Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.25

Verš

prabhavo hy ātmanaḥ stotraṁ
jugupsanty api viśrutāḥ
hrīmantaḥ paramodārāḥ
pauruṣaṁ vā vigarhitam

Synonyma

prabhavaḥ — velmi mocné osoby; hi — jistě; ātmanaḥ — sebe samotných; stotram — chválu; jugupsanti — nemají rády; api — ačkoliv; viśrutāḥ — velice slavné; hrī-mantaḥ — skromné; parama-udārāḥ — navýsost velkodušné osoby; pauruṣam — mocné činy; — také; vigarhitam — ohavné.

Překlad

Stejně jako osoba, která má smysl pro čest a šlechetnost, nerada slyší o svých ohavných činech, tak i velice slavný a mocný člověk nerad slyší svoji chválu.