Skip to main content

VERŠ 25

TEXT 25

Verš

Текст

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām
йа̄нті дева-врата̄ дева̄н
пітР̣̄н йа̄нті пітр̣-врата̄х̣
бгӯта̄ні йа̄нті бгӯтеджйа̄
йа̄нті мад-йа̄джіно ’пі ма̄м

Synonyma

Послівний переклад

yānti — idú; deva-vratāḥ — uctievači polobohov; devān — k polobohom; pitṝn — k predkom; yānti — idú; pitṛ-vratāḥ — uctievači predkov; bhūtāni — k duchom; yānti — idú; bhūta-ijyāḥ — uctievači duchov; yānti — idú; mat — Moji; yājinaḥ — oddaní; api — ale; mām — ku Mne.

йа̄нті—ідуть; дева-врата̄х̣—ті, хто поклоняється напівбогам; дева̄н—до напівбогів; пітР̣̄н—до предків; йа̄нті—ідуть; пітр̣-врата̄х̣—ті, хто поклоняється предкам; бгӯта̄ні—до привидів і духів; йа̄нті—ідуть; бгӯта-іджйа̄х̣—ті, хто поклоняється привидам і духам; йа̄нті—ідуть; мат—Мої; йа̄джінах̣—віддані; апі—також; ма̄м—до Мене.

Překlad

Переклад

Tí, ktorí uctievajú polobohov, sa narodia medzi polobohmi, k predkom spejú tí, ktorí uctievajú predkov. Tí, čo uctievajú duchov, sa narodia medzi takými bytosťami, a tí, ktorí uctievajú Mňa, budú žiť so Mnou.

Ті, що поклоняються напівбогам, народяться серед напівбогів; ті, що поклоняються предкам, відправляються до предків; ті, що поклоняються привидам і духам, народяться серед цих істот; але ті, хто поклоняється Мені — житимуть зі Мною.

Význam

Коментар

Keď sa niekto túži dostať na Mesiac, Slnko alebo inú planétu, môže sa tam dostať dodržiavaním osobitných vedskych predpisov určených pre tento cieľ. V jednej časti Ved, pojednávajúcej o plodonosných činnostiach, sú tieto metódy podrobne opísané pod odborným názvom darśa-paurṇamāsī a odporúčajú uctievanie polobohov sídliacich na daných planétach. Podobne sa môžeme dostať na planétu predkov vykonávaním určitej obete. Alebo sa môžeme dostať na planéty duchov a môže sa z nás stať Yakṣa, Rakṣa alebo Piśāca. Tento druh uctievania sa nazýva „čierne umenie“ alebo „čierna mágia“ a mnohí ľudia, ktorí sa ním zaoberajú, si myslia, že to má niečo spoločné s duchovným životom. V skutočnosti sú však tieto činnosti čisto materialistické. Naopak, čistý oddaný, ktorý uctieva Najvyššiu Božskú Osobnosť, dôjde nepochybne na vaikuṇṭhské planéty alebo na Kṛṣṇaloku. Je veľmi jednoduché pochopiť význam tohoto dôležitého verša. Prečo by sa čistí oddaní nemohli dostať na Kṛṣṇove alebo Viṣṇuove planéty, keď uctievaním polobohov sa môže človek dostať na nebeské planéty, uctievaním predkov na ich planéty a prostredníctvom „čiernej mágie“ na planéty duchov? Nanešťastie nemá väčšina ľudí ani potuchy o vznešených planétach, kde žije Kṛṣṇa a Viṣṇu, a následkom toho sú podmienené životom v hmotnom svete. Dokonca aj impersonalisti môžu poklesnúť z brahmajyoti. Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu rozširuje pre dobro celej ľudskej spoločnosti vznešenú informáciu, že jednoduchým spievaním Hare Kṛṣṇa mantry sa človek môže vrátiť späť domov, späť k Bohu.

Якщо хто-небудь побажає відправитись на Місяць, Сонце чи якусь іншу планету, він зможе досягти бажаної мети, якщо буде дотримуватись відповідних рекомендацій, що їх визначають для цієї мети Веди, наприклад, методу, який термінологічно називають дарш́а-паурн̣ама̄сı̄. Такі рекомендації живо описано в розділі Вед, присвяченому кармічній діяльності, в якому даються поради здійснювати окремі різновиди поклоніння напівбогам, що живуть на різних небесних планетах. Таким самим способом людина може досягти планет Піти, якщо виконуватиме певні йаджн̃и. Можна також відправитись на планети духів і стати йакшею, ракшею, чи піш́а̄чею. Поклоніння піш́а̄чі називають «чорним мистецтвом» або «чорною магією». Є багато людей, які практикують чорну магію і вважають це спірітуалізмом, насправді ж така діяльність є цілком матеріальною. Але чистий відданий, який шанує виключно Верховного Бога-Особу, безсумнівно досягає планет Вайкун̣т̣ги і Кр̣шн̣алоки. Цей вірш має велике значення, бо з нього стає зрозумілим, що, шануючи напівбогів, можна досягти небесних планет, шануючи прабатьків, можна досягти планет Піти, а практикуючи чорну магію, можна досягти планет, населених духами; чому ж тоді чистий відданий не може досягти планети Кр̣шн̣и або Вішн̣у? На жаль, багато людей не мають відомостей про існування цих дивовижних духовних планет, на яких живуть Кр̣шн̣а і Вішн̣у, і, не знаючи про них, падають униз. Навіть імперсоналісти падають вниз із брахмаджйоті. Наш рух свідомості Кр̣шн̣и намагається донести до всього людства це вище послання, щоб, просто оспівуючи Харе Кр̣шн̣а маха̄-мантру, люди стали досконалими в цьому житті і повернулись додому, назад до Господа.