Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.6

Verš

śrī-nārada uvāca
śrutvā putra-giro daityaḥ
para-pakṣa-samāhitāḥ
jahāsa buddhir bālānāṁ
bhidyate para-buddhibhiḥ

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Nārada Muni řekl; śrutvā — když slyšel; putra-giraḥ — poučná slova svého syna; daityaḥ — Hiraṇyakaśipu; para-pakṣa — na straně nepřítele; samāhitāḥ — plný víry; jahāsa — smál se; buddhiḥ — inteligence; bālānām — malých chlapců; bhidyate — je znečištěna; para-buddhibhiḥ — pokyny nepřátel.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Když Prahlāda Mahārāja promluvil o cestě seberealizace oddanou službou — a tak se projevil jako věrný stoupenec otcových nepřátel — Hiraṇyakaśipu, král démonů, vyslechl jeho slova a se smíchem pravil: “Takto slova nepřítele ničí inteligenci dětí!”

Význam

Hiraṇyakaśipu byl démon, a tak neustále považoval Pána Viṣṇua a Jeho oddané za své nepřátele. Proto se zde objevuje slovo para-pakṣa, “na straně nepřítele”. Hiraṇyakaśipu nikdy nesouhlasil se slovy Viṣṇua či Kṛṣṇy. Inteligence vaiṣṇavů v něm naopak vzbuzovala hněv. Pán Viṣṇu, Kṛṣṇa, prohlašuje: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Zřekni se všech ostatních povinností a odevzdej se Mně.” Démoni, jako je Hiraṇyakaśipu, na to však nikdy nepřistoupí. Proto Kṛṣṇa říká:

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

“Ničemové, kteří jsou naprosto hloupí, nejnižší z lidí, ti, jež o poznání připravila iluze, a ti, kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.” (Bg. 7.15) Hiraṇyakaśipu přímo ztělesňuje asura-bhāvu, ateistickou povahu. Mūḍhové a narādhamové — hlupáci a darebáci, nejnižší z lidí — nikdy neuznávají Viṣṇua za Nejvyššího a neodevzdávají se Mu. Hiraṇyakaśipu přirozeně stále více zuřil, že jeho syn Prahlāda je ovlivněn propagandou nepřátel. Vyžádal si proto, aby do Prahlādových komnat nebyl dovolen přístup světcům, jako je Nārada — tak by ho mohlo vaišnavské učení ještě více zkazit.