Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.9.25

Verš

brahmovāca
bhagavan sarva-bhūtānām
adhyakṣo ’vasthito guhām
veda hy apratiruddhena
prajñānena cikīrṣitam

Synonyma

brahmā uvāca — Brahmā řekl; bhagavan — ó můj Pane; sarva bhūtānām — všech živých bytostí; adhyakṣaḥ — vládce; avasthitaḥ — umístěný; guhām — v srdci; veda — znáš; hi — jistě; apratiruddhena — bez potíží; prajñānena — svrchovanou inteligencí; cikīrṣitam — snahy.

Překlad

Brahmā řekl: Ó Osobnosti Božství, jsi v srdci každé živé bytosti jako nejvyšší vládce, a díky Své svrchované inteligenci bez jakýchkoliv potíží znáš všechny její cíle.

Význam

Bhagavad-gītā potvrzuje, že Pán se nachází v srdci každého jako svědek, a je tudíž svrchovaným vládcem a schvalovatelem. Svrchovaným vládcem nemůže být samotná živá bytost, která si užívá plodů svého jednání, protože bez svolení Pána si nikdo nemůže užívat. Například notorický alkoholik musí v oblasti prohibice požádat pověřenou autoritu, která posoudí jeho případ a přidělí mu jen určité množství alkoholu. Stejně tak celý hmotný svět je plný mnoha alkoholiků, neboť každá živá bytost má určitou představu, jak si chce užívat, a velice silně touží po splnění svých tužeb. Všemocný Pán, který je k živé bytosti stejně laskavý jako otec ke svému synovi, plní její touhy a umožňuje jí dosáhnout jejího dětinského uspokojení. Živá bytost se svými představami o smyslovém požitku si ve skutečnosti neužívá, ale jen zbytečně slouží rozmarům svého těla bez jakéhokoliv prospěchu. Alkoholik ze svého pití nikdy nic nezíská, ale jelikož se stal služebníkem svého notorického zlozvyku a nechce se ho zbavit, milostivý Pán mu dává všechny možnosti, aby mohl své touhy naplnit.

Impersonalisté doporučují netoužit po ničem a jiní doporučují zapudit všechny touhy. To je však nemožné — nikdo nemůže zcela zastavit touhy, neboť toužení je příznakem života. Bez tužeb by byla živá bytost mrtvá. Život se pojí s touhou. Dokonalosti touhy člověk dosáhne, když bude toužit po službě Pánu, a Pán rovněž touží po tom, aby se každá živá bytost vzdala svých vlastních tužeb a řídila se Jeho touhami. To je poslední pokyn Bhagavad-gīty. Brahmājī tento návrh přijal, a proto mu bylo svěřeno zodpovědné místo stvořitele nových generací v prázdném vesmíru. Sjednocení s Pánem tedy spočívá ve sladění svých tužeb s touhami Nejvyššího Pána. Tak mohou být všechny touhy dokonalé.

Pán jako Nadduše v srdci každé živé bytosti ví, co má každá živá bytost na mysli, a nikdo nemůže dělat nic bez Jeho vědomí. Pán dává Svojí svrchovanou inteligencí každému příležitost, aby v maximální míře naplnil své touhy, a pak také uděluje výsledné reakce.