Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.3

Текст

евам етад ятха̄ттха твам
а̄тма̄нам парамешвара
драш̣т̣ум иччха̄ми те рӯпам
аишварам пуруш
̣оттама

Дума по дума

евам – така; етат – тази; ятха̄ – такава, каквато е; а̄ттха –ми описа; твам – Ти; а̄тма̄нам – себе си; парама-ӣшвара – О, Върховни Боже; драш̣т̣ум  – да видя; иччха̄ми – искам; те – твоята; рӯпам – форма; аишварам – божествена; пуруш̣а-уттама – о, най-велик от всички личности.

Превод

О, най-велик от всички личности, о, върховна форма, виждам те тук пред мен в изначалния ти облик, но бих искал да видя и как си влязъл в космичното проявление, както Ти ми описа себе си. Искам да видя тази твоя форма.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Бог каза, че материалната вселена е възникнала и съществува, защото Той е влязъл в нея с едно от личните си проявления. За Арджуна думите на Кр̣ш̣н̣а са напълно достатъчни, но за да убеди и хората, приемащи Кр̣ш̣н̣а за обикновена личност, той пожелава да го види във вселенската му форма; той би искал да види как Бог действа във Вселената, въпреки че остава настрана от нея. Името, с което Арджуна се обръща към Бога – пуруш̣оттама, е много важно. Като Върховна Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а се намира и в Арджуна, и познава сърцето му; Той разбира, че всъщност Арджуна няма особено желание да го види във вселенската му форма, защото е щастлив да го вижда в личностната му форма на Кр̣ш̣н̣а. Но Бог е наясно, че с това си желание Арджуна иска да убеди другите. Вселенската форма е необходима на Арджуна, за да установи някакъв критерий, защото в бъдеще ще се появяват много самозванци, представящи се за инкарнации на Бога. И хората трябва да бъдат внимателни; всеки, който претендира, че е Кр̣ш̣н̣а, би трябвало да е в състояние да покаже вселенската си форма.