Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.11.23

Verš

avyaktasyāprameyasya
nānā-śakty-udayasya ca
na vai cikīrṣitaṁ tāta
ko vedātha sva-sambhavam

Synonyma

avyaktasya — neprojeveného; aprameyasya — Transcendence; nānā — různé; śakti — energie; udayasya — Jeho, kdo způsobuje; ca — také; na — nikdy; vai — jistě; cikīrṣitam — plán; tāta — drahý chlapče; kaḥ — kdo; veda — může znát; atha — proto; sva — svůj; sambhavam — původ.

Překlad

Transcendentálního Pána, Absolutní Pravdu, nelze pochopit nedokonalou snahou smyslů ani poznat bezprostředním vnímáním. Vládne nesčetným energiím, mezi něž patří také celková hmotná energie, a nikdo nemůže porozumět Jeho plánům a činnostem. I když je původní příčinou všech příčin, nelze Ho poznat mentální spekulací.

Význam

Někdo se může zeptat: “Existuje tolik různých filozofů a jejich teorií. Který z nich má pravdu?” Odpověď zní, že Transcendentálního Pána, Absolutní Pravdu, nelze poznat bezprostředním vnímáním ani mentální spekulací. Mentální spekulant je jako doktor Žabák. Jeden příběh popisuje žabáka, který žil v metrové studni a snažil se pochopit délku a šířku Atlantského oceánu na základě vlastních zkušeností s rozměry své studny. Pan doktor Žabák se přirozeně nikdy nedopočítal. Člověk může být kandidátem věd nebo učeným profesorem, ale to neznamená, že může spekulovat a tímto způsobem pochopit Absolutní Pravdu, neboť má jen omezené smysly. Absolutní Pravdu, příčinu všech příčin, může poznat jen tehdy, když se mu sama zjeví. Nikdy k ní nedospěje svou vlastní vzestupnou metodou. Když v noci není vidět slunce nebo je ve dne skryté za mrakem, žádnou tělesnou či mentální silou ani pomocí vědeckých přístrojů ho nelze přimět, aby se objevilo. Nikdo ještě nevynalezl tak silný světlomet, kterým by mohl ze střechy svého domu osvítit noční nebe a uvidět slunce. Taková věc jednoduše neexistuje a ani nemůže existovat.

Slovem avyakta, “neprojevený”, se poukazuje na to, že Absolutní Pravdu nelze odhalit ani sebevětším úsilím v rámci takzvaného vědeckého rozvoje poznání. Trancendence není předmětem bezprostředního vnímání. Absolutní Pravdu můžeme poznat stejně jako slunce zahalené mrakem či nocí — když se samo objeví na nebi, každý ho může vidět, a stejně tak i svět a sám sebe. Této seberealizaci se říká ātma-tattva. Bez ní zůstaneme stále ve stejné temnotě, v níž jsme se narodili. Za těchto okolností nikdo nemůže pochopit plán Nejvyšší Osobnosti Božství. Jak praví védské texty (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate), Pán vlastní různé energie a věčný čas je jednou z nich. Pán má nejen hmotné energie, které vnímáme, ale i mnoho jiných, záložních energií, jež může projevit, pokud je to třeba. Materialistický vědec může různé energie studovat pouze částečně — může se zaměřit na jednu z nich a snažit se ji pochopit svým omezeným poznáním, ale nikdy nebude schopen na základě hmotné vědy plně pochopit Absolutní Pravdu. Žádný materialistický vědec nedokáže předpovědět, co se stane v budoucnosti. Bhakti-yoga se ovšem od takzvaného vědeckého rozvoje poznání naprosto liší. Oddaný se zcela odevzdá Nejvyššímu a Pán se mu ze Své bezpříčinné milosti zjeví. V Bhagavad-gītě Kṛṣṇa říká: dadāmi buddhi-yogaṁ tam — “Já mu dávám inteligenci.” Co je podstatou této inteligence? Yena mām upayānti te — Pán dává inteligenci, pomocí které oddaný překoná oceán nevědomosti a vrátí se domů, zpátky k Bohu. Příčinu všech příčin, Absolutní Pravdu neboli Nejvyšší Brahman, tedy nelze pochopit filozofickou spekulací. Pán se však Svému oddanému Sám zjeví, neboť oddaný se zcela odevzdal Jeho lotosovým nohám. Bhagavad-gītā má být proto uznávána jako zjevené písmo, které lidstvu předala Samotná Absolutní Pravda, Nejvyšší Pán, když sestoupil na tuto planetu. Každý inteligentní člověk, který chce vědět, kdo je Bůh, musí tuto transcendentální knihu studovat pod vedením pravého duchovního mistra. Pak pro něj bude velice snadné pochopit Kṛṣṇu takového, jaký je.