděli; kecit — někteří z nich; tasya — Pána Kṛṣṇy; mahā-ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; apare — jiní; hata — zničené; pāpmānaḥ — jejichž reakce za hříšný život; vyajanaiḥ — s vějíři v rukách; samavījayan — příjemně ovívali.

Překlad

„Někteří z přátel Śrī Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, Mu masírovali nohy a jiní, jejichž následky za hříšné činy již byly zničeny, Ho ovívali vějíři.“

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.15.17) popisuje, jak si Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma hráli s pasáčky krav poté, co zabili Dhenukāsuru v Tálavanu.

Verš

kṛṣṇera preyasī vraje yata gopī-gaṇa
yāṅra pada-dhūli kare uddhava prārthana
yāṅ-sabāra upare kṛṣṇera priya nāhi āna
tāṅhārā āpanāke kare dāsī-abhimāna

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; preyasī — milované dívky; vraje — ve Vrindávanu; yata — všechny; gopī-gaṇagopī; yāṅra — kterých; pada-dhūli — prach z nohou; kare — činí; uddhava — Uddhava; prārthana — toužení; yāṅ-sabāra — všechny; upare — nad; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; priya — drahý; nāhi — není; āna — kdokoliv jiný; tāṅhārā — všechny; āpanāke — sobě; kare — činí; dāsī-abhimāna — nálada služebnic.

Překlad

Dokonce i gopī, milované přítelkyně Pána Kṛṣṇy ve Vrindávanu, od kterých chtěl Śrī Uddhava získat prach z jejich nohou a které jsou Kṛṣṇovi dražší než kdokoliv jiný, se považují za Kṛṣṇovy služebnice.

Verš

vraja-janārti-han vīra yoṣitāṁ
nija-jana-smaya-dhvaṁsana-smita
bhaja sakhe bhavat-kiṅkarīḥ sma no
jala-ruhānanaṁ cāru darśaya

Synonyma

vraja-jana-ārti-han — ó Ty, který zmírňuješ veškeré utrpení obyvatel Vrindávanu; vīra — ó hrdino; yoṣitām — žen; nija — osobních; jana — společníků; smaya — pýchu; dhvaṁsana — ničící; smita — jehož úsměv; bhaja — uctíváme; sakhe — ó drahý příteli; bhavat-kiṅkarīḥ — Tvoje služebnice; sma — jistě; naḥ — nám; jala-ruha-ānanam — tvář, která vypadá jako lotosový květ; cāru — přitažlivou; darśaya — prosím ukaž.

Překlad

„Ó Pane, který odstraňuješ utrpení obyvatel Vrindávanu! Ó hrdino všech žen! Ó Pane, který svým sladkým a jemným úsměvem ničíš pýchu svých oddaných! Ó příteli! Jsme Tvoje služebnice. Splň prosím naše touhy a ukaž nám svou přitažlivou tvář podobnou lotosu.“

Význam

Tento verš týkající se Kṛṣṇova tance rāsa s gopīmi je citován ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.31.6). Gopī takto zpívaly v odloučení, když Kṛṣṇa během tance opustil jejich společnost.

Verš

api bata madhu-puryām ārya-putro ’dhunāste
smarati sa pitṛ-gehān saumya bandhūṁś ca gopān
kvacid api sa kathāṁ naḥ kiṅkariṇāṁ gṛṇīte
bhujam aguru-sugandhaṁ mūrdhny adhāsyat kadā nu

Synonyma

api — jistě; bata — politováníhodné; madhu-puryām — ve městě Mathuře; ārya-putraḥ — syn Nandy Mahārāje; adhunā — nyní; āste — sídlí; smarati — vzpomíná; saḥ — On; pitṛ-gehān — dění v domě svého otce; saumya — ó velká duše (Uddhavo); bandhūn — své mnohé přátele; ca — a; gopān — pasáčky; kvacit — někdy; api — nebo; saḥ — On; kathām — mluví; naḥ — o nás; kiṅkarīṇām — služebnicích; gṛṇīte — vztahuje; bhujam — ruku; aguru-su-gandham — vonící po aguru; mūrdhni — na hlavy; adhāsyat — položí; kadā — kdy; nu — možná.

Překlad

„Ó Uddhavo! Je to smutné, že Kṛṣṇa sídlí v Mathuře. Vzpomíná si na dění v domě svého otce a na své přátele pasáčky krav? Ó velká duše! Mluví vůbec někdy o nás, Jeho služebnicích? Kdy zase na naše hlavy položí svoji ruku vonící po aguru?“

Význam

Tento verš se objevuje ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.47.21), v části zvané Bhramara-gīta. Takto v naprostém odloučení od Kṛṣṇy zpívala Śrīmatī Rādhārāṇī, když Uddhava přijel do Vrindávanu.

Verš

tāṅ-sabāra kathā rahu, — śrīmatī rādhikā
sabā haite sakalāṁśe parama-adhikā
teṅho yāṅra dāsī haiñā sevena caraṇa
yāṅra prema-guṇe kṛṣṇa baddha anukṣaṇa

Synonyma

tāṅ-sabāragopī; kathā — hovor; rahu — natož; śrīmatī rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; sabā haite — než všechny ostatní; sakala-aṁśe — v každém ohledu; parama-adhikā — nejvznešenější; teṅho — Ona také; yāṅra — jehož; dāsī — služebnicí; haiñā — když se stává; sevena — uctívá; caraṇa — lotosové nohy; yāṅra — jejímž; prema-guṇe — díky projevům lásky; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; baddha — zavázaný; anukṣaṇa — vždy.

Překlad

Co říci o ostatních gopīch, když dokonce i Śrī Rādhikā, která je z nich ve všech ohledech nejvznešenější a která Śrī Kṛṣṇu navždy spoutala svými projevy lásky, slouží Jeho nohám jako služebná?

Verš

hā nātha ramaṇa preṣṭha
kvāsi kvāsi mahā-bhuja
dāsyās te kṛpaṇāyā me
sakhe darśaya sannidhim

Synonyma

— ó; nātha — Můj Pane; ramaṇa — ó Můj manželi; preṣṭha — ó Můj nejdražší; kva asi kva asi — kde jsi, kde jsi; mahā-bhuja — ó Ty, který máš mocné paže; dāsyāḥ — služebnice; te — Ty; kṛpaṇāyāḥ — zkroušené Tvojí nepřítomností; me — Mně; sakhe — ó Můj příteli; darśaya — ukaž; sannidhim — svoji přítomnost.

Překlad

„Ó Můj Pane, ó Můj manželi, ó Můj nejdražší! Ó Pane s mocnými pažemi! Kde jsi? Kde jsi? Ó Můj příteli, zjev se své služebnici, zkroušené Tvojí nepřítomností!“

Význam

Tento verš je citován ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.30.39). Když byl tanec rāsa v plném proudu, Kṛṣṇa všechny gopī opustil a vzal si s sebou jen Śrīmatī Rādhārāṇī. Všechny gopī tehdy naříkaly a Śrīmatī Rādhārāṇī, pyšná na svoje postavení, vyzvala Kṛṣṇu, ať si Ji odnese, kam chce. V tu chvíli Kṛṣṇa zmizel a Śrīmatī Rādhārāṇī začala také naříkat.

Verš

dvārakāte rukmiṇy-ādi yateka mahiṣī
tāṅhārāo āpanāke māne kṛṣṇa-dāsī

Synonyma

dvārakāte — ve Dváraka-dhámu; rukmiṇī-ādi — v čele s Rukmiṇī; yateka — všechny; mahiṣī — královny; tāṅhārāo — všechny také; āpanāke — sebe; māne — považují za; kṛṣṇa-dāsī — služebnice Kṛṣṇy.

Překlad

Ve Dváraka-dhámu se všechny královny v čele s Rukmiṇī také považují za služebnice Pána Kṛṣṇy.

Verš

caidyāya mārpayitum udyata-kārmukeṣu
rājasv ajeya-bhaṭa-śekharitāṅghri-reṇuḥ
ninye mṛgendra iva bhāgam ajāvi-yūthāt
tac chrī-niketa-caraṇo ’stu mamārcanāya

Synonyma

caidyāya — Śiśupālovi; — mně; arpayitum — předat nebo darovat; udyata — pozvednuté; kārmukeṣu — jejichž luky a šípy; rājasu — mezi králi vedenými Jarāsandhou; ajeya — neporazitelných; bhaṭa — vojáků; śekharita-aṅghri-reṇuḥ — prach z jehož lotosových nohou je korunou; ninye — unesl násilím; mṛga-indraḥ — lev; iva — jako; bhāgam — podíl; aja — koz; avi — a ovcí; yūthāt — z jejich středu; tat — to; śrī-niketa — útočiště bohyně štěstí; caraṇaḥ — lotosové nohy; astu — nechť jsou; mama — moje; arcanāya — pro uctívání.

Překlad

„Když byli Jarāsandha a ostatní králové s pozdviženými zbraněmi připraveni darovat mě Śiśupālovi, On mě násilím unesl z jejich středu, jako si lev odnese svůj podíl koz a ovcí. Prach z Jeho lotosových nohou je proto korunou na hlavách neporazitelných bojovníků. Nechť jsou tyto lotosové nohy, útočiště bohyně štěstí, předmětem mého uctívání.“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.83.8) vyslovila královna Rukmiṇī.

Verš

tapaś carantīm ājñāya
sva-pāda-sparśanāśayā
sakhyopetyāgrahīt pāṇiṁ
sāhaṁ tad-gṛha-mārjanī

Synonyma

tapaḥ — askezi; carantīm — provádějící; ājñāya — vědoucí; sva-pāda-sparśana — dotknout se Jeho lotosových nohou; āśayā — s touhou; sakhyā — se svým přítelem Arjunou; upetya — poté, co přišel; agrahīt — přijal; pāṇim — moji ruku; — tato žena; aham — já; tat — Jeho; gṛha-mārjanī — služka uklízející v domě.

Překlad

„Jelikož věděl, že provádím askezi s přáním dotknout se Jeho nohou, přišel se svým přítelem Arjunou a přijal moji ruku. Přesto však nejsem nic víc než služka zametající podlahu v domě Śrī Kṛṣṇy.“

Význam

Předchozí i tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.83.11) se týkají setkání žen kuruovské a yaduovské dynastie u Samanta-paňčaky. Tehdy takto k Draupadī promluvila Kṛṣṇova královna jménem Kālindī.

Verš

ātmārāmasya tasyemā
vayaṁ vai gṛha-dāsikāḥ
sarva-saṅga-nivṛttyāddhā
tapasā ca babhūvima

Synonyma

ātmārāmasya — Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je spokojený sám v sobě; tasya — Jeho; imāḥ — všechny; vayam — my; vai — jistě; gṛha-dāsikāḥ — služebné v domě; sarva — veškeré; saṅga — společnosti; nivṛttyā — zcela zbaveny; addhā — přímo; tapasā — díky askezi; ca — také; babhūvima — staly jsme se.

Překlad

„Díky askezi a zřeknutí se všech pout jsme se staly služebnými v domě Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je spokojený sám v sobě.

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.83.39) pronesla před Draupadī během stejné události jedna z Kṛṣṇových královen, Lakṣmaṇā.

Verš

ānera ki kathā, baladeva mahāśaya
yāṅra bhāva — śuddha-sakhya-vātsalyādi-maya

Synonyma

ānera — o ostatních; ki kathā — co říci; baladeva — Pán Baladeva; mahāśaya — Nejvyšší Osobnost; yāṅra — Jeho; bhāva — emoce; śuddha-sakhya — čisté přátelství; vātsalya-ādi-maya — s nádechem rodičovské lásky.

Překlad

Co říci o ostatních, když i Pán Baladeva, Nejvyšší Osobnost Božství, oplývá pocity čistého přátelství a rodičovské lásky?

Význam

Pán Baladeva obvykle jednal jako Kṛṣṇův věčný služebník, třebaže se zjevil ještě před narozením Kṛṣṇy, a byl proto Kṛṣṇovým úctyhodným starším bratrem. V duchovním světě vládnou všem Vaikuṇṭhám čtveřice Kṛṣṇových expanzí, známé jako catur-vyūha. Jedná se o přímé expanze Baladevy. Osobitým rysem Nejvyššího Pána je, že každý v duchovním světě se považuje za Jeho služebníka. Podle společenských konvencí může být Kṛṣṇovi někdo nadřízený, ale ve skutečnosti Mu každý slouží. Na žádné planetě v duchovním ani hmotném světě proto není nikdo schopen Pána Kṛṣṇu překonat nebo od Něho vyžadovat službu. Každý naopak slouží Jemu. Čím více se tedy někdo zaměstná službou Pánu Kṛṣṇovi, tím je důležitější, a naopak, čím méně kdo Kṛṣṇovi transcendentálně slouží, tím více na sebe přivolává neštěstí v podobě znečištění hmotou. V hmotném světě se sice materialisté snaží s Bohem splynout nebo s Ním soupeřit, ale ve skutečnosti Mu každý přímo či nepřímo slouží. Čím více někdo zapomíná na službu Kṛṣṇovi, tím více je považován za umírajícího. Když tedy osoba rozvine čisté vědomí Kṛṣṇy, okamžitě rozvine svůj věčný služebnický vztah s Kṛṣṇou.

Verš

teṅho āpanāke karena dāsa-bhāvanā
kṛṣṇa-dāsa-bhāva vinu āche kona janā

Synonyma

teṅho — On také; āpanāke — sebe; karena — činí; dāsa-bhāvanā — považování se za služebníka; kṛṣṇa-dāsa-bhāva — nálada služebníka Kṛṣṇy; vinu — bez; āche — je; kona — která; janā — osoba.

Překlad

On se také považuje za služebníka Pána Kṛṣṇy. Kdo se tedy nepovažuje za Kṛṣṇova služebníka?

Verš

sahasra-vadane yeṅho śeṣa-saṅkarṣaṇa
daśa deha dhari’ kare kṛṣṇera sevana

Synonyma

sahasra-vadane — s tisíci úst; yeṅho — ten, kdo; śeṣa-saṅkarṣaṇa — Pán Śeṣa, inkarnace Saṅkarṣaṇa; daśa — deset; deha — těl; dhari' — přijímající; kare — vykonává; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sevana — službu.

Překlad

Śeṣa neboli Saṅkarṣaṇa s tisíci úst slouží Pánu Śrī Kṛṣṇovi v deseti podobách.

Verš

ananta brahmāṇḍe rudra — sadāśivera aṁśa
guṇāvatāra teṅho, sarva-deva-avataṁsa

Synonyma

ananta — neomezeně mnoho; brahmāṇḍe — ve vesmírech; rudra — Pán Śiva; sadāśivera aṁśa — nedílná část Sadāśivy; guṇa-avatāra — inkarnace kvality; teṅho — on také; sarva-deva-avataṁsa — ozdoba všech polobohů.

Překlad

Rudra, který je expanzí Sadāśivy a který se zjevuje v neomezeně mnoha vesmírech, je také guṇāvatārem (kvalitativní inkarnací) a ozdobou všech polobohů v těchto vesmírech.

Význam

Existuje jedenáct expanzí Rudry neboli Pána Śivy: Ajaikapāt, Ahibradhna, Virūpākṣa, Raivata, Hara, Bahurūpa, Devaśreṣṭha Tryambaka, Sāvitra, Jayanta, Pināki a Aparājita. Vedle těchto expanzí má Rudra ještě osm podob, zvaných země, voda, oheň, vzduch, éter, slunce, měsíc a soma-yājī. Všichni tito Rudrové mají obvykle pět tváří, tři oči a deset rukou. Někdy bývá také Rudra přirovnáván k Brahmovi a považován za obyčejnou živou bytost. Když je však Rudra popisován jako částečná expanze Nejvyšší Osobnosti Božství, je přirovnáván k Śeṣovi. Pán Śiva je tedy expanzí Pána Viṣṇua a ve své schopnosti ničit stvoření je zároveň jednou z živých bytostí. Jako expanze Pána Viṣṇua se nazývá Hara a je transcendentální vůči hmotným kvalitám. Je-li však ve styku s tamo-gunou, vypadá to, jako že je kvalitami hmotné přírody znečištěn. To je vysvětleno ve Śrīmad-Bhāgavatamu a Brahma-saṁhitě. V desátém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu stojí, že se Pán Rudra neustále sdružuje s hmotnou přírodou v jejím neutrálním, neprojeveném stavu. Když ale dojde k rozrušení kvalit hmotné přírody, sdružuje se s ní na dálku. V Brahma-saṁhitě se vztah mezi Viṣṇuem a Pánem Śivou přirovnává ke vztahu mléka a jogurtu. Mléko se přidáním jistých přísad změní v jogurt, ale přestože mají jogurt i mléko stejné složky, chovají se různě. Pán Śiva je expanzí Pána Viṣṇua, ale protože se podílí na ničení vesmírného projevu, je považován za přeměněného, jako mléko, které se promění v jogurt. Z Purāṇ se dozvídáme, že se Śiva zjeví někdy z hlav Brahmy a někdy z hlavy Viṣṇua. Ničitel Rudra se rodí ze Saṅkarṣaṇa a z konečného ohně, aby spálil celé stvoření. Ve Vāyu Purāṇě se nachází popis Sadāśivy na jedné z Vaikuṇṭh. Tento Sadāśiva je přímou expanzí podoby Pána Kṛṣṇy určené k zábavám. Říká se, že Sadāśiva (Pán Śambhu) je expanzí Sadāśivy z Vaikuṇṭh (Pána Viṣṇua) a Jeho společnice Mahāmāyā je expanzí Ramā-devī neboli Lakṣmī. Mahāmāyā je původem či rodištěm hmotné přírody.

Verš

teṅho karena kṛṣṇera dāsya-pratyāśa
nirantara kahe śiva, ‘muñi kṛṣṇa-dāsa’

Synonyma

teṅho — on; karena — činí; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; dāsya-pratyāśa — očekávání, že bude služebníkem; nirantara — neustále; kahe — říká; śiva — Pán Śiva; muñi — já; kṛṣṇa-dāsa — služebník Kṛṣṇy.

Překlad

On také touží jen po tom být služebníkem Pána Kṛṣṇy. Śrī Sadāśiva vždy říká: „Jsem Kṛṣṇův služebník.“

Verš

kṛṣṇa-preme unmatta, vihvala digambara
kṛṣṇa-guṇa-līlā gāya, nāce nirantara

Synonyma

kṛṣṇa-preme — v extatické lásce ke Kṛṣṇovi; unmatta — téměř šílený; vihvala — poblouzněný; digambara — bez oblečení; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; guṇa — vlastnosti; līlā — zábavy; gāya — opěvuje; nāce — tančí; nirantara — neustále.

Překlad

Je omámen a poblouzněn extatickou láskou k Pánu Kṛṣṇovi, neustále tančí bez oblečení a opěvuje vlastnosti a zábavy Pána Kṛṣṇy.

Verš

pitā-mātā-guru-sakhā-bhāva kene naya
kṛṣṇa-premera svabhāve dāsya-bhāva se karaya

Synonyma

pitā — otec; mātā — matka; guru — výše postavený učitel; sakhā — přítel; bhāva — emoce; kene naya — nechť je; kṛṣṇa-premera — lásky ke Kṛṣṇovi; svabhāve — v přirozeném sklonu; dāsya bhāva — v náladě služebníka; se — takto; karaya — jedná.

Překlad

Všechny nálady, ať otce, matky, učitele, či přítele, jsou naplněné služebnickými pocity. To je povaha lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

eka kṛṣṇa — sarva-sevya, jagat-īśvara
āra yata saba, — tāṅra sevakānucara

Synonyma

eka kṛṣṇa — jediný Pán Kṛṣṇa; sarva-sevya — hoden služby všech; jagat-īśvara — Pán vesmíru; āra yata saba — všichni ostatní; tāṅra — Jeho; sevaka-anucara — služebníci služebníků.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, jediný vládce a Pán vesmíru, je hoden toho, aby Mu všichni sloužili. Vždyť nikdo ve skutečnosti není nic jiného než služebník Jeho služebníků.

Verš

sei kṛṣṇa avatīrṇa — caitanya-īśvara
ataeva āra saba, — tāṅhāra kiṅkara

Synonyma

sei — tento; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatīrṇa — sestoupil; caitanya-īśvara — Pán Caitanya, Nejvyšší Osobnost Božství; ataeva — proto; āra — ostatní; saba — všichni; tāṅhāra kiṅkara — Jeho služebníci.

Překlad

Ten samý Pán Kṛṣṇa sestoupil jako Pán Caitanya, Nejvyšší Osobnost Božství. Každý je proto Jeho služebník.

Verš

keha māne, keha nā māne, saba tāṅra dāsa
ye nā māne, tāra haya sei pāpe nāśa

Synonyma

keha māne — někdo přijímá; keha māne — někdo nepřijímá; saba tāṅra dāsa — všichni Jeho služebníci; ye māne — ten, kdo nepřijímá; tāra — jeho; haya — je; sei — toto; pāpe — v hříšném jednání; nāśa — zničení.

Překlad

Někdo Ho přijímá a někdo ne, to ale nic nemění na tom, že každý je Jeho služebník. Toho, kdo Ho nepřijímá, však zničí jeho vlastní hříšné jednání.

Význam

S tím, jak živá bytost zapomene na své věčné přirozené postavení, připravuje se, že si bude užívat hmotných zdrojů. Někdy je také svedena myšlenkou, že služba Nejvyšší Osobnosti Božství není absolutní činností. Jinými slovy, myslí si, že vedle služby Pánu je tu ještě mnoho jiných činností, které může živá bytost dělat. Takový hlupák ale neví, že v jakémkoliv postavení se přímo či nepřímo podílí na službě Nejvyššímu Pánu. Skutečnost je, že pokud se člověk nebude věnovat službě Pánu, bude zatížen samými nepříznivými činnostmi, protože služba Nejvyššímu Pánu, Pánu Caitanyovi, je přirozeným postavením nekonečně malých živých bytostí. Právě proto, že je živá bytost nekonečně malá, přitahují ji svody hmotného požitku a snaží se užívat si hmoty, přičemž zapomíná na svoje přirozené postavení. Když je však její spící vědomí Kṛṣṇy probuzeno, přestane sloužit hmotě a začne sloužit Pánu. Jinak řečeno, když zapomeneme na svoje přirozené postavení, vystupujeme v roli pánů hmotné přírody. Dokonce i tehdy však zůstáváme služebníky Nejvyššího Pána, ale v nezpůsobilém neboli znečištěném stavu.

Verš

caitanyera dāsa muñi, caitanyera dāsa
caitanyera dāsa muñi, tāṅra dāsera dāsa

Synonyma

caitanyera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dāsa — služebník; muñi — Já; caitanyera dāsa — služebník Pána Caitanyi; caitanyera dāsa muñi — jsem služebníkem Caitanyi Mahāprabhua; tāṅra dāsera dāsa — služebník Jeho služebníka.

Překlad

„Jsem služebník Pána Caitanyi, služebník Pána Caitanyi. Jsem služebník Pána Caitanyi a služebník Jeho služebníků.“

Verš

eta bali’ nāce, gāya, huṅkāra gambhīra
kṣaṇeke vasilā ācārya haiñā susthira

Synonyma

eta bali' — když to říká; nāce — tančí; gāya — zpívá; huṅkāra — hlasité zvuky; gambhīra — hluboké; kṣaṇeke — v okamžiku; vasilā — usedá; ācārya — Advaita Ācārya; haiñā su-sthira — velice trpělivě.

Překlad

Když to Advaita Prabhu pronáší, tančí a hlasitě zpívá. Vzápětí se však v tichosti posadí.

Verš

bhakta-abhimāna mūla śrī-balarāme
sei bhāve anugata tāṅra aṁśa-gaṇe

Synonyma

bhakta-abhimāna — považovat se za oddaného; mūla — původ; śrī-balarāme — v Pánu Balarāmovi; sei bhāve — v této extázi; anugata — následovníci; tāṅra aṁśa-gaṇe — všechny Jeho nedílné části.

Překlad

Zdrojem služebnické nálady je ve skutečnosti Pán Balarāma. Všechny úplné expanze, které po Něm následují, jsou touto extází ovlivněné.

Verš

tāṅra avatāra eka śrī-saṅkarṣaṇa
bhakta bali’ abhimāna kare sarva-kṣaṇa

Synonyma

tāṅra avatāra — Jeho inkarnace; eka — jedna; śrī-saṅkarṣaṇa — Pán Saṅkarṣaṇa; bhakta bali' — jako oddaný; abhimāna — nálada; kare — činí; sarva- kṣaṇa — vždy.

Překlad

Pán Saṅkarṣaṇa, který je jednou z Jeho inkarnací, se vždy považuje za oddaného.

Verš

tāṅra avatāra āna śrī-yuta lakṣmaṇa
śrī-rāmera dāsya tiṅho kaila anukṣaṇa

Synonyma

tāṅra avatāra — Jeho inkarnace; āna — další; śrī-yuta — s veškerou krásou a majestátem; lakṣmaṇa — Pán Lakṣmaṇa; śrī-rāmera — Rāmacandry; dāsya — služebnictví; tiṅho — On; kaila — konal; anukṣaṇa — vždy.

Překlad

Další z Jeho inkarnací, krásný a vznešený Lakṣmaṇa, bez ustání slouží Pánu Rāmovi.

Verš

saṅkarṣaṇa-avatāra kāraṇābdhi-śāyī
tāṅhāra hṛdaye bhakta-bhāva anuyāyī

Synonyma

saṅkarṣaṇa-avatāra — inkarnace Pána Saṅkarṣaṇa; kāraṇa-abdhi-śāyī — Pán Viṣṇu ležící v Příčinném oceánu; tāṅhāra — Jeho; hṛdaye — v srdci; bhakta-bhāva — nálada oddaného; anuyāyī — proto.

Překlad

A protože je Viṣṇu ležící v Příčinném oceánu inkarnací Pána Saṅkarṣaṇa, je nálada oddaného neustále přítomná v Jeho srdci.

Verš

tāṅhāra prakāśa-bheda, advaita-ācārya
kāya-mano-vākye tāṅra bhakti sadā kārya

Synonyma

tāṅhāra — Jeho; prakāśa-bheda — oddělená expanze; advaita-ācārya — Śrī Advaita Ācārya; kāya-manaḥ-vākye — svým tělem, myslí a slovy; tāṅra — Jeho; bhakti — oddanost; sadā — vždy; kārya — předepsaná povinnost.

Překlad

Advaita Ācārya je Jeho oddělená expanze a vždy se věnuje oddané službě svými myšlenkami, slovy a činy.

Verš

vākye kahe, ‘muñi caitanyera anucara’
muñi tāṅra bhakta — mane bhāve nirantara

Synonyma

vākye — slovy; kahe — říká; muñi — Já jsem; caitanyera anucara — následovník Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; muñi — Já; tāṅra — Jeho; bhakta — oddaný; mane — ve své mysli; bhāve — v tomto stavu; nirantara — vždy.

Překlad

Prohlašuje: „Jsem služebník Pána Caitanyi,“ a v mysli vždy uvažuje: „Jsem Jeho oddaný.“

Verš

jala-tulasī diyā kare kāyāte sevana
bhakti pracāriyā saba tārilā bhuvana

Synonyma

jala-tulasī — vodu z Gangy a lístky tulasī; diyā — obětující společně; kare — činí; kāyāte — tělem; sevana — uctívání; bhakti — nauku o oddané službě; pracāriyā — kázající; saba — celý; tārilā — vysvobodil; bhuvana — vesmír.

Překlad

Vlastním tělem Pána uctíval obětováním vody z Gangy a lístků tulasī, a kázáním oddané služby vysvobodil celý vesmír.

Verš

pṛthivī dharena yei śeṣa-saṅkarṣaṇa
kāya-vyūha kari’ karena kṛṣṇera sevana

Synonyma

pṛthivī — planety; dharena — drží; yei — ten, který; śeṣa-saṅkarṣaṇa — Pán Śeṣa Saṅkarṣaṇa; kāya-vyūha kari' — expandující se do různých těl; karena — vykonává; kṛṣṇera sevana — službu Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

Śeṣa Saṅkarṣaṇa, který na svých hlavách udržuje všechny planety, se expanduje do různých těl, aby mohl sloužit Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

ei saba haya śrī-kṛṣṇera avatāra
nirantara dekhi sabāra bhaktira ācāra

Synonyma

ei saba — tito všichni; haya — jsou; śrī-kṛṣṇera avatāra — inkarnace Pána Kṛṣṇy; nirantara — neustále; dekhi — vidím; sabāra — všech; bhaktira ācāra — chování oddaných.

Překlad

Ti všichni jsou inkarnacemi Pána Kṛṣṇy, a přesto vidíme, že se stále chovají jako oddaní.

Verš

e-sabāke śāstre kahe ‘bhakta-avatāra’
‘bhakta-avatāra’-pada upari sabāra

Synonyma

e-sabāke — je všechny; śāstre — písma; kahe — nazývají; bhakta-avatāra — inkarnace v podobě oddaných; bhakta-avatāra — inkarnace v podobě oddaného; pada — postavení; upari sabāra — nade všemi ostatními úrovněmi.

Překlad

Písma je nazývají inkarnacemi v podobě oddaných (bhakta-avatāra). Tyto inkarnace stojí nade všemi ostatními.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se zjevuje v různých inkarnacích, ale Jeho příchod v podobě oddaného je pro podmíněné duše mnohem užitečnější než ostatní inkarnace s veškerým jejich majestátem. Někdy je podmíněná duše zmatena, když se snaží pochopit inkarnaci Boha projevující úplný majestát. Když se zjevil Pán Kṛṣṇa, prováděl mnoho neobvyklých činností a někteří materialisté Ho špatně pochopili, ale když se zjevil jako Pán Caitanya, nedával tolik najevo svůj majestát, a tak bylo méně podmíněných duší zmateno. Mnoho hlupáků se kvůli svému špatnému pochopení Pána považuje za inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, ale výsledkem toho je, že se po opuštění současného hmotného těla stanou šakaly. V nižších životních druzích se za trest musí narodit lidé, kteří nechápou, co inkarnace skutečně znamená. Podmíněné duše, které jsou pod vlivem falešného ega nafoukané a které se snaží být totožné s Nejvyšším Pánem, se stávají māyāvādīmi.

Verš

eka-mātra ‘aṁśī’ — kṛṣṇa, ‘aṁśa’ — avatāra
aṁśī aṁśe dekhi jyeṣṭha-kaniṣṭha-ācāra

Synonyma

eka-mātra — pouze jeden; aṁśī — zdroj všech inkarnací; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; aṁśa — části; avatāra — inkarnace; aṁśī — je zdrojem všech inkarnací; aṁśe — v inkarnaci; dekhi — vidíme; jyeṣṭha — jako nadřízený; kaniṣṭha — a jako podřízený; ācāra — chování.

Překlad

Pán Kṛṣṇa je zdrojem všech inkarnací a všichni ostatní jsou Jeho části nebo částečné inkarnace. Vidíme, že celek a část se k sobě chovají jako nadřízený a podřízený.

Verš

jyeṣṭha-bhāve aṁśīte haya prabhu-jñāna
kaniṣṭha-bhāve āpanāte bhakta-abhimāna

Synonyma

jyeṣṭha-bhāve — v náladě nadřízeného; aṁśīte — v původním zdroji všech inkarnací; haya — je; prabhu-jñāna — poznání o tom, že je vládce; kaniṣṭha-bhāve — v náladě podřízeného; āpanāte — v sobě; bhakta-abhimāna — nálada oddaného.

Překlad

Když se zdroj všech inkarnací považuje za vládce, je v náladě nadřízeného, a když se považuje za oddaného, je v náladě podřízeného.

Význam

Zlomek určité věci se nazývá část a to, z čeho tato část pochází, se nazývá celek. Zlomek neboli část je tedy v celku zahrnut. Pán je celkem a oddaný je částí neboli zlomkem. To je vztah mezi Pánem a Jeho oddaným. Existují také různé úrovně oddaných, kteří jsou považováni za vyšší nebo nižší. Je-li oddaný na vyšší úrovni, nazývá se prabhu, a je-li níže postavený, nazývá se bhakta neboli oddaný. Kṛṣṇa je svrchovaným celkem a Baladeva se všemi inkarnacemi Viṣṇua jsou Jeho zlomky. Pán Kṛṣṇa si je proto vědom svého nadřazeného postavení a všechny inkarnace Viṣṇua jsou si vědomy svého postavení oddaných.

Verš

kṛṣṇera samatā haite baḍa bhakta-pada
ātmā haite kṛṣṇera bhakta haya premāspada

Synonyma

kṛṣṇera — s Pánem Kṛṣṇou; samatā — rovnocennost; haite — než to; baḍa — větší; bhakta-pada — postavení oddaného; ātmā haite — než Jeho vlastní Já; kṛṣṇera — Pána Śrī Kṛṣṇy; bhakta — oddaný; haya — je; prema-āspada — objekt lásky.

Překlad

Postavení oddaného je vyšší než rovnocennost s Pánem Kṛṣṇou, protože oddaní jsou Pánu Kṛṣṇovi dražší než Jeho vlastní Já.

Význam

Pojetí totožnosti s Nejvyšší Osobností Božství je oproti pojetí věčné služby Pánu podřízené, protože Pán Kṛṣṇa chová větší náklonnost ke svým oddaným než ke svému vlastnímu Já. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.68) Pán jasně říká:

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api

„Oddaní jsou Moje srdce a Já jsem srdcem svých oddaných. Moji oddaní neznají nikoho jiného než Mě a také Já neznám nikoho jiného než své oddané.“ Tak vypadá důvěrný vztah mezi Pánem a Jeho oddanými.

Verš

ātmā haite kṛṣṇa bhakte baḍa kari’ māne
ihāte bahuta śāstra-vacana pramāṇe

Synonyma

ātmā haite — než svoje vlastní Já; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhakte — svého oddaného; baḍa kari' māne — považuje za většího; ihāte — v této souvislosti; bahuta — mnoho; śāstra-vacana — citátů ze zjevených písem; pramāṇe — důkazy.

Překlad

Pán Kṛṣṇa považuje své oddané za větší, než je On sám. V tomto ohledu poskytují písma mnoho důkazů.

Verš

na tathā me priya-tama
ātma-yonir na śaṅkaraḥ
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr
naivātmā ca yathā bhavān

Synonyma

na tathā — ne tolik; me — Můj; priya-tamaḥ — nejdražší; ātma-yoniḥ — Pán Brahmā; na śaṅkaraḥ — ani Śaṅkara (Pán Śiva); na ca — ani; saṅkarṣaṇaḥ — Pán Saṅkarṣaṇa; na — ani; śrīḥ — bohyně štěstí; na — ani; eva — jistě; ātmā — Moje vlastní Já; ca — a; yathā — jako; bhavān — ty.

Překlad

„Ó Uddhavo! Ani Brahmā, ani Śaṅkara, ani Saṅkarṣaṇa, ani Lakṣmī, a dokonce ani Moje vlastní Já Mi není tak drahé jako ty.“

Význam

Verš

kṛṣṇa-sāmye nahe tāṅra mādhuryāsvādana
bhakta-bhāve kare tāṅra mādhurya carvaṇa

Synonyma

kṛṣṇa-sāmye — na stejné úrovni s Kṛṣṇou; nahe — ne; tāṅra — Jeho; mādhurya-āsvādana — vychutnávání sladkosti; bhakta-bhāve — jako oddaný; kare — činí; tāṅra — Jeho; mādhurya carvaṇa — žvýkání sladkého.

Překlad

Ti, kdo se považují za Kṛṣṇovi rovné, nemohou vychutnávat sladkost Pána Kṛṣṇy; tu lze vychutnávat pouze v náladě služby.

Verš

śāstrera siddhānta ei, — vijñera anubhava
mūḍha-loka nāhi jāne bhāvera vaibhava

Synonyma

śāstrera — zjevených písem; siddhānta — závěr; ei — toto; vijñera anubhava — realizace zkušených oddaných; mūḍha-loka — hlupáci a darebáci; nāhi jāne — neznají; bhāvera vaibhava — vznešenost oddanosti.

Překlad

Tyto závěry zjevených písem se neliší od realizací zkušených oddaných. Hlupáci a darebáci však nemohou pochopit, jak vznešené jsou nálady oddanosti.

Význam

Pokud někdo dosáhne osvobození sārūpya, kdy má duchovní podobu zcela shodnou s podobou Viṣṇua, není pro něho možné vychutnávat vztah Kṛṣṇových osobních společníků a příslušné nálady. Oddaní Kṛṣṇy zato někdy ve svých láskyplných vztazích s Kṛṣṇou úplně zapomenou, kdo jsou, a považují se za totožné s Kṛṣṇou, a přesto si vychutnávají ještě silnější transcendentální nálady. Pouze kvůli své hlouposti se lidé snaží stát pány všeho, a zapomínají tak na transcendentální náladu služby Pánu. Když ale člověk opravdu pokročí v duchovním chápání, dokáže transcendentální službu Pánu bez okolků přijmout.

Verš

bhakta-bhāva aṅgīkari’ balarāma, lakṣmaṇa
advaita, nityānanda, śeṣa, saṅkarṣaṇa
kṛṣṇera mādhurya-rasāmṛta kare pāna
sei sukhe matta, kichu nāhi jāne āna

Synonyma

bhakta-bhāva — náladu oddaného; aṅgīkari' — přijímající; balarāma — Pán Balarāma; lakṣmaṇa — Pán Lakṣmaṇa; advaita — Advaita Ācārya; nityānanda — Pán Nityānanda; śeṣa — Pán Śeṣa; saṅkarṣaṇa — Pán Saṅkarṣaṇa; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mādhurya — transcendentální blaženost; rasa-amṛta — nektar této chuti; kare pāna — pijí; sei sukhe — v tomto štěstí; matta — šílení; kichu — cokoliv; nāhi — ne; jāne — znají; āna — jiného.

Překlad

Baladeva, Lakṣmaṇa, Advaita Ācārya, Pán Nityānanda, Pán Śeṣa a Pán Saṅkarṣaṇa si vychutnávají nektarové nálady transcendentální blaženosti Pána Kṛṣṇy tím, že se považují za Jeho oddané a služebníky. To štěstí je přivádí k šílenství, a neznají nic jiného.

Verš

anyera āchuk kārya, āpane śrī-kṛṣṇa
āpana-mādhurya-pāne ha-ilā satṛṣṇa

Synonyma

anyera — jiných; āchuk — nechť je; kārya — starost; āpane — osobně; śrī-kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; āpana-mādhurya — osobní sladkost; pāne — po pití; ha-ilā — stal se; sa-tṛṣṇa — velice dychtivý.

Překlad

Co říci o jiných, když i sám Pán Kṛṣṇa prahne po tom, aby si mohl vychutnat vlastní sladkost?

Verš

svā-mādhurya āsvādite karena yatana
bhakta-bhāva vinu nahe tāhā āsvādana

Synonyma

svā-mādhurya — sladkost sebe sama; āsvādite — ochutnat; karena yatana — se snaží; bhakta-bhāva — nálady oddaného; vinu — bez; nahe — není; tāhā — toto; āsvādana — ochutnávání.

Překlad

A přestože se o to snaží, nemůže svou sladkost vychutnat, aniž by přijal nálady oddaného.

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa chtěl vychutnávat transcendentální nálady oddaného, a tak přijal roli oddaného a zjevil se jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.

Verš

bhakta-bhāva aṅgīkari’ hailā avatīrṇa
śrī-kṛṣṇa-caitanya-rūpe sarva-bhāve pūrṇa

Synonyma

bhakta-bhāva — extáze oddaného; aṅgīkari' — přijímající; hailā — stal se; avatīrṇa — inkarnoval; śrī-kṛṣṇa-caitanya-rūpe — v podobě Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi; sarva-bhāve pūrṇa — ve všech ohledech úplný.

Překlad

Proto Pán Kṛṣṇa přijal postavení oddaného a sestoupil v podobě Pána Caitanyi, který je ve všech ohledech úplný.

Verš

nānā-bhakta-bhāve karena sva-mādhurya pāna
pūrve kariyāchi ei siddhānta vyākhyāna

Synonyma

nānā-bhakta-bhāve — různé nálady oddaného; karena — dělá; sva-mādhurya pāna — pití svojí vlastní sladkosti; pūrve — dříve; kariyāchi — jsem probíral; ei — tento; siddhānta — závěr; vyākhyāna — vysvětlení.

Překlad

Svoji vlastní sladkost vychutnává skrze různé nálady oddaného. Tento závěr jsem vysvětlil již dříve.

Význam

Pán Caitanya, známý jako Śrī Gaurahari, je ve svém vychutnávání všech nálad – neutrality, služebnictví, přátelství, rodičovské náklonnosti a milenecké lásky – zcela úplný, a to proto, že přijímá extáze oddaných na různých stupních.

Verš

avatāra-gaṇera bhakta-bhāve adhikāra
bhakta-bhāva haite adhika sukha nāhi āra

Synonyma

avatāra-gaṇera — všech inkarnací; bhakta-bhāve — v náladě oddaného; adhikāra — je právo; bhakta-bhāva — nálada oddanosti; haite — než; adhika — větší; sukha — štěstí; nāhi — ne; āra — jakékoliv jiné.

Překlad

Všechny inkarnace mají nárok na nálady oddanosti. Větší blaženost neexistuje.

Význam

Všechny inkarnace Pána Viṣṇua mají právo hrát role služebníků Pána Kṛṣṇy tak, že sestoupí jako oddaní. Když se daná inkarnace vzdá pojetí své božskosti a hraje roli služebníka, užívá si větší chuti v transcendentálních náladách, než když hraje roli Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

mūla bhakta-avatāra śrī-saṅkarṣaṇa
bhakta-avatāra taṅhi advaite gaṇana

Synonyma

mūla — původní; bhakta — oddaného; avatāra — inkarnace; śrī-saṅkarṣaṇa — Pán Śrī Saṅkarṣaṇa; bhakta-avatāra — inkarnace oddaného; taṅhi — jako tato; advaite — Advaita Ācārya; gaṇana — počítání.

Překlad

Původní bhakta-avatāra je Saṅkarṣaṇa a Śrī Advaita se počítá mezi tyto inkarnace.

Význam

Přestože Śrī Advaita Prabhu náleží do kategorie Viṣṇua, projevuje vůči Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi služebnický postoj jako jeden z Jeho společníků. Zjeví-li se Pán Viṣṇu jako služebník, nazývá se inkarnace oddaného Pána Kṛṣṇy. Śrī Saṅkarṣaṇa, inkarnace Viṣṇua v duchovním nebi známém jako větší Vaikuṇṭha, je hlavní ze čtveřice inkarnací a je původní inkarnací oddaného. Projevením Saṅkarṣaṇa je Pán Mahā-Viṣṇu, jenž leží na Příčinném oceánu. On je ta původní Osobnost Božství, která pohlédne na hmotnou i bezprostřední příčinu vesmírného projevu. Advaita Prabhu je přijímán jako inkarnace Mahā-Viṣṇua. Všechny úplné projevy Saṅkarṣaṇa jsou nepřímé expanze Pána Kṛṣṇy. Tato úvaha také činí z Advaity Prabhua věčného služebníka Gaura Kṛṣṇy. Proto je přijímán jako inkarnace oddaného.

Verš

advaita-ācārya gosāñira mahimā apāra
yāṅhāra huṅkāre kaila caitanyāvatāra

Synonyma

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; gosāñira — Pána; mahimā apāra — neomezená sláva; yāṅhāra — jehož; huṅkāre — voláním; kaila — přivedl; caitanya-avatāra — inkarnaci Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Śrī Advaity Ācāryi nezná hranic, protože Jeho upřímné volání zapříčinilo sestoupení Pána Caitanyi na tuto Zemi.

Verš

saṅkīrtana pracāriyā saba jagat tārila
advaita-prasāde loka prema-dhana pāila

Synonyma

saṅkīrtana pracāriyā — kázáním saṅkīrtanu; saba — celý; jagat — vesmír; tārila — osvobodil; advaita-prasāde — milostí Advaity Ācāryi; loka — všichni lidé; prema-dhana pāila — získali bohatství lásky k Bohu.

Překlad

On osvobodil vesmír kázáním saṅkīrtanu. Tak lidé tohoto světa milostí Śrī Advaity získali poklad lásky k Bohu.

Verš

advaita-mahimā ananta ke pāre kahite
sei likhi, yei śuni mahājana haite

Synonyma

advaita-mahimā — sláva Advaity Ācāryi; ananta — neomezená; ke — kdo; pāre — je schopen; kahite — říci; sei — toto; likhi — píši; yei — cokoliv; śuni — slyším; mahājana haite — od autority.

Překlad

Kdo by mohl popsat neomezenou slávu Advaity Ācāryi? Já zde píši jen tolik, kolik jsem se dozvěděl od velkých autorit.

Verš

ācārya-caraṇe mora koṭi namaskāra
ithe kichu aparādha nā labe āmāra

Synonyma

ācārya-caraṇe — u lotosových nohou Advaity Ācāryi; mora — mých; koṭi namaskāra — deset miliónů poklon; ithe — v této souvislosti; kichu — nějaký; aparādha — přestupek; labe — prosím neber; āmāra — můj.

Překlad

Desetmiliónkrát se klaním u lotosových nohou Śrī Advaity Ācāryi. Nepovažuj to prosím za přestupek.

Verš

tomāra mahimā — koṭi-samudra agādha
tāhāra iyattā kahi, — e baḍa aparādha

Synonyma

tomāra mahimā — Tvoje sláva; koṭi-samudra agādha — stejně nezměřitelná jako milióny moří a oceánů; tāhāra — její; iyattā — míra; kahi — říkám; e — toto; baḍa — velký; aparādha — přestupek.

Překlad

Tvoje sláva je nezměřitelná stejně jako milióny oceánů a moří. Mluvit o jejích rozměrech je rozhodně velký přestupek.

Verš

jaya jaya jaya śrī-advaita ācārya
jaya jaya śrī-caitanya, nityānanda ārya

Synonyma

jaya jaya — sláva; jaya — sláva; śrī-advaita ācārya — Śrī Advaitovi Ācāryovi; jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nityānanda — Pánu Nityānandovi; ārya — vznešený.

Překlad

Sláva, sláva Śrī Advaitovi Ācāryovi! Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi a vznešenému Pánu Nityānandovi!

Verš

dui śloke kahila advaita-tattva-nirūpaṇa
pañca-tattvera vicāra kichu śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

dui śloke — ve dvou verších; kahila — popsal; advaita — o Advaitovi; tattva- <->nirūpaṇa — určení pravdy; pañca-tattvera — pěti pravd; vicāra — zvážení; kichu — něco; śuna — prosím slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

Tak jsem ve dvou verších popsal pravdu týkající se Advaity Ācāryi. Nyní, ó oddaní, prosím slyšte o pěti pravdách (pañca-tattvě).

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya- caritāmṛta — kniha jménem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím se stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. Protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole Ādi-līly, Śrī Caitanya-caritāmṛty, kde je popsána sláva Śrī Advaity Ācāryi.