Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.4

Verš

śrī-śuka uvāca
vṛtra-vikrama-saṁvignāḥ
sarve devāḥ saharṣibhiḥ
tad-vadhāyārthayann indraṁ
naicchad bhīto bṛhad-vadhāt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; vṛtra — Vṛtrāsury; vikrama — kvůli mocným činnostem; saṁvignāḥ — plni úzkosti; sarve — všichni; devāḥ — polobozi; saha ṛṣibhiḥ — s velkými mudrci; tat-vadhāya — aby ho zabil; ārthayan — žádali; indram — Indru; na aicchat — odmítal; bhītaḥ — neboť měl strach; bṛhat-vadhāt — ze zabití brāhmaṇy.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Když byli velcí mudrci a polobozi znepokojeni neobyčejnou mocí Vṛtrāsury, všichni společně požádali Indru, aby ho zabil. Indra se však bál zabít brāhmaṇu, a proto jejich žádost odmítal.