Skip to main content

Bg. 4.3

Verš

sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam

Synonyma

saḥ — stejná; eva — jistě; ayam — tato; mayā — Mnou; te — tobě; adya — dnes; yogaḥ — věda o yoze; proktaḥ — přednesená; purātanaḥ — prastará; bhaktaḥ — oddaný; asi — jsi; me — Můj; sakhā — přítel; ca — také; iti — proto; rahasyam — tajemství; hi — jistě; etat — toto; uttamam — transcendentální.

Překlad

Dnes tutéž dávnou vědu o vztahu s Nejvyšším vykládám tobě, protože jsi Můj oddaný a také Můj přítel, a můžeš tedy proniknout do jejího transcendentálního tajemství.

Význam

Jsou dva druhy lidí — oddaní a démoni. Pán si vybral za příjemce této vznešené nauky Arjunu, protože byl Pánovým oddaným; naproti tomu démon této tajuplné vědě nemůže porozumět. Existuje mnoho verzí Bhagavad-gīty, této velkolepé knihy poznání — některé z nich jsou opatřeny komentáři oddaných a jiné komentáři démonů. Výklady oddaných jsou pravé, zatímco výklady démonů jsou bezcenné. Arjuna přijímá Śrī Kṛṣṇu za Nejvyšší Osobnost Božství a každý komentář ke Gītě, který se drží jeho příkladu, je skutečnou oddanou službou ve prospěch této vznešené vědy. Démoni však nepřijímají Pána Kṛṣṇu takového, jaký je. Místo toho si o Kṛṣṇovi něco vymýšlejí a svádějí čtenáře z cesty Kṛṣṇových pokynů. Před jejich zavádějícími cestami se je třeba mít na pozoru. Každý by se měl snažit následovat učednickou posloupnost pocházející od Arjuny a tak mít z této vznešené vědy v podání Śrīmad Bhagavad-gīty prospěch.