Skip to main content

ВІРШ 18

Text 18

Текст

Text

на̄ртго балер айам урукрама-па̄да-ш́аучам
а̄пах̣ ш́ікга̄-дгр̣тавато вібудга̄дгіпатйам
йо ваі пратіш́рутам р̣те на чікіршад анйад
а̄тма̄нам ан̇ґа манаса̄ харайе ’бгімене
nārtho baler ayam urukrama-pāda-śaucam
āpaḥ śikhā-dhṛtavato vibudhādhipatyam
yo vai pratiśrutam ṛte na cikīrṣad anyad
ātmānam aṅga manasā haraye ’bhimene

Послівний переклад

Synonyms

на  —  ніколи; артгах̣  —  порівняно жодної цінности; балех̣  —   сили; айам  —  це; урукрама-па̄да-ш́аучам  —  вода, якою омито стопи Бога-Особи; а̄пах̣  —  вода; ш́ікга̄-дгр̣таватах̣  —  того, хто окропив нею свою голову; вібудга-адгіпатйам  —  володіння царством півбогів; йах̣  —  той, хто; ваі  —  безперечно; пратіш́рутам  —  обіцяне; р̣те на  —  крім того; чікіршат  —   спробував; анйат  —  нічого іншого; а̄тма̄нам  —  навіть своє тіло; ан̇ґа  —  Нарадо; манаса̄  —  в розумі; харайе  —  Верховному Господеві; абгімене  —  присвятив.

na — never; arthaḥ — of any value in comparison with; baleḥ — of strength; ayam — this; urukrama-pāda-śaucam — the water washed from the feet of the Personality of Godhead; āpaḥ — water; śikhā-dhṛtavataḥ — of one who has kept it on his head; vibudha-adhipatyam — supremacy over the kingdom of the demigods; yaḥ — one who; vai — certainly; pratiśrutam — what was duly promised; ṛte na — besides that; cikīrṣat — tried for; anyat — anything else; ātmānam — even his personal body; aṅga — O Nārada; manasā — within his mind; haraye — unto the Supreme Lord; abhimene — dedicated.

Переклад

Translation

Балі Махараджа, окропивши свою голову водою з лотосових стіп Господа, не думав ні про що інше, крім своєї обіцянки, дарма що духовний вчитель заборонив її виконувати. Щоб не зламати слова і дати Господеві змогу ступити обіцяні три ступені, цар приніс у жертву власне тіло. Для такої особистости навіть здобуте в битві райське царство не становило жодної цінности.

Bali Mahārāja, who put on his head the water washed from the lotus feet of the Lord, did not think of anything besides his promise, in spite of being forbidden by his spiritual master. The king dedicated his own personal body to fulfill the measurement of the Lord’s third step. For such a personality, even the kingdom of heaven, which he conquered by his strength, was of no value.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Балі Махараджа, пожертвою всіх своїх матеріальних володінь прихиливши до себе трансцендентну ласку Господа, заслужив право вступити на Вайкунтгалоку, що давало йому аж ніяк не менші можливості для насолоди, та ще й вічної. Отже, пожертвувавши райське царство, здобуте матеріальною силою, Балі Махараджа нічого не втратив. Іншими словами, коли Господь відбирає в чистого відданого важкозароблені матеріальні набутки і з Своєї ласки дарує натомість можливість вічно, в блаженстві і знанні, виконувати трансцендентне служіння Йому Самому, це слід розцінювати як особливу милість.

Bali Mahārāja, by gaining the transcendental favor of the Lord in exchange for his great material sacrifice, was able to have a place in Vaikuṇṭhaloka with equal or greater facilities of eternal enjoyment; therefore he was not at all the loser by sacrificing the kingdom of heaven, which he had possessed by his material strength. In other words, when the Lord snatches away one’s hard-earned material possessions and favors one with His personal transcendental service for eternal life, bliss and knowledge, such taking away by the Lord should be considered a special favor upon such a pure devotee.

Матеріальні володіння, хоч би які спокусливі, не можуть належати людині вічно. Якщо не зректися їх добровільно, з ними однаково доведеться розстатись, покидаючи своє матеріальне тіло. Людина при здоровому глузді розуміє, що всі матеріальні надбання тимчасові і що найбільший вжиток з них буде, коли їх використати в служінні Господеві, щоб, задоволений жертводавцем, Господь винагородив його вічним місцем у Своїй парам дгамі.

Material possessions, however alluring they may be, cannot be permanent possessions. Therefore one has to voluntarily give up such possessions, or one has to leave such possessions at the time of quitting this material body. The sane man knows that all material possessions are temporary and that the best use of such possessions is to engage them in the service of the Lord so that the Lord may be pleased with him and award him a permanent place in His paraṁ dhāma.

«Бгаґавад-ґіта» (15.5–6) так описує Господню парам дгаму:

In the Bhagavad-gītā (15.5-6) the paraṁ dhāma of the Lord is described as follows:

нірма̄на-моха̄ джіта-сан̇ґа-доша̄
адгйа̄тма-нітйа̄ вінівр̣тта-ка̄ма̄х̣
двандваір вімукта̄х̣ сукга-дух̣кга-сам̇джн̃аір
ґаччхантй амӯд̣га̄х̣ падам авйайам̇ тат
nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣā
adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ
dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair
gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat
на тад бга̄сайате сӯрйо
на ш́аш́а̄н̇ко на па̄ваках̣
йад ґатва̄ на нівартанте
тад дга̄ма парамам̇ мама
na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama

Той, хто намагається збільшувати свої володіння в матеріальному світі    —    чи це будинки, чи земля, діти, коло спілкування, друзі чи багатство,    —    володіє речами тимчасовими. Такими ілюзорними породженнями майінеможливо володіти вічно. Що більші статки людини, то більша її ілюзія, яка заважає їй усвідомити себе; тому треба посідати якнайменше або зовсім нічого, щоб легше було позбутись безпідставної гордині. У матеріальному світі нас оскверняє зв’язок з трьома ґунами матеріальної природи. Отож чим більше людина росте у відданому служінні Господу, зрікаючись тимчасової власности, тим більше вона байдужіє до матеріальної ілюзії. Щоб прийти на цей рівень життя, треба бути твердо переконаним в існуванні духу та в його вічності. Впевнитись у вічності духовного буття людина зможе тільки тоді, коли вчитиметься добровільно обходитись якомога меншою кількістю речей, ба й взагалі мінімумом потрібного для того, щоб без зайвих зусиль підтримувати своє матеріальне тіло. Треба не створювати собі штучних потреб, і це допоможе задовольнятися мінімумом.

Штучні потреби породжує сваволя чуттів. Розвиток сучасної цивілізації орієнтований саме на вимоги чуттів, тобто це цивілізація задоволення чуттів. Досконала та цивілізація, яка дбає про душу, атму. Людина цивілізації чуттєвої насолоди перебуває на однаковому рівні з тваринами, бо вище за чуття не можуть піднятись тільки тварини. Над чуттями є розум. Цивілізація умоглядних розумувань теж не знаменує досконалости, бо вище за розум інтелект. «Бгаґавад- ґіта» вчить нас про цивілізацію, засновану на інтелекті. Ведичні писання дають різні вказівки щодо устрою цивілізації, роз’яснюючи і устрій цивілізації чуттєвого задоволення, і розуму, і інтелекту, і самої душі. «Бгаґавад-ґіта» звернена головно до інтелекту людини, ведучи її до цивілізації, яка заснована на поступі духовної душі. А «Шрімад-Бгаґаватам» описує довершену людську цивілізацію, обговорюючи саму душу. Коли людина підіймається до рівня цивілізації душі, вона здобуває право ввійти до царства Бога, яке «Бгаґавад- ґіта» змальовує в наведених вище віршах.

One who possesses more in this material world, in the shape of houses, land, children, society, friendship and wealth, possesses these things only for the time being. One cannot possess all this illusory paraphernalia, created by māyā, permanently. Such a possessor is more illusioned in the matter of his self-realization; therefore one should possess less or nothing, so that one may be free from artificial prestige. We are contaminated in the material world by association with the three modes of material nature. Therefore, the more one spiritually advances by devotional service to the Lord, in exchange for his temporary possessions, the more one is freed from the attachment of material illusion. To achieve this stage of life one must be firmly convinced about spiritual existence and its permanent effects. To know exactly the permanency of spiritual existence, one must voluntarily practice possessing less or only the minimum to maintain one’s material existence without difficulty. One should not create artificial needs. That will help one be satisfied with the minimum. Artificial needs of life are activities of the senses. The modern advancement of civilization is based on these activities of the senses, or, in other words, it is a civilization of sense gratification. Perfect civilization is the civilization of ātmā, or the soul proper. The civilized man of sense gratification is on an equal level with animals because animals cannot go beyond the activities of the senses. Above the senses is the mind. The civilization of mental speculation is also not the perfect stage of life because above the mind is the intelligence, and the Bhagavad-gītā gives us information of the intellectual civilization. The Vedic literatures give different directions for the human civilization, including the civilization of the senses, of the mind, of the intelligence, and of the soul proper. The Bhagavad-gītā primarily deals with the intelligence of man, leading one to the progressive path of civilization of the spirit soul. And Śrīmad-Bhāgavatam is the complete human civilization dealing with the subject matter of the soul proper. As soon as a man is raised to the status of the civilization of the soul, he is fit to be promoted to the kingdom of God, which is described in the Bhagavad-gītā as per the above verses.

З опису царства Бога ми найперше дізнаємось, що там не потрібно ні сонця, ні місяця, ні електрики, без яких у матеріальному світі темряви не обійтися. А відразу по тому ми дізнаємось, що кожен, кому завдяки дотриманню засад цивілізації душі, тобто завдяки методу бгакті-йоґи, вдається ввійти до царства Бога, досягає остаточної, найвищої досконалости життя. Він утверджується у вічному існуванні душі, володіючи повним знанням про трансцендентне любовне служіння Господеві. Балі Махараджа став на засади цивілізації душі, пожертвувавши задля цього своїми величезними матеріальними багатствами, і так заслужив право ввійти до царства Бога. Райське царство, яке він здобув за допомогою матеріальної сили, губиться в тіні порівняно з царством Бога.

The primary information of the kingdom of God informs us that there is no need of sun, moon or electricity, which are all necessary in this material world of darkness. And the secondary information of the kingdom of God explains that anyone able to reach that kingdom by adoption of the civilization of the soul proper, or, in other words, by the method of bhakti-yoga, attains the highest perfection of life. One is then situated in the permanent existence of the soul, with full knowledge of transcendental loving service for the Lord. Bali Mahārāja accepted this civilization of the soul in exchange for his great material possessions and thus became fit for promotion to the kingdom of God. The kingdom of heaven, which he achieved by dint of his material power, was considered most insignificant in comparison with the kingdom of God.

Ті, хто користується вигодами матеріальної цивілізації, створеної для задоволення чуттів, повинні спробувати досягти царства Бога за прикладом Балі Махараджі, що став на шлях бгакті-йоґи, рекомендований у «Бгаґавад-ґіті» і роз’яснений у «Шрімад-Бгаґаватам», віддавши за це всі свої матеріальні набутки.

Those who have attained the comforts of a material civilization made for sense gratification should try to attain the kingdom of God by following in the footsteps of Bali Mahārāja, who exchanged his acquired material strength, adopting the process of bhakti-yoga as recommended in the Bhagavad-gītā and further explained in the Śrīmad-Bhāgavatam.