Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.44

Verš

maitreya uvāca
etat te ’bhihitaṁ sarvaṁ
yat pṛṣṭo ’ham iha tvayā
dhruvasyoddāma-yaśasaś
caritaṁ sammataṁ satām

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; etat — to; te — tobě; abhihitam — popsal; sarvam — vše; yat — co; pṛṣṭaḥ aham — byl jsem tázán; iha — zde; tvayā — tebou; dhruvasya — Dhruvy Mahārāje; uddāma — velice povznášející; yaśasaḥ — jehož sláva; caritam — charakter; sammatam — uznávané; satām — velkými oddanými.

Překlad

Velký mudrc Maitrya pokračoval: Můj milý Viduro, nyní jsem ti dopodrobna zodpověděl tvé otázky a popsal vše o velké slávě a charakteru Dhruvy Mahārāje. Velcí světci a oddaní o Dhruvovi Mahārājovi naslouchají velmi rádi.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam znamená vše, co je spojeno s Nejvyšší Osobností Božství. Naslouchat o zábavách a činnostech Nejvyššího Pána nebo o charakteru, slávě a činnostech Jeho oddaných je jedno a totéž. Začátečníci v oddané službě se snaží pochopit jen zábavy Pána a nemají příliš velký zájem naslouchat o činnostech Jeho oddaných. Skuteční oddaní by se však měli takového rozlišování vyvarovat. Méně inteligentní lidé někdy zkoušejí naslouchat o Kṛṣṇově tanci rāsa a ostatní části Śrīmad-Bhāgavatamu přecházejí s tím, že je nezajímají. Placení vypravěči Bhāgavatamu začínají rovnou kapitolami, které popisují Kṛṣṇovu rāsa-līlu, jako kdyby ostatní kapitoly Śrīmad-Bhāgavatamu neměly žádný význam. Ācāryové však takovéto rozlišování a předčasné naslouchání Pánově zábavě rāsa-līlā neschvalují. Upřímný oddaný by měl číst každou kapitolu a každé slovo Śrīmad-Bhāgavatamu, jehož počáteční verše uvádějí, že je to zralý plod veškeré védské literatury. Oddaní by tedy ze Śrīmad-Bhāgavatamu neměli vynechat ani jediné slovo. Velký mudrc Maitreya zde proto potvrzuje, že Bhāgavatam je sammataṁ satām — schválen velkými oddanými.