Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.7

Verš

krīḍan vidhatte dvija-go-surāṇāṁ
kṣemāya karmāṇy avatāra-bhedaiḥ
mano na tṛpyaty api śṛṇvatāṁ naḥ
suśloka-mauleś caritāmṛtāni

Synonyma

krīḍan — projevující zábavy; vidhatte — vykonává; dvija — dvojzrození; go — krávy; surāṇām — polobohů; kṣemāya — dobro; karmāṇi — transcendentální činnosti; avatāra — inkarnace; bhedaiḥ — různě; manaḥ — mysl; na — nikdy; tṛpyati — uspokojuje; api — přestože; śṛṇvatām — neustále nasloucháme; naḥ — naše; su-śloka — příznivé; mauleḥ — Pána; carita — skutky; amṛtāni — nesmrtelné.

Překlad

Můžeš také vyprávět o příznivých skutcích Pána v Jeho různých inkarnacích, ve kterých sestupuje pro dobro dvojzrozených, krav a polobohů. Naše mysli nejsou nikdy zcela uspokojeny, i když o Jeho transcendentálních činnostech nasloucháme neustále.

Význam

Pán se v tomto vesmíru zjevuje v různých inkarnacích, například jako Matsya, Kūrma, Varāha nebo Nṛsiṁha, a projevuje Své různé transcendentální činnosti pro dobro dvojzrozených, krav a polobohů. Zvláštní pozornost věnuje dvojzrozeným, civilizovaným lidem. Civilizovaný člověk je ten, který se narodil dvakrát. Každá živá bytost v tomto hmotném světě se rodí ze spojení otce a matky. Člověk se rodí ze spojení muže a ženy, ale civilizovaný člověk se rodí ještě jednou — stykem s duchovním mistrem, který se stává jeho skutečným otcem. Otec a matka hmotného těla se mohou měnit život od života, ale pravý duchovní mistr jakožto zástupce Pána je věčným otcem, protože je zodpovědný vést svého žáka k duchovnímu osvobození, ke konečnému cíli života. Civilizovaný člověk tedy musí být dvojzrozený, neboť jinak nestojí o nic výše nežli zvířata.

Kráva je nejdůležitější zvíře, neboť umožňuje dokonalý vývoj lidského těla. Tělo můžeme živit různými druhy potravy, ale kravské mléko je nenahraditelné pro vývoj jemných tkání lidského mozku, které potřebujeme pro pochopení složitějších aspektů transcendentálního poznání. Každý civilizovaný člověk by se měl živit potravou skládající se z ovoce, zeleniny, obilí, cukru a mléka. Býk pomáhá v zemědělství při pěstování obilí atd., a proto je v určitém smyslu otcem lidstva, zatímco kráva je jeho matkou, protože dává lidské společnosti mléko. Civilizovaný člověk by měl proto chránit býky a krávy všemi svými prostředky.

Polobozi neboli živé bytosti žijící na vyšších planetách jsou mnohem pokročilejší než lidé. Díky lepším životním podmínkám žijí mnohem přepychověji, ale přesto jsou všichni oddanými Pána. Pán inkarnuje v různých podobách, jako ryba, želva, kanec nebo napůl člověk-napůl lev, aby chránil civilizované lidi, krávy a polobohy, kteří jsou zárukou usměrněného života směřujícího k seberealizaci. Celé hmotné stvoření je uspořádané tak, aby podmíněná duše měla příležitost dosáhnout seberealizace. Ten, kdo tohoto uspořádání využívá, se nazývá polobůh nebo civilizovaný člověk a kráva mu pomáhá udržet vysokou životní úroveň.

Všechny Pánovy zábavy, při kterých chrání dvojzrozené civilizované lidi, krávy a polobohy, jsou transcendentální. Každý člověk rád naslouchá zajímavým příběhům, a pro uspokojení vyvinuté duše je proto na trhu mnoho knih, časopisů a novin. Tato literatura však po jednom přečtení omrzí a lidé nemají zájem ji znova číst. Například noviny člověk přečte ani ne za hodinu a pak je vyhodí do odpadkového koše. Podobně je tomu s veškerou další světskou literaturou. Ale transcendentální literatura, jakou je Bhagavad-gītā a Śrīmad-Bhāgavatam, je krásná tím, že nikdy nezestárne. Civilizovaní lidé ji čtou již pět tisíc let a nikdy se jim neomrzela. Pro učené mudrce a oddané je vždy čerstvá a ani každodenním opakováním veršů z Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu se oddaní jako Vidura nikdy nepřesytí. Vidura již jistě slyšel o Pánových zábavách mnohokrát předtím, než se setkal s Maitreyou, ale přesto chtěl tatáž vyprávění slyšet znovu, protože se jich nikdy nenasytil. Taková je transcendentální povaha Pánových slavných zábav.