Skip to main content

Word for Word Index

akrūra bali’
famous as Akrūra — CC Ādi 10.76
bali-am
by force — CC Antya 1.144
bali-samaḥ
like Bali Mahārāja — ŚB 1.12.25
bali-bhujām
like the crows — ŚB 1.18.33
for the great enjoyers of tribute — ŚB 10.60.37
bali
presentations — ŚB 6.18.53
offerings of food — ŚB 6.19.19-20
Bali — ŚB 8.5.2, ŚB 8.7.14
of tribute — ŚB 10.60.37
by token offerings of food — ŚB 11.17.50
I say — CC Ādi 4.165, CC Ādi 16.94
if I say — CC Ādi 4.255
saying — CC Madhya 6.91, CC Madhya 20.65, CC Antya 3.57
Bali Mahārāja — CC Antya 9.10
saying. — CC Antya 13.28
bali-hārāḥ
who are obedient to the worship — ŚB 7.3.7
bali-sutaiḥ
with the sons of Bali — ŚB 8.10.30-31
bali-sakhaḥ
a very intimate friend of Bali Mahārāja — ŚB 8.11.13
bali’
as — CC Ādi 2.9, CC Madhya 4.118, CC Madhya 9.130, CC Antya 6.11, CC Antya 6.142, CC Antya 7.164, CC Antya 10.39, CC Antya 12.46-47
saying — CC Ādi 5.167, CC Ādi 5.183, CC Ādi 9.53, CC Ādi 13.95, CC Ādi 17.232, CC Madhya 1.231, CC Madhya 3.156, CC Madhya 3.178, CC Madhya 6.48, CC Madhya 6.48, CC Madhya 6.172, CC Madhya 6.238, CC Madhya 9.288, CC Madhya 9.350, CC Madhya 12.96, CC Madhya 12.148, CC Madhya 14.9, CC Madhya 14.231, CC Madhya 16.203, CC Madhya 16.233, CC Madhya 16.275, CC Madhya 17.31, CC Madhya 19.93, CC Antya 2.63, CC Antya 3.53, CC Antya 5.67, CC Antya 6.323, CC Antya 8.19, CC Antya 8.22, CC Antya 10.110, CC Antya 10.127, CC Antya 11.21, CC Antya 11.88, CC Antya 11.98, CC Antya 12.57, CC Antya 13.83, CC Antya 13.112, CC Antya 16.67, CC Antya 16.81, CC Antya 18.62, CC Antya 19.23
accusing him — CC Ādi 7.121
so called — CC Ādi 10.27
calling him — CC Ādi 10.66
addressing Him thus — CC Ādi 13.25
chanting — CC Ādi 17.223, CC Madhya 7.87, CC Madhya 17.45, CC Madhya 17.48-49, CC Antya 3.138
loudly crying — CC Madhya 1.272
accepting — CC Madhya 1.277
known as — CC Madhya 5.118
saying this — CC Madhya 6.250, CC Antya 1.96
crying — CC Madhya 14.14
speaking — CC Madhya 15.278
uttering — CC Madhya 16.125, CC Antya 15.90
because of this — CC Madhya 19.27
calling — CC Madhya 20.139, CC Madhya 22.109
because — CC Antya 10.17
because of — CC Antya 13.74
thinking to be — CC Antya 18.48
calling as such — CC Antya 19.69
taking as — CC Antya 20.100
bhakta bali’
as a devotee — CC Ādi 6.89