Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.37

Verš

puruṣasya mukhaṁ brahma
kṣatram etasya bāhavaḥ
ūrvor vaiśyo bhagavataḥ
padbhyāṁ śūdro vyajāyata

Synonyma

puruṣasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; mukham — ústa; brahma — jsou brāhmaṇové; kṣatram — královský řád; etasya — Jeho; bāhavaḥ — paže; ūrvoḥ — stehna; vaiśyaḥ — jsou obchodníci; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; padbhyām — z Jeho nohou; śūdraḥ — třída pracovníků; vyajāyata — projevila se.

Překlad

Brāhmaṇové jsou Jeho ústa, kṣatriyové Jeho paže, vaiśyové Jeho stehna a śūdrové se rodí z Jeho nohou.

Význam

Je řečeno, že všechny živé bytosti jsou nedílné části Nejvyššího Pána, a jaké části konkrétně je vysvětleno v tomto verši. Každá ze čtyř tříd lidské společnosti — třída inteligence (brāhmaṇové), třída vládců (kṣatriyové), třída obchodníků (vaiśyové) a třída pracovníků (śūdrové)—je některou částí Pánova těla a tudíž se neliší od Pána. Ústa i nohy jsou částmi téhož těla a jako takové se od sebe navzájem neliší, ale ústa nebo hlava jsou pro tělo kvalitativně důležitější než nohy. Ústa, nohy, paže a stehna tvoří jedno tělo. Části Pánova těla jsou určeny k tomu, aby sloužily úplnému celku. Úkolem úst je mluvit a jíst, úkolem paží je chránit tělo, úkolem nohou je přenášet ho a úkolem břicha je toto tělo udržovat. Inteligentní lidé ve společnosti tedy musí mluvit jménem celého těla a přijímat potravu, aby uspokojili jeho hlad. Pánův hlad se projevuje přijímáním plodů obětí. Brāhmaṇové neboli inteligentní třída musí být velkými odborníky na vykonávání těchto obětí a podřízené třídy se na těchto obětech musí podílet. Hovořit jménem Nejvyššího Pána znamená oslavovat Ho šířením poznání o Pánu takovém, jaký je, popisováním Jeho skutečné povahy a skutečného postavení všech ostatních částí celého těla. Od brāhmaṇů se proto vyžaduje, aby znali Vedy neboli konečný zdroj poznání. Veda znamená poznání a anta znamená jeho konec. Podle Bhagavad-gīty je Pán zdrojem všeho (ahaṁ sarvasya prabhavaḥ), a závěrem veškerého poznání (Vedānta) je poznat Pána, poznat náš vztah k Němu a jednat pouze v souladu s tímto vztahem. Všechny části těla mají k tělu nějaký vztah a stejně tak živá bytost musí znát svůj vztah k Pánu. Lidský život je zvláště určen k tomuto účelu — poznat skutečný vztah každé živé bytosti k Nejvyššímu Pánu. Bez poznání tohoto vztahu je lidský život promarněn. Brāhmaṇové, inteligentní lidé, jsou proto zvláště zodpovědní za to, aby šířili poznání o našem vztahu k Pánu a aby vedli lidstvo na správnou cestu. Vládnoucí třída má chránit živé bytosti, aby mohly dosáhnout tohoto cíle, a třída obchodníků má produkovat potraviny a dodávat je do celé lidské společnosti, aby všechno obyvatelstvo mělo možnost pohodlně žít a vykonávat povinnosti lidského života. Na třídě obchodníků se rovněž vyžaduje, aby ochraňovala krávy a zajistila tak dostatečné množství mléka a mléčných produktů, které jediné mohou lidem poskytnout náležité zdraví a inteligenci nutnou pro udržování civilizace určené k poznání konečné pravdy. Třída pracovníků, kteří nejsou ani inteligentní, ani mocní, pak může pomáhat vyšším třídám svými službami a získat tak prospěch ze vzájemné spolupráce. Vesmír je tedy ve vztahu k Pánu úplnou jednotkou a jestliže se v lidské společnosti tento vztah zanedbává, nemůže v ní nastat mír ani blahobyt. Ve Vedách je také potvrzeno: brāhmaṇo 'sya mukham āsīd, bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ.