Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.33

Verš

yo ’nugrahārthaṁ bhajatāṁ pāda-mūlam
anāma-rūpo bhagavān anantaḥ
nāmāni rūpāṇi ca janma-karmabhir
bheje sa mahyaṁ paramaḥ prasīdatu

Synonyma

yaḥ — kdo (Nejvyšší Pán, Osobnost Božství); anugraha-artham — aby projevil Svou bezpříčinnou milost; bhajatām — oddaným, kteří neustále oddaně slouží; pāda-mūlam — Jeho transcendentálním lotosovým nohám; anāma — bez hmotného jména; rūpaḥ — či hmotné podoby; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; anantaḥ — neomezený, všeprostupující a věčný; nāmāni — transcendentální svatá jména; rūpāṇi — Své transcendentální podoby; ca — také; janma-karmabhiḥ — se Svým transcendentálním zrozením a činnostmi; bheje — projevuje; saḥ — On; mahyam — ke mně; paramaḥ — Nejvyšší; prasīdatu — kéž je milostivý.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství — Jenž vlastní nepředstavitelné bohatství, nemá žádná hmotná jména, podoby a zábavy a je všeprostupující — je zvláště milostivý k oddaným, kteří uctívají Jeho lotosové nohy. Proto projevuje Své transcendentální podoby a jména společně s různými zábavami. Kéž je tento Nejvyšší Pán, Jehož podoba je věčná a plná poznání a blaženosti, ke mně milostivý.

Význam

Co se týče významného slova anāma-rūpaḥ, Śrī Śrīdhara Svāmī říká: prākṛta-nāma-rūpa-rahito 'pi. Slovo anāma, které znamená “beze jména”, vyjadřuje, že Nejvyšší Osobnost Božství nemá hmotné jméno. Když Ajāmila volal na svého syna, pouhým pronášením jména Nārāyaṇa dosáhl osvobození. To znamená, že Nārāyaṇa není obyčejné světské jméno; je nehmotné. Slovo anāma tedy vyjadřuje, že jména Nejvyššího Pána nepatří do tohoto hmotného světa. Vibrace Hare Kṛṣṇa mahā-mantry není hmotný zvuk, a stejně tak je nehmotná i Pánova podoba, zjevení a činnosti. Na projev Své bezpříčinné milosti k oddaným i neoddaným se Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, zjevuje v tomto hmotném světě se Svými jmény, podobami a zábavami, jež jsou všechny transcendentální. Neinteligentní lidé, kteří to nechápou, si myslí, že tato jména, podoby a zábavy jsou hmotné, a upírají Nejvyššímu jméno i podobu.

Po důkladném přezkoumání zjistíme, že závěr neoddaných — kteří říkají, že Bůh nemá žádné jméno — a závěr oddaných — kteří vědí, že Jeho jméno není hmotné — jsou prakticky totožné. Nejvyšší Osobnost Božství nemá žádné hmotné jméno, podobu, zrození, zjevení či odchod z tohoto světa, a přesto se rodí (janma). Bhagavad-gītā (4.6) uvádí:

ajo 'pi sann avyayātmā
bhūtānām īśvaro 'pi san
prakṛtiṁ svām adhiṣṭhāya
sambhavāmy ātma-māyayā

I když je Pán nezrozený (aja) a Jeho tělo nikdy nepodléhá hmotným změnám, přesto se zjevuje jako inkarnace, přičemž neustále setrvává v transcendentálním stavu (śuddha-sattva). Takto projevuje Své transcendentální podoby, jména a činnosti; je to Jeho zvláštní milost oddaným. Jiní se mohou i nadále přít, zda Absolutní Pravda má či nemá podobu, ale když oddaný Pánovou milostí vidí Pána Osobně, dostává se do duchovní extáze.

Neinteligentní lidé říkají, že Pán nic nedělá. Ve skutečnosti opravdu nemusí dělat nic, ale zároveň musí dělat všechno, protože nikdo nemůže nic vykonat bez Jeho svolení. Neinteligentní lidé ovšem nevidí, jak Pán jedná a jak celá hmotná příroda funguje pod Jeho vedením. Jeho různé energie jednají dokonalým způsobem.

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

(Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8)

Nic nemusí dělat Osobně — Jeho energie jsou dokonalé, a proto se vše okamžitě stane Jeho vůlí. Ti, jimž se Nejvyšší Pán nezjeví, nevidí, jak jedná, a proto si myslí: “I v případě, že Bůh existuje, jistě nic nekoná a nemá žádné určité jméno.”

Jméno Pána je ve skutečnosti již dáno Pánovými transcendentálními činnostmi. Pán se také nazývá guṇa-karma-nāma, protože je pojmenováván podle Svých transcendentálních činností. Například Kṛṣṇa znamená “všepřitažlivý”. To je jméno Pána, které vyjadřuje, že Je velice přitažlivý díky Svým transcendentálním vlastnostem. Jako malý chlapec zdvihl kopec Govardhan a v dětství zabil mnoho démonů. Tyto činnosti jsou velice přitažlivé, a proto je někdy nazýván Giridhārī, Madhusūdana, Agha-niṣūdana a tak dále. Jelikož vystupoval jako syn Nandy Mahārāje, má jméno Nanda-tanuja. Tato jména již existují, ale jelikož je neoddaní nechápou, je Pán někdy označován jako anāma, bezejmenný. To znamená, že nemá žádná hmotná jména. Všechny Jeho činnosti jsou duchovní, a proto má duchovní jména.

Méně inteligentní lidé mají obvykle dojem, že Pán nemá žádnou podobu. Proto se zjevuje ve Své původní podobě jako Kṛṣṇa, sac-cid-ānanda-vigraha, aby splnil Své poslání zúčastnit se bitvy na Kurukṣetře a předvést zábavy, ve kterých ochraňuje Své oddané a zabíjí démony (paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām). To je Jeho milost. Těm, kdo si myslí, že Kṛṣṇa nemá žádnou podobu a nekoná žádné činnosti, přichází ukázat, že opravdu jedná — a jedná tak úžasně, že nikdo jiný nedokáže takové neobyčejné činy vykonat. Ačkoliv vypadal jako lidská bytost, přijal 16 108 manželek, čehož není žádný člověk schopen. Pán vykonává takové činnosti, aby lidem ukázal, jak je mocný, laskavý a milosrdný. Jeho původní jméno je Kṛṣṇa (kṛṣṇas tu bhagavān svayam), ale protože jedná neomezeně mnoha způsoby, má podle Svého jednání mnoho tisíc jmen.