Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.1

Verš

śrī-bhagavān uvāca
atha te sampravakṣyāmi
tattvānāṁ lakṣaṇaṁ pṛthak
yad viditvā vimucyeta
puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; atha — nyní; te — tobě; sampravakṣyāmi — popíši; tattvānām — kategorií Absolutní Pravdy; lakṣaṇam — charakteristiky; pṛthak — jednu po druhé; yat — které; viditvā — když zná; vimucyeta — může být osvobozen; puruṣaḥ — kdokoliv; prākṛtaiḥ — hmotné přírody; guṇaiḥ — od vlivu kvalit.

Překlad

Nejvyšší Pán Kapila, Osobnost Božství, pokračoval: Má drahá matko, nyní ti popíši různé kategorie Absolutní Pravdy, s jejichž poznáním se může kdokoliv osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody.

Význam

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravdu, je možné jedině oddanou službou (bhaktyā mām abhijānāti). V Bhāgavatamu stojí, že cílem oddané služby je mām, Kṛṣṇa. A jak je vysvětleno v Caitanya-caritāmṛtě, pochopit Kṛṣṇu znamená znát Kṛṣṇu v Jeho osobní podobě s Jeho vnitřní energií, Jeho vnější energií, Jeho expanzemi a Jeho inkarnacemi. Poznání o Kṛṣṇovi má mnoho různých částí. Sāṅkhyová filozofie je zvláště určena pro bytosti, které jsou podmíněné tímto hmotným světem. Podle systému parampary neboli učednické posloupnosti je všeobecně pokládána za vědu o oddané službě. Pán již vyložil předběžný rozbor oddané služby. Nyní bude vysvětlovat její analytický rozbor a říká, že s jeho pomocí se živá bytost osvobodí od vlivu kvalit hmotné přírody. Totéž Pán prohlašuje v Bhagavad-gītě: tato māṁ tattvato jñātvā — pochopením Pána z hlediska různých kategorií získáme oprávnění ke vstupu do království Boha. To je řečeno i v tomto verši. Pochopením vědy o oddané službě podle sāṅkhyové filozofie se lze osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody. Poté, co se věčná duše osvobodí od vlivu hmotné přírody, je oprávněna vstoupit do království Boha. Dokud má živá bytost sebemenší touhu panovat hmotné přírodě, nemá naději se osvobodit zpod vlády jejích hmotných kvalit. Proto je třeba chápat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, analyticky — tak, jak Ho vysvětluje Pán Kapiladeva ve Svém sāṅkhyovém filozofickém systému.