Skip to main content

TEXT 29

제29절

Tekstas

원문

samaṁ paśyan hi sarvatra
samavasthitam īśvaram
na hinasty ātmanātmānaṁ
tato yāti parāṁ gatim
사맘 빠샨 히 사르바뜨라 samaṁ paśyan hi sarvatra
사마바스티땀 이스바람 samavasthitam īśvaram
나 히나스땨뜨마나뜨마남 na hinasty ātmanātmānaṁ
따또 야띠 빠람 가띰tato yāti parāṁ gatim

Synonyms

동의어

samam — vienodai; paśyan — matydamas; hi — tikrai; sarvatra — visur; samasvasthitam — vienodai esančią; īśvaram — Supersielą; na — ne; hinasti — žlugdo; ātmanā — protu; ātmānam — sielą; tataḥ — tada; yāti — pasiekia; parām — transcendentinį; gatim — tikslą.

사맘: 동등하게, 빠샨: 보는, 히: 확실히, 사르바뜨라: 모든 곳에, 사마바스티땀: 똑같이 위치한, 이스바람: 초영혼, 나: 아니다, 히나스띠: 타락하다, 아뜨마나: 마음에 의해, 아뜨마남: 영혼, 따따하: 그런데, 야띠: 도달하다, 빠람: 초월적인 것, 가띰: 목적지.

Translation

번역

Kas mato Supersielą vienodai esančią visur, kiekvienoje gyvoje būtybėje, tas nepatiria nuopuolio per savo protą. Taip jis artėja į transcendentinį tikslą.

모든 생명체에, 그리고 모든 곳에 똑같이 계시는 초영혼을 보는 자는 마음으로 인해 자신을 타락하게 하지 않는다. 따라서 그는 초월적 목적지에 이르게 된다.

Purport

주석

KOMENTARAS: Gyvosios esybės, patekusios į materialią būtį, padėtis kitokia, negu dvasinėje būtyje. Tačiau jei žmogus supranta, kad Aukščiausiasis, kaip Paramātma, yra visur, jei jis sugeba kiekviename gyvyje įžvelgti Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, tai jis nepatiria nuopuolio dėl pragaištingos mąstysenos ir palaipsniui žengia į dvasinį pasaulį. Paprastai protas trokšta juslinių malonumų, tačiau kai jis atsigręžia į Supersielą, pasiekiamas aukštas dvasinio pažinimo lygis.

물질적 존재를 받아들이게 된 생명체는 자신의 영적 존재와는 다른 상황에 놓여 있다. 그러나 절대자께서 빠람아뜨마 형상으로 모든 곳에 계신다는 것을 이해하고, 모든 생명체 안에서 최고인격신의 존재를 볼 수 있다면 그는 해로운 정신상태 때문에 타락하지 않으며 점차 영적 세계로 나아간다. 마음은 일반적으로 감각을 만족시키는 과정에 집착한다. 그러나 마음이 초영혼을 향하게 되면 영적 이해의 발전을 이루게 된다.