Skip to main content

Word for Word Index

tasyām tasyām
in that — ŚB 3.30.4
tasyām
in that — Bg. 2.69, ŚB 3.6.33, ŚB 3.8.16, ŚB 5.26.22
in her — ŚB 1.16.2, ŚB 3.21.4, ŚB 3.23.47, ŚB 4.1.3, ŚB 4.7.26, ŚB 5.1.24, ŚB 5.2.19, ŚB 6.4.17, ŚB 6.5.1, ŚB 10.90.36
in the skin — ŚB 2.10.23
on the bank of the river Sarasvatī — ŚB 3.1.22
to the earth — ŚB 3.18.8
in that city — ŚB 3.22.32, ŚB 4.25.45, ŚB 11.6.33
in Devahūti — ŚB 3.24.6
unto her — ŚB 4.1.48, ŚB 7.14.12, ŚB 8.8.9
in Badarikāśrama — ŚB 4.12.17
when a cow — ŚB 4.17.23
within her — ŚB 4.27.6
when the city — ŚB 4.28.5
when that city — ŚB 4.28.12
through her — ŚB 4.28.30
on that — ŚB 4.28.50
in her womb — ŚB 5.7.2, ŚB 9.1.35
in her (womb) — ŚB 8.1.21
in that arena — ŚB 8.9.16-17
of Mohinī-mūrti — ŚB 8.9.23
upon Her — ŚB 8.12.24
in the womb of Reṇukā — ŚB 9.15.12-13
when she — ŚB 9.18.18
in that girl — ŚB 9.24.1
in her (Māriṣā) — ŚB 9.24.28-31
unto her (Pṛthā) — ŚB 9.24.35
through her (Śrutakīrti) — ŚB 9.24.38
in that place known as Mathurā — ŚB 10.1.29
that — ŚB 10.4.29
there — ŚB 10.57.26
in that (Dvārakā) — ŚB 10.69.7-8, ŚB 11.6.5
upon her — ŚB 10.86.6