Skip to main content

Text 25

ВІРШ 25

Devanagari

Деванагарі

धृत्या बलिसम: कृष्णे प्रह्राद इव सद्ग्रह: ।
आहर्तैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासक: ॥ २५ ॥

Text

Текст

dhṛtyā bali-samaḥ kṛṣṇe
prahrāda iva sad-grahaḥ
āhartaiṣo ’śvamedhānāṁ
vṛddhānāṁ paryupāsakaḥ
дгр̣тйа̄ балі-самах̣ кр̣шн̣е
прахра̄да іва сад-
ґрахах̣
а̄хартаішо ’ш́вамедга̄на̄м̇
вр̣ддга̄на̄м̇ парйупа̄саках̣

Synonyms

Послівний переклад

dhṛtyā — by patience; bali-samaḥ — like Bali Mahārāja; kṛṣṇe — unto Lord Śrī Kṛṣṇa; prahrāda — Prahlāda Mahārāja; iva — like; sat-grahaḥ — devotee of; āhartā — performer; eṣaḥ — this child; aśvamedhānām — of Aśvamedha sacrifices; vṛddhānām — of the old and experienced men; paryupāsakaḥ — follower.

дгр̣тйа̄    —    терпеливість ; балі - самах̣  —   як Балі Махараджа ; кр̣шн̣е  —  Господу Шрі Крішні; прахра̄да  —  Прахлада Махараджа; іва  —  як; сат-ґрахах̣  —  відданий; а̄харта̄  —  виконавець; ешах̣  —  ця дитина; аш́вамедга̄на̄м  —  жертвопринесень ашвамедга; вр̣ддга̄на̄м   —   старших і досвідчених людей ; парйупа̄саках̣  —  той, хто слухається ради.

Translation

Переклад

This child will be like Bali Mahārāja in patience, a staunch devotee of Lord Kṛṣṇa like Prahlāda Mahārāja, a performer of many aśvamedha [horse] sacrifices and a follower of the old and experienced men.

Це дитя буде терпеливе, як Балі Махараджа. Він буде стійкий відданий Господа Крішни, як Прахлада Махараджа, що відправив багато жертвопринесень ашвамедг [жертвопринесень коня], і завжди буде дослухатися до старших і досвідчених людей.

Purport

Коментар

Bali Mahārāja: One of the twelve authorities in the devotional service of the Lord. Bali Mahārāja is a great authority in devotional service because he sacrificed everything to please the Lord and relinquished the connection of his so-called spiritual master who obstructed him on the path of risking everything for the service of the Lord. The highest perfection of religious life is to attain to the stage of unqualified devotional service of the Lord without any cause or without being obstructed by any kind of worldly obligation. Bali Mahārāja was determined to give up everything for the satisfaction of the Lord, and he did not care for any obstruction whatsoever. He is the grandson of Prahlāda Mahārāja, another authority in the devotional service of the Lord. Bali Mahārāja and the history of his dealings with Viṣṇu Vāmanadeva are described in the Eighth Canto of Śrīmad-Bhāgavatam (Chapter 11-24).

ПОЯСНЕННЯ: Балі Махараджа. Один з дванадцятьох авторитетів з науки відданого служіння Господеві. Балі Махараджа є значний авторитет з відданого служіння, бо, щоб задовольнити Господа, він пожертвував усім і навіть порвав стосунки зі своїм так званим духовним учителем, що утримував його від того, щоб беззастережно віддати все на служіння Господеві. Найвища досконалість релігії    —    це досягнути беззастережного і безпричинного відданого служіння Господеві, виконувати яке не могли б завадити жодні матеріальні обов’язки. Балі Махараджа постановив віддати все для задоволення Господа і не зважав ні на які перешкоди. Він    —    онук Прахлади Махараджі, іншого авторитета з відданого служіння Господеві. Історію Балі Махараджі та його стосунків з Вішну Ваманадевою описано у Восьмій пісні «Шрімад- Бгаґаватам» (глави 11–24).

Prahlāda Mahārāja: A perfect devotee of Lord Kṛṣṇa (Viṣṇu). His father, Hiraṇyakaśipu, chastised him severely when he was only five years old for his becoming an unalloyed devotee of the Lord. He was the first son of Hiraṇyakaśipu, and his mother’s name was Kayādhu. Prahlāda Mahārāja was an authority in the devotional service of the Lord because he had his father killed by Lord Nṛsiṁhadeva, setting the example that even a father should be removed from the path of devotional service if such a father happens to be an obstacle. He had four sons, and the eldest son, Virocana, is the father of Bali Mahārāja, mentioned above. The history of Prahlāda Mahārāja’s activities is described in the Seventh Canto of Śrīmad-Bhāgavatam.

Прахлада Махараджа. Досконалий відданий Господа Шрі Крішни (Вішну). Коли йому було тільки п’ять років, його батько Хіран’якашіпу жорстоко переслідував його за те, що він став бездомісним відданим Господа. Він був перший син Хіран’якашіпу, а його мати звали Каядгу. Прахлада Махараджа    —    істинний авторитет у відданім служінні Господеві. Його батька вбив Господь Нрісімхадева, і це свідчить про те, що навіть батько не може стати на перешкоді відданому служінню. Прахлада Махараджа мав четверо синів, і найстарший, Вірочана, був батьком Балі Махараджі, за якого йдеться в даному вірші. Історію Прахлади Махараджі оповідає Сьома пісня «Шрімад-Бгаґаватам».