Skip to main content

ТЕКСТ 3

VERŠ 3

Текст

Verš

эвам этад йатхттха твам
тмна парамевара
драшум иччхми те рӯпам
аивара пурушоттама
evam etad yathāttha tvam
ātmānaṁ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam
aiśvaraṁ puruṣottama

Пословный перевод

Synonyma

эвам — итак; этат — эту; йатх — как; ттха — рассказал; твам — Ты; тмнам — Сам; парама-ӣвара — о Верховный Господь; драшум — видеть; иччхми — желаю; те — Твою; рӯпам — форму; аиварам — божественную; пуруша-уттама — о величайшая личность.

evam — takto; etat — toto; yathā — tak, ako je; āttha — povedal; tvam — Ty; ātmānam — osobne; parama-īśvara — ó, Najvyšší Pane; draṣṭum — vidieť; icchāmi — túžim; te — Tvoju; rūpam — podobu; aiśvaram — božskú; puruṣa-uttama — ó, najmocnejšia osoba.

Перевод

Překlad

О величайшая личность, о Всевышний, хотя сейчас я вижу Тебя в Твоем изначальном облике, я хочу посмотреть, каким Ты вошел в космическое мироздание. Я хочу увидеть тот образ, о котором Ты поведал мне.

Ó, najmocnejší zo všetkých osobností, ó, Najvyšší Pane, hoci Ťa tu teraz pred sebou vidím v Tvojom skutočnom postavení, tak, ako popisuješ sám Seba, chcel by som vidieť, ako vstupuješ do tohoto vesmírneho prejavu. Túžim uzrieť túto Tvoju podobu.

Комментарий

Význam

Господь сказал Арджуне, что материальная вселенная возникла и существует благодаря тому, что Он вошел в нее в одном из Своих личностных проявлений. Арджуну воодушевлял изначальный, человекоподобный образ Кришны, но, чтобы убедить тех, кто в будущем может счесть Кришну обыкновенным человеком, Арджуна хотел увидеть Его вселенскую форму и понять, как Он действует во вселенной, оставаясь непричастным к этому. То, что Арджуна называет Кришну Пурушоттамой, исполнено глубокого смысла. Будучи Верховной Личностью Бога, Господь находится в сердце самого Арджуны, поэтому Он знает о желании Арджуны. Он понимает, что желание Арджуны увидеть Его вселенскую форму вызвано не простым любопытством, ибо Арджуна был полностью доволен созерцанием Кришны в том облике, который он видел перед собой. Господь понимает, что просьба Арджуны показать ему вселенскую форму продиктована желанием убедить других. Сам Арджуна не нуждается ни в каких подтверждениях. Кришна также понимает, что Арджуна хочет увидеть вселенскую форму, чтобы установить критерий истины, ибо в будущем наверняка появится немало самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощения Бога. Однако люди не должны принимать их слова на веру: каждый, кто называет себя Кришной, должен быть готов явить свою вселенскую форму, чтобы доказать обоснованность своих заявлений.

Śrī Kṛṣṇa povedal, že vesmírny prejav vznikol a zotrváva preto, že doňho vstúpil vo Svojom osobnom zastúpení. Arjuna bol inšpirovaný Kṛṣṇovým tvrdením, aby však presvedčil aj ostatných, ktorý by si snáď v budúcnosti mohli myslieť, že Kṛṣṇa je obyčajný človek, praje si uzrieť Kṛṣṇu v Jeho vesmírnej podobe. Chcel vedieť i to, ako Kṛṣṇa zasahuje do chodu vesmíru, hoci je od neho odlúčený. Skutočnosť, že oslovil Kṛṣṇu slovom puruṣottama, je význačná. Keďže Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť, je prítomný v Arjunovom srdci a pozná teda jeho priania, vie aj to, že Arjuna nijak obzvlášť netúži po tom, aby Ho mohol vidieť v Jeho vesmírnej podobe, pretože je úplne spokojný, keď Ho vidí v Jeho osobnej podobe Kṛṣṇu. Kṛṣṇa vedel, že Arjuna nijaké dôkazy nepotrebuje, ale že vesmírnu podobu chce vidieť preto, aby presvedčil ostatných. Kṛṣṇa chápal i to, že Arjuna si praje uzrieť túto podobu, aby stanovil normu, pretože v budúcnosti by sa inak veľa podvodníkov mohlo vydávať za inkarnácie Boha. Ľudia by mali byť preto obozretní. Ten, kto sa prehlási za Kṛṣṇu, musí byť pripravený ukázať svoju vesmírnu podobu a dokázať tak ľuďom svoje tvrdenie.