Skip to main content

ŚB 8.16.3

Devanagari

स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रह: ।
सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूद्वह ॥ ३ ॥

Text

sa patnīṁ dīna-vadanāṁ
kṛtāsana-parigrahaḥ
sabhājito yathā-nyāyam
idam āha kurūdvaha

Synonyms

saḥ — Kaśyapa Muni; patnīm — unto his wife; dīna-vadanām — having a dry face; kṛta-āsana-parigrahaḥ — after accepting a sitting place; sabhājitaḥ — being honored by Aditi; yathā-nyāyam — according to time and place; idam āha — spoke as follows; kuru-udvaha — O Mahārāja Parīkṣit, the best of the Kurus.

Translation

O best of the Kurus, when Kaśyapa Muni had been properly received and welcomed, he took his seat and then spoke as follows to his wife, Aditi, who was very morose.