Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.13.22

Verš

yasya nārāyaṇo devo
bhagavān hṛd-gataḥ sadā
bhaktyā kevalayājñānaṁ
dhunoti dhvāntam arkavat

Synonyma

yasya — jehož; nārāyaṇaḥ devaḥ — Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; bhagavān — Pán; hṛt-gataḥ — v srdci; sadā — vždy; bhaktyā — oddanou službou; kevalayā — samotnou; ajñānam — nevědomosti; dhunoti — zbavuje; dhvāntam — temnoty; arka-vat — jako slunce.

Překlad

Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž oplývá všemi vznešenými atributy, vládne v tvém srdci, jelikož jsi čistý oddaný. Trvale rozptyluje veškerou temnotu nevědomosti, tak jako slunce rozptyluje temnotu vesmíru.

Význam

Slova bhaktyā kevalayā vyjadřují, že samotným vykonáváním oddané služby lze v plné míře nabýt veškerého poznání. Kṛṣṇa je pánem všeho poznání (aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ). Pán sídlí v srdci každého (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati), a když je s oddaným spokojen, poučí ho. Jedině oddaným však dává pokyny, které jim umožní neustálé pokroky v oddané službě. Ostatním, neoddaným, dává pokyny podle způsobu jejich odevzdání se. Slova bhaktyā kevalayā poukazují na čistého oddaného. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvětluje, že bhaktyā kevalayā znamená jñāna-karmādy-amiśrayā, “bez příměsi plodonosného jednání či spekulativního poznání”. Samotné odevzdání se Pánovým lotosovým nohám je příčinou veškerého osvícení a duchovního vědomí oddaného.