Skip to main content

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Zjevení a korunovace krále Pṛthua

Verš

maitreya uvāca
atha tasya punar viprair
aputrasya mahīpateḥ
bāhubhyāṁ mathyamānābhyāṁ
mithunaṁ samapadyata

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya hovořil dále; atha — takto; tasya — jeho; punaḥ — znovu; vipraiḥ — brāhmaṇy; aputrasya — bez syna; mahīpateḥ — krále; bāhubhyām — z paží; mathyamānābhyām — kvedláním; mithunam — pár; samapadyata — narodil se.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, poté brāhmaṇové a velcí mudrci dále kvedlali oběma pažemi mrtvého těla krále Veny. Výsledkem bylo, že z těchto paží vzešly dvě osoby opačného pohlaví.

Verš

tad dṛṣṭvā mithunaṁ jātam
ṛṣayo brahma-vādinaḥ
ūcuḥ parama-santuṣṭā
viditvā bhagavat-kalām

Synonyma

tat — ten; dṛṣṭvā — když viděli; mithunam — pár; jātam — narozený; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; brahma-vādinaḥ — odborníci na védské poznání; ūcuḥ — řekli; parama — velmi; santuṣṭāḥ — spokojeni; viditvā — jelikož věděli; bhagavat — Nejvyšší Osobnosti Božství; kalām — expanze.

Překlad

Velcí mudrci byli odborníky na védské poznání. Když viděli muže a ženu narozené z paží Venova těla, byli velmi spokojeni, neboť pochopili, že dvojice byla expanzí úplné části Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Metoda, kterou použili velcí mudrci a učenci s hlubokým poznáním Ved, byla dokonalá. Tím, že se postarali, aby král Vena dal nejprve vzniknout Bāhukovi (jak je popsáno v minulé kapitole), odstranili všechny reakce za jeho hříšné činnosti. Poté, co bylo tělo krále Veny takto očištěno, vzešli z něho muž a žena. Velcí mudrci pochopili, že se jedná o expanzi Pána Viṣṇua. Nebyla to samozřejmě viṣṇu-tattva, ale zvláště zmocněná expanze Pána Viṣṇua, zvaná āveśa.

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
eṣa viṣṇor bhagavataḥ
kalā bhuvana-pālinī
iyaṁ ca lakṣmyāḥ sambhūtiḥ
puruṣasyānapāyinī

Synonyma

ṛṣayaḥ ūcuḥ — mudrci pravili; eṣaḥ — tento muž; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; kalā — expanze; bhuvana-pālinī — Jenž udržuje svět; iyam — tato žena; ca — také; lakṣmyāḥ — bohyně štěstí; sambhūtiḥ — expanze; puruṣasya — Pána; anapāyinī — neoddělitelná.

Překlad

Velcí mudrci pravili: Muž je úplnou expanzí moci Pána Viṣṇua, Jenž udržuje celý vesmír, a žena je úplnou expanzí bohyně štěstí, jež se od Pána nikdy neoddělí.

Význam

Zde je jasně řečeno, že bohyně štěstí není od Pána nikdy oddělena. Lidé v hmotném světě mají bohyni štěstí velice rádi a touží po její přízni v podobě bohatství. Měli by ovšem vědět, že je neoddělitelná od Pána Viṣṇua. Materialisté by měli pochopit, že bohyni štěstí je třeba uctívat společně s Pánem Viṣṇuem a neuvažovat o ní odděleně. Chtějí-li si materialisté, kteří vyhledávají přízeň bohyně štěstí, udržet hmotné bohatství, musí uctívat Pána Viṣṇua a Lakṣmī společně. Jakmile materialista jedná jako Rāvaṇa, který chtěl oddělit Sītu od Pána Rāmacandry, zničí ho to. Ti, kdo jsou bohatí a mají přízeň bohyně štěstí v tomto světě, musí své peníze vložit do služby Pánu. Pak si mohou bez potíží nadále udržet své honosné postavení.

Verš

ayaṁ tu prathamo rājñāṁ
pumān prathayitā yaśaḥ
pṛthur nāma mahārājo
bhaviṣyati pṛthu-śravāḥ

Synonyma

ayam — tento; tu — potom; prathamaḥ — první; rājñām — z králů; pumān — muž; prathayitā — rozšíří; yaśaḥ — slávu; pṛthuḥ — Mahārāja Pṛthu; nāma — jménem; mahā-rājaḥ — velký král; bhaviṣyati — stane se; pṛthu-śravāḥ — velice proslulý.

Překlad

Tento muž dokáže rozšířit svou slávu po celém světě. Jeho jméno bude Pṛthu a bude první mezi králi.

Význam

Existují různé druhy inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. V śāstrách je řečeno, že Garuḍa (přepravce Pána Viṣṇua), Pán Śiva a Ananta jsou velice mocné inkarnace Pánova aspektu Brahmanu. Podobně Śacīpati neboli Indra, král nebes, je inkarnací chtivého aspektu Pána a Aniruddha je inkarnací Pánovy mysli. Král Pṛthu je inkarnací Pánovy vládnoucí moci. Takto velcí mudrci a světci předpověděli budoucí činnosti krále Pṛthua, o němž bylo již dříve řečeno, že je částečnou inkarnací úplné expanze Pána.

Verš

iyaṁ ca sudatī devī
guṇa-bhūṣaṇa-bhūṣaṇā
arcir nāma varārohā
pṛthum evāvarundhatī

Synonyma

iyam — toto děvče; ca — a; su-datī — které má velice hezké zuby; devī — bohyně štěstí; guṇa — dobrými vlastnostmi; bhūṣaṇa — ozdoby; bhūṣaṇā — kdo zdobí; arciḥ — Arci; nāma — jménem; vara-ārohā — velice krásná; pṛthum — ke králi Pṛthuovi; eva — jistě; avarundhatī — velice přitahovaná.

Překlad

Dívka má tak krásné zuby a vznešené vlastnosti, že ve skutečnosti ona bude zdobit své ozdoby. Její jméno bude Arci a v budoucnu přijme krále Pṛthua za svého manžela.

Verš

eṣa sākṣād dharer aṁśo
jāto loka-rirakṣayā
iyaṁ ca tat-parā hi śrīr
anujajñe ’napāyinī

Synonyma

eṣaḥ — tento muž; sākṣāt — přímo; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; aṁśaḥ — částečné zastoupení; jātaḥ — narozený; loka — celý svět; rirakṣayā — s touhou chránit; iyam — tato žena; ca — také; tat-parā — k němu velice připoutaná; hi — jistě; śrīḥ — bohyně štěstí; anujajñe — narodila se; anapāyinī — neoddělitelná.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se zjevil prostřednictvím části Své energie v podobě krále Pṛthua, aby chránil lidi tohoto světa. Bohyně štěstí je stálou společnicí Pána, a proto se částečně inkarnovala jako Arci, aby se stala královnou Mahārāje Pṛthua.

Význam

V Bhagavad-gītě Pán říká, že vždy, když vidíme nějakou neobyčejnou moc, měli bychom vědět, že se jedná o určité částečné zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství. Existuje nesčetně mnoho takových osobností, ale ne všechny jsou přímo úplné expanze Pána, viṣṇu-tattva. Mnoho živých bytostí patří do kategorie śakti-tattva. Tyto inkarnace, zplnomocněné pro zvláštní účely, se nazývají śaktyāveśa-avatārové. Právě takovým śaktyāveśa-avatārem Pána byl král Pṛthu a Arci, jeho manželka, byla śaktyāveśa-avatārem bohyně štěstí.

Verš

maitreya uvāca
praśaṁsanti sma taṁ viprā
gandharva-pravarā jaguḥ
mumucuḥ sumano-dhārāḥ
siddhā nṛtyanti svaḥ-striyaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; praśaṁsanti sma — chválili, oslavovali; tam — jeho (Pṛthua); viprāḥ — všichni brāhmaṇové; gandharva-pravarāḥ — nejlepší z Gandharvů; jaguḥ — zpívali; mumucuḥ — házeli; sumanaḥ-dhārāḥ — spršky květů; siddhāḥ — osobnosti ze Siddhaloky; nṛtyanti — tančily; svaḥ — z nebeských planet; striyaḥ — ženy (Apsary).

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Vidurajī, všichni brāhmaṇové tehdy krále Pṛthua velmi chválili a oslavovali a nejlepší zpěváci z Gandharvaloky opěvovali jeho slávu. Obyvatelé Siddhaloky rozhazovali spršky květů a krásné ženy na nebeských planetách tančily v extázi.

Verš

śaṅkha-tūrya-mṛdaṅgādyā
nedur dundubhayo divi
tatra sarva upājagmur
devarṣi-pitṝṇāṁ gaṇāḥ

Synonyma

śaṅkha — lastury; tūrya — trubky; mṛdaṅga — bubny; ādyāḥ — atd.; neduḥ — zněly; dundubhayaḥ — kotle; divi — ve vesmíru; tatra — tam; sarve — všichni; upājagmuḥ — přišli; deva-ṛṣi — polobozi a mudrci; pitṝṇām — předků; gaṇāḥ — skupiny.

Překlad

Vesmírem zněly lastury, trubky, bubny a kotle a všichni velcí mudrci, předkové a osobnosti z nebeských planet sestoupili z různých planetárních systémů na Zemi.

Verš

brahmā jagad-gurur devaiḥ
sahāsṛtya sureśvaraiḥ
vainyasya dakṣiṇe haste
dṛṣṭvā cihnaṁ gadābhṛtaḥ
pādayor aravindaṁ ca
taṁ vai mene hareḥ kalām
yasyāpratihataṁ cakram
aṁśaḥ sa parameṣṭhinaḥ

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; jagat-guruḥ — pán vesmíru; devaiḥ — polobohy; saha — doprovázen; āsṛtya — dospěl; sura-īśvaraiḥ — s vládci všech nebeských planet; vainyasya — Mahārāje Pṛthua, syna Veny; dakṣiṇe — pravé; haste — na ruce; dṛṣṭvā — viděl; cihnam — znamení; gadā-bhṛtaḥ — Pána Viṣṇua, který nosí kyj; pādayoḥ — na dvou nohách; aravindam — lotosový květ; ca — také; tam — jeho; vai — jistě; mene — pochopil; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; kalām — část úplné expanze; yasya — jehož; apratihatam — nepřemožitelný; cakram — disk; aṁśaḥ — částečné zastoupení; saḥ — on; parameṣṭhinaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Pán Brahmā, vládce celého vesmíru, tam dospěl v doprovodu všech polobohů a jejich vůdců. Když viděl na pravé ruce krále Pṛthua čáry, které jsou na dlani Pána Viṣṇua, a na chodidlech jeho nohou otisky lotosových květů, pochopil, že král Pṛthu je částečným zastoupením Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, jehož dlaň nese znamení disku a další podobné čáry, má být považován za částečné zastoupení neboli inkarnaci Nejvyššího Pána.

Význam

Existuje systém, podle kterého lze poznat inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství. V dnešní době se stává lacinou módou přijímat jakéhokoliv darebáka jako inkarnaci Boha, ale z této události je zřejmé, že Pán Brahmā osobně prohlédl ruce a nohy krále Pṛthua, aby se přesvědčil, zda nesou charakteristické znaky. Učení mudrci a brāhmaṇové prorokovali, že Pṛthu Mahārāja bude částečnou inkarnací úplné expanze Pána. V době Kṛṣṇovy přítomnosti se ale jeden král prohlašoval za Vāsudeva, a Pán Kṛṣṇa ho za to zabil. Nežli někoho přijmeme jako inkarnaci Boha, měli bychom si ověřit jeho totožnost podle příznaků uvedených v śāstrách. Jestliže tyto příznaky nemá, autority ho mohou zabít, neboť se za inkarnaci Boha vydává neprávem.

Verš

tasyābhiṣeka ārabdho
brāhmaṇair brahma-vādibhiḥ
ābhiṣecanikāny asmai
ājahruḥ sarvato janāḥ

Synonyma

tasya — jeho; abhiṣekaḥ — korunovace; ārabdhaḥ — uspořádána; brāhmaṇaiḥ — učenými brāhmaṇy; brahma-vādibhiḥ — připoutanými k védským obřadům; ābhiṣecanikāni — různé předměty potřebné pro vykonání obřadu; asmai — jemu; ājahruḥ — přinesli; sarvataḥ — ze všech stran; janāḥ — lidé.

Překlad

Učení brāhmaṇové, kteří byli velice připoutaní k védským obřadům, poté uspořádali královu korunovaci. Lidé, přicházející ze všech stran, přinesli různé předměty potřebné pro vykonání obřadu, a vše bylo tedy připraveno.

Verš

sarit-samudrā girayo
nāgā gāvaḥ khagā mṛgāḥ
dyauḥ kṣitiḥ sarva-bhūtāni
samājahrur upāyanam

Synonyma

sarit — řeky; samudrāḥ — moře; girayaḥ — hory; nāgāḥ — hadi; gāvaḥ — krávy; khagāḥ — ptáci; mṛgāḥ — zvířata; dyauḥ — nebe; kṣitiḥ — Země; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; samājahruḥ — shromáždili; upāyanam — různé druhy darů.

Překlad

Všechny řeky, moře, hory, hadi, krávy, ptáci, zvířata, nebeské planety, planeta Země a všechny ostatní živé bytosti shromáždili podle svých schopností různé dary, aby je nabídli králi.

Verš

so ’bhiṣikto mahārājaḥ
suvāsāḥ sādhv-alaṅkṛtaḥ
patnyārciṣālaṅkṛtayā
vireje ’gnir ivāparaḥ

Synonyma

saḥ — král; abhiṣiktaḥ — když byl korunován; mahārājaḥ — Mahārāja Pṛthu; su-vāsāḥ — nádherně oblečen; sādhu-alaṅkṛtaḥ — bohatě ozdoben šperky; patnyā — se svou manželkou; arciṣā — jménem Arci; alaṅkṛtayā — pěkně ozdobenou; vireje — vypadal; agniḥ — oheň; iva — jako; aparaḥ — další.

Překlad

Takto byl velký král Pṛthu, oblečený v nádherných šatech a ozdobený mnoha šperky, korunován a uveden na trůn. Král a jeho manželka Arci, která byla rovněž skvěle ozdobená, vypadali přesně jako oheň.

Verš

tasmai jahāra dhanado
haimaṁ vīra varāsanam
varuṇaḥ salila-srāvam
ātapatraṁ śaśi-prabham

Synonyma

tasmai — jemu; jahāra — daroval; dhana-daḥ — pokladník polobohů (Kuvera); haimam — ze zlata; vīra — ó Viduro; vara-āsanam — královský trůn; varuṇaḥ — polobůh Varuṇa; salila-srāvam — který rozprašoval kapky vody; ātapatram — slunečník; śaśi-prabham — zářící jako měsíc.

Překlad

Velký mudrc pokračoval: Můj milý Viduro, Kuvera daroval velkému králi Pṛthuovi zlatý trůn a polobůh Varuṇa mu věnoval slunečník, který neustále rozprašoval jemné kapky vody a zářil jako měsíc.

Verš

vāyuś ca vāla-vyajane
dharmaḥ kīrtimayīṁ srajam
indraḥ kirīṭam utkṛṣṭaṁ
daṇḍaṁ saṁyamanaṁ yamaḥ

Synonyma

vāyuḥ — polobůh vládnoucí vzduchu; ca — také; vāla-vyajane — dvě cāmary z žíní; dharmaḥ — král náboženství; kīrti-mayīm — zvětšující slávu; srajam — girlandu; indraḥ — král nebes; kirīṭam — helmici; utkṛṣṭam — velmi cennou; daṇḍam — žezlo; saṁyamanam — pro vládu nad světem; yamaḥ — vládce smrti.

Překlad

Vāyu, polobůh, který vládne vzduchu, daroval králi Pṛthuovi dvě ovívadla z žíní (cāmary); Dharma, král náboženství, mu věnoval květinovou girlandu, která měla zvětšit jeho slávu; Indra, král nebes, ho obdařil cennou helmicí a Yamarāja, vládce smrti, mu daroval žezlo pro vládu nad světem.

Verš

brahmā brahmamayaṁ varma
bhāratī hāram uttamam
hariḥ sudarśanaṁ cakraṁ
tat-patny avyāhatāṁ śriyam

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; brahma-mayam — z duchovního poznání; varma — brnění; bhāratī — bohyně učenosti; hāram — náhrdelník; uttamam — transcendentální; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; sudarśanam cakram — disk Sudarśana; tat-patnī — Jeho manželka (Lakṣmī); avyāhatām — nepomíjivou; śriyam — krásu a bohatství.

Překlad

Pán Brahmā daroval králi Pṛthuovi brnění z duchovního poznání; Bhāratī (Sarasvatī), Brahmova manželka, mu věnovala transcendentální náhrdelník; Pán Viṣṇu ho obdaroval diskem Sudarśana a manželka Pána Viṣṇua, bohyně štěstí, ho obdařila nepomíjivým bohatstvím.

Význam

Všichni polobozi obdarovali krále Pṛthua různými dary. Hari, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, známý na nebeských planetách jako Upendra, dal králi disk Sudarśana. Tento disk Sudarśana není totožný se Sudarśana cakrou, kterou používá Osobnost Božství, Kṛṣṇa nebo Viṣṇu. Jelikož byl Mahārāja Pṛthu částečným zastoupením moci Nejvyšší Osobnosti Božství, disk Sudarśana, který dostal, představoval částečnou moc původní Sudarśana cakry.

Verš

daśa-candram asiṁ rudraḥ
śata-candraṁ tathāmbikā
somo ’mṛtamayān aśvāṁs
tvaṣṭā rūpāśrayaṁ ratham

Synonyma

daśa-candram — ozdobený deseti měsíci; asim — meč; rudraḥ — pán Śiva; śata-candram — ozdobený sty měsíci; tathā — takto; ambikā — bohyně Durgā; somaḥ — polobůh vládnoucí Měsíci; amṛta-mayān — z nektaru; aśvān — koně; tvaṣṭā — polobůh Viśvakarmā; rūpa-āśrayam — velmi krásný; ratham — vůz.

Překlad

Pán Śiva mu věnoval meč v pochvě ozdobené deseti měsíci a jeho manželka, bohyně Durgā, štít zdobený stovkou měsíců. Polobůh Měsíce mu daroval koně vytvořené z nektaru a polobůh Viśvakarmā velmi krásný vůz.

Verš

agnir āja-gavaṁ cāpaṁ
sūryo raśmimayān iṣūn
bhūḥ pāduke yogamayyau
dyauḥ puṣpāvalim anvaham

Synonyma

agniḥ — polobůh ohně; āja-gavam — z rohů koz a krav; cāpam — luk; sūryaḥ — bůh Slunce; raśmi-mayān — zářící jako sluneční svit; iṣūn — šípy; bhūḥ — Bhūmi, bohyně vládnoucí Zemi; pāduke — dva střevíce; yoga-mayyau — plné mystické síly; dyauḥ — polobozi v meziplanetárním prostoru; puṣpa — květů; āvalim — dary; anu-aham — den za dnem.

Překlad

Agni, polobůh ohně, mu daroval luk z kozích a kravských rohů a bůh Slunce ho obdaroval šípy zářícími jako sluneční svit. Vládnoucí božstvo Bhūrloky mu věnovalo střevíce plné mystické síly a polobozi z meziplanetárního prostoru mu znovu a znovu přinášeli květinové dary.

Význam

Tento verš uvádí, že královy střevíce byly obdařeny mystickými silami (pāduke yogamayyau). Jakmile si je tedy král nazul, okamžitě ho odnesly, kamkoliv si přál. Mystičtí yogīni se dovedou libovolně přemisťovat z jednoho místa na druhé a stejnou moc měly i střevíce krále Pṛthua.

Verš

nāṭyaṁ sugītaṁ vāditram
antardhānaṁ ca khecarāḥ
ṛṣayaś cāśiṣaḥ satyāḥ
samudraḥ śaṅkham ātmajam

Synonyma

nāṭyam — divadelní umění; su-gītam — umění zpívat sladké písně; vāditram — umění hry na hudební nástroje; antardhānam — umění zmizet; ca — také; khe-carāḥ — polobozi cestující ve vesmíru; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; ca — také; āśiṣaḥ — požehnání; satyāḥ — neomylná; samudraḥ — polobůh oceánu; śaṅkham — lasturu; ātma-jam — vydal ze sebe.

Překlad

Polobozi, kteří neustále cestují v meziplanetárním prostoru, obdařili krále Pṛthua uměním hrát divadelní hry, zpívat písně, hrát na hudební nástroje a kdykoliv z vlastní vůle zmizet. Velcí mudrci mu dali také neomylná požehnání a oceán mu nabídl lasturu, kterou vydal sám ze sebe.

Verš

sindhavaḥ parvatā nadyo
ratha-vīthīr mahātmanaḥ
sūto ’tha māgadho vandī
taṁ stotum upatasthire

Synonyma

sindhavaḥ — moře; parvatāḥ — hory; nadyaḥ — řeky; ratha-vīthīḥ — cesty průjezdné pro vůz; mahā-ātmanaḥ — velké duše; sūtaḥ — profesionální přednašeč chvalozpěvů; atha — potom; māgadhaḥ — profesionální pěvec; vandī — profesionální přednašeč modliteb; tam — jeho; stotum — chválit; upatasthire — předstoupili.

Překlad

Moře, hory a řeky mu poskytly cesty, kudy bude moci bez překážek projíždět svým vozem. Poté před něho předstoupili sūta, māgadha a vandī a podle svých příslušných povinností začali skládat modlitby a chvalozpěvy.

Verš

stāvakāṁs tān abhipretya
pṛthur vainyaḥ pratāpavān
megha-nirhrādayā vācā
prahasann idam abravīt

Synonyma

stāvakān — nabízející modlitby; tān — ty osoby; abhipretya — když viděl, chápal; pṛthuḥ — král Pṛthu; vainyaḥ — syn Veny; pratāpa-vān — velice mocný; megha-nirhrādayā — vážným jako hřmění mraků; vācā — s hlasem; prahasan — s úsměvem; idam — toto; abravīt — pravil.

Překlad

Když před sebou velice mocný král Pṛthu, syn Veny, uviděl tyto profesionály, usmál se na ně, aby jim poblahopřál, a hlasem vážným jako hřmění mraků pravil následující.

Verš

pṛthur uvāca
bhoḥ sūta he māgadha saumya vandiḻ
loke ’dhunāspaṣṭa-guṇasya me syāt
kim āśrayo me stava eṣa yojyatāṁ
mā mayy abhūvan vitathā giro vaḥ

Synonyma

pṛthuḥ uvāca — král Pṛthu řekl; bhoḥ sūta — ó sūto; he māgadha — ó māgadho; saumya — urozený; vandin — ó oddaný přednášející modlitby; loke — v tomto světě; adhunā — právě nyní; aspaṣṭa — nejsou zřetelně projevené; guṇasya — jehož vlastnosti; me — u mě; syāt — může být; kim — proč; āśrayaḥ — útočiště; me — u mě; stavaḥ — chvála; eṣaḥ — tato; yojyatām — může se vztahovat; — nikdy; mayi — na mě; abhūvan — byla; vitathāḥ — naprázdno; giraḥ — slova; vaḥ — vaše.

Překlad

Král Pṛthu řekl: Ó urozený sūto, māgadho a další oddaný přednášející modlitby, vlastnosti, o kterých hovoříte, u mě nejsou zřetelně projevené. Proč byste mě měli chválit za všechny tyto rysy, když nejsem jejich útočištěm? Nechci, aby tato slova, která jsou mi určena, vyzněla naprázdno — ale bude lépe, když je věnujete někomu jinému.

Význam

Všechny modlitby a chvalozpěvy, které přednášeli sūta, māgadha a vandī, popisovaly božské vlastnosti Mahārāje Pṛthua, který byl śaktyāveśa inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. Tyto vlastnosti však ještě nebyly projeveny, a proto se král Pṛthu velice pokorně ptal, proč ho oddaní chválí takovými vznešenými slovy. Nechtěl, aby mu skládali modlitby a oslavovali ho, dokud vlastnosti, o kterých hovořili, nebude skutečně mít. Skládání modliteb bylo nepochybně namístě, jelikož byl inkarnací Boha, ale upozorňoval, že nikoho nelze přijmout jako inkarnaci Osobnosti Božství, aniž by měl božské vlastnosti. V současnosti se objevuje mnoho takzvaných inkarnací Osobnosti Božství, ale to jsou obyčejní hlupáci a darebáci, které lidé přijímají jako inkarnace Boha, přestože žádné božské vlastnosti nemají. Král Pṛthu si přál, aby v budoucnosti jeho skutečné vlastnosti mohly tato slova chvály ospravedlnit. I když byly přednášené modlitby bezchybné, Pṛthu Mahārāja naznačil, že takové modlitby by se neměly přednášet nezpůsobilé osobě, která se vydává za inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

tasmāt parokṣe ’smad-upaśrutāny alaṁ
kariṣyatha stotram apīcya-vācaḥ
saty uttamaśloka-guṇānuvāde
jugupsitaṁ na stavayanti sabhyāḥ

Synonyma

tasmāt — proto; parokṣe — někdy v budoucnosti; asmat — o mých; upaśrutāni — vlastnostech, o kterých jste hovořili; alam — dostatečně; kariṣyatha — budete moci skládat; stotram — modlitby; apīcya-vācaḥ — ó vznešení přednašeči; sati — je správné zaměstnání; uttama-śloka — Nejvyšší Osobnosti Božství; guṇa — o vlastnostech; anuvāde — rozhovor; jugupsitam — odporné osobě; na — nikdy; stavayanti — přednášejí modlitby; sabhyāḥ — ti, kdo jsou vznešení.

Překlad

Ó vznešení přednašeči, skládejte takové modlitby v pravý čas, až se u mě vlastnosti, o kterých hovoříte, skutečně projeví. Vznešení lidé, kteří přednášejí modlitby Nejvyšší Osobnosti Božství, takové vlastnosti nepřisuzují lidské bytosti, která je ve skutečnosti nemá.

Význam

Vznešení oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství dobře vědí, kdo je Bůh a kdo není. Neoddaní impersonalisté sice nemají o Bohu žádnou představu a nikdy se k Nejvyšší Osobnosti Božství nemodlí, ale zato vždy s radostí přijímají jako Boha nějakého člověka a skládají své modlitby jemu. To je rozdíl mezi oddaným a démonem. Démoni si vytvářejí své vlastní bohy nebo po vzoru Rāvaṇy a Hiraṇyakaśipua prohlašují za Boha sami sebe. Pṛthu Mahārāja byl skutečnou inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, ale přesto takovou chválu odmítl, neboť vlastnosti Nejvyšší Osoby ještě neprojevil. Chtěl zdůraznit, že pokud někdo ve skutečnosti tyto vlastnosti nemá, neměl by své stoupence a oddané nabádat, aby ho za ně oslavovali, i když je možné, že je projeví v budoucnu. Jestliže se člověk, který nenese příznaky velké osobnosti, nechává od svých stoupenců chválit s očekáváním, že tyto příznaky vyvine později, pak je taková chvála ve skutečnosti urážkou.

Verš

mahad-guṇān ātmani kartum īśaḥ
kaḥ stāvakaiḥ stāvayate ’sato ’pi
te ’syābhaviṣyann iti vipralabdho
janāvahāsaṁ kumatir na veda

Synonyma

mahat — vznešené; guṇān — vlastnosti; ātmani — v sobě; kartum — projevit; īśaḥ — způsobilý; kaḥ — kdo; stāvakaiḥ — stoupenci; stāvayate — nabádá, aby byl chválen; asataḥ — neexistující; api — ačkoliv; te — oni; asya — jeho; abhaviṣyan — mohl by být; iti — takto; vipralabdhaḥ — podveden; jana — lidí; avahāsam — urážka; kumatiḥ — hlupák; na — ne; veda — ví.

Překlad

Jak by inteligentní člověk, který je natolik způsobilý, že by mohl tyto vznešené vlastnosti mít, mohl dovolit svým stoupencům, aby ho za ně chválili, když je ve skutečnosti nemá? Chválit člověka slovy, že kdyby byl vzdělaný, mohl by být velkým učencem nebo velkou osobností, není nic jiného než podvádění. Hlupák, který přijímá takovou chválu, neví, že ho tato slova pouze urážejí.

Význam

To, že Pṛthu Mahārāja je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, si Pán Brahmā a další polobozi již ověřili, když mu přinesli mnohé nebeské dary. Jelikož však byl právě korunován, nemohl ještě své božské vlastnosti projevit činy, a proto nechtěl od oddaných přijímat chválu. Takzvané inkarnace Boha by si tedy měly vzít z chování krále Pṛthua ponaučení. Démoni bez božských vlastností nemají právo přijímat neoprávněnou chválu od svých stoupenců.

Verš

prabhavo hy ātmanaḥ stotraṁ
jugupsanty api viśrutāḥ
hrīmantaḥ paramodārāḥ
pauruṣaṁ vā vigarhitam

Synonyma

prabhavaḥ — velmi mocné osoby; hi — jistě; ātmanaḥ — sebe samotných; stotram — chválu; jugupsanti — nemají rády; api — ačkoliv; viśrutāḥ — velice slavné; hrī-mantaḥ — skromné; parama-udārāḥ — navýsost velkodušné osoby; pauruṣam — mocné činy; — také; vigarhitam — ohavné.

Překlad

Stejně jako osoba, která má smysl pro čest a šlechetnost, nerada slyší o svých ohavných činech, tak i velice slavný a mocný člověk nerad slyší svoji chválu.

Verš

vayaṁ tv aviditā loke
sūtādyāpi varīmabhiḥ
karmabhiḥ katham ātmānaṁ
gāpayiṣyāma bālavat

Synonyma

vayam — my; tu — tehdy; aviditāḥ — nikoliv slavní; loke — ve světě; sūta-ādya — ó vy v čele se sūtou; api — nyní; varīmabhiḥ — velkými, chvályhodnými; karmabhiḥ — činy; katham — jak; ātmānam — mně; gāpayiṣyāma — mohu vás nechat přednášet; bālavat — jako děti.

Překlad

Král Pṛthu pokračoval: Moji drazí oddaní v čele se sūtou, nyní nejsem svými činy nijak slavný, neboť jsem nevykonal nic chvályhodného, co byste mohli oslavovat. Jak bych po vás tedy mohl chtít, abyste chválili mé činnosti jako malé děti?

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zjevení a korunovace krále Pṛthua”.