Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.63

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ bhakta-parādhīno
hy asvatantra iva dvija
sādhubhir grasta-hṛdayo
bhaktair bhakta-jana-priyaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl; aham — Já; bhakta-parādhīnaḥ — závisím na vůli Mých oddaných; hi — vskutku; asvatantraḥ — nejsem nezávislý; iva — přesně tak; dvija — ó brāhmaṇo; sādhubhiḥ — čistými oddanými, kteří jsou prosti všech hmotných tužeb; grasta-hṛdayaḥ — Mé srdce je ovládáno; bhaktaiḥ — protože jsou oddaní; bhakta-jana-priyaḥ — závisím nejen na Mém oddaném, ale také na oddaném Mého oddaného (oddaní oddaných jsou Mi velice drazí).

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, brāhmaṇovi řekl: “Jsem zcela ovládaný svými oddanými. Nejsem v žádném případě nezávislý. Jelikož jsou Moji oddaní prosti veškerých hmotných tužeb, sídlím výhradně v jejich srdcích. Nejen Můj oddaný, ale i oddaní Mého oddaného jsou Mi velice drazí.”

Význam

Všechny velké a mocné osobnosti ve vesmíru, včetně Pána Brahmy a Pána Śivy, zcela podléhají Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Osobnost Božství je však zcela ovládána svým oddaným. Proč tomu tak je? Protože oddaný je anyābhilāṣitā-śūnya — nemá v srdci žádné hmotné touhy. Jeho jedinou touhou je neustále myslet na Nejvyššího Pána a na to, jak Mu co nejlépe sloužit. Pro tuto transcendentální vlastnost má Pán své oddané velice rád — a nejen své oddané, ale i oddané svých oddaných. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā — nikdo se nemůže vyprostit z hmotných pout, aniž by byl oddaným oddaného. Proto o sobě Caitanya Mahāprabhu říkal, že je gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ. Učil nás, abychom se nesnažili stát přímo služebníky Kṛṣṇy, ale služebníky Kṛṣṇova služebníka. Oddaní, jako je Brahmā, Nārada, Vyāsadeva a Śukadeva Gosvāmī, jsou přímí služebníci Kṛṣṇy, a ten, kdo se stane služebníkem Nārady, Vyāsadevy či Śukadevy—jako šest Gosvāmīch — je ještě více oddaný. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura proto říká: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ — pokud oddaný velice upřímně slouží duchovnímu učiteli, Kṛṣṇa ho bezpochyby obdaří svou přízní. Následovat pokyny oddaného je cennější než následovat přímo pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství.