Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.21

Verš

bhavanti puruṣā loke
mad-bhaktās tvām anuvratāḥ
bhavān me khalu bhaktānāṁ
sarveṣāṁ pratirūpa-dhṛk

Synonyma

bhavanti — stávají se; puruṣāḥ — osoby; loke — v tomto světě; mat-bhaktāḥ — Moji čistí oddaní; tvām — tebe; anuvratāḥ — kráčející ve tvých stopách; bhavān — ty; me — Můj; khalu — jistě; bhaktānām — ze všech oddaných; sarveṣām — v různých náladách; pratirūpa-dhṛk — názorný příklad.

Překlad

Ti, kdo následují tvého příkladu, se přirozeně stanou Mými čistými oddanými. Jsi nejlepším příkladem Mého oddaného a ostatní by měli kráčet ve tvých stopách.

Význam

Śrīla Madhvācārya v této souvislosti cituje verš ze Skanda Purāṇy:

ṛte tu tāttvikān devān
nāradādīṁs tathaiva ca
prahrādād uttamaḥ ko nu
viṣṇu-bhaktau jagat-traye

Je velmi mnoho oddaných Nejvyšší Osobnosti Božství a ve Śrīmad-Bhāgavatamu (6.3.20) jsou vyjmenováni takto:

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam

Mezi dvanácti zmocněnými oddanými, jimiž jsou Pán Brahmā, Nārada, Pán Śiva, Kapila, Manu atd., je Prahlāda Mahārāja považován za nejlepší příklad.