Skip to main content

Word for Word Index

arthaḥ ayam
this is the meaning — CC Madhya 25.143-144
ayam avatāraḥ
this incarnation (Lord Ṛṣabhadeva) — ŚB 5.6.12
ayam
this — Bg. 2.19, Bg. 2.20, Bg. 2.20, Bg. 3.9, Bg. 4.3, Bg. 4.31, Bg. 8.19, Bg. 11.1, Bg. 13.32, Bg. 17.3, ŚB 1.3.14, ŚB 1.7.25, ŚB 1.10.21, ŚB 1.10.23, ŚB 1.10.24, ŚB 1.13.20, ŚB 1.13.25, ŚB 1.13.46, ŚB 1.14.8, ŚB 1.14.12, ŚB 1.14.14, ŚB 1.17.25, ŚB 1.18.43, ŚB 1.19.21, ŚB 2.1.24, ŚB 2.7.18, ŚB 2.8.8, ŚB 2.9.22, ŚB 2.10.8, ŚB 3.2.8, ŚB 3.3.5, ŚB 3.3.14, ŚB 3.9.17, ŚB 3.11.37, ŚB 3.11.39, ŚB 3.11.40, ŚB 3.14.7, ŚB 3.19.30, ŚB 3.21.55, ŚB 3.23.6, ŚB 3.25.42, ŚB 3.26.52, ŚB 3.27.19, ŚB 3.29.40, ŚB 3.30.1, ŚB 4.6.51, ŚB 4.7.30, ŚB 4.7.33, ŚB 4.7.35, ŚB 4.8.26, ŚB 4.8.35, ŚB 4.10.14, ŚB 4.11.10, ŚB 4.15.4, ŚB 4.17.30, ŚB 4.25.27, ŚB 4.25.35, ŚB 4.27.30, ŚB 4.28.60, ŚB 4.29.70, ŚB 4.31.29, ŚB 5.1.2, ŚB 5.1.4, ŚB 5.3.10, ŚB 5.3.13, ŚB 5.5.1, ŚB 5.5.4, ŚB 5.5.8, ŚB 5.8.9, ŚB 5.11.7, ŚB 5.12.5-6, ŚB 5.14.1, ŚB 5.14.4, ŚB 5.16.5, ŚB 5.17.24, ŚB 5.18.3, ŚB 5.20.2, ŚB 5.20.38, ŚB 5.24.24, ŚB 6.1.17, ŚB 6.3.25, ŚB 6.7.22, ŚB 6.9.34, ŚB 6.9.39, ŚB 6.9.40, ŚB 6.12.17, ŚB 6.15.2, ŚB 6.15.8, ŚB 6.15.8, ŚB 6.15.25, ŚB 6.17.11, ŚB 6.17.34-35, ŚB 7.1.25, ŚB 7.2.44, ŚB 7.2.45, ŚB 7.2.48, ŚB 7.3.8, ŚB 7.5.17, ŚB 7.5.34, ŚB 7.5.35, ŚB 7.5.35, ŚB 7.5.46, ŚB 7.5.47, ŚB 7.7.29, ŚB 7.8.18, ŚB 7.8.23, ŚB 7.8.41, ŚB 7.8.53, ŚB 7.8.56, ŚB 7.9.11, ŚB 7.10.49, ŚB 7.10.61, ŚB 7.10.62, ŚB 7.11.8-12, ŚB 7.13.16-17, ŚB 7.13.18, ŚB 7.14.17, ŚB 8.1.1, ŚB 8.3.22-24, ŚB 8.4.10, ŚB 8.11.37, ŚB 8.16.60, ŚB 8.18.30, ŚB 8.19.25, ŚB 8.21.10, ŚB 8.21.19, ŚB 8.24.21, ŚB 9.6.31, ŚB 9.6.44, ŚB 9.8.28, ŚB 9.9.28, ŚB 9.9.30, ŚB 9.14.35, ŚB 9.20.39, ŚB 9.22.14-15, ŚB 10.1.60, ŚB 10.3.26, ŚB 10.8.12, ŚB 10.8.19, ŚB 10.9.21, ŚB 10.13.2, ŚB 10.16.34, ŚB 10.21.9, ŚB 10.21.18, ŚB 10.24.3, ŚB 10.24.25, ŚB 10.24.30, ŚB 10.26.22, ŚB 10.27.4, ŚB 10.27.9, ŚB 10.34.6, ŚB 10.35.4-5, ŚB 10.37.14, ŚB 10.40.12, ŚB 10.40.23, ŚB 10.43.29, ŚB 10.43.30, ŚB 10.44.7, ŚB 10.44.13, ŚB 10.46.47, ŚB 10.47.1-2, ŚB 10.47.60, ŚB 10.48.23, ŚB 10.50.9, ŚB 10.50.32-33, ŚB 10.50.46, ŚB 10.51.1-6, ŚB 10.51.41, ŚB 10.51.45, ŚB 10.54.40, ŚB 10.55.31, ŚB 10.56.40-42, ŚB 10.59.30, ŚB 10.59.31, ŚB 10.60.31, ŚB 10.63.37, ŚB 10.63.45, ŚB 10.68.2, ŚB 10.72.32, ŚB 10.80.12-13, ŚB 10.81.20, ŚB 10.84.36, ŚB 10.84.37, ŚB 10.87.10, ŚB 10.88.29, ŚB 11.6.30, ŚB 11.7.4, ŚB 11.7.4, ŚB 11.7.15, ŚB 11.8.37, ŚB 11.10.10, ŚB 11.12.20, ŚB 11.17.21, ŚB 11.17.34-35, ŚB 11.17.42, ŚB 11.21.4, ŚB 11.22.46, ŚB 11.23.26, ŚB 11.23.54, ŚB 11.25.7, ŚB 11.26.18, ŚB 11.28.6-7, ŚB 11.28.37, ŚB 11.28.38, ŚB 11.29.19, ŚB 12.7.12, ŚB 12.8.6, ŚB 12.10.7, ŚB 12.10.36, ŚB 12.11.9, ŚB 12.11.29, ŚB 12.13.19, CC Ādi 1.3, CC Ādi 1.12, CC Ādi 4.146, CC Ādi 6.4, CC Madhya 1.76, CC Madhya 2.18, CC Madhya 2.74, CC Madhya 8.6, CC Madhya 8.80, CC Madhya 8.149, CC Madhya 8.232, CC Madhya 9.121, CC Madhya 15.110, CC Madhya 17.210, CC Madhya 18.34, CC Madhya 19.140, CC Madhya 20.182, CC Madhya 23.14-15, CC Madhya 23.40, CC Madhya 23.100, CC Madhya 25.143-144, CC Antya 1.79, CC Antya 1.114, CC Antya 1.136, CC Antya 1.138, CC Antya 1.145, CC Antya 1.154, CC Antya 1.165, CC Antya 1.167, CC Antya 1.190, CC Antya 3.85, CC Antya 5.123, CC Antya 6.264, CC Antya 6.285, CC Antya 7.29, CC Antya 14.86, CC Antya 16.140, CC Antya 19.105, CC Antya 20.154, Śrī brahma-saṁhitā 5.10
this soul — Bg. 2.24, Bg. 2.24, Bg. 2.24, Bg. 2.25, Bg. 2.25, Bg. 2.25, Bg. 2.30
he — Bg. 2.58, Bg. 6.20-23, Bg. 15.9, ŚB 8.24.47, ŚB 8.24.60, ŚB 10.63.47, ŚB 10.81.6-7
one — Bg. 3.36
in this — Bg. 4.40
these — Bg. 7.25, ŚB 3.21.16, ŚB 4.27.28, ŚB 10.24.6, ŚB 11.3.44, ŚB 11.23.42
all these (common men) — ŚB 1.11.37
the Lord Śrī Kṛṣṇa — ŚB 1.13.49
extraordinary it is — ŚB 1.14.18
all these — ŚB 1.17.32
of this — ŚB 1.17.45
this Vedic knowledge — ŚB 2.4.24
Him — ŚB 2.7.7
the same — ŚB 2.7.50, ŚB 11.22.45, ŚB 11.22.45
His — ŚB 2.7.51
this process of creation and annihilation — ŚB 2.10.46
Śrī Kṛṣṇa — ŚB 3.1.2
Śukadeva Gosvāmī — ŚB 3.1.5
the Lord — ŚB 3.9.22
this (as measured by Brahmā’s duration of life) — ŚB 3.11.38
this demon — ŚB 3.18.28
this Personality of Godhead — ŚB 3.24.19
this person — ŚB 3.25.27, ŚB 6.17.13, ŚB 6.17.14, ŚB 10.28.7, ŚB 10.88.38-39, ŚB 11.17.58, ŚB 11.23.36, CC Antya 6.285, CC Antya 6.285, CC Antya 6.285
this living entity — ŚB 3.31.15, ŚB 3.31.19, ŚB 8.1.9, ŚB 8.22.25
this incarnation of Kapila — ŚB 3.33.5
He — ŚB 4.1.57, ŚB 10.46.42, ŚB 10.58.36, ŚB 10.59.35, ŚB 10.61.27-28, ŚB 11.8.35
he (Śiva) — ŚB 4.2.10
that — ŚB 4.2.18, ŚB 4.4.30
this man — ŚB 4.14.32, ŚB 4.28.52, ŚB 5.10.4
this King Pṛthu — ŚB 4.16.6
this King — ŚB 4.16.15, ŚB 4.16.18, ŚB 4.16.19, ŚB 4.16.20, ŚB 4.16.22, ŚB 4.17.31
this person (known as Ajāmila) — ŚB 6.1.56-57
this person (Ajāmila). — ŚB 6.1.66
this person (Ajāmila) — ŚB 6.2.7
this (Lord Śiva) — ŚB 6.17.8
this (child within the womb) — ŚB 7.7.10
this one (the Supreme Lord) — ŚB 7.15.57
Kṛṣṇa — ŚB 7.15.76