Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.39

Verš

nanu bhāgavatā nityaṁ
bhūtānugraha-kātarāḥ
ṛte tvāṁ sauhṛda-ghnaṁ vai
vairaṅ-karam avairiṇām

Synonyma

nanu — nyní; bhāgavatāḥ — oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství; nityam — věčně; bhūta-anugraha-kātarāḥ — nesmírně dychtiví dávat požehnání pokleslým podmíněným duším; ṛte — kromě; tvām — tebe; sauhṛda-ghnam — ten, kdo ničí přátelství (jehož proto nelze počítat mezi bhāgavaty, oddané Pána); vai — vskutku; vairam-karam — vytváříš nepřátelství; avairiṇām — vůči těm, kdo nejsou nepřátelé.

Překlad

Všichni oddaní Pána kromě tebe jsou velice laskaví k podmíněným duším a touží prospívat ostatním. Oblékáš se jako oddaný, ale vytváříš nepřátelství s lidmi, kteří nejsou tvými nepřáteli, nebo ničíš přátelství a mezi přáteli vytváříš zášť. Nestydíš se vydávat za oddaného, zatímco konáš tyto ohavné činy?

Význam

Takovouto kritiku musí snášet služebníci Nārady Muniho patřící k jeho učednické posloupnosti. Prostřednictvím hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snažíme vychovávat mladé lidi k tomu, aby se dodržováním striktních usměrňujících zásad stali oddanými a vrátili se domů, zpátky k Bohu, ale naše služba nezískává ocenění ani v Indii, ani v západních zemích, kde se snažíme toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy šířit. V Indii se stávají nepřáteli hnutí pro vědomí Kṛṣṇy kastovní brāhmaṇové, protože povyšujeme cizince — kteří jsou pokládáni za mlecchy a yavany — do postavení brāhmaṇů. Učíme je askezi a uznáváme je za brāhmaṇy udílením posvátné šňůry. Kastovní brāhmaṇové v Indii proto na naše činnosti v západním světě pohlížejí s velkou nelibostí. Na Západě se zase našimi nepřáteli stávají rodiče mladých lidí připojujících se k tomuto hnutí. Nemáme žádný zájem na vytváření nepřátel, ale skutečnost je taková, že neoddaní vůči nám budou vždy chovat zášť. Nicméně — jak je uvedeno v śāstrách — oddaný musí být tolerantní a milostivý. Oddaní, kteří káží, by měli být připraveni, že je nevědomí lidé budou obviňovat, a přesto musí být k pokleslým podmíněným duším milosrdní. Pokud někdo může vykonávat svou povinnost v učednické posloupnosti Nārady Muniho, jeho služba jistě dojde uznání. Pán o tom říká v Bhagavad-gītě (18.68 — 69):

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
bhavitā na ca me tasmād
anyaḥ priyataro bhuvi

“Ten, kdo toto nejvyšší tajemství vysvětluje oddaným, má zaručenu čistou oddanou službu a nakonec se vrátí ke Mně. V tomto světě není služebníka, který by Mi byl dražší než on, a ani Mi nikdo nikdy dražší nebude.” Pokračujme v kázání poselství Pána Kṛṣṇy a nebojme se nepřátel. Naší jedinou povinností je uspokojit Pána tímto kázáním, které Pán Caitanya a Pán Kṛṣṇa přijmou jako službu. Musíme upřímně sloužit Pánu a nenechat se zastrašit takzvanými nepřáteli.

V tomto verši je použito slovo sauhṛda-ghnam (“ten, kdo ničí přátelství”). Jelikož Nārada Muni a členové jeho učednické posloupnosti narušují přátelství a rodinný život, lidé je někdy obviňují, že vytvářejí nepřátelství mezi příbuznými. Mylně je považují za nepřátele, ale ve skutečnosti jsou tito oddaní přáteli všech živých bytostí (suhṛdaṁ sarva-bhūtānām). Kázání může být obtížným, nevděčným úkolem, ale kazatel se musí řídit pokyny Nejvyššího Pána a nebát se materialistů.