Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.15.11

Verš

prasāditaḥ satyavatyā
maivaṁ bhūr iti bhārgavaḥ
atha tarhi bhavet pautro
jamadagnis tato ’bhavat

Synonyma

prasāditaḥ — uklidněný; satyavatyā — Satyavatī; — ne; evam — tak; bhūḥ — nechť je to; iti — tak; bhārgavaḥ — velký mudrc; atha — jestliže tvůj syn nemá být takový; tarhi — potom; bhavet — měl by se takovým stát; pautraḥ — vnuk; jamadagniḥ — Jamadagni; tataḥ — potom; abhavat — narodil se.

Překlad

Satyavatī však vlídnými slovy Ṛcīku Muniho uklidnila a žádala ho, aby z jejího syna nebyl nelítostný kṣatriya. Ṛcīka Muni na to pravil: “Pak tedy tvůj vnuk bude mít povahu kṣatriyi!” Tak se Satyavatī narodil syn jménem Jamadagni.

Význam

Mocný mudrc Ṛcīka se velice hněval, ale Satyavatī se ho podařilo nějak uklidnit, takže na její žádost změnil své rozhodnutí. Zde je naznačeno, že synem Jamadagniho bude Paraśurāma.