Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Durvāsā Muni napadá Mahārāje Ambarīṣe

Tato kapitola líčí příběh Mahārāje Nabhagy, jeho syna Nābhāgy a Mahārāje Ambarīṣe.

Syn Manua se jmenoval Nabhaga a jeho syn, Nābhāga, žil mnoho let v gurukule. Nābhāgovi bratři si v jeho nepřítomnosti rozdělili království mezi sebou, aniž by mu nechali nějaký podíl. Když se pak Nābhāga vrátil domů, bratři mu dali jako podíl svého otce, ale jakmile se vydal za otcem a popsal jejich jednání, otec mu vysvětlil, že to je podvod. Poradil mu, aby šel do obětní arény a získal prostředky na živobytí tím, že mudrcům předá dvě mantry, které mají recitovat. Nābhāga jednal podle otcových pokynů, a tak mu Aṅgirā a další velcí světci věnovali všechny peníze, které tato oběť přinesla. Pán Śiva chtěl Nābhāgu vyzkoušet, a proto zpochybnil jeho nárok na čerstvě nabytý majetek. Když byl však upokojen Nābhāgovým chováním, všechno bohatství mu věnoval.

Nābhāgovi se narodil Ambarīṣa, mocný a proslulý oddaný. Mahārāja Ambarīṣa byl králem celého světa, ale své bohatství považoval za dočasné. Nelpěl na něm, protože věděl, že je příčinou poklesnutí do podmíněného života. Všechny své smysly a mysl tedy zaměstnal službou Pánu. Tento proces se nazývá yukta-vairāgya, pravé odříkání, které je velmi vhodné k uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož byl Mahārāja Ambarīṣa jakožto král nesmírně bohatý, prováděl oddanou službu za pomoci nesmírného bohatství, a díky tomu nebyl připoutaný ke své ženě, dětem či království navzdory svému majetku. Své smysly a mysl stále zaměstnával službou Pánu, a proto netoužil ani po osvobození — ani nemluvě o tom, že by si chtěl užívat hmotného bohatství.

Jednou Mahārāja Ambarīṣa uctíval Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, ve Vṛndāvanu tím, že dodržoval sliby spojené s Dvādaśīm, což je den následující po Ekādaśī. Byl právě nejvyšší čas přerušit půst, když vtom do jeho domu přišel jako host velký mystický yogī Durvāsā. Král Ambarīṣa ho uctivě přivítal a Durvāsā Muni přijal jeho pozvání k jídlu, ale nejprve šel vykonat polední koupel v řece Yamuně. Jelikož se pohroužil do samādhi, trvalo mu dlouho, než se vrátil. Mahārāja Ambarīṣa však viděl, že již končí doba, kdy by měl přerušit půst, a proto se podle rady učených brāhmaṇů trochu napil vody. Durvāsā Muni díky svým mystickým schopnostem poznal, co se stalo, a velmi se rozhněval. Když se vrátil, začal Mahārāje Ambarīṣe kárat, ale to ho neuspokojilo, a proto nakonec stvořil ze svého vlasu démona, který vypadal jako smrtonosný oheň. Nejvyšší Pán však stále chrání svého oddaného, a proto seslal svůj disk, Sudarśana cakru, aby Mahārāje Ambarīṣe ochránil. Disk ohnivého démona okamžitě zničil a pak pronásledoval Durvāsu, jenž vůči Mahārājovi Ambarīṣovi projevil tolik zloby. Durvāsā prchal na Brahmaloku, Śivaloku a všechny ostatní vyšší planety, ale stále se nemohl před hněvem Sudarśana cakry zachránit. Nakonec zamířil do duchovního světa a odevzdal se Pánu Nārāyaṇovi, ale Nejvyšší Pán nemohl odpustit někomu, kdo napadl vaiṣṇavu. Takový přestupek může být odpuštěn jedině tehdy, když se člověk skloní před vaiṣṇavou, proti němuž se provinil. Jinak odpuštění nikdy nezíská. Pán Nārāyaṇa tedy Durvāsovi poradil, aby se vrátil k Mahārājovi Ambarīṣovi a omluvil se mu.

Verš

śrī-śuka uvāca
nābhāgo nabhagāpatyaṁ
yaṁ tataṁ bhrātaraḥ kavim
yaviṣṭhaṁ vyabhajan dāyaṁ
brahmacāriṇam āgatam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; nābhāgaḥ — Nābhāga; nabhaga-apatyam — byl synem Mahārāje Nabhagy; yam — jemuž; tatam — otce; bhrātaraḥ — starší bratři; kavim — učený; yaviṣṭham — nejmladší; vyabhajan — rozdělili; dāyam — majetek; brahmacāriṇam — rozhodnutý pro život brahmacārīho natrvalo (naiṣṭhika); āgatam — vrátil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Syn Nabhagy, který se jmenoval Nābhāga, žil dlouho u svého duchovního učitele. Jeho bratři si proto mysleli, že se nechce stát gṛhasthou a už se nevrátí — rozdělili si tedy majetek svého otce mezi sebe a Nābhāgovi žádný podíl nenechali. Když se vrátil od duchovního učitele, dali mu jako podíl svého otce.

Význam

Existují dva druhy brahmacārīnů — jeden se vrátí domů, ožení se a žije jako hospodář, zatímco druhý, zvaný bṛhad-vrata, slibuje zůstat brahmacārīnem natrvalo. Ten se od duchovního učitele nevrací; zůstává s ním a později rovnou přijme sannyās. Nābhāga se od duchovního mistra dlouho nevracel, a proto si jeho bratři mysleli, že se rozhodl pro stav bṛhadvrata-brahmacarya. Nenechali mu tedy jeho podíl, a když se znenadání vrátil, dali mu jako podíl svého otce.

Verš

bhrātaro ’bhāṅkta kiṁ mahyaṁ
bhajāma pitaraṁ tava
tvāṁ mamāryās tatābhāṅkṣur
mā putraka tad ādṛthāḥ

Synonyma

bhrātaraḥ — ó moji bratři; abhāṅkta — vyhradili jste jako podíl z majetku našeho otce; kim — co; mahyam — mně; bhajāma — přidělujeme; pitaram — samotného otce; tava — jako tvůj podíl; tvām — tebe; mama — mně; āryāḥ — moji starší bratři; tata — ó můj otče; abhāṅkṣuḥ — dali podíl; — ne; putraka — ó můj milý synu; tat — tomuto tvrzení; ādṛthāḥ — přikládej jakýkoliv význam.

Překlad

Nābhāga se ptal: “Co jste mi vyhradili jako podíl z otcova majetku, milí bratři?” Jeho starší bratři mu odpověděli: “Jako tvůj podíl ti přenecháváme našeho otce.” Když však Nābhāga šel za svým otcem a řekl mu: “Otče, moji starší bratři mi jako podíl z majetku přenechali tebe,” otec odvětil: “Nedej na jejich klamná slova, milý synu. Já nejsem tvůj majetek.”

Verš

ime aṅgirasaḥ satram
āsate ’dya sumedhasaḥ
ṣaṣṭhaṁ ṣaṣṭham upetyāhaḥ
kave muhyanti karmaṇi

Synonyma

ime — všichni tito; aṅgirasaḥ — potomci Aṅgirovy dynastie; satram — oběť; āsate — konají; adya — dnes; sumedhasaḥ — kteří jsou velmi inteligentní; ṣaṣṭham — šestý; ṣaṣṭham — šestý; upetya — až přijde; ahaḥ — den; kave — ó nejlepší z učených; muhyanti — budou zmateni; karmaṇi — při provádění svých plodonosných činností.

Překlad

Nābhāgův otec pravil: “Všichni potomci Aṅgiry se dnes chystají vykonat velkou oběť, ale přestože jsou velmi inteligentní, budou při jejím provádění každý šestý den zmateni a dopustí se chyb ve svých denních povinnostech.”

Význam

Nābhāga byl velmi naivní chlapec. Když tedy vyhledal svého otce, ten s ním měl soucit a doporučil mu, aby své prostředky k živobytí získal tím, že půjde za potomky Aṅgiry a využije chyb, kterých se dopustí při provádění yajñi.

Verš

tāṁs tvaṁ śaṁsaya sūkte dve
vaiśvadeve mahātmanaḥ
te svar yanto dhanaṁ satra-
pariśeṣitam ātmanaḥ
dāsyanti te ’tha tān arccha
tathā sa kṛtavān yathā
tasmai dattvā yayuḥ svargaṁ
te satra-pariśeṣaṇam

Synonyma

tān — jim všem; tvam — ty; śaṁsaya — popiš; sūkte — védské hymny; dve — dva; vaiśvadeve — týkající se Vaiśvadevy, Nejvyšší Osobnosti Božství; mahātmanaḥ — všem těm velkým duším; te — oni; svaḥ yantaḥ — až se odeberou na svá místa na nebeských planetách; dhanam — bohatství; satra-pariśeṣitam — které zbývá na konci yajñi; ātmanaḥ — svůj vlastní majetek; dāsyanti — dají; te — tobě; atha — proto; tān — k nim; arccha — jdi tam; tathā — takto (podle otcových pokynů); saḥ — on (Nābhāga); kṛtavān — vykonal; yathā — jak mu otec poradil; tasmai — jemu; dattvā — poté, co dali; yayuḥ — odebrali se; svargam — na nebeské planety; te — oni všichni; satra-pariśeṣaṇam — zbytky po yajñi.

Překlad

Nābhāgův otec pokračoval: “Jdi k těm velkým duším a sděl jim dva védské hymny týkající se Vaiśvadevy. Až tito mocní mudrci skončí svou oběť a půjdou na nebeské planety, dají ti zbytek peněz, které z oběti získali. Hned se tam proto vydej.” Nābhāga tedy jednal přesně podle rady svého otce. Velcí mudrci Aṅgirovy dynastie mu dali všechno své bohatství a pak se odebrali na nebeské planety.

Verš

taṁ kaścit svīkariṣyantaṁ
puruṣaḥ kṛṣṇa-darśanaḥ
uvācottarato ’bhyetya
mamedaṁ vāstukaṁ vasu

Synonyma

tam — Nābhāgovi; kaścit — někdo; svīkariṣyantam — když si bral bohatství od vznešených mudrců; puruṣaḥ — člověk; kṛṣṇa-darśanaḥ — tmavého vzhledu; uvāca — pronesl; uttarataḥ — ze severu; abhyetya — přicházející; mama — moje; idam — tyto; vāstukam — zbytky po oběti; vasu — všechno bohatství.

Překlad

Když si Nābhāga bral toto bohatství, přišel za ním ze severu člověk tmavého vzhledu a promluvil: “Všechno bohatství z obětní arény patří mně.”

Verš

mamedam ṛṣibhir dattam
iti tarhi sma mānavaḥ
syān nau te pitari praśnaḥ
pṛṣṭavān pitaraṁ yathā

Synonyma

mama — moje; idam — to všechno; ṛṣibhiḥ — velkými světci; dattam — bylo dáno; iti — takto; tarhi — proto; sma — vskutku; mānavaḥ — Nābhāga; syāt — nechť je; nau — nás; te — tvému; pitari — otci; praśnaḥ — dotaz; pṛṣṭavān — též se zeptal; pitaram — svého otce; yathā — jak byl požádán.

Překlad

Nābhāga pak řekl: “Toto bohatství je moje. Velcí světci mi ho dali.” Když to Nābhāga vyslovil, člověk s tmavým zevnějškem odvětil: “Pojďme za tvým otcem a požádejme ho, ať náš spor rozsoudí.” Nābhāga se tedy zeptal svého otce.

Verš

yajña-vāstu-gataṁ sarvam
ucchiṣṭam ṛṣayaḥ kvacit
cakrur hi bhāgaṁ rudrāya
sa devaḥ sarvam arhati

Synonyma

yajña-vāstu-gatam — věci náležící do obětní arény; sarvam — vše; ucchiṣṭam — zbytky; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; kvacit — někdy, během Dakṣa- yajñi; cakruḥ — to učinili; hi — jistě; bhāgam — podíl; rudrāya — Pánu Śivovi; saḥ — ten; devaḥ — polobůh; sarvam — všechno; arhati — zaslouží si.

Překlad

Nābhāgův otec prohlásil: “Vše, co vznešení mudrci obětovali v aréně Dakṣa-yajñi, nabídli jako podíl Pánu Śivovi. Všechno v obětní aréně tedy nepochybně patří Pánu Śivovi.”

Verš

nābhāgas taṁ praṇamyāha
taveśa kila vāstukam
ity āha me pitā brahmañ
chirasā tvāṁ prasādaye

Synonyma

nābhāgaḥ — Nābhāga; tam — jemu (Pánu Śivovi); praṇamya — když složil poklony; āha — řekl; tava — tvoje; īśa — ó pane; kila — jistě; vāstukam — vše v aréně oběti; iti — tak; āha — prohlásil; me — můj; pitā — otec; brahman — ó brāhmaṇo; śirasā — skláním svou hlavu; tvām — tobě; prasādaye — prosím o tvou milost.

Překlad

Nābhāga potom složil Pánu Śivovi poklony a pravil: “Ó ctihodný pane, vše v této aréně oběti je tvé. To je tvrzení mého otce. S velkou úctou před tebou skláním svoji hlavu a žádám tě o milost.”

Verš

yat te pitāvadad dharmaṁ
tvaṁ ca satyaṁ prabhāṣase
dadāmi te mantra-dṛśo
jñānaṁ brahma sanātanam

Synonyma

yat — cokoliv; te — tvůj; pitā — otec; avadat — vysvětlil; dharmam — pravda; tvam ca — ty také; satyam — pravdu; prabhāṣase — říkáš; dadāmi — dám; te — tobě; mantra-dṛśaḥ — který znám vědu o mantrách; jñānam — poznání; brahma — transcendentální; sanātanam — věčné.

Překlad

Pán Śiva řekl: “Všechno, co prohlásil tvůj otec, je pravda a ty mluvíš také pravdu. Proto ti já, který jsem znalcem védských manter, vyložím transcendentální poznání.”

Verš

gṛhāṇa draviṇaṁ dattaṁ
mat-satra-pariśeṣitam
ity uktvāntarhito rudro
bhagavān dharma-vatsalaḥ

Synonyma

gṛhāṇa — nyní si prosím vezmi; draviṇam — všechno bohatství; dattam — je dáno (tobě mnou); mat-satra-pariśeṣitam — zbytky po oběti prováděné v můj prospěch; iti uktvā — poté, co takto promluvil; antarhitaḥ — zmizel; rudraḥ — Pán Śiva; bhagavān — nejmocnější polobůh; dharma-vatsalaḥ — věrný náboženským zásadám.

Překlad

Pán Śiva pravil: “Nyní si můžeš vzít všechno bohatství, které zbylo po oběti. Dávám ti ho.” Pán Śiva, který je dokonale věrný náboženským zásadám, takto promluvil a vzápětí zmizel.

Verš

ya etat saṁsmaret prātaḥ
sāyaṁ ca susamāhitaḥ
kavir bhavati mantra-jño
gatiṁ caiva tathātmanaḥ

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; etat — na tuto událost; saṁsmaret — vzpomíná; prātaḥ — ráno; sāyam ca — a večer; susamāhitaḥ — s nerozptýlenou pozorností; kaviḥ — učený; bhavati — stane se; mantra-jñaḥ — znalec všech védských manter; gatim — osud; ca — také; eva — jistě; tathā ātmanaḥ — stejný, jako u seberealizovaných duší.

Překlad

Pokud někdo ráno a večer s velkou pozorností poslouchá a vypráví tento příběh nebo na něj vzpomíná, jistě se stane učencem chápajícím védské hymny a znalcem seberealizace.

Verš

nābhāgād ambarīṣo ’bhūn
mahā-bhāgavataḥ kṛtī
nāspṛśad brahma-śāpo ’pi
yaṁ na pratihataḥ kvacit

Synonyma

nābhāgāt — Nābhāgovi; ambarīṣaḥ — Mahārāja Ambarīṣa; abhūt — narodil se; mahā-bhāgavataḥ — nejvznešenější oddaný; kṛtī — proslulý; na aspṛśat — nemohlo se dotknout; brahma-śāpaḥ api — ani prokletí od brāhmaṇy; yam — jehož (Ambarīṣe Mahārāje); na — ani; pratihataḥ — selhávající; kvacit — kdykoliv.

Překlad

Nābhāgovi se narodil Mahārāja Ambarīṣa, vznešený oddaný, proslulý svými vynikajícími vlastnostmi. Ačkoliv ho proklel neomylný brāhmaṇa, toto prokletí na něho nemělo žádný vliv.

Verš

śrī-rājovāca
bhagavañ chrotum icchāmi
rājarṣes tasya dhīmataḥ
na prābhūd yatra nirmukto
brahma-daṇḍo duratyayaḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit požádal; bhagavan — ó velký brāhmaṇo; śrotum icchāmi — přeji si slyšet (od tebe); rājarṣeḥ — o vznešeném králi Ambarīṣovi; tasya — o něm; dhīmataḥ — který byl tak rozvážnou osobností; na — ne; prābhūt — mohlo zapůsobit; yatra — na něhož (Mahārāje Ambarīṣe); nirmuktaḥ — vyřčené; brahma-daṇḍaḥ — prokletí z úst brāhmaṇy; duratyayaḥ — jež je nepřekonatelné.

Překlad

Král Parīkṣit požádal: “Ó velká osobnosti, Mahārāja Ambarīṣa byl jistě ušlechtilý a měl úctyhodnou povahu. Přeji si o něm slyšet. Překvapuje mě, že na něj nepůsobilo prokletí od brāhmaṇy, které jinak nelze překonat.”

Verš

śrī-śuka uvāca
ambarīṣo mahā-bhāgaḥ
sapta-dvīpavatīṁ mahīm
avyayāṁ ca śriyaṁ labdhvā
vibhavaṁ cātulaṁ bhuvi
mene ’tidurlabhaṁ puṁsāṁ
sarvaṁ tat svapna-saṁstutam
vidvān vibhava-nirvāṇaṁ
tamo viśati yat pumān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ambarīṣaḥ — král Ambarīṣa; mahā-bhāgaḥ — požehnaný král; sapta-dvīpavatīm — skládající se ze sedmi ostrovů; mahīm — celý svět; avyayām ca — a nevyčerpatelné; śriyam — krásu; labdhvā — poté, co získal; vibhavam ca — a bohatství; atulam — neomezené; bhuvi — na této Zemi; mene — rozhodl se; ati-durlabham — čeho je vzácné dosáhnout; puṁsām — mnoha lidí; sarvam — všechno (získal); tat — to, co; svapna-saṁstutam — jako by viděné ve snu; vidvān — zcela chápající; vibhava-nirvāṇam — zničení tohoto bohatství; tamaḥ — nevědomost; viśati — pokleslá do; yat — kvůli němuž; pumān — živá bytost.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Požehnaný Mahārāja Ambarīṣa získal vládu nad celým světem, složeným ze sedmi ostrovů, a nevyčerpatelné, neomezené bohatství a blahobyt na této Zemi. Přestože dosáhnout takovéhoto postavení je velice vzácné, Mahārāja Ambarīṣa na ně vůbec nedbal, protože dobře věděl, že všechno to bohatství je jen hmotné. Nakonec bude zničeno stejně jako to, co zahlédneme ve snu. Král věděl, že každý neoddaný, který získá takové bohatství, se noří čím dál hlouběji do hmotné kvality nevědomosti.

Význam

Pro oddaného nemá hmotné bohatství význam, zatímco neoddaného spoutává stále více. Oddaný totiž ví, že vše hmotné je dočasné, zatímco neoddaný považuje takzvané štěstí, které je pomíjivé, za všechno na světě, a zapomíná na cestu seberealizace. Hmotné bohatství je pro něho tedy překážkou v duchovním rozvoji.

Verš

vāsudeve bhagavati
tad-bhakteṣu ca sādhuṣu
prāpto bhāvaṁ paraṁ viśvaṁ
yenedaṁ loṣṭravat smṛtam

Synonyma

vāsudeve — vůči všeprostupující Nejvyšší Osobnosti; bhagavati — vůči Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-bhakteṣu — vůči Pánovým oddaným; ca — také; sādhuṣu — vůči svatým mužům; prāptaḥ — ten, kdo dosáhl; bhāvam — úcty a oddanosti; param — transcendentální; viśvam — celý hmotný vesmír; yena — čímž (duchovním vědomím); idam — tento; loṣṭra-vat — bezvýznamný jako kus kamene; smṛtam — je přijímán (těmito oddanými).

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa byl velkým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevy, a světců, kteří jsou oddanými Pána. Díky této oddanosti byl pro něho celý vesmír stejně bezvýznamný jako kus kamene.

Verš

sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor
vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane
karau harer mandira-mārjanādiṣu
śrutiṁ cakārācyuta-sat-kathodaye
mukunda-liṅgālaya-darśane dṛśau
tad-bhṛtya-gātra-sparśe ’ṅga-saṅgamam
ghrāṇaṁ ca tat-pāda-saroja-saurabhe
śrīmat-tulasyā rasanāṁ tad-arpite
pādau hareḥ kṣetra-padānusarpaṇe
śiro hṛṣīkeśa-padābhivandane
kāmaṁ ca dāsye na tu kāma-kāmyayā
yathottamaśloka-janāśrayā ratiḥ

Synonyma

saḥ — on (Mahārāja Ambarīṣa); vai — jistě; manaḥ — svou mysl; kṛṣṇa- pada-aravindayoḥ — (upřel) na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy; vacāṁsi — svá slova; vaikuṇṭha-guṇa-anuvarṇane — popisování Kṛṣṇovy slávy; karau — své ruce; hareḥ mandira-mārjana-ādiṣu — k činnostem, jako je uklízení chrámu Hariho, Nejvyššího Pána; śrutim — své ucho; cakāra — používal; acyuta — Kṛṣṇy nebo o Kṛṣṇovi, který nikdy neklesá; sat-kathā-udaye — k poslouchání transcendentálních rozprav; mukunda-liṅga-ālaya-darśane — k prohlížení Božstev, chrámů a svatých dhāmů Mukundy; dṛśau — své oči; tat-bhṛtya — Kṛṣṇových služebníků; gātra-sparśe — k dotýkání se těl; aṅga-saṅgamam — dotyk svého těla; ghrāṇam ca — a svůj čich; tat-pāda — Jeho lotosových nohou; saroja — lotosového květu; saurabhe — k čichání vůně; śrīmat-tulasyāḥ — lístků tulasī; rasanām — svůj jazyk; tat-arpite — na prasādam obětované Pánu; pādau — své nohy; hareḥ — Harimu, Osobnosti Božství; kṣetra — svatá místa, jako je chrám nebo Vṛndāvan a Dvārakā; pada-anusarpaṇe — chození na tato místa; śiraḥ — hlava; hṛṣīkeśa — Kṛṣṇy, pána smyslů; pada-abhivandane — ke skládání poklon lotosovým nohám; kāmam ca — a své touhy; dāsye — k tomu, aby jednal jako služebník; na — ne; tu — vskutku; kāma-kāmyayā — s touhou po smyslovém požitku; yathā — jako; uttamaśloka-jana-āśrayā — když člověk vyhledá útočiště u oddaného, jako je například Prahlāda; ratiḥ — připoutanost.

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa v meditaci neustále upíral mysl na lotosové nohy Kṛṣṇy, svá slova používal k popisům Pánovy slávy, ruce k čištění chrámu Pána a uši k poslouchání toho, co Kṛṣṇa řekl nebo co pojednává o Kṛṣṇovi. Očima se díval na Božstva Kṛṣṇy, Kṛṣṇovy chrámy a místa, kde Kṛṣṇa žil, jako je Mathurā a Vṛndāvan. Svůj hmat používal k dotýkání se těl Pánových oddaných, nosem čichal vůni lístků tulasī obětovaných Pánu a jazykem ochutnával Pánovo prasādam. Nohy používal k chození na svatá místa a do chrámů Pána, hlavu ke skládání poklon Pánu a všechny jeho touhy se pojily se službou Pánu dvacet čtyři hodin denně. Mahārāja Ambarīṣa nikdy netoužil po ničem pro svůj smyslový požitek. Všechny své smysly zaměstnával oddanou službou, různými činnostmi ve vztahu k Pánu. To je způsob, jak posílit svou připoutanost k Pánu a zcela se zbavit hmotných tužeb.

Význam

V Bhagavad-gītě (7.1) Pán doporučuje: mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ. Tím je naznačeno, že člověk musí vykonávat oddanou službu pod vedením oddaného nebo pod přímým vedením Nejvyšší Osobnosti Božství. Cvičit se sám, bez vedení duchovního mistra, však není možné. Podle pokynů Śrīly Rūpy Gosvāmīho je prvním úkolem oddaného přijmout pravého duchovního učitele, který je schopen ho naučit, jak zaměstnávat různé smysly transcendentální službou Pánu. Pán dále říká v Bhagavad-gītě (7.1): asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu. Kdo chce poznat Nejvyšší Osobnost Božství, musí se držet Kṛṣṇových pokynů a následovat příkladu Mahārāje Ambarīṣe. Je řečeno: hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate. Bhakti znamená zaměstnávat své smysly ve službě pánovi smyslů, Kṛṣṇovi, který je známý též jako Hṛṣīkeśa nebo Acyuta. Obě tato slova se vyskytují i v těchto verších. Acyuta-sat-kathodaye, hṛṣīkeśa-padābhivandane. Slova Acyuta a Hṛṣīkeśa jsou také použita v Bhagavad-gītě. Bhagavad-gītā je kṛṣṇa-kathā vyslovená samotným Kṛṣṇou a Śrīmad-Bhāgavatam je také kṛṣṇa-kathā, neboť vše, co popisuje, se týká Kṛṣṇy.

Verš

evaṁ sadā karma-kalāpam ātmanaḥ
pare ’dhiyajñe bhagavaty adhokṣaje
sarvātma-bhāvaṁ vidadhan mahīm imāṁ
tan-niṣṭha-viprābhihitaḥ śaśāsa ha

Synonyma

evam — takto (žijící životem oddaného); sadā — vždy; karma-kalāpam — předepsané povinnosti kṣatriyského krále; ātmanaḥ — sebe, osobně (jako hlava státu); pare — nejvyšší transcendenci; adhiyajñe — nejvyššímu vlastníkovi a poživateli; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; adhokṣaje — tomu, který se nachází mimo dosah vnímání hmotných smyslů; sarva-ātma-bhāvam — všechny druhy oddané služby; vidadhat — vykonávající, obětující; mahīm — planetě Zemi; imām — této; tat-niṣṭha — kteří jsou věrnými oddanými Pána; vipra — takovými brāhmaṇy; abhihitaḥ — řízen; śaśāsa — vládl; ha — v minulosti.

Překlad

Když Mahārāja Ambarīṣa vykonával své předepsané povinnosti krále, výsledky svých panovnických činností vždy obětoval Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, který je tím, kdo si všeho užívá, a který je mimo dosah vnímání hmotných smyslů. Jelikož zároveň přijímal rady brāhmaṇů, věrných oddaných Pána, bez potíží vládl planetě Zemi.

Význam

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

Lidé v hmotném světě si velice přejí žít v míru a blahobytu a v tomto verši Bhagavad-gīty dává návod k míru samotný Nejvyšší Pán: každý by měl pochopit, že Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je konečným vlastníkem všech planet. On je proto tím, komu patří požitek ze všeho dění—politického, společenského, kulturního, náboženského, hospodářského a tak dále. Pán dal v Bhagavad-gītě dokonalou radu a Ambarīṣa Mahārāja jakožto ideální panovník vládl celému světu jako vaiṣṇava, přičemž se řídil radami vaišnavských brāhmaṇů. Pokyn śāster zní, že brāhmaṇa sice může být velmi zběhlý v bráhmanských povinnostech a ve védském poznání, ale pokud není vaiṣṇava, pak nemůže dávat rady z pozice gurua.

ṣaṭ-karma-nipuṇo vipro
mantra-tantra-viśāradaḥ
avaiṣṇavo gurur na syād
vaiṣṇavaḥ śva-paco guruḥ

Proto Mahārāja Ambarīṣa přijímal rady od brāhmaṇů, kteří byli čistými oddanými Pána (tan-niṣṭha-viprābhihitaḥ), protože obyčejní brāhmaṇové, kteří jsou pouze učenci nebo odborníky na provádění různých obřadů, nejsou způsobilí radit.

V moderní době existují zákonodárná shromáždění, jejichž členové jsou zmocněni k tomu, aby vytvářeli zákony pro blaho státu, ale podle tohoto popisu království Mahārāje Ambarīṣe má zemi či světu vládnout jeden hlavní panovník, jehož rádci jsou výhradně oddaní brāhmaṇové. Rádci nebo členy zákonodárného shromáždění nemají být profesionální politici a také je nemá vybírat nevědomá veřejnost. Správně je má určovat král. Je-li král či výkonná hlava státu oddaný a vládne-li zemi podle pokynů oddaných brāhmaṇů, budou všichni žít v míru a blahobytu. Když jsou král a jeho rádci dokonalí oddaní, nemůže být ve státě nepořádek. Všichni občané by se měli stát oddanými Pána, a pak automaticky vyvinou ušlechtilý charakter.

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
manorathenāsati dhāvato bahiḥ

“Ten, kdo je neochvějně oddán Osobnosti Božství, má všechny dobré vlastnosti polobohů. Naproti tomu ten, kdo není oddaným Pána, má pouze hmotné předpoklady, které mnoho neznamenají. Je tomu tak proto, že setrvává na mentální úrovni, a nevyhnutelně ho bude přitahovat lesk hmotné energie.” (Bhāg. 5.18.12). Občané pod vedením krále vědomého si Kṛṣṇy se stanou oddanými a pak nebude potřeba zavádět každý den nové zákony pro nápravu života ve státě. Pokud budou občané vychováváni tak, aby se z nich stali oddaní, budou automaticky mírumilovní a čestní, a pokud je povede král, který je oddaný a přijímá rady oddaných, stát se nebude nacházet v hmotném, ale v duchovním světě. Všechny státy světa by proto měly následovat ideál vlády Mahārāje Ambarīṣe, popsaný v těchto verších.

Verš

īje ’śvamedhair adhiyajñam īśvaraṁ
mahā-vibhūtyopacitāṅga-dakṣiṇaiḥ
tatair vasiṣṭhāsita-gautamādibhir
dhanvany abhisrotam asau sarasvatīm

Synonyma

īje — uctíval; aśvamedhaiḥ — prováděním obětí koně; adhiyajñam — pro uspokojení pána všech obětí; īśvaram — Nejvyšší Osobnost Božství; mahā- vibhūtyā — s obrovským bohatstvím; upacita-aṅga-dakṣiṇaiḥ — s veškerým předepsaným příslušenstvím a rozdáváním dakṣiṇ brāhmaṇům; tataiḥ — konané; vasiṣṭha-asita-gautama-ādibhiḥ — takovými brāhmaṇy, jako je Vasiṣṭha, Asita a Gautama; dhanvani — na poušti; abhisrotam — zaplavené vodou řeky; asau — Mahārāja Ambarīṣa; sarasvatīm — na břehu Sarasvatī.

Překlad

V pouštních zemích, kudy tekla řeka Sarasvatī, prováděl Mahārāja Ambarīṣa velkolepé oběti, jako je například aśvamedha-yajña, a takto uspokojoval pána všech obětí, Nejvyšší Osobnost Božství. Tyto yajñi vykonával s použitím velkého bohatství a všech nezbytností. Patřilo k nim i rozdávání dakṣiṇ brāhmaṇům, na něž dohlíželi vznešení mudrci — Vasiṣṭha, Asita, Gautama a další — kteří zastupovali krále, konatele obětí.

Význam

K provádění obřadních obětí, jež jsou popsány ve Védách, jsou zapotřebí zkušení brāhmaṇové zvaní yājñika-brāhmaṇové. V Kali-yuze je jich však nedostatek. Obětí, doporučenou śāstrami pro tento věk, je proto saṅkīrtana-yajña (yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ). Inteligentní člověk nebude zbytečně utrácet peníze na oběti, které pro nedostatek yājñika-brāhmaṇů v současném věku Kali není možné konat, a místo toho se bude věnovat provádění saṅkīrtana-yajñi. Bez náležitě vykonaných obětí pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství bude nedostatek deště (yajñād bhavati parjanyaḥ). Provádět yajñu je tedy nezbytné. Bez yajñi nastanou sucha, neporoste obilí a zavládne hladomor. Proto je královou povinností pořádat různé yajñi, jako například aśvamedha-yajñu, aby zajistil růst obilí. Annād bhavanti bhūtāni. Bez obilí budou lidé i zvířata hladovět. Proto je nezbytné, aby stát konal yajñu, neboť díky ní se lidé dosyta najedí. Brāhmaṇům a obětním knězům je pak třeba za jejich kvalifikovanou službu řádně zaplatit. Této odměně se říká dakṣiṇā. Ambarīṣa Mahārāja jakožto hlava státu konal všechny tyto yajñi za pomoci velkých osobností, jako byli Vasiṣṭha, Gautama a Asita. On sám se věnoval oddané službě, jež byla popsána výše (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). Král či hlava státu musí dohlédnout na to, aby vše probíhalo pod správným vedením, a sám musí být ideálním oddaným po vzoru Mahārāje Ambarīṣe. Musí se postarat o to, aby obilí rostlo i v pouštních oblastech, o jiných územích ani nemluvě.

Verš

yasya kratuṣu gīrvāṇaiḥ
sadasyā ṛtvijo janāḥ
tulya-rūpāś cānimiṣā
vyadṛśyanta suvāsasaḥ

Synonyma

yasya — jehož (Mahārāje Ambarīṣe); kratuṣu — při obětech (které pořádal); gīrvāṇaiḥ — s polobohy; sadasyāḥ — účastníci oběti; ṛtvijaḥ — knězi; janāḥ — a další odborníci; tulya-rūpāḥ — vypadající přesně jako; ca — a; animiṣāḥ — s nemrkajícíma očima, jako polobozi; vyadṛśyanta — bylo viděno; su-vāsasaḥ — oblečeni do drahocenných šatů.

Překlad

Při obětech pořádaných Mahārājem Ambarīṣem byli všichni účastníci shromáždění i kněží (zvláště hotā, udgātā, brahmā a adhvaryu) honosně oblečeni a všichni vypadali jako polobozi. Nadšeně se starali o to, aby byla yajña vykonána správně.

Verš

svargo na prārthito yasya
manujair amara-priyaḥ
śṛṇvadbhir upagāyadbhir
uttamaśloka-ceṣṭitam

Synonyma

svargaḥ — život na nebeských planetách; na — ne; prārthitaḥ — žádaná věc; yasya — jehož (Ambarīṣe Mahārāje); manujaiḥ — obyvatele; amara- priyaḥ — drahý dokonce i polobohům; śṛṇvadbhiḥ — kteří byli zvyklí naslouchat; upagāyadbhiḥ — a zvyklí zpívat; uttamaśloka — Nejvyšší Osobnosti Božství; ceṣṭitam — o slavných činnostech.

Překlad

Občané státu Mahārāje Ambarīṣe byli zvyklí zpívat a naslouchat o slavných činnostech Osobnosti Božství, a proto se nikdy neucházeli o dosažení nebeských planet, které jsou i polobohům tak drahé.

Význam

Čistý oddaný, který se vyškolil ve zpívání a poslouchání svatého jména Pána a popisů Jeho slávy, vlastností, podoby, příslušenství a tak dále, se nikdy nezajímá o dosažení nebeských planet, jež jsou nesmírně drahé i polobohům.

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

“Oddaní, kteří jsou zaměstnáni pouze oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, se nikdy nebojí žádných životních podmínek. Nebeské planety, osvobození a pekelné planety pro ně znamenají jedno a totéž.” (Bhāg. 6.17.28). Oddaný se nachází v duchovním světě neustále, a proto po ničem netouží. Nazývá se akāma neboli “prostý tužeb,” protože si nepřeje nic jiného než prokazovat transcendentální láskyplnou službu Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož Mahārāja Ambarīṣa byl nesmírně vznešený oddaný Pána, vychovával své poddané tak, že se nezajímali o nic hmotného; dokonce ani o štěstí na nebeských planetách.

Verš

saṁvardhayanti yat kāmāḥ
svārājya-paribhāvitāḥ
durlabhā nāpi siddhānāṁ
mukundaṁ hṛdi paśyataḥ

Synonyma

saṁvardhayanti — zvětšují štěstí; yat — protože; kāmāḥ — takové touhy; svā-rājya — setrvávající ve svém přirozeném postavení, kdy slouží Pánu; paribhāvitāḥ — naplněni takovými touhami; durlabhāḥ — velice vzácně dosažené; na — nikoliv; api — také; siddhānām — velkých mystiků; mukundam — Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství; hṛdi — v srdci; paśyataḥ — ti, kdo Ho stále vidí.

Překlad

Ti, kteří jsou prostoupeni transcendentálním štěstím plynoucím ze služby Nejvyšší Osobnosti Božství, se nezajímají dokonce ani o dokonalosti, kterých dosahují velcí mystici, neboť ty nezvětší transcendentální blaženost oddaného, který v hloubi svého srdce myslí stále na Kṛṣṇu.

Význam

Nejenže se čistý oddaný nezajímá o dosažení vyšších planetárních soustav, ale dokonce ani o dokonalosti, které jsou výsledkem mystické yogy. Skutečnou dokonalostí je oddaná služba. Štěstí pocházející ze splynutí s neosobním Brahmanem nebo z osmi dokonalostí mystické yogy (aṇimā, laghimā, prāpti a tak dále) oddaného nijak netěší. To popsal Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī:

kaivalyaṁ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate
durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṁṣṭrāyate
viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate vidhi-mahendrādiś ca kīṭāyate
yat kāruṇya-kaṭākṣa-vaibhavavatāṁ taṁ gauram eva stumaḥ

(Caitanya-candrāmṛta 5)

Když oddaný dospěl do postavení, kdy milostí Pána Caitanyi prokazuje transcendentální láskyplnou službu Pánu, nepovažuje neosobní Brahman za nic lepšího než je peklo a hmotné štěstí na nebeských planetách je pro něho přeludem. Co se týče dokonalosti mystických sil, oddaný ji přirovnává k jedovatému hadovi, který nemá zuby. Mystický yogī se zvláště soustředí na to, aby ovládal své smysly, ale oddaný je používá ke službě Pánu (hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate), a proto nemusí vyvíjet žádné vedlejší úsilí na jejich ovládnutí. Ti, kteří jsou na hmotné úrovni, musejí smysly ovládat, ale oddaný zaměstnává všechny své smysly službou Pánu, a proto jsou již ovládnuté. Paraṁ dṛṣṭvā nivartate (Bg. 2.59). Jeho smysly nepřitahuje hmotný požitek. Přestože je hmotný svět plný utrpení, oddaný ho pokládá rovněž za duchovní, neboť vše je spojeno se službou Pánu. Rozdíl mezi duchovním a hmotným světem spočívá ve služebnické mentalitě. Nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe yuktaṁ vairāgyam ucyate. Když člověk nejedná v duchu služby Nejvyšší Osobnosti Božství, jsou jeho činnosti hmotné.

prāpañci-katayā buddhyā
hari-sambandhi-vastunaḥ
mumukṣubhiḥ parityāgo
vairāgyaṁ phalgu kathyate

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.256)

Pokud se něco používá ve službě Pánu, není to hmotné a člověk by se toho neměl zříkat. Je možné se stejným nadšením stavět mrakodrap i chrám, ale jedná se o různé druhy úsilí, protože jedno je hmotné a druhé duchovní. Nesmíme přestat s duchovními činnosti jen proto, že se domníváme, že jsou hmotné. Nic z toho, co se pojí s Harim, Nejvyšší Osobností Božství, není hmotné. Oddaný, který to ví, se neustále věnuje pouze duchovním činnostem, a hmotné činnosti ho proto již nepřitahují (paraṁ dṛṣṭvā nivartate).

Verš

sa itthaṁ bhakti-yogena
tapo-yuktena pārthivaḥ
sva-dharmeṇa hariṁ prīṇan
sarvān kāmān śanair jahau

Synonyma

saḥ — on (Ambarīṣa Mahārāja); ittham — takto; bhakti-yogena — transcendentální láskyplnou službou Pánu; tapaḥ-yuktena — která je zároveň tou nejlepší askezí; pārthivaḥ — král; sva-dharmeṇa — činnostmi, jež byly součástí jeho věčné přirozenosti; harim — Nejvyššího Pána; prīṇan — uspokojující; sarvān — všech druhů; kāmān — hmotných tužeb; śanaiḥ — postupně; jahau — zbavil se.

Překlad

Tímto způsobem vykonával král této planety, Mahārāja Ambarīṣa, oddanou službu Pánu, a přitom podstupoval přísnou askezi. Činnostmi, jež patřily k jeho věčné přirozenosti, neustále uspokojoval Nejvyšší Osobnost Božství, a tak se postupně zbavil všech hmotných tužeb.

Význam

Přísná askeze podstupovaná v oddané službě je mnoha druhů. Například uctívání Božstev v chrámu vyžaduje různé náročné úkony. Śrī- vigrahārādhana-nitya-nānā-śṛṅgāra-tan-mandira-mārjanādau. Je nezbytné Božstva zdobit, udržovat chrám čistý, přinášet vodu z Gangy a Yamuny, den za dnem pokračovat v běžných činnostech, mnohokrát provádět ārati, chystat pro Božstvo prvotřídní pokrmy, připravovat šaty a tak dále. Člověk se tedy musí neustále věnovat různým činnostem, a toto vytrvalé úsilí je nepochybně askezí. Podobně i námaha spojená s přípravou knih, kázáním ateistům a rozdáváním literatury ode dveří ke dveřím je nepochybně askezí (tapo-yuktena). Tapo divyaṁ putrakā. Taková askeze je nezbytná. Yena sattvaṁ śuddhyet. Askeze v rámci oddané služby nás očišťuje od hmotné existence (kāmān śanair jahau) a právě ona je tím, co živou bytost přivádí do jejího věčného přirozeného postavení v oddané službě. Tímto způsobem se dokáže vzdát hmotných tužeb, a jakmile se od nich oprostí, vysvobodí se z koloběhu zrození a smrti, stáří a nemoci.

Verš

gṛheṣu dāreṣu suteṣu bandhuṣu
dvipottama-syandana-vāji-vastuṣu
akṣayya-ratnābharaṇāmbarādiṣv
ananta-kośeṣv akarod asan-matim

Synonyma

gṛheṣu — v domovech; dāreṣu — v manželkách; suteṣu — v dětech; bandhuṣu — v přátelech a příbuzných; dvipa-uttama — v nejlepších ze silných slonů; syandana — v pěkných kočárech; vāji — v prvotřídních koních; vastuṣu — ve všech těchto věcech; akṣayya — jejichž cena nikdy neklesá; ratna — ve špercích; ābharaṇa — v ozdobách; ambara-ādiṣu — v takových oděvech a ozdobách; ananta-kośeṣu — v nevyčerpatelné pokladnici; akarot — projevoval; asat-matim — žádnou zálibu.

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa se vzdal veškerých svých pout k domovu, manželkám, dětem, přátelům a příbuzným, k nejlepším ze silných slonů, pěkným kočárům, vozům, koním a šperkům s neklesající hodnotou, ke svým ozdobám, šatům a nevyčerpatelné pokladnici. V ničem takovém si již neliboval, neboť to vše považoval za dočasné a hmotné.

Význam

Anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ. Hmotné vlastnictví je přijatelné do té míry, do jaké ho lze využít v oddané službě. Ānukulyena kṛṣṇānu-śīlanam. Ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam. Při kázání je zapotřebí mnoho věcí, které jsou považovány za hmotné. Oddaný by neměl lpět na tom, co vede k hmotnému zapletení, jako je dům, manželka, děti, přátelé a auta. Mahārāja Ambarīṣa všechny tyto věci měl, ale nelpěl na nich. To jsou účinky bhakti-yogy. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra ca (Bhāg. 11.2.42). Ten, kdo je pokročilý v oddané službě, nelpí na hmotných věcech kvůli smyslovému požitku, ale bez připoutanosti je používá pro potřeby kázání a šíření Pánovy slávy. Anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ. Je možné přijmout vše do té míry, do jaké to lze použít ve službě Kṛṣṇovi.

Verš

tasmā adād dhariś cakraṁ
pratyanīka-bhayāvaham
ekānta-bhakti-bhāvena
prīto bhaktābhirakṣaṇam

Synonyma

tasmai — jemu (Ambarīṣovi Mahārājovi); adāt — dal; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; cakram — svůj disk; pratyanīka-bhaya-āvaham — Pánův disk, který protivníkům Pána a Jeho oddaných nahání hrůzu; ekānta-bhakti-bhāvena — díky tomu, jak vykonával čistou oddanou službu; prītaḥ — Pán byl tak spokojený; bhakta-abhirakṣaṇam — na ochranu svých oddaných.

Překlad

Nejvyššího Pána těšila čistá oddanost Mahārāje Ambarīṣe. Dal mu proto svůj disk, který protivníkům nahání hrůzu a oddané vždy chrání před nepřáteli a před vším zlým.

Význam

Oddaný, který neustále slouží Pánu, se možná sám neumí dost dobře bránit, ale jelikož plně závisí na lotosových nohách Nejvyšší Osobnosti Božství, má vždy zaručenou ochranu Pána. Prahlāda Mahārāja řekl:

naivodvije para duratyaya-vaitaraṇyās
tvad-vīrya-gāyana-mahāmṛta-magna-cittaḥ

(Bhāg. 7.9.43)

Oddaný je díky službě Pánu neustále ponořen v oceánu transcendentální blaženosti, a proto se nebojí žádné nepříznivé situace v hmotném světě. Pán také slibuje: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati—“Ó Arjuno, řekni celému světu, že oddaní Pána nebudou nikdy zničeni!” (Bg. 9.31). Kṛṣṇův disk, Sudarśana cakra, který neoddaným nahání hrůzu (pratyanīka-bhayāvaham), je vždy připravený oddané chránit. I když byl tedy Mahārāja Ambarīṣa plně vytížený oddanou službou, v jeho království neexistoval strach z ničeho zlého.

Verš

ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇaṁ
mahiṣyā tulya-śīlayā
yuktaḥ sāṁvatsaraṁ vīro
dadhāra dvādaśī-vratam

Synonyma

ārirādhayiṣuḥ — přál si uctívat; kṛṣṇam — Nejvyššího Pána, Kṛṣṇu; mahiṣyā — se svou královnou; tulya-śīlayā — která byla stejně pokročilá jako Mahārāja Ambarīṣa; yuktaḥ — společně; sāṁvatsaram — po dobu jednoho roku; vīraḥ — král; dadhāra — složil; dvādaśī-vratam — slib dodržovat Ekādaśī a Dvādaśī.

Překlad

Pro uctění Pána Kṛṣṇy se Mahārāja Ambarīṣa společně se svou královnou, která byla stejně pokročilá jako on, řídil po dobu jednoho roku slibem dodržovat Ekādaśī a Dvādaśī.

Význam

Dodržovat Ekādaśī-vratu a Dvādaśī-vratu znamená těšit Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo chtějí rozvíjet své vědomí Kṛṣṇy, musí pravidelně dodržovat Ekādaśī. Ambarīṣova královna byla stejně způsobilá jako on, a díky tomu pro něj nebylo žádnou překážkou žít rodinným životem. Slovo tulya-śīlayā je v této souvislosti významné. Pokud manželka není stejně způsobilá jako její muž, stane se život v domácnosti velmi obtížným. Cāṇakya Paṇḍita doporučuje, aby člověk v takové situaci okamžitě zanechal rodinného života a stal se vānaprasthou nebo sannyāsīnem:

mātā yasya gṛhe nāsti
bhāryā cāpriya-vādinī
araṇyaṁ tena gantavyaṁ
yathāraṇyaṁ tathā gṛham

Muž, který doma nemá matku a jehož manželka mu odporuje, by měl okamžitě odejít do lesa. Lidský život je určený výhradně k duchovnímu rozvoji, a proto manželka musí být v této snaze nápomocná. Jinak není rodinný život zapotřebí.

Verš

vratānte kārtike māsi
tri-rātraṁ samupoṣitaḥ
snātaḥ kadācit kālindyāṁ
hariṁ madhuvane ’rcayat

Synonyma

vrata-ante — na konci dodržování slibu; kārtike — v měsíci Kārtiku (říjen až listopad); māsi — v tomto měsíci; tri-rātram — po tři noci; samupoṣitaḥ — poté, co se plně postil; snātaḥ — poté, co se vykoupal; kadācit — jednou; kālindyām — na břehu Yamuny; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; madhuvane — v části vrindávanské oblasti zvané Madhuvana; arcayat — uctíval Pána.

Překlad

V měsíci Kārtiku, když uplynul rok dodržování tohoto slibu, se Mahārāja Ambarīṣa tři noci postil, vykoupal se v Yamuně a pak v Madhuvanu uctíval Hariho, Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

mahābhiṣeka-vidhinā
sarvopaskara-sampadā
abhiṣicyāmbarākalpair
gandha-mālyārhaṇādibhiḥ
tad-gatāntara-bhāvena
pūjayām āsa keśavam
brāhmaṇāṁś ca mahā-bhāgān
siddhārthān api bhaktitaḥ

Synonyma

mahā-abhiṣeka-vidhinā — podle usměrňujících zásad týkajících se koupání Božstva; sarva-upaskara-sampadā — veškerými předměty pro uctívání Božstva; abhiṣicya — poté, co vykoupal; ambara-ākalpaiḥ — krásnými šaty a šperky; gandha-mālya — voňavými girlandami; arhaṇa-ādibhiḥ — a dalšími nezbytnostmi pro uctívání Božstva; tat-gata-antara-bhāvena — s myslí prosycenou oddanou službou; pūjayām āsa — uctíval; keśavam — Kṛṣṇu; brāhmaṇān ca — a brāhmaṇy; mahā-bhāgān — jež byli požehnaní; siddha- arthān — vnitřně spokojené, kteří nečekali na žádné uctívání; api — dokonce i; bhaktitaḥ — s velkou oddaností.

Překlad

Podle usměrňujících zásad mahābhiṣeku provedl Mahārāja Ambarīṣa se všemi náležitostmi obřad koupání Božstva Pána Kṛṣṇy. Potom Božstvo oblékl do krásných šatů, ozdobil Je šperky a voňavými květinovými girlandami a uctil Pána i dalšími k tomu určenými předměty. Uctíval Kṛṣṇu pozorně a s oddaností a spolu s Ním i všechny požehnané brāhmaṇy, kteří byli prosti hmotných tužeb.

Verš

gavāṁ rukma-viṣāṇīnāṁ
rūpyāṅghrīṇāṁ suvāsasām
payaḥśīla-vayo-rūpa-
vatsopaskara-sampadām
prāhiṇot sādhu-viprebhyo
gṛheṣu nyarbudāni ṣaṭ
bhojayitvā dvijān agre
svādv annaṁ guṇavattamam
labdha-kāmair anujñātaḥ
pāraṇāyopacakrame
tasya tarhy atithiḥ sākṣād
durvāsā bhagavān abhūt

Synonyma

gavām — krávy; rukma-viṣāṇīnām — se zlatem zdobenými rohy; rūpya- aṅghrīṇām — s postříbřenými kopyty; su-vāsasām — krásně ozdobené přehozy; payaḥ-śīla — s plnými vemeny; vayaḥ — mladé; rūpa — překrásné; vatsa-upaskara-sampadām — s hezkými telátky; prāhiṇot — daroval; sādhu- viprebhyaḥ — brāhmaṇům a svatým mužům; gṛheṣu — (kteří přišli) do jeho domu; nyarbudāni — sto miliónů; ṣaṭ — šestkrát; bhojayitvā — nasytil je; dvijān agre — zprvu brāhmaṇy; svādu annam — chutnými jídly; guṇavat- tamam — velmi lahodnými; labdha-kāmaiḥ — těchto brāhmaṇů, kteří byli dokonale uspokojeni; anujñātaḥ — se svolením; pāraṇāya — pro ukončení Dvādaśī; upacakrame — přichystal se k závěrečnému obřadu; tasya — jeho (Ambarīṣe); tarhi — ihned; atithiḥ — nezvaný host; sākṣāt — přímo; durvāsāḥ — velký mystik Durvāsā; bhagavān — velice mocný; abhūt — objevil se jako host.

Překlad

Poté Mahārāja Ambarīṣa uspokojil všechny hosty, kteří přišli do jeho domu, počínaje brāhmaṇy. Rozdal šest set miliónů krav s pozlacenými rohy a postříbřenými kopyty. Všechny byly ozdobené přehozy a měly plná vemena, byly mírné, mladé a krásné a byly doprovázené svými telátky. Potom král všechny brāhmaṇy hojně nasytil, a když byli dokonale spokojeni, přichystal se s jejich svolením ukončit Ekādaśī přerušením půstu. V tu chvíli se tam však jako nezvaný host objevil velký a mocný mystik Durvāsā Muni.

Verš

tam ānarcātithiṁ bhūpaḥ
pratyutthānāsanārhaṇaiḥ
yayāce ’bhyavahārāya
pāda-mūlam upāgataḥ

Synonyma

tam — jeho (Durvāsu); ānarca — uctil; atithim — přestože to byl nezvaný host; bhūpaḥ — král (Ambarīṣa); pratyutthāna — povstáním; āsana — nabídnutím místa k sezení; arhaṇaiḥ — a předměty používanými k uctívání; yayāce — vybídl; abhyavahārāya — aby se najedl; pāda-mūlam — u jeho nohou; upāgataḥ — padl na zem.

Překlad

Král Ambarīṣa vstal, aby Durvāsu Muniho přivítal, nabídl mu místo k sezení a uctil ho patřičnými předměty. Potom usedl u jeho nohou a vybídl velkého mudrce, aby se najedl.

Verš

pratinandya sa tāṁ yācñāṁ
kartum āvaśyakaṁ gataḥ
nimamajja bṛhad dhyāyan
kālindī-salile śubhe

Synonyma

pratinandya — s radostí přijímající; saḥ — Durvāsā Muni; tām — toto; yācñām — pozvání; kartum — vykonat; āvaśyakam — nezbytné obřady; gataḥ — vydal se; nimamajja — ponořil se do vody; bṛhat — Nejvyšší Brahman; dhyāyan — meditující o; kālindī — Yamuny; salile — ve vodě; śubhe — velice příznivé.

Překlad

Durvāsā Muni s radostí přijal Ambarīṣovo pozvání, ale nejprve se vydal k řece Yamuně vykonat nezbytné obřady. Ponořil se do jejích příznivých vod a meditoval o neosobním Brahmanu.

Verš

muhūrtārdhāvaśiṣṭāyāṁ
dvādaśyāṁ pāraṇaṁ prati
cintayām āsa dharma-jño
dvijais tad-dharma-saṅkaṭe

Synonyma

muhūrta-ardha-avaśiṣṭāyām — zbývala jen polovina okamžiku; dvādaśyām — když ze dne Dvādaśī; pāraṇam — přerušení půstu; prati — provést; cintayām āsa — začal myslet na; dharma-jñaḥ — ten, kdo zná náboženské zásady; dvijaiḥ — brāhmaṇy; tat-dharma — co se týkalo této náboženské zásady; saṅkaṭe — v této ožehavé situaci.

Překlad

Mezitím ze dne Dvādaṣī, kdy bylo třeba půst přerušit, zbývala již jen poslední muhūrta. Bylo tedy nutné to učinit neprodleně. Král se v této ožehavé situaci poradil s učenými brāhmaṇy.

Verš

brāhmaṇātikrame doṣo
dvādaśyāṁ yad apāraṇe
yat kṛtvā sādhu me bhūyād
adharmo vā na māṁ spṛśet
ambhasā kevalenātha
kariṣye vrata-pāraṇam
āhur ab-bhakṣaṇaṁ viprā
hy aśitaṁ nāśitaṁ ca tat

Synonyma

brāhmaṇa-atikrame — porušení pravidel úcty k brāhmaṇům; doṣaḥ — chyba; dvādaśyām — na Dvādaśī; yat — neboť; apāraṇe — včasné nepřerušení půstu; yat kṛtvā — po učinění čeho; sādhu — co je příznivé; me — pro mě; bhūyāt — nechť se stane; adharmaḥ — co je v rozporu s náboženstvím; — nebo; na — ne; mām — mě; spṛśet — může se dotknout; ambhasā — vodou; kevalena — pouze; atha — proto; kariṣye — vykonám; vrata- pāraṇam — dokončení slibu; āhuḥ — řekl; ap-bhakṣaṇam — napití se vody; viprāḥ — ó brāhmaṇové; hi — vskutku; aśitam — jedení; na aśitam ca — i nejedení; tat — tento čin.

Překlad

Král řekl: “Porušit zásady uctivého chování vůči brāhmaṇům je hrubý přestupek. Na druhou stranu, když se nepřeruší půst na Dvādaśī, je to porušení slibu. Proto, ó brāhmaṇové, pokud si myslíte, že to bude příznivé a v souladu s náboženskými zásadami, přeruším půst tím, že se napiji vody.” Po poradě s brāhmaṇy tedy král dospěl k tomuto rozhodnutí, podle mínění bráhmanů může být pití vody bráno jako jedení stejně jako nejedení.

Význam

Je zřejmé, že když se Mahārāja Ambarīṣa obrátil na brāhmaṇy se svým dilematem, zda má přerušit půst, nebo čekat na Durvāsu Muniho, nebyli schopni dát mu jasnou odpověď. Vaiṣṇava je však nejinteligentnější osobou. Mahārāja Ambarīṣa se tedy v přítomnosti brāhmaṇů sám rozhodl, že se trochu napije vody, neboť tím bude půst přerušen, ale zároveň nedojde k porušení zásad pro uvítání brāhmaṇy. Ve Védách je řečeno: apo 'śnāti tan naivāśitaṁ naivānaśitam. Tento védský pokyn sděluje, že pití vody může být bráno jako jedení i nejedení. Někdy jsme svědky toho, že nějaký politický vůdce dodržující slib satyāgraha nejí, ale přitom pije vodu. S názorem, že napít se vody neznamená jíst, se Mahārāja Ambarīṣa rozhodl jednat tímto způsobem.

Verš

ity apaḥ prāśya rājarṣiś
cintayan manasācyutam
pratyacaṣṭa kuru-śreṣṭha
dvijāgamanam eva saḥ

Synonyma

iti — takto; apaḥ — vody; prāśya — poté, co se napil; rājarṣiḥ — velký král Ambarīṣa; cintayan — meditující o; manasā — v mysli; acyutam — Nejvyšší Osobnosti Božství; pratyacaṣṭa — očekával; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z kuruovských králů; dvija-āgamanam — návrat Durvāsy Muniho, velkého brāhmaṇy a mystika; eva — jistě; saḥ — král.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovské dynastie, král Ambarīṣa se trochu napil vody a při meditaci o Nejvyšší Osobnosti Božství v srdci očekával návrat velkého mystika Durvāsy Muniho.

Verš

durvāsā yamunā-kūlāt
kṛtāvaśyaka āgataḥ
rājñābhinanditas tasya
bubudhe ceṣṭitaṁ dhiyā

Synonyma

durvāsāḥ — vznešený mudrc; yamunā-kūlāt — od řeky Yamuny; kṛta- āvaśyakaḥ — ten, který vykonal nezbytné obřady; āgataḥ — vrátil se; rājñā — králem; abhinanditaḥ — náležitě přivítán; tasya — jeho; bubudhe — poznal; ceṣṭitam — skutek; dhiyā — inteligencí.

Překlad

Durvāsā se po vykonání poledních obřadů vrátil od řeky Yamuny. Král ho se vší úctou náležitě přivítal, ale Durvāsā Muni díky svým mystickým schopnostem poznal, že se král Ambarīṣa napil vody bez jeho svolení.

Verš

manyunā pracalad-gātro
bhru-kuṭī-kuṭilānanaḥ
bubhukṣitaś ca sutarāṁ
kṛtāñjalim abhāṣata

Synonyma

manyunā — rozrušený nesmírným hněvem; pracalat-gātraḥ — s třesoucím se tělem; bhru-kuṭī — obočím; kuṭila — zkřivený; ānanaḥ — obličej; bubhukṣitaḥ ca — a zároveň hladový; sutarām — velice; kṛta-añjalim — Mahārāje Ambarīṣe, který tam stál se sepjatýma rukama; abhāṣata — oslovil.

Překlad

Tělo stále ještě hladového Durvāsy Muniho se začalo třást, zkřivil se mu obličej a rozčílením svraštil obočí. Pln hněvu pak promluvil k Mahārājovi Ambarīṣovi, jenž před ním stál se sepjatýma rukama.

Verš

aho asya nṛ-śaṁsasya
śriyonmattasya paśyata
dharma-vyatikramaṁ viṣṇor
abhaktasyeśa-māninaḥ

Synonyma

aho — běda; asya — tohoto muže; nṛ-śaṁsasya — který je tak krutý; śriyā unmattasya — namyšlený kvůli velkému bohatství; paśyata — jen se všichni podívejte; dharma-vyatikramam — porušení náboženských zásad; viṣṇoḥ abhaktasya — který není oddaným Pána Viṣṇua; īśa-māninaḥ — považující sebe za naprosto nezávislého Nejvyššího Pána.

Překlad

“Jen se podívejte, jak se tento krutý muž chová! Ani v nejmenším není oddaným Pána Viṣṇua. Jelikož je pyšný na své hmotné bohatství a postavení, považuje sám sebe za Boha. Podívejte se, jak porušil pravidla náboženství!”

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura podal význam celého tohoto verše, který vyslovil Durvāsā Muni, úplně jinak. Slovem nṛ-śaṁsasya chtěl Durvāsā říci, že král je krutý, ale Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura to vykládá tak, že všichni místní lidé oslavovali králův charakter. Říká, že nṛ znamená “všemi místními lidmi” a śaṁsasya znamená “toho (Ambarīṣe), jehož charakter byl oslavován”. Když je někdo hodně bohatý, často se ze svého bohatství pomate na rozumu, a proto je označován jako śriyā unmattasya, ale podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura tato slova znamenají, že Mahārāja Ambarīṣa nebyl pomatený kvůli penězům i přesto, že byl tak bohatý král, neboť již překonal poblouzněnost hmotným bohatstvím. Rovněž slovo īśa-māninaḥ je možno vyložit jinak: navzdory tomu, co si Durvāsā Muni myslel, měl král takovou úctu k Nejvyšší Osobnosti Božství, že neporušil pravidla Ekādaśī-pāraṇy, neboť se pouze napil vody. Tak se Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura zastává Ambarīṣe Mahārāje a všeho, co udělal.

Verš

yo mām atithim āyātam
ātithyena nimantrya ca
adattvā bhuktavāṁs tasya
sadyas te darśaye phalam

Synonyma

yaḥ — tento muž, který; mām — mě; atithim — jenž jako nezvaný host; āyātam — přišel sem; ātithyena — v rámci přivítání hosta; nimantrya — poté, co mě pozval; ca — také; adattvā — aniž by mi dal (jídlo); bhuktavān — najedl se sám; tasya — jeho; sadyaḥ — hned; te — tobě; darśaye — předvedu; phalam — výsledek.

Překlad

“Mahārāji Ambarīṣi, tys mě jako hosta pozval k jídlu, ale místo abys mě nasytil, najedl ses nejprve sám. Za to, jak špatně ses zachoval, ti teď za trest něco předvedu!”

Význam

Oddaného nemůže takzvaný mystický yogī přemoci. To bude doloženo neúspěchem Durvāsovy snahy ztrestat Mahārāje Ambarīṣe. Harāv abhaktasya kuto mahad-guṇāḥ (Bhāg. 5.18.12). Ten, kdo není čistým oddaným Nejvyššího Pána, nemá žádné dobré vlastnosti, bez ohledu na to, jak velký mystik, filozof nebo materialista může být. Pouze oddaný je vítězný za všech okolností, jak se ukáže v průběhu tohoto sporu mezi Durvāsou a Mahārājem Ambarīṣem.

Verš

evaṁ bruvāṇa utkṛtya
jaṭāṁ roṣa-pradīpitaḥ
tayā sa nirmame tasmai
kṛtyāṁ kālānalopamām

Synonyma

evam — takto; bruvāṇaḥ — když promluvil (Durvāsā Muni); utkṛtya — vytrhl; jaṭām — chomáč vlasů; roṣa-pradīpitaḥ — zrudlý velkým hněvem; tayā — tím chomáčem vlasů ze své hlavy; saḥ — Durvāsā Muni; nirmame — vytvořil; tasmai — aby potrestal Mahārāje Ambarīṣe; kṛtyām — démona; kāla-anala-upamām — který vypadal jako planoucí oheň zpustošení.

Překlad

Jakmile to Durvāsā Muni dořekl, obličej mu zrudl hněvem. Vytrhl si z hlavy chomáč vlasů a stvořil démona připomínajícího planoucí oheň zpustošení, aby Mahārāje Ambarīṣe potrestal.

Verš

tām āpatantīṁ jvalatīm
asi-hastāṁ padā bhuvam
vepayantīṁ samudvīkṣya
na cacāla padān nṛpaḥ

Synonyma

tām — toho (démona); āpatantīm — přicházejícího, aby ho napadl; jvalatīm — planoucího jako oheň; asi-hastām — s trojzubcem v ruce; padā — svými kroky; bhuvam — zemský povrch; vepayantīm — otřásajícího; samudvīkṣya — i když ho dobře viděl; na — ne; cacāla — hnul se; padāt — ze svého místa; nṛpaḥ — král.

Překlad

Tento planoucí netvor se blížil k Mahārājovi Ambarīṣovi s trojzubcem v ruce a jeho kroky otřásaly zemským povrchem. Krále však pohled na něj neznepokojil a neustoupil ani o píď.

Význam

Nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati (Bhāg. 6.17.28). Čistý oddaný Nārāyaṇa se nebojí žádného hmotného nebezpečí. Je mnoho příkladů oddaných, jako byl Prahlāda Mahārāja, který — přestože mu bylo jen pět let — neměl vůbec strach, když ho jeho otec mučil. Oddaný by se tedy měl po vzoru Ambarīṣe Mahārāje a Prahlāda Mahārāje naučit snášet všechny nepříjemné situace v tomto světě. Oddaní jsou často trýzněni neoddanými, ale čistý oddaný plně závisí na milosti Nejvyšší Osobnosti Božství a nikdy není tímto nepřátelským jednáním znepokojen.

Verš

prāg diṣṭaṁ bhṛtya-rakṣāyāṁ
puruṣeṇa mahātmanā
dadāha kṛtyāṁ tāṁ cakraṁ
kruddhāhim iva pāvakaḥ

Synonyma

prāk diṣṭam — jak bylo zařízeno již dříve; bhṛtya-rakṣāyām — na ochranu svých služebníků; puruṣeṇa — Nejvyšší Osobou; mahā-ātmanā — Nadduší; dadāha — spálený na popel; kṛtyām — onen stvořený démon; tām — jeho; cakram — disk; kruddha — podrážděný; ahim — had; iva — jako; pāvakaḥ — požár.

Překlad

Tak jako lesní požár ihned spálí podrážděného hada, podobně i disk Nejvyššího Pána, Sudarśana cakra, ve shodě s Jeho předchozím nařízením, okamžitě spálil na popel stvořeného démona, aby ochránil Pánova oddaného.

Význam

Mahārāja Ambarīṣa jakožto čistý oddaný neustoupil ani o píď navzdory nebezpečí, ani nepožádal Nejvyšší Osobnost Božství o ochranu. Byl pevný ve svém přesvědčení a je jisté, že v hloubi srdce pouze myslel na Nejvyšší Osobnost Božství. Oddaný se nikdy nebojí smrti, protože stále medituje o Nejvyšší Osobnosti Božství; nikoliv pro hmotný zisk, ale z povinnosti. Pán ovšem ví, jak svého oddaného ochránit. Slova prāg diṣṭam vyjadřují, že Pán již předem všechno věděl a zařídil, aby Jeho cakra Mahārāje Ambarīṣe ochránila. Této ochrany se oddanému dostává hned od úplného začátku jeho oddané služby. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (Bg. 9.31). Jakmile člověk začne s oddanou službou, je ihned pod ochranou Nejvyšší Osobnost Božství. To rovněž potvrzuje Bhagavad- gītā (18.66): ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi. Ochrana přichází okamžitě. Pán je tak laskavý a milostivý, že poskytuje oddanému náležité vedení a veškerou ochranu, a oddaný díky tomu pokojně pokračuje v neustálém rozvoji vědomí Kṛṣṇy, chráněný před vnějšími rušivými vlivy. Had bývá podrážděný a připravený kdykoliv uštknout, ale i ten nejzákeřnější had je bezmocný, ocitne-li se uprostřed planoucího lesního požáru. I když může být nepřítel oddaného velice silný, je přirovnán k podrážděnému hadu vystavenému ohni oddané služby.

Verš

tad-abhidravad udvīkṣya
sva-prayāsaṁ ca niṣphalam
durvāsā dudruve bhīto
dikṣu prāṇa-parīpsayā

Synonyma

tat — toho disku; abhidravat — pohyb směrem k němu; udvīkṣya — když viděl; sva-prayāsam — jeho pokus; ca — a; niṣphalam — když selhal; durvāsāḥ — Durvāsā Muni; dudruve — začal prchat; bhītaḥ — naplněný strachem; dikṣu — všemi směry; prāṇa-parīpsayā — ve snaze zachránit si život.

Překlad

Když Durvāsā Muni viděl, že jeho pokus selhal a že se Sudarśana cakra blíží k němu, velmi ho to vylekalo a začal prchat všemi směry, aby si zachránil život.

Verš

tam anvadhāvad bhagavad-rathāṅgaṁ
dāvāgnir uddhūta-śikho yathāhim
tathānuṣaktaṁ munir īkṣamāṇo
guhāṁ vivikṣuḥ prasasāra meroḥ

Synonyma

tam — Durvāsu; anvadhāvat — začal s pronásledováním; bhagavat-ratha- aṅgam — disk, který se podobá kolu Pánova vozu; dāva-agniḥ — jako lesní požár; uddhūta — šlehající do výšky; śikhaḥ — s plameny; yathā ahim — jako pronásleduje hada; tathā — stejně tak; anuṣaktam — jako kdyby se dotýkal Durvāsových zad; muniḥ — mudrc; īkṣamāṇaḥ — když to viděl; guhām — do jeskyně; vivikṣuḥ — chtěl vstoupit; prasasāra — začal pospíchat; meroḥ — hory Meru.

Překlad

Disk Nejvyšší Osobnosti Božství začal pronásledovat Durvāsu Muniho stejně, jako žhnoucí plameny lesního požáru pronásledují hada. Mudrc viděl, že se disk téměř dotýká jeho zad, a proto velmi rychle utíkal s úmyslem skrýt se v některé z jeskyní v hoře Sumeru.

Verš

diśo nabhaḥ kṣmāṁ vivarān samudrān
lokān sapālāṁs tridivaṁ gataḥ saḥ
yato yato dhāvati tatra tatra
sudarśanaṁ duṣprasahaṁ dadarśa

Synonyma

diśaḥ — všechny světové strany; nabhaḥ — na nebi; kṣmām — na povrchu Země; vivarān — v děrách; samudrān — v mořích; lokān — všechna místa; sa-pālān — i s jejich vládci; tridivam — nebeské planety; gataḥ — šel; saḥ — Durvāsā Muni; yataḥ yataḥ — všude, kam; dhāvati — vydal se; tatra tatra — tam všude; sudarśanam — Pánův disk; duṣprasaham — hrůzostrašný; dadarśa — Durvāsā Muni viděl.

Překlad

Durvāsā Muni prchal do všech stran, aby se zachránil — po nebi, po zemi, do jeskyní, po oceánu, na různé planety vládců tří světů a dokonce i na nebeské planety — ale ať se vydal kamkoliv, stále viděl nesnesitelný oheň Sudarśana cakry za sebou.

Verš

alabdha-nāthaḥ sa sadā kutaścit
santrasta-citto ’raṇam eṣamāṇaḥ
devaṁ viriñcaṁ samagād vidhātas
trāhy ātma-yone ’jita-tejaso mām

Synonyma

alabdha-nāthaḥ — aniž by získal útočiště či ochránce; saḥ — Durvāsā Muni; sadā — vždy; kutaścit — někde; santrasta-cittaḥ — se srdcem plným děsu; araṇam — toho, kdo může poskytnout útočiště; eṣamāṇaḥ — hledající; devam — nakonec na hlavního poloboha; viriñcam — Pána Brahmu; samagāt — obrátil se; vidhātaḥ — ó můj pane; trāhi — prosím, ochraň; ātma- yone — ó Pane Brahmo; ajita-tejasaḥ — před ohněm, který vypustil Ajita, Nejvyšší Osobnost Božství; mām — na mě.

Překlad

Se srdcem plným děsu běhal Durvāsā Muni z místa na místo a hledal útočiště. Když ale žádné nenacházel, obrátil se nakonec na Pána Brahmu a řekl: “Pane Brahmo, ó můj pane, prosím, zachraň mě před planoucí Sudarśana cakrou, kterou na mě seslal Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.”

Verš

śrī-brahmovāca
sthānaṁ madīyaṁ saha-viśvam etat
krīḍāvasāne dvi-parārdha-saṁjñe
bhrū-bhaṅga-mātreṇa hi sandidhakṣoḥ
kālātmano yasya tirobhaviṣyati
ahaṁ bhavo dakṣa-bhṛgu-pradhānāḥ
prajeśa-bhūteśa-sureśa-mukhyāḥ
sarve vayaṁ yan-niyamaṁ prapannā
mūrdhnyārpitaṁ loka-hitaṁ vahāmaḥ

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; sthānam — místo, kde já jsem; madīyam — moje sídlo, Brahmaloka; saha — s; viśvam — celým vesmírem; etat — toto; krīḍā-avasāne — na konci období zábav Nejvyšší Osobnosti Božství; dvi-parārdha-saṁjñe — v době zvané konec dvi-parārdhy; bhrū- bhaṅga-mātreṇa — pouhým hnutím obočí; hi — jistě; sandidhakṣoḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, když si přeje spálit celý vesmír; kāla-ātmanaḥ — v podobě zkázy; yasya — jehož; tirobhaviṣyati — bude zničeno; aham — já; bhavaḥ — Pán Śiva; dakṣa — Prajāpati Dakṣa; bhṛgu — velký světec Bhṛgu; pradhānāḥ — a další pod jejich vedením; prajā-īśa — vládci obyvatel; bhūta- īśa — vládci živých bytostí; sura-īśa — vládci polobohů; mukhyāḥ — s nimi v čele; sarve — ti všichni; vayam — my také; yat-niyamam — jehož usměrňujícím zásadám; prapannāḥ — jsme odevzdaní; mūrdhnyā arpitam — skláníme hlavy; loka-hitam — pro dobro všech živých bytostí; vahāmaḥ — plníme příkazy týkající se vlády nad živými bytostmi.

Překlad

Pán Brahmā řekl: “Na konci dvi-parārdhy, když se Pánovy zábavy chýlí ke konci, ničí Pán Viṣṇu jediným pohybem svého obočí celý vesmír i s našimi sídly. Všechny osobnosti, jako jsem já a Pán Śiva, Dakṣa, Bhṛgu i další velcí světci pod jejich vedením, a také vládci živých bytostí, vládci lidské společnosti i vládci polobohů — všichni se odevzdáváme této Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Viṣṇuovi, a klaníme se s odhodláním plnit Jeho příkazy pro dobro všech živých bytostí.”

Význam

V Bhagavad-gītě (10.34) je řečeno: mṛtyuḥ sarva-haraś cāham—když Nejvyšší Osobnost Božství přijde jako smrt, jako svrchovaný vládce času, sebere všechno. Jinými slovy — veškeré bohatství, věhlas a vše, co máme, nám Nejvyšší Pán dal za nějakým účelem. Povinností odevzdané duše je plnit příkazy Nejvyššího. Nikdo je nesmí znevažovat. V této situaci Pán Brahmā odmítl ochránit Durvāsu Muniho před mocnou Sudarśana cakrou, kterou poslal Pán.

Verš

pratyākhyāto viriñcena
viṣṇu-cakropatāpitaḥ
durvāsāḥ śaraṇaṁ yātaḥ
śarvaṁ kailāsa-vāsinam

Synonyma

pratyākhyātaḥ — odmítnutý; viriñcena — Pánem Brahmou; viṣṇu-cakra- upatāpitaḥ — spalovaný žárem Viṣṇuova disku; durvāsāḥ — velký mystik jménem Durvāsā; śaraṇam — pro ochranu; yātaḥ — vydal se; śarvam — za Pánem Śivou; kailāsa-vāsinam — obyvatelem sídla zvaného Kailās.

Překlad

Když Durvāsā, jehož k nesnesení sužoval žár Sudarśana cakry, u Pána Brahmy nepochodil, pokusil se uchýlit k Pánu Śivovi, trvale sídlícímu na vlastní planetě jménem Kailās.

Verš

śrī-śaṅkara uvāca
vayaṁ na tāta prabhavāma bhūmni
yasmin pare ’nye ’py aja-jīva-kośāḥ
bhavanti kāle na bhavanti hīdṛśāḥ
sahasraśo yatra vayaṁ bhramāmaḥ

Synonyma

śrī-śaṅkaraḥ uvāca — Pán Śiva řekl; vayam — my; na — ne; tāta — můj drahý synu; prabhavāmaḥ — máme dostatek schopností; bhūmni — oproti vznešenému Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství; yasmin — v němž; pare — v Transcendenci; anye — jiní; api — dokonce; aja — Pán Brahmā; jīva — živé bytosti; kośāḥ — vesmíry; bhavanti — mohou se stát; kāle — v pravý čas; na — ne; bhavanti — mohou se stát; hi — jistě; īdṛśāḥ — takto; sahasraśaḥ — mnoho tisíců a miliónů; yatra — v nichž; vayam — my všichni; bhramāmaḥ — putujeme.

Překlad

Pán Śiva řekl: “Můj drahý synu, já, Pán Brahmā a ostatní polobozi, kteří putujeme v tomto vesmíru s mylnými představami o své velikosti, nedovedeme projevit žádnou moc, která by mohla soupeřit s Nejvyšší Osobností Božství, neboť nesčetné vesmíry a jejich obyvatelé vznikají a zanikají na pouhý pokyn Pána.”

Význam

V hmotném světě existuje nespočet vesmírů a v nich nespočet Brahmů, Śivů a dalších polobohů. Ti všichni putují v tomto hmotném světě pod svrchovaným řízením Osobnosti Božství. Nikdo tedy nemůže soupeřit se silou Pána. I Pán Śiva odmítl poskytnout Durvāsovi ochranu, neboť také podléhal paprskům Sudarśana cakry vyslané Nejvyšší Osobností Božství.

Verš

ahaṁ sanat-kumāraś ca
nārado bhagavān ajaḥ
kapilo ’pāntaratamo
devalo dharma āsuriḥ
marīci-pramukhāś cānye
siddheśāḥ pāra-darśanāḥ
vidāma na vayaṁ sarve
yan-māyāṁ māyayāvṛtāḥ
tasya viśveśvarasyedaṁ
śastraṁ durviṣahaṁ hi naḥ
tam evaṁ śaraṇaṁ yāhi
haris te śaṁ vidhāsyati

Synonyma

aham — já; sanat-kumāraḥ ca — a čtyři Kumārové (Sanaka, Sanātana, Sanat-kumāra a Sananda); nāradaḥ — nebeský mudrc Nārada; bhagavān ajaḥ — nejvyšší tvor ve vesmíru, Pán Brahmā; kapilaḥ — syn Devahūti; apāntaratamaḥ — Vyāsadeva; devalaḥ — velký mudrc Devala; dharmaḥ — Yamarāja; āsuriḥ — velký světec Āsuri; marīci — velký světec Marīci; pramukhāḥ — jím vedeni; ca — také; anye — další; siddha-īśāḥ — všichni oplývající dokonalým poznáním; pāra-darśanāḥ — viděli vrchol všeho poznání; vidāmaḥ — rozumíme; na — ne; vayam — my všichni; sarve — úplně; yat- māyām — Jeho matoucí energii; māyayā — touto matoucí energií; āvṛtāḥ — zahaleni; tasya — Jeho; viśva-īśvarasya — Pána vesmíru; idam — tato; śastram — zbraň (disk); durviṣaham — dokonce nesnesitelná; hi — vskutku; naḥ — pro nás; tam — k Němu; evam — proto; śaraṇam yāhi — jdi vyhledat útočiště; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; te — pro tebe; śam — dobro; vidhāsyati — jistě vykoná.

Překlad

“Já (Pán Śiva), Sanat-kumāra, Nārada, velectěný Pán Brahmā, Kapila (syn Devahūti), Apāntaratama (Pán Vyāsadeva), Devala, Yamarāja, Āsuri, Marīci a mnoho světců pod jeho vedením i mnozí další, kteří dosáhli dokonalosti, známe minulost, přítomnost a budoucnost. Jsme však zahaleni matoucí energií Pána, a proto nevíme, kam až tato Jeho energie sahá. Měl by ses obrátit o pomoc na Nejvyšší Osobnost Božství, neboť i pro nás je Sudarśana cakra nesnesitelná. Jdi za Pánem Viṣṇuem. Jistě bude natolik laskavý, že se postará o tvé dobro.”

Verš

tato nirāśo durvāsāḥ
padaṁ bhagavato yayau
vaikuṇṭhākhyaṁ yad adhyāste
śrīnivāsaḥ śriyā saha

Synonyma

tataḥ — poté; nirāśaḥ — zklamaný; durvāsāḥ — velký mystik Durvāsā; padam — do sídla; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; yayau — vydal se; vaikuṇṭha-ākhyam — na místo proslulé jako Vaikuṇṭha; yat — kde; adhyāste — žije věčně; śrīnivāsaḥ — Pán Viṣṇu; śriyā — s bohyní štěstí; saha — s.

Překlad

Poté se Durvāsā Muni, zklamaný i Pánem Śivou, vydal do Vaikuṇṭha- dhāmu, kde sídlí Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, se svou chotí, bohyní štěstí.

Verš

sandahyamāno ’jita-śastra-vahninā
tat-pāda-mūle patitaḥ savepathuḥ
āhācyutānanta sad-īpsita prabho
kṛtāgasaṁ māvahi viśva-bhāvana

Synonyma

sandahyamānaḥ — spalovaný; ajita-śastra-vahninā — žárem zbraně Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-pāda-mūle — u lotosových nohou Pána; patitaḥ — padl na zem; sa-vepathuḥ — s třesoucím se tělem; āha — pravil; acyuta — ó můj neomylný Pane; ananta — ó nekonečně mocný; sat-īpsita — ó Pane, který jsi touhou světců; prabho — ó Nejvyšší; kṛta-āgasam — největšímu hříšníkovi; — mně; avahi — poskytni ochranu; viśva-bhāvana — ó dobrodinče celého vesmíru.

Překlad

Velký mystik Durvāsā Muni, spalovaný žárem Sudarśana cakry, padl k lotosovým nohám Nārāyaṇa a jeho tělo se třáslo. Pravil: “Ó neomylný, neomezený Pane, ochránce celého vesmíru, jsi jediným vytouženým cílem všech oddaných. Jsem velký hříšník, můj Pane. Prosím, poskytni mi ochranu.”

Verš

ajānatā te paramānubhāvaṁ
kṛtaṁ mayāghaṁ bhavataḥ priyāṇām
vidhehi tasyāpacitiṁ vidhātar
mucyeta yan-nāmny udite nārako ’pi

Synonyma

ajānatā — bez znalosti; te — Tebe; parama-anubhāvam — nepochopitelné moci; kṛtam — byl spáchán; mayā — mnou; agham — velký přestupek; bhavataḥ — Tebe; priyāṇām — u nohou oddaných; vidhehi — nyní prosím učiň, co je třeba; tasya — tohoto přestupku; apacitim — odvrácení; vidhātaḥ — ó nejvyšší vládce; mucyeta — může být vysvobozen; yat — jehož; nāmni — když jméno; udite — je probuzeno; nārakaḥ api — dokonce i ten, kdo má jít do pekla.

Překlad

“Ó můj Pane, nejvyšší vládce, aniž bych znal Tvou neomezenou moc, napadl jsem Tvého nejdražšího oddaného. Ušetři mě prosím reakcí za tento přestupek. Dokážeš vykonat vše, neboť i toho, kdo má jít do pekla, jsi schopen vysvobodit jednoduše tím, že v jeho srdci probudíš Tvé svaté jméno.”

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ bhakta-parādhīno
hy asvatantra iva dvija
sādhubhir grasta-hṛdayo
bhaktair bhakta-jana-priyaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl; aham — Já; bhakta-parādhīnaḥ — závisím na vůli Mých oddaných; hi — vskutku; asvatantraḥ — nejsem nezávislý; iva — přesně tak; dvija — ó brāhmaṇo; sādhubhiḥ — čistými oddanými, kteří jsou prosti všech hmotných tužeb; grasta-hṛdayaḥ — Mé srdce je ovládáno; bhaktaiḥ — protože jsou oddaní; bhakta-jana-priyaḥ — závisím nejen na Mém oddaném, ale také na oddaném Mého oddaného (oddaní oddaných jsou Mi velice drazí).

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, brāhmaṇovi řekl: “Jsem zcela ovládaný svými oddanými. Nejsem v žádném případě nezávislý. Jelikož jsou Moji oddaní prosti veškerých hmotných tužeb, sídlím výhradně v jejich srdcích. Nejen Můj oddaný, ale i oddaní Mého oddaného jsou Mi velice drazí.”

Význam

Všechny velké a mocné osobnosti ve vesmíru, včetně Pána Brahmy a Pána Śivy, zcela podléhají Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Osobnost Božství je však zcela ovládána svým oddaným. Proč tomu tak je? Protože oddaný je anyābhilāṣitā-śūnya — nemá v srdci žádné hmotné touhy. Jeho jedinou touhou je neustále myslet na Nejvyššího Pána a na to, jak Mu co nejlépe sloužit. Pro tuto transcendentální vlastnost má Pán své oddané velice rád — a nejen své oddané, ale i oddané svých oddaných. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā — nikdo se nemůže vyprostit z hmotných pout, aniž by byl oddaným oddaného. Proto o sobě Caitanya Mahāprabhu říkal, že je gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ. Učil nás, abychom se nesnažili stát přímo služebníky Kṛṣṇy, ale služebníky Kṛṣṇova služebníka. Oddaní, jako je Brahmā, Nārada, Vyāsadeva a Śukadeva Gosvāmī, jsou přímí služebníci Kṛṣṇy, a ten, kdo se stane služebníkem Nārady, Vyāsadevy či Śukadevy—jako šest Gosvāmīch — je ještě více oddaný. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura proto říká: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ — pokud oddaný velice upřímně slouží duchovnímu učiteli, Kṛṣṇa ho bezpochyby obdaří svou přízní. Následovat pokyny oddaného je cennější než následovat přímo pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

nāham ātmānam āśāse
mad-bhaktaiḥ sādhubhir vinā
śriyaṁ cātyantikīṁ brahman
yeṣāṁ gatir ahaṁ parā

Synonyma

na — ne; aham — Já; ātmānam — transcendentální blaženost; āśāse — přeji si; mat-bhaktaiḥ — s Mými oddanými; sādhubhiḥ — se svatými osobami; vinā — bez nich; śriyam — Mých všech šest druhů bohatství; ca — také; ātyantikīm — nejvyšší; brahman — ó brāhmaṇo; yeṣām — jejichž; gatiḥ — cíl; aham — Já jsem; parā — konečný.

Překlad

“Ó nejlepší z brāhmaṇů, bez světců, pro něž jsem jediným cílem, ani nechci vychutnávat svou transcendentální blaženost a svrchované bohatství.”

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je soběstačný, ale k tomu, aby vychutnával svou transcendentální blaženost, potřebuje spolupráci svých oddaných. Například ve Vṛndāvanu Pán Kṛṣṇa stále vyhledává společnost svých oddaných — pasáčků krav a gopī — neboť díky nim vzrůstá Jeho transcendentální blaženost, přestože je sám o sobě úplný. Tyto čisté oddané, kteří dovedou expandovat energii blaženosti Nejvyšší Osobnosti Božství, má Pán velice rád. Nestačí Mu však pouze vychutnávat společnost svých oddaných — jelikož je neomezený, chce, aby i Jeho oddaných neomezeně přibývalo. Proto sestupuje do hmotného světa, s cílem přimět neoddané a vzpurné živé bytosti k návratu domů, zpátky k Bohu. Žádá je, aby se Mu odevzdaly, protože ve své neomezenosti chce neomezeně rozšiřovat řady svých oddaných. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je pokusem neustále zvětšovat počet čistých oddaných Nejvyššího Pána. Je bez pochyb, že oddaný, který pomáhá v této snaze uspokojovat Nejvyšší Osobnosti Božství, se dostává do pozice, kdy Nejvyššího Pána nepřímo ovládá. Přestože Nejvyšší Pán v plné míře oplývá šesti druhy bohatství, bez svých oddaných nepociťuje transcendentální blaženost. V této souvislosti můžeme uvést příklad velice bohatého člověka, který dokud nemá syna, nebude šťastný. Někdy dokonce vidíme, že si bohatí lidé adoptují syny, aby jejich štěstí bylo úplné. Čistý oddaný zná vědu, jak poskytovat transcendentální blaženost, a proto se neustále věnuje zvětšování Pánova transcendentálního štěstí.

Verš

ye dārāgāra-putrāpta-
prāṇān vittam imaṁ param
hitvā māṁ śaraṇaṁ yātāḥ
kathaṁ tāṁs tyaktum utsahe

Synonyma

ye — ti Moji oddaní, kteří; dāra — manželka; agāra — dům; putra — děti, synové; āpta — příbuzní, společnost; prāṇān — dokonce i život; vittam — bohatství; imam — to vše; param — dosažení nebeských planet nebo splynutí s Brahmanem; hitvā — vzdávající se (veškerých těchto cílů a předmětů); mām — u Mě; śaraṇam — útočiště; yātāḥ — když přijali; katham — jak; tān — jich; tyaktum — mohu se zříci; utsahe — mohu být do něčeho takového nadšený (to není možné).

Překlad

“Čistí oddaní se vzdávají svých domovů, manželek, dětí, příbuzných, bohatství, a dokonce i svých životů, jen aby Mi mohli sloužit, bez jakékoliv touhy po zlepšení své hmotné situace v tomto či příštím životě. Jak bych se jich tedy mohl kdy zříci?”

Význam

Nejvyšší Pán je uctíván slovy brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa- hitāya ca. Je příznivcem brāhmaṇů. Durvāsā Muni byl nepochybně vznešený brāhmaṇa, ale byl neoddaný, a proto nedokázal obětovat vše oddané službě. Velcí mystičtí yogīni se zajímají hlavně sami o sebe. Důkazem toho je, že když Durvāsā Muni stvořil démona, aby zabil Mahārāje Ambarīṣe, král zůstal nehybně stát a modlil se k Nejvyšší Osobnosti Božství. Spoléhal výhradně na Pána. Když však Durvāsu Muniho z Pánovy svrchované vůle pronásledovala Sudarśana cakra, vyvedlo ho to z míry natolik, že prchal po celém světě a hledal úkryt v každém koutě vesmíru. Nakonec se ze strachu o život obrátil na Pána Brahmu, Pána Śivu a posléze i na Nejvyšší Osobnost Božství. Tolik si hleděl svého vlastního těla, že chtěl zabít tělo vaiṣṇavy. Postrádal tedy dobrou inteligenci. Jak může Nejvyšší Osobnost Božství vysvobodit někoho neinteligentního? Pán se snaží poskytovat veškerou ochranu svým oddaným, kteří se vzdali všeho proto, aby Mu mohli sloužit.

Dalším sdělením tohoto verše je, že připoutanost k domovu, manželce, dětem, přátelství, společnosti a lásce (dārāgāra-putrāpta) není tím, co by člověku získalo přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo je připoutaný k domácímu krbu a touhám po hmotném požitku, se nemůže stát čistým oddaným. Někdy má čistý oddaný možná určitý návyk nebo je přitahován k manželce, dětem a domovu, ale zároveň chce sloužit Nejvyššímu Pánu, jak nejlépe umí. Pán kvůli němu podnikne zvláštní kroky, aby odebral předměty jeho nesprávné připoutanosti, a tím ho zbavil ulpívání na ženě, domovu, dětech, přátelích a tak dále. To je zvláštní milost, kterou projevuje svému oddanému, aby ho přivedl zpátky domů, zpátky k Bohu.

Verš

mayi nirbaddha-hṛdayāḥ
sādhavaḥ sama-darśanāḥ
vaśe kurvanti māṁ bhaktyā
sat-striyaḥ sat-patiṁ yathā

Synonyma

mayi — ke Mně; nirbaddha-hṛdayāḥ — pevně připoutaní v srdci; sādhavaḥ — čistí oddaní; sama-darśanāḥ — kteří hledí na každého stejně; vaśe — pod svou moc; kurvanti — činí; mām — Mě; bhaktyā — oddanou službou; sat-striyaḥ — počestné ženy; sat-patim — laskavého manžela; yathā — jako.

Překlad

“Čistí oddaní, kteří hledí na každého stejně a jsou v srdci pevně připoutaní ke Mně, Mě mají plně ve své moci, tak jako počestné ženy službou přivádějí své laskavé manžely pod svoji vládu.”

Význam

V tomto verši je významné slovo sama-darśanāḥ. Čistý oddaný skutečně hledí na každého stejně, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (18.54): brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati / samaḥ sarveṣu bhūteṣu. Všeobecné bratrství je možné pouze u čistého oddaného (paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ). Čistý oddaný je skutečně učený, neboť zná své přirozené postavení, postavení Nejvyšší Osobnosti Božství a také vztah mezi živou bytostí a Nejvyšším Pánem. Má tedy dokonalé duchovní poznání a je automaticky osvobozený (brahma-bhūtaḥ). Díky tomu je schopen vidět každého na duchovní úrovni a vnímat štěstí a neštěstí všech živých bytostí. Ví, že to, co je štěstím pro něho, přináší štěstí i druhým a to, co jemu působí neštěstí, sužuje i ostatní. Cítí proto se všemi. Slovy Prahlāda Mahārāje:

śoce tato vimukha-cetasa indriyārtha-
māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān

(Bhāg. 7.9.43)

Lidé trpí hmotnými strastmi proto, že opomíjejí svůj vztah s Nejvyšší Osobností Božství. Hlavním zájmem čistého oddaného je proto přivést masy nevědomých lidí k vědomí Kṛṣṇy.

Verš

mat-sevayā pratītaṁ te
sālokyādi-catuṣṭayam
necchanti sevayā pūrṇāḥ
kuto ’nyat kāla-viplutam

Synonyma

mat-sevayā — tím, že jsou plně zapojeni v transcendentální láskyplné službě Mně; pratītam — automaticky dosažené; te — tito čistí oddaní jsou zcela spokojení; sālokya-ādi-catuṣṭayam — čtyři druhy osvobození (sālokya, sārūpya, sāmīpya a sārṣṭi, o osvobození sāyujya ani nemluvě); na — ne; icchanti — chtějí; sevayā — díky samotné oddané službě; pūrṇāḥ — zcela naplněni; kutaḥ — co říci o; anyat — jiných věcech; kāla-viplutam — které časem zaniknou.

Překlad

“Moji oddaní, kteří jsou stále spokojení díky tomu, že Mi s láskou slouží, se nezajímají ani o čtyři druhy osvobození (sālokya, sārūpya, sāmīpya a sārṣṭi), ačkoliv je svojí službou získávají automaticky. Co potom říci o tak pomíjivém štěstí, jako je dosažení vyšších planetárních soustav?”

Význam

Takto hodnotil osvobození Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura:

muktiḥ svayaṁ mukulitāñjaliḥ sevate 'smān
dharmārtha-kāma-gatayaḥ samaya-pratīkṣāḥ

Bilvamaṅgala Ṭhākura poznal, že když člověk rozvine oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství, která je pro něj přirozená, mukti před ním stojí se sepjatýma rukama a nabízí mu své služby. To znamená, že oddaný je již osvobozený a nemusí o různé druhy osvobození usilovat. Čistý oddaný získává osvobození automaticky, dokonce aniž by si ho přál.

Verš

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api

Synonyma

sādhavaḥ — čistí oddaní; hṛdayam — v srdci; mahyam — Mne; sādhūnām — i čistých oddaných; hṛdayam — v srdci; tu — vskutku; aham — Já jsem; mat-anyat — cokoliv jiného než Mě; te — oni; na — ne; jānanti — znají; na — ne; aham — Já; tebhyaḥ — než je; manāk api — ani v nejmenším.

Překlad

“Čistý oddaný je stále v Mém srdci a Já jsem stále v srdci čistého oddaného. Moji oddaní neznají nic než Mě a Já neznám nikoho jiného než je.”

Význam

Když chtěl Durvāsā Muni potrestat Mahārāje Ambarīṣe, znamená to, že chtěl způsobit bolest srdci Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť Pán říká: sādhavo hṛdayaṁ mahyam — “Čistého oddaného nosím stále ve svém srdci.” Pán cítí stejně jako otec, kterého bolí, když jeho dítě sužuje bolest. Proto jsou přestupky u lotosových nohou oddaného tak závažné. Caitanya Mahāprabhu kladl velký důraz na to, aby se nikdo nedopouštěl přestupků u lotosových nohou oddaného. Tyto přestupky bývají přirovnány k šílenému slonu — když šílený slon vnikne do zahrady, celou ji zpustoší. Člověk si tedy musí dávat velký pozor, aby nepáchal přestupky u lotosových nohou čistého oddaného. Mahārāja Ambarīṣa se ve skutečnosti ničím neprovinil a Durvāsā Muni ho chtěl zbytečně a bezdůvodně potrestat. Mahārāja Ambarīṣa chtěl ukončit Ekādaśī-pāraṇu — součást své oddané služby pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství — a proto se napil vody. Durvāsā Muni, přestože byl velký mystický brāhmaṇa, však neuměl situaci náležitě posoudit. To je rozdíl mezi čistým oddaným a takzvaným védským učencem. Oddaní jsou stále v Pánově srdci, a proto dostávají veškeré potřebné pokyny přímo od Něho, jak Pán sám potvrzuje v Bhagavad- gītě (10.11):

teṣām evānukampārtham
aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho
jñāna-dīpena bhāsvatā

“Sídlím v jejich srdcích, a abych jim projevil zvláštní milost, zářící lampou poznání rozptyluji temnotu zrozenou z nevědomosti.” Oddaný nedělá nic, co by neschválil Nejvyšší Pán. Je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya. Ani ten nejučenější a nejzkušenější člověk nedokáže pochopit jednání vaiṣṇavy, čistého oddaného. Nikdo by proto neměl čistého vaiṣṇavu kritizovat. Vaiṣṇava ví, co dělá — všechny jeho činy jsou naprosto správné, protože je pod stálým vedením Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

upāyaṁ kathayiṣyāmi
tava vipra śṛṇuṣva tat
ayaṁ hy ātmābhicāras te
yatas taṁ yāhi mā ciram
sādhuṣu prahitaṁ tejaḥ
prahartuḥ kurute ’śivam

Synonyma

upāyam — způsob, jak se zachránit v této nebezpečné situaci; kathayiṣyāmi — povím ti; tava — co tě vysvobodí z tohoto nebezpečí; vipra — ó brāhmaṇo; śṛṇuṣva — slyš ode Mne; tat — co říkám; ayam — tento tvůj čin; hi — vskutku; ātma-abhicāraḥ — ubližující sobě samotnému (tvá mysl se ti stala nepřítelem); te — pro tebe; yataḥ — kvůli němuž; tam — k němu (Mahārājovi Ambarīṣovi); yāhi — hned se vydej; ciram — nečekej ani chvilku; sādhuṣu — vůči oddaným; prahitam — použitá; tejaḥ — síla; prahartuḥ — konatele; kurute — činí; aśivam — zlý osud.

Překlad

“Ó brāhmaṇo, poradím ti, jak se zachránit. Prosím, poslouchej, co ti řeknu. Když jsi napadl Mahārāje Ambarīṣe, jednal jsi sám proti sobě. Měl bys proto jít okamžitě za ním a neztrácet ani chvilku. Když někdo použije své takzvané síly proti oddanému, ublíží to jemu. Uškodí jen sám sobě a nikoliv tomu, na koho útočil.”

Význam

Vaiṣṇava je vždy předmětem zášti neoddaných, a to dokonce i v případě, že neoddaným je shodou okolností vlastní otec. Praktickým příkladem je Hiraṇyakaśipu, který nenáviděl Prahlāda Mahārāje. Jeho nenávist však ublížila jemu samotnému, nikoliv Prahlādovi. Vše, co Hiraṇyakaśipu proti svému synovi podnikl, bral Nejvyšší Pán velice vážně, a když se démon chystal Prahlāda zabít, Pán se osobně zjevil a zabil Hiraṇyakaśipua. Služba vaiṣṇavovi se postupně hromadí a stává se pro oddaného trvalým přínosem. Také činnosti, které mají oddanému ublížit, se sčítají a nakonec přivodí tomu, kdo je páchá, pád. Dokonce i tak velký brāhmaṇa a mystický yogī, jako byl Durvāsā, se kvůli přestupku u lotosových nohou Mahārāje Ambarīṣe, čistého oddaného, ocitl v obrovském nebezpečí.

Verš

tapo vidyā ca viprāṇāṁ
niḥśreyasa-kare ubhe
te eva durvinītasya
kalpete kartur anyathā

Synonyma

tapaḥ — askeze; vidyā — poznání; ca — také; viprāṇām — brāhmaṇů; niḥśreyasa — toho, co je příznivé pro povznesení; kare — jsou příčinou; ubhe — obojí; te — tato askeze a poznání; eva — vskutku; durvinītasya — když je takový člověk zpupný; kalpete — stanou se; kartuḥ — konatele; anyathā — pravý opak.

Překlad

“Pro brāhmaṇu jsou zdrženlivost a učenost příznivými vlastnostmi, ale pokud jich nabyde člověk, který není mírný a ušlechtilý, jsou velice nebezpečné.”

Význam

Říká se, že drahokam má velkou cenu, ale na hlavě hada je nebezpečný, navzdory své hodnotě. Podobně platí, že když materialistický neoddaný dosáhne úspěchu v učenosti a zdrženlivosti, tento úspěch je nebezpečný pro celou společnost. Takzvaně učení vědci například vynalezli atomové zbraně, které ohrožují celé lidstvo. Proto je řečeno: maṇinā bhūṣitaḥ sarpaḥ kim asau na bhayaṅkaraḥ. Had s drahokamem na své kápi je stejně nebezpečný jako had, který žádný drahokam nemá. Durvāsā Muni byl učený brāhmaṇa obdařený mystickou silou, ale jelikož postrádal šlechetné chování, nevěděl, jak svou sílu použít. Byl proto nesmírně nebezpečný. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, není nikdy nakloněn nebezpečné osobě, která zneužívá mystické síly pro své osobní cíle. Řízením přírodních zákonů se tedy zneužití síly nakonec nestává zdrojem nebezpečí pro společnost, ale pro toho, kdo jí zneužívá.

Verš

brahmaṁs tad gaccha bhadraṁ te
nābhāga-tanayaṁ nṛpam
kṣamāpaya mahā-bhāgaṁ
tataḥ śāntir bhaviṣyati

Synonyma

brahman — ó brāhmaṇo; tat — z toho důvodu; gaccha — jdi; bhadram — štěstí; te — tobě; nābhāga-tanayam — k synovi Mahārāje Nābhāgy; nṛpam — králi (Ambarīṣovi); kṣamāpaya — pokus se ho usmířit; mahā-bhāgam — velkou osobnost, čistého oddaného; tataḥ — potom; śāntiḥ — klid; bhaviṣyati — zavládne.

Překlad

“Ó nejlepší z brāhmaṇů, měl by ses proto okamžitě vydat za králem Ambarīṣem, synem Mahārāje Nābhāgy. Přeji ti veškeré štěstí. Pokud uspokojíš Mahārāje Ambarīṣe, dojdeš klidu.”

Význam

Madhva Muni v této souvislosti cituje z Garuḍa Purāṇy:

brahmādi-bhakti-koṭy-aṁśād
aṁśo naivāmbarīṣake
naivanyasya cakrasyāpi
tathāpi harir īśvaraḥ
tātkālikopaceyatvāt
teṣāṁ yaśasa ādirāṭ
brahmādayaś ca tat-kīrtiṁ
vyañjayām āsur uttamām
mohanāya ca daityānāṁ
brahmāde nindanāya ca
anyārthaṁ ca svayaṁ viṣṇur
brahmādyāś ca nirāśiṣaḥ
mānuṣeṣūttamātvāc ca
teṣāṁ bhaktyādibhir guṇaiḥ
brahmāder viṣṇv-adhīnatva-
jñāpanāya ca kevalam
durvāsāś ca svayaṁ rudras
tathāpy anyāyām uktavān
tasyāpy anugrahārthāya
darpa-nāśārtham eva ca

Poučením, které bychom si z tohoto vyprávění o Mahārājovi Ambarīṣovi a Durvāsovi Munim měli vzít, je, že všichni polobozi, včetně Pána Brahmy a Pána Śivy, podléhají Pánu Viṣṇuovi. Když tedy někdo napadne vaiṣṇavu, pak ho Viṣṇu, Nejvyšší Pán, potrestá, a nikdo — ani Pán Brahmā nebo Pán Śiva — ho nedokáže ochránit.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtvrté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Durvāsā Muni napadá Mahārāje Ambarīṣe”.