Skip to main content

VERŠ 25

TEXT 25

Verš

Text

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām
yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām

Synonyma

Synonyms

yānti — idú; deva-vratāḥ — uctievači polobohov; devān — k polobohom; pitṝn — k predkom; yānti — idú; pitṛ-vratāḥ — uctievači predkov; bhūtāni — k duchom; yānti — idú; bhūta-ijyāḥ — uctievači duchov; yānti — idú; mat — Moji; yājinaḥ — oddaní; api — ale; mām — ku Mne.

yānti — go; deva-vratāḥ — worshipers of demigods; devān — to the demigods; pitṝn — to the ancestors; yānti — go; pitṛ-vratāḥ — worshipers of ancestors; bhūtāni — to the ghosts and spirits; yānti — go; bhūta-ijyāḥ — worshipers of ghosts and spirits; yānti — go; mat — My; yājinaḥ — devotees; api — but; mām — unto Me.

Překlad

Translation

Tí, ktorí uctievajú polobohov, sa narodia medzi polobohmi, k predkom spejú tí, ktorí uctievajú predkov. Tí, čo uctievajú duchov, sa narodia medzi takými bytosťami, a tí, ktorí uctievajú Mňa, budú žiť so Mnou.

Those who worship the demigods will take birth among the demigods; those who worship the ancestors go to the ancestors; those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings; and those who worship Me will live with Me.

Význam

Purport

Keď sa niekto túži dostať na Mesiac, Slnko alebo inú planétu, môže sa tam dostať dodržiavaním osobitných vedskych predpisov určených pre tento cieľ. V jednej časti Ved, pojednávajúcej o plodonosných činnostiach, sú tieto metódy podrobne opísané pod odborným názvom darśa-paurṇamāsī a odporúčajú uctievanie polobohov sídliacich na daných planétach. Podobne sa môžeme dostať na planétu predkov vykonávaním určitej obete. Alebo sa môžeme dostať na planéty duchov a môže sa z nás stať Yakṣa, Rakṣa alebo Piśāca. Tento druh uctievania sa nazýva „čierne umenie“ alebo „čierna mágia“ a mnohí ľudia, ktorí sa ním zaoberajú, si myslia, že to má niečo spoločné s duchovným životom. V skutočnosti sú však tieto činnosti čisto materialistické. Naopak, čistý oddaný, ktorý uctieva Najvyššiu Božskú Osobnosť, dôjde nepochybne na vaikuṇṭhské planéty alebo na Kṛṣṇaloku. Je veľmi jednoduché pochopiť význam tohoto dôležitého verša. Prečo by sa čistí oddaní nemohli dostať na Kṛṣṇove alebo Viṣṇuove planéty, keď uctievaním polobohov sa môže človek dostať na nebeské planéty, uctievaním predkov na ich planéty a prostredníctvom „čiernej mágie“ na planéty duchov? Nanešťastie nemá väčšina ľudí ani potuchy o vznešených planétach, kde žije Kṛṣṇa a Viṣṇu, a následkom toho sú podmienené životom v hmotnom svete. Dokonca aj impersonalisti môžu poklesnúť z brahmajyoti. Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu rozširuje pre dobro celej ľudskej spoločnosti vznešenú informáciu, že jednoduchým spievaním Hare Kṛṣṇa mantry sa človek môže vrátiť späť domov, späť k Bohu.

If one has any desire to go to the moon, the sun or any other planet, one can attain the desired destination by following specific Vedic principles recommended for that purpose, such as the process technically known as Darśa-paurṇamāsa. These are vividly described in the fruitive activities portion of the Vedas, which recommends a specific worship of demigods situated on different heavenly planets. Similarly, one can attain the Pitā planets by performing a specific yajña. Similarly, one can go to many ghostly planets and become a Yakṣa, Rakṣa or Piśāca. Piśāca worship is called “black arts” or “black magic.” There are many men who practice this black art, and they think that it is spiritualism, but such activities are completely materialistic. Similarly, a pure devotee, who worships the Supreme Personality of Godhead only, achieves the planets of Vaikuṇṭha and Kṛṣṇaloka without a doubt. It is very easy to understand through this important verse that if by simply worshiping the demigods one can achieve the heavenly planets, or by worshiping the Pitās achieve the Pitā planets, or by practicing the black arts achieve the ghostly planets, why can the pure devotee not achieve the planet of Kṛṣṇa or Viṣṇu? Unfortunately many people have no information of these sublime planets where Kṛṣṇa and Viṣṇu live, and because they do not know of them they fall down. Even the impersonalists fall down from the brahma-jyotir. The Kṛṣṇa consciousness movement is therefore distributing sublime information to the entire human society to the effect that by simply chanting the Hare Kṛṣṇa mantra one can become perfect in this life and go back home, back to Godhead.