Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.2.23-24

Verš

sa gharma-taptaḥ karibhiḥ kareṇubhir
vṛto madacyut-karabhair anudrutaḥ
giriṁ garimṇā paritaḥ prakampayan
niṣevyamāṇo ’likulair madāśanaiḥ
saro ’nilaṁ paṅkaja-reṇu-rūṣitaṁ
jighran vidūrān mada-vihvalekṣaṇaḥ
vṛtaḥ sva-yūthena tṛṣārditena tat
sarovarābhyāsam athāgamad drutam

Synonyma

saḥ — on (vládce slonů); gharma-taptaḥ — zpocený; karibhiḥ — jinými slony; kareṇubhiḥ — jakož i slonicemi; vṛtaḥ — obklopený; mada-cyut — opojný mok mu kapal z tlamy; karabhaiḥ — slůňaty; anudrutaḥ — následovaný; girim — tu horu; garimṇā — tíhou svého těla; paritaḥ — na všech stranách; prakampayan — rozechvíval; niṣevyamāṇaḥ — obsluhovaný; alikulaiḥ — čmeláky; mada-aśanaiḥ — kteří pili med; saraḥ — z jezera; anilam — vánek; paṅkaja-reṇu-rūṣitam — unášející prach z lotosů; jighran — větřil; vidūrāt — z dálky; mada-vihvala — omámený; īkṣaṇaḥ — jehož pohled; vṛtaḥ — obklopený; sva-yūthena — svými společníky; tṛṣārditena — kteří trpěli žízní; tat — toho; sarovara-abhyāsam — k břehu jezera; atha — takto; agamat — přišel; drutam — brzy.

Překlad

Gajapati, vládce slonů, obklopený dalšími slony a slonicemi svého stáda a následován slůňaty, tíhou svého těla třásl celou horu Trikūṭa. Potil se, z tlamy mu kapal opojný mok a oči měl zastřené opojením. Obsluhovali ho čmeláci sající med, a on již na dálku větřil pyl z lotosů v jezeře, unášený lehkým vánkem. V doprovodu svých společníků, kteří trpěli žízní, brzy dospěl na břeh jezera.